Search result for

mindful

(39 entries)
(0.0223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mindful-, *mindful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mindful[ADJ] ซึ่งให้ความสนใจ, Syn. attentive
mindfully[ADV] อย่างสนใจ, Syn. carefully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mindful(ไมดฺ'ฟูล) adj. สนใจ,ใส่ใจ., See also: mindfully adv. mindfulness n., Syn. careful
remindful(รีไมน'ฟูล) adj. เตือนความจำ,เตือนสติ,ทำให้ระลึกถึง, Syn. reminiscent
unmindful(อันไมด'ฟูล) adj. ไม่สนใจ,ไม่เอาใจใส่,เมินเฉย,ไม่ตระหนักใจ,ไม่ระมัดระวัง.

English-Thai: Nontri Dictionary
mindful(adj) เอาใจใส่,ระวัง,ตั้งใจ,สนใจ
unmindful(adj) ไม่เอาใจใส่,ไม่จดจำ,เลินเล่อ,เมินเฉย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Remember, be mindful, and speak only when spoken to.จงจำไว้ ใส่ใจ และพูดในสิ่งควรพูด Rising Malevolence (2008)
Be mindful of your surroundings, padawan.ระแวดระวังสิ่งรอบตัวด้วย พาดาวัน Jedi Crash (2009)
That's to be expected. We must be mindful of public opinion.นั่นได้ถูกคาดการณ์ไว้แล้ว เราต้อง ใส่ใจเสียงของมติชน Beauty and the Beast (2009)
A mindful and committed jedi.จากเจไดผู้ยึดมั่นและใจงาม Voyage of Temptation (2010)
I'm mindful of that, sir. But he's right.ฉันให้ความสนใจกับเรื่องนั้นอย่างมากค่ะท่าน เเต่เขาพูดถูก Episode #1.6 (2010)
So, you don't need to be that mindful of those, understand?ฉะนั้น หนูไม่ต้องคิดมากเรื่องนั้น เข้าใจมั้ย? Episode #1.13 (2010)
Is this really the time to be mindful of pride?นี่มันใช่เวลาที่จะมา ห่วงเกรียติยศรึไง? Episode #1.9 (2010)
Is this the time to be mindful of your pride?นี่เป็นเวลาที่คุณต้องห่วงความภาคภูมิใจเหรอ? Episode #1.9 (2010)
You used to be innocent and mindful but now...ก่อนหน้านี้เธอใสซื่อและมีสติแต่ตอนนี้ Episode #1.15 (2010)
After we become upright and mindful men, let us meet again!เราต้องได้พบกันอีก! The Duo (2011)
And we should be mindful.และเราควรใส่ใจนะ This Is the End (2013)
You should be mindful of your surroundings.คุณควรจะตระหนักถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณ League of Assassins (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mindfulTom was mindful of my warning.
mindfulYou must be mindful of your family responsibilities.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจจดใจจ่อ[ADV] attentively, See also: mindfully, Syn. ใจจดจ่อ, ง่วน, มุ่ง, จดจ่อ, Example: คนเข้าร่วมชุมนุมฟังอย่างใจจดใจจ่อกับเรื่องที่เกิดขึ้น, Thai definition: มุ่งมั่น หรือกำลังมีสมาธิอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกี่ยง[v.] (kīeng) EN: haggle ; contend ; dispute ; be too mindful ; dispute ; counterpurpose ; take advantage ; be incompatible   FR: chicaner ; marchander ; ergoter ; lésiner
เหม่อ[v.] (møe) EN: be absent-minded ; be distracted ; be unaware ; be inattentive ; be preoccupied ; be unmindful   
สำนึก[v.] (samneuk) EN: realize ; appreciate ; be aware (of) ; know ; feel contrite ; call to mind ; perceive ; be aware of ; be conscious of ; be mindful of ; be conversant with ; be familiar with   FR: avoir le sentiment ; apprécier ; percevoir ; sentir ; avoir conscience ; réaliser
สังวร[v.] (sangwøn) EN: be forewarned ; beware ; be mindful ; bear in mind ; use caution ; be on guard against ; watch out for ; be vigilant ; be on the alert ; realize   FR: faire attention à ne pas
สติชอบ[n. exp.] (sati chøp) EN: right mindfulness   FR: pensée juste [f]
ที่ต่ำที่สูง[xp] (thī tam thī sūng) EN: unmindful of one's own place ; unaware of one's place or social standing   
วิปัสสนา[n.] (wipatsanā) EN: vipassana ; mindfulness meditation ; deep meditation ; perfect concentration ; intuitive vision   FR: vipassana [m] ; méditation de la pleine conscience [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MINDFUL    M AY1 N D F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mindful    (j) (m ai1 n d f @ l)
mindfully    (a) (m ai1 n d f @ l ii)
mindfulness    (n) (m ai1 n d f l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
御構いなし;お構いなし[おかまいなし, okamainashi] (adj-na,n) being unmindful [Add to Longdo]
正念[しょうねん, shounen] (n) (1) {Buddh} (See 八正道) right mindfulness; (2) true faith (in rebirth in the promised land) [Add to Longdo]
頓着[とんちゃく;とんじゃく, tonchaku ; tonjaku] (n,vs) being concerned about or mindful of [Add to Longdo]
無自覚[むじかく, mujikaku] (adj-na,n) unaware or unmindful of; unconsciousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mindful \Mind"ful\, a.
   Bearing in mind; regardful; attentive; heedful; observant.
   [1913 Webster]
 
      What is man, that thou art mindful of him? --Ps. viii.
                          4.
   [1913 Webster]
 
      I promise you to be mindful of your admonitions.
                          --Hammond.
   [1913 Webster] -- {Mind"ful*ly}, adv. -- {Mind"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mindful
   adj 1: bearing in mind; attentive to; "ever mindful of her
       health"; "mindful of his responsibilities"; "mindful of
       these criticisms, I shall attempt to justify my action"
       [syn: {mindful}, {aware}] [ant: {forgetful}, {mindless},
       {unmindful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top