Search result for

ระมัดระวัง

(55 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระมัดระวัง-, *ระมัดระวัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระมัดระวัง[V] be careful, See also: be cautious, take precaution, take care, Syn. รอบคอบ, ระแวดระวัง, Ant. เลินเล่อ, ประมาท, Example: เมื่อจะใช้สารเคมีฆ่าแมลงจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อลดอันตรายจากสารเคมีฆ่าแมลง
ระมัดระวัง[ADV] carefully, See also: cautiously, Syn. รอบคอบ, ระแวดระวัง, Ant. เลินเล่อ, Example: เขากลั่นกรองข้อเท็จจริงของเขาอย่างระมัดระวัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระมัดระวังก. ดูแลให้ปลอดภัย, ดูแลอย่างรอบคอบไม่ให้พลั้งพลาด, เช่น ระมัดระวังให้ดีเวลาข้ามถนน ระมัดระวังเรื่องสายไฟฟ้ารั่วให้มาก.
ระมัดระวังว. ประหยัด, ไม่สุรุ่ยสุร่าย, เช่น ใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- We? I'd be careful, Clark.ฉันควรระมัดระวังตัวอยู่แล้ว คล๊าก Odyssey (2008)
"Extra precautions? !"และการระมัดระวังKung Fu Panda (2008)
And as we recognize the sacrifice of this man we must remember that vigilance is the price of safety.และเราจำได้ ว่าการเสียสละของชายคนนี้... เราต้องจงจำไว้ว่าความระมัดระวังคือราคาของความปลอดภัย The Dark Knight (2008)
Careful.ระมัดระวัง Wanted (2008)
Watch out!ระมัดระวัง The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Choose your last words carefully, Telmarine.เลือกคำพูดสุดท้าย อย่างระมัดระวัง หน่อย, เทลมารีนโน. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Move these discreetly to the number three harbor.ย้ายมันอย่าระมัดระวัง ไปที่ท่าเรือที่ 3 Episode #1.5 (2008)
President Oh, you must give a careful consideration of your choice for successor.ประธานโอ, คุณต้องระมัดระวังในการ พิจารณาเลือกผู้สืบทอดของคุณ Episode #1.5 (2008)
So to avoid any messy explanations and stay off the Company's radar-- you need to keep your heads down and your ears open.พูดให้ง่ายก็คือ อยู่ให้ห่างจากเรดาร์ คุณต้องคอยระมัดระวังและเปิดหูเปิดตาเอาไว้ Breaking and Entering (2008)
No, not that I'm aware.ไม่ ไม่หรอกครับ ผมแค่ระมัดระวังตัว Frost/Nixon (2008)
Instead of hanging onto every chess piece and playing defensivelyแทนที่เล่นอย่างระมัดระวัง และห่วงหมากทุกตัว Three Kingdoms (2008)
We must be careful how Donald Miller is used in the pageant.พวกเราต้องระมัดระวัง... เรื่องใช้งานโดนัลด์ มิลเลอร์ ในงานประกวด Doubt (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระมัดระวัง[v.] (ramatrawang) EN: be careful ; be cautious ; take precaution ; take care   FR: faire attention
ระมัดระวัง[adj.] (ramatrawang) FR: circonspect ; prudent
ระมัดระวัง[adv.] (ramatrawang) EN: carefully ; cautiously   

English-Thai: Longdo Dictionary
with a grain of salt(phrase ) ด้วยความระมัดระวัง, ฟังหูไว้หู, เช่น You'd better take his words with a grain of salt. คุณควรจะฟังเขาด้วยความระมัดระวัง ฟังหูไว้หู มีที่มาจากในสมัยโบราณ เกลือเป็นส่วนผสมของยาแก้พิษ ซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยบรรเทาความรุนแรงของยาพิษที่เสพเข้าไปได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accurate[ADJ] ระมัดระวัง, See also: เที่ยงตรง
attentive[ADJ] ระมัดระวัง
beware[VT] ระวัง, See also: ระมัดระวัง, Syn. look out, watch out
be on guard[PHRV] เฝ้าระวัง, See also: ระมัดระวัง, Syn. put on
beware of[PHRV] ระมัดระวังในเรื่อง
careful[ADJ] ระมัดระวัง, Syn. cautious, prudent, Ant. careless, lax, negligent
cautious[ADJ] ระมัดระวัง, Syn. guarded, Ant. incautious
chary[ADJ] ระมัดระวัง, See also: กังวล, ระวัง, อย่างรอบคอบ, Syn. careful, cautious, wary, Ant. incautious
conservative[ADJ] ระมัดระวัง, Syn. cautious
draw in[PHRV] ระมัดระวังในการใช้เงิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anyhow(เอน'นีเฮา) adv. อย่างไรก็ตาม,กรณีใด ๆ ,อย่างไม่ระมัดระวัง., Syn. notwithstanding, anyway)
argus(อาร์'กัส) n. ยักษ์ 100 ตาในนิยายกรีก, ผู้สังเกต, ผู้ที่ระมัดระวัง a giant with 100 eyes
argus-eyedระมัดระวัง, ตาคมกริบ
attentive(อะเทน'ทิฟว) adj. ซึ่งให้ความสนใจ,สนใจ, ระมัดระวัง,เป็นห่วง,มีมารยาท, เอาอกเอาใจ, Syn. alert, thoughtful)
baby(เบ'บี่) {babied,babying,babies} n. ทารก,ผู้เยาว์,หญิงที่มีเสน่ห์ vt. ทำยังกับเป็นเด็กเล็ก ๆ ,เอาใจ,โอ๋,ใช้ด้วยความระมัดระวัง, See also: babyhood n. ดูbaby babyish adj. ดูbaby, Syn. babe
calculatedadj. คิดคำนวณไว้ด้วยความระมัดระวัง
canny(แคน'นี) adj. ระมัดระวัง,ฉลาด,หลักแหลม,คล่องแคล่ว,ประหยัด,มัธยัสถ์,อ่อนโยน,สงบเงียบ,สบาย,น่ารัก,สวยงาม, See also: canniness n.
care(แคร์) {cared,caring,cares} vt.,n. (การ) เอาใจใส่,ระมัดระวัง,ดูแล,เป็นห่วง,อยากได้,ชอบ,รัก, Syn. attention
careful(แคร์'ฟูล) adj. ระมัดระวัง,ระวังรอบคอบ,ละเอียด,ถี่ถ้วน,ประณีต, Syn. attentive
careless(แคร์'เลส) adj. สะเพร่า,ไม่ระมัดระวัง,หยาบ,ไร้กังวล,ไม่วิตก, See also: carelessness n. ดูcareless

English-Thai: Nontri Dictionary
alert(adj) ระมัดระวัง,เตรียมพร้อม,ว่องไว
alertness(n) ความระมัดระวัง,การเตรียมพร้อม,ความว่องไว
canny(adj) ระมัดระวัง,หลักแหลม,ฉลาด
care(n) การดูแล,ความระมัดระวัง,การเอาใจใส่,ความกังวล,การระวังรักษา
careful(adj) ระมัดระวัง,ระวังรักษา,ดูแล,เอาใจใส่
carefulness(n) ความระมัดระวัง,การระวังรักษา,การดูแล,ความเอาใจใส่
careless(adj) ประมาท,ไม่เอาใจใส่,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่ระมัดระวัง
caution(n) ความระมัดระวัง,ความรอบคอบ,การตักเตือน
cautious(adj) ระมัดระวัง,ระวัง,รอบคอบ
circumspect(adj) ระมัดระวัง,ระวัง,ละเอียดรอบคอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
用心[ようじん, youjin] (n) ระมัดระวัง

German-Thai: Longdo Dictionary
vorsichtig(adj adv) อย่างระมัดระวัง เช่น Schwangere Frauen sollen vorsichtig laufen. ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ควรเดือนอย่างระมัดระวัง
Vorsichtsmaßnahme(n) |die, pl. Vorsichtsmaßnahmen| การระมัดระวังไว้ก่อนล่วงหน้า, วิธีการป้องกัน, See also: S. Vorsichtsmaßregel
gewissenhaft(adj adv) ด้วยความขยันหมั่นเพียร ด้วยความตั้งใจ อย่างมีสติ อย่างระมัดระวัง

French-Thai: Longdo Dictionary
ouvrir l'oeil(phrase) ระมัดระวัง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top