ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -障-, *障*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[障, zhàng, ㄓㄤˋ] to separate; shield, barricade
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  章 (zhāng ㄓㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] wall,  Rank: 1,237

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhàng, ㄓㄤˋ, ] to block; to hinder; to obstruct, #16,894 [Add to Longdo]
[bǎo zhàng, ㄅㄠˇ ㄓㄤˋ, ] to ensure; to guarantee; to safeguard, #1,025 [Add to Longdo]
[zhàng ài, ㄓㄤˋ ㄞˋ, / ] barrier; obstruction; hindrance; impediment; obstacle, #2,760 [Add to Longdo]
[gù zhàng, ㄍㄨˋ ㄓㄤˋ, ] malfunction; breakdown; defect; shortcomingfault; failure; impediment; error; bug (in software), #4,839 [Add to Longdo]
白内[bái nèi zhàng, ㄅㄞˊ ㄋㄟˋ ㄓㄤˋ, / ] cataract, #12,915 [Add to Longdo]
[píng zhàng, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄤˋ, ] protective screen, #13,048 [Add to Longdo]
[zhì zhàng, ㄓˋ ㄓㄤˋ, ] learning difficulties (handicap); retarded, #24,779 [Add to Longdo]
[lù zhàng, ㄌㄨˋ ㄓㄤˋ, ] a road-block; a barricade, #35,760 [Add to Longdo]
[cán zhàng, ㄘㄢˊ ㄓㄤˋ, / ] handicapped, #46,298 [Add to Longdo]
[yuè zhàng, ㄩㄝˋ ㄓㄤˋ, ] to surmount obstacles; assault course for training troops, #168,344 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しょうがい, shougai] (vt) ขัดข้อง, มีปัญหา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
害者[しょうがいしゃ, shougaisha] (n ) คนพิการ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[しょうがい, shougai] Thai: อุปสรรค English: obstacle
[さわる, sawaru] Thai: ขวาง English: hinder
[さわる, sawaru] Thai: กระทบ English: affect

Japanese-English: EDICT Dictionary
む;恙む[つつむ, tsutsumu] (v5m) (arch) to become sick; to be struck by a disaster; to hinder; to be hindered; to run into problems; to have an accident [Add to Longdo]
[さわり, sawari] (n) hindrance; obstacle; harm; bad effect; sickness [Add to Longdo]
[さわる, sawaru] (v5r,vi) to hinder; to interfere with; to affect; to do one harm; to be harmful to; (P) [Add to Longdo]
害(P);がい;碍;[しょうがい(P);しょうげ(碍;礙), shougai (P); shouge ( shougai ; shou gai )] (n,vs) (1) obstacle; impediment; hindrance; difficulty; barrier; (2) (しょうがい only) (See 視力害) handicap; impairment; disability; disorder; malfunction; (P) [Add to Longdo]
害しきい値[しょうがいしきいち, shougaishikiichi] (n) {comp} fault threshold [Add to Longdo]
害セクタ[しょうがいセクタ, shougai sekuta] (n) {comp} faulty sector [Add to Longdo]
害迂回[しょうがいうかい, shougaiukai] (n) fail-over; fault bypass [Add to Longdo]
害迂回ブロック[しょうがいうかいブロック, shougaiukai burokku] (n) fault bypass block [Add to Longdo]
害回復[しょうがいかいふく, shougaikaifuku] (n) {comp} fault recovery [Add to Longdo]
害児[しょうがいじ, shougaiji] (n) handicapped child; handicapped children [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"What happened?" "The car broke down."「どうしたんだ」「車が故したんだ」
Two man are trying to get a handle on what's wrong with the car.2人の男性が車の故の原因を調べている。
I'm a holder of ABC Travel Insurance.ABC海外旅行害保険を持っています。
The EC countries are working out a new security pact.EC諸国は新たな安全保条約を検討中です。
I had hoped to got another 50,000 miles out of my car, but it gave up the ghost on the expressway and it would cost too much to fix it.あと50000マイルほど走行距離を出してみたかったのだが、高速道路で故してしまった。修理となるとえらく金がかかってとても無理だろう。
The air conditioner is out of order.うちのクーラーが故してしまった。
The car is acting up again.うちの車はまた故した。
There seems to be something wrong with our telephone.うちの電話はどこか故しているらしい。
Our telephone is out of order so I shall have it repaired.うちの電話は故だ。修繕してもらわないと。
Our refrigerator is out of order.うちの冷蔵庫は故している。
The air conditioner doesn't work.エアコンが故しています。
We have to use the stairs because the elevator is out of order.エレベーターが故しているので階段を使わなければならない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because hocus-pocus Lo and behold[CN] 因为眼戏法谁也料不到 Because hocus -pocus Lo and behold This Gun for Hire (1942)
Roger your plan to go EVA and replace Alpha-Echo-35 unit prior to failure.[JA] 害発生前に船外活動を行い AE -35をユニットごと交換するプランに賛成だ 2001: A Space Odyssey (1968)
We can certainly afford to be out of communication for the short time it will take to replace it.[JA] 通信に支が起きますが―― 短時間で該当ユニットを交換できます 2001: A Space Odyssey (1968)
I was possessed of a sudden with supernatural powers and passed like a spirit through the barrier before me.[CN] 不知从哪儿获得了超自然的神力 幽灵般飘过面前的碍物 Rebecca (1940)
Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance.[CN] 让我们为了自由的世界而斗争, 为了废除国家的碍而斗争, 为了驱除贪婪,憎恨和不宽容而斗争. The Great Dictator (1940)
I would recommend that we put the unit back in operation and let it fail.[JA] 提言ですが―― ユニットを元へ戻して 害が起きるのを待ちましょう 2001: A Space Odyssey (1968)
Probably having some trouble with their equipment or something like that.[JA] なにか 機械に故でもあったんでしょう 2001: A Space Odyssey (1968)
And you'll forgive me for my car's imperfect performance?[CN] 你得原谅我 昨天我那辆糟糕的车出了故 The Awful Truth (1937)
But as the minutes passed and more obstacles to her plan popped into in my head the air got blue.[JA] だが時間が経つうちに... ベラの計画の 害となる物が頭に浮かんだ Detour (1945)
For one thing, whenever you phone the base all you get is a recording which repeats that the phone lines are temporarily out of order.[JA] 一つには いつ電話しても 応答するのは録音だけで―― 回線故中だと繰り返すばかりです 2001: A Space Odyssey (1968)
Exercises which you'll enjoy, I'm sure...[JA] 保するよ。 楽しいぞ。 What's Up, Tiger Lily? (1966)
DR. BARTOK (ON RECORDING): Subject spoke reluctantly. Block preliminary move.[JA] 患者は話渋り 予備的処置に Hollow Triumph (1948)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しょうがい, shougai] fault (vs), blockage, damage, malfunction [Add to Longdo]
害しきい値[しょうがいしきいち, shougaishikiichi] fault threshold [Add to Longdo]
害セクタ[しょうがいセクタ, shougai sekuta] faulty sector [Add to Longdo]
害回復[しょうがいかいふく, shougaikaifuku] fault recovery [Add to Longdo]
害地点[しょうがいちてん, shougaichiten] blocking point, point of blockage [Add to Longdo]
害追跡[しょうがいついせき, shougaitsuiseki] fault trace [Add to Longdo]
害復旧[しょうがいふっゆう, shougaifuyyuu] fault clearing, fault restoration [Add to Longdo]
害率しきい値[しょうがいりつしきいち, shougairitsushikiichi] fault-rate threshold [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さわる, sawaru] verhindern, hindern, hemmen, schaden, stoeren [Add to Longdo]
[しょうへき, shouheki] -Mauer, -Wall, Hindernis, Schranke [Add to Longdo]
[しょうじ, shouji] (japanische) Papierschiebetuer, (japanisches) Papierschiebefenster [Add to Longdo]
[しょうがい, shougai] Hindernis, Verhinderung, Stoerung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top