Search result for

be aware

(37 entries)
(0.0243 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be aware-, *be aware*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He must be aware of what could happen if he riles up the chieftains, so why did he do something so imprudent?ท่านต้องยอมรับว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าหากว่าพระองค์ถูกกวนโทสะจากหัวหน้าเผ่า ทำไมเขาทำอะไรหุนหันพลันแล่นอย่างนั้น? The Kingdom of the Winds (2008)
So you must be aware of what's happening to you.ดังนั้น เจ้าก็ต้องรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเจ้า The Kingdom of the Winds (2008)
Sensitive viewers, be aware. The image is disturbing.มันเป็นภาพที่ไม่ได้น่าดูนัก The Dark Knight (2008)
Any psychotic ex-boyfriends I should be aware of?เธอเคยมีแฟนโรคจิตอย่างที่ผมกลัวไหม The Dark Knight (2008)
Hyung should be aware that Mother will not accept these.พี่ก็รู้อยูว่า แม่จะไม่รับเงินนี่ Episode #1.5 (2008)
So, you'll be aware of the situation in which our great nation presently finds itself.งั้น เธอก็รู้ดีสินะ ถึงสถานการณ์ตอนนี้... ว่าประเทศอันยิ่งใหญ่ของเรา กำลังเป็นอย่างไรอยู่ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
I suspect people who kill other people tend to be aware that it's wrong.ครูตั้งสมมติฐานว่าคนที่ฆ่าคนอื่น ย่อมรู้แก่ใจว่ามันผิด The Reader (2008)
You are to be aware that this witness did not meet the defendantคุณต้องทราบว่าพยานรายนี้ ไม่ได้พบกับจำเลย Eggtown (2008)
If we handle it right, dubaku won't be aware of the deceptionถ้าเราจัดการถูกต้อง ดูบากูจะไม่รู้ว่าถูกหลอก Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
SO YOU CAN BE AWARE OF, UH... ♪ HERE COMES MY GIRL ♪ WHAT'S HAPPENING AROUND YOU.มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณหรือ Soul Mates (2009)
We do have power issues to be aware of.เรามีปัญหาเรื่องพลังงานให้ตะหนักถึง Air: Part 3 (2009)
We do have power issues to be aware of.เรามีปัญหาเรื่องพลังงานให้ตระหนักถึง Darkness (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be awareDrivers should be aware of the traffic rules.
be awareHe doesn't seem to be aware of the problems.
be awareHe must be aware of the danger.
be awareShe may not be aware of the danger.
be awareTherefore it is important for us to be aware of other forms of politeness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถึงบางอ้อ[V] realize, See also: be aware of, Syn. เข้าใจ, Example: ผมมาถึงบางอ้อว่างานนี้ใครเป็นกุนซือของผอ.ทศท, Notes: (ปาก)
รับทราบ[V] acknowledge, See also: be aware, be informed, Syn. ทราบ, รับรู้, Example: ผมเพียงแต่แจ้งให้รับทราบ ไม่จำเป็นต้องสนใจมาก
รู้ความ[V] know, See also: be aware of, understand, Syn. รู้เรื่องรู้ราว, Example: ฉันเห็นมันมาตั้งแต่มันยังไม่รู้ความ, Thai definition: เข้าใจเรื่องราวรู้ว่าอะไรเป็นอะไร
รู้ตัว[V] be aware of, See also: be conscious of, Syn. รู้สึกตัว, Example: ท่านเองก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าเมื่อเป็นเด็ก ท่านเองก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน
รู้สึกตัว[V] be conscious of, See also: be aware of, Syn. มีสติ, Example: เมื่อเด็กเพลินจะแสดงอะไรออกมาโดยไม่รู้สึกตัว
สำนึก[V] be aware of, See also: be conscious of, be mindful of, be conversant with, be familiar with, Syn. รู้สึก, รับรู้, Example: ทุกคนสำนึกอยู่ในใจดีว่า การที่ครูสั่งสอนเอาจริงเอาจังก็เพราะต้องการให้ได้ดี
คืนสติ[V] be conscious of, See also: be aware of, come to realize, Syn. ได้สติ, Example: เขาคืนสติคิดขึ้นมาได้ก็เพราะคำพูดของอาจารย์, Thai definition: ได้คิด, กลับระลึกขึ้นได้, กลับรู้สึกตัวได้
ชำนัญ[V] know, See also: be aware of, understand, comprehend, perceive, Syn. รู้
ตื่น[V] be aware of, See also: realize, wake up to something, Thai definition: รู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง
ไหวทัน[V] be aware of, See also: be awake, be on tiptoe, be on the move, be alert, Syn. ไหวตัว, รู้ทัน, รู้ตัว, Example: ตำรวจไหวทันเสียก่อนจึงไม่พลาดท่าผู้ร้าย, Thai definition: นึกรู้ทัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนัญ[v.] (chamnan) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive   
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: come to realize the truth ; wake up to reality ; realize ; be conscious of ; be aware of   FR: réaliser
รับรู้[v.] (raprū) EN: acknowledge ; recognize ; be aware of   FR: reconnaître ; admettre
รับทราบ[v.] (rapsāp) EN: acknowledge ; be aware ; be informed   
รู้ดี[v. exp.] (rū dī) EN: know well ; know clearly ; perceive clearly ; be aware of ; understand   FR: bien connaître
รู้จัก[v.] (rūjak) EN: know ; be acquainted with ; recognize ; come across ; be aware of ; be informed of   FR: connaître ; savoir ; être au courant
รู้ตัว[v.] (rūtūa) EN: be aware of ; be conscious of   FR: être conscient ; être lucide
สำนึก[v.] (samneuk) EN: realize ; appreciate ; be aware (of) ; know ; feel contrite ; call to mind ; perceive ; be aware of ; be conscious of ; be mindful of ; be conversant with ; be familiar with   FR: avoir le sentiment ; apprécier ; percevoir ; sentir ; avoir conscience ; réaliser
ทราบ[v.] (sāp) EN: know ; understand ; realize ; be aware of   FR: savoir ; connaître

Japanese-English: EDICT Dictionary
心得る[こころえる, kokoroeru] (v1,vt) (1) to know; to understand; to be aware of; to regard as; to take for; (2) to consent; to agree; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top