ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

watch out

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -watch out-, *watch out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
watch out[PHRV] ระวัง, See also: ระมัดระวัง, Syn. mind out
watch out[PHRV] พร้อม, See also: เตรียมพร้อมที่จะเห็น, Syn. look out for

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Watch out.ระวัง Snow Buddies (2008)
Watch out.ระวัง! A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
Watch out.ระวัง. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And be sure to watch out... To wa... To wa...และให้แน่ใจว่าจะดูออกไปเพื่อ วาวา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Watch out.ระวัง. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Watch out!ระวังไว้! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Watch out, so we don't exterminate you!ระวังเราจึงไม่กำจัดคุณ! The Godfather (1972)
Oh, you better watch out, big fella.ระวังให้ดีนะ Blazing Saddles (1974)
Watch out!ระวัง I Spit on Your Grave (1978)
Watch out!ระวัง! Mad Max (1979)
Watch out for that cross wind. Level it out. Dip your left wing.ระวังลมพัดขวาง บินแนวราบไว้ ลดปีกซ้าย Airplane! (1980)
You're not strong enough for up here. Send up the pole. I'll watch out for lover boy.แรงเธอไม่พอหรอก ส่งไม้มา แล้วคอยระวังแฟนเธอด้วย Day of the Dead (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
watch outHe'd better watch out, or Mulligan is going to wipe the floor with him.
watch outHe looked at me and said, Watch out.
watch outIn crossing the street, you must watch out for cars.
watch outThere are jellyfish out there today, so watch out.
watch outWatch out! A police spy is snooping around.
watch outWatch out for big and small stones on the road!
watch outWatch out for cars when you cross the street.
watch outWatch out for falling objects!
watch outWatch out for him. That guy can really hold a grudge.
watch outWatch out for his latest movie which comes out next month.
watch outWatch out for that man.
watch outWatch out for thieves around here.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แวด[V] watch out for, See also: guard, Syn. เฝ้า, ระวัง, รักษา, ระแวดระวัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สังวร[v.] (sangwøn) EN: be forewarned ; beware ; be mindful ; bear in mind ; use caution ; be on guard against ; watch out for ; be vigilant ; be on the alert ; realize   FR: faire attention à ne pas
แวด[v.] (waēt) EN: watch out for ; guard   FR: garder ; protéger

Japanese-English: EDICT Dictionary
火の用心[ひのようじん, hinoyoujin] (exp) (id) be careful about fire; watch out for fire [Add to Longdo]
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P) [Add to Longdo]
危なっかしい[あぶなっかしい, abunakkashii] (adj-i) dangerous; critical; grave; uncertain; unreliable; limping; narrow; close; watch out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  watch out
      v 1: be vigilant, be on the lookout or be careful; "Watch out
           for pickpockets!" [syn: {watch}, {look out}, {watch out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top