ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mindful

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mindful-, *mindful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mindful(adj) ซึ่งให้ความสนใจ, Syn. attentive
mindfully(adv) อย่างสนใจ, Syn. carefully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mindful(ไมดฺ'ฟูล) adj. สนใจ, ใส่ใจ., See also: mindfully adv. mindfulness n., Syn. careful
remindful(รีไมน'ฟูล) adj. เตือนความจำ, เตือนสติ, ทำให้ระลึกถึง, Syn. reminiscent
unmindful(อันไมด'ฟูล) adj. ไม่สนใจ, ไม่เอาใจใส่, เมินเฉย, ไม่ตระหนักใจ, ไม่ระมัดระวัง.

English-Thai: Nontri Dictionary
mindful(adj) เอาใจใส่, ระวัง, ตั้งใจ, สนใจ
unmindful(adj) ไม่เอาใจใส่, ไม่จดจำ, เลินเล่อ, เมินเฉย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Be mindful of your surroundings, padawan.ระแวดระวังสิ่งรอบตัวด้วย พาดาวัน Jedi Crash (2009)
That's to be expected. We must be mindful of public opinion.นั่นได้ถูกคาดการณ์ไว้แล้ว เราต้อง ใส่ใจเสียงของมติชน Beauty and the Beast (2009)
A mindful and committed jedi.จากเจไดผู้ยึดมั่นและใจงาม Voyage of Temptation (2010)
I'm mindful of that, sir. But he's right.ฉันให้ความสนใจกับเรื่องนั้นอย่างมากค่ะท่าน เเต่เขาพูดถูก Episode #1.6 (2010)
So, you don't need to be that mindful of those, understand?ฉะนั้น หนูไม่ต้องคิดมากเรื่องนั้น เข้าใจมั้ย? Episode #1.13 (2010)
Is this really the time to be mindful of pride?นี่มันใช่เวลาที่จะมา ห่วงเกรียติยศรึไง? Episode #1.9 (2010)
Is this the time to be mindful of your pride?นี่เป็นเวลาที่คุณต้องห่วงความภาคภูมิใจเหรอ? Episode #1.9 (2010)
You used to be innocent and mindful but now...ก่อนหน้านี้เธอใสซื่อและมีสติแต่ตอนนี้ Episode #1.15 (2010)
After we become upright and mindful men, let us meet again!เราต้องได้พบกันอีก! The Duo (2011)
You should be mindful of your surroundings.คุณควรจะตระหนักถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณ League of Assassins (2013)
Please be mindful of the closing doors. Thank you for visiting Westworld.โปรดระวังประตู ขอบคุณที่มาเยือน เวสต์เวิล์ด The Bicameral Mind (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mindfulTom was mindful of my warning.
mindfulYou must be mindful of your family responsibilities.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจจดใจจ่อ(adv) attentively, See also: mindfully, Syn. ใจจดจ่อ, ง่วน, มุ่ง, จดจ่อ, Example: คนเข้าร่วมชุมนุมฟังอย่างใจจดใจจ่อกับเรื่องที่เกิดขึ้น, Thai Definition: มุ่งมั่น หรือกำลังมีสมาธิอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกี่ยง[kīeng] (v) EN: haggle ; contend ; dispute ; be too mindful ; dispute ; counterpurpose ; take advantage ; be incompatible  FR: chicaner ; marchander ; ergoter ; lésiner
เหม่อ[møe] (v) EN: be absent-minded ; be distracted ; be unaware ; be inattentive ; be preoccupied ; be unmindful
สำนึก[samneuk] (v) EN: realize ; appreciate ; be aware (of) ; know ; feel contrite ; call to mind ; perceive ; be aware of ; be conscious of ; be mindful of ; be conversant with ; be familiar with  FR: avoir le sentiment ; apprécier ; percevoir ; sentir ; avoir conscience ; réaliser
สังวร[sangwøn] (v) EN: be forewarned ; beware ; be mindful ; bear in mind ; use caution ; be on guard against ; watch out for ; be vigilant ; be on the alert ; realize  FR: faire attention à ne pas
สติชอบ[sati chøp] (n, exp) EN: right mindfulness  FR: pensée juste [ f ]
ที่ต่ำที่สูง[thī tam thī sūng] (xp) EN: unmindful of one's own place ; unaware of one's place or social standing
วิปัสสนา[wipatsanā] (n) EN: vipassana ; mindfulness meditation ; deep meditation ; perfect concentration ; intuitive vision  FR: vipassana [ m ] ; méditation de la pleine conscience [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
mindful
mindfully

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mindful
mindfully
mindfulness

Japanese-English: EDICT Dictionary
御構いなし;お構いなし[おかまいなし, okamainashi] (adj-na, n) being unmindful [Add to Longdo]
正念[しょうねん, shounen] (n) (1) { Buddh } (See 八正道) right mindfulness; (2) true faith (in rebirth in the promised land) [Add to Longdo]
頓着[とんちゃく;とんじゃく, tonchaku ; tonjaku] (n, vs) being concerned about or mindful of [Add to Longdo]
無自覚[むじかく, mujikaku] (adj-na, n) unaware or unmindful of; unconsciousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mindful \Mind"ful\, a.
   Bearing in mind; regardful; attentive; heedful; observant.
   [1913 Webster]
 
      What is man, that thou art mindful of him? --Ps. viii.
                          4.
   [1913 Webster]
 
      I promise you to be mindful of your admonitions.
                          --Hammond.
   [1913 Webster] -- {Mind"ful*ly}, adv. -- {Mind"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mindful
   adj 1: bearing in mind; attentive to; "ever mindful of her
       health"; "mindful of his responsibilities"; "mindful of
       these criticisms, I shall attempt to justify my action"
       [syn: {mindful}, {aware}] [ant: {forgetful}, {mindless},
       {unmindful}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top