ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

look out

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -look out-, *look out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
look out[PHRV] มองไปข้างนอก
look out[PHRV] ระวัง, See also: ระมัดระวัง, เอาใจใส่, Syn. mind out, watch out
look out[PHRV] เลือกเฟ้น (เสื้อผ้า), See also: เฟ้นหา, คัด
look out[PHRV] มองเห็น, See also: สามารถเห็น, Syn. look onto, look over, open on, open onto
look out[PHRV] ระมัดระวัง, See also: เฝ้าระวัง, Syn. be careful, watch out
look out for[PHRV] มองหา, See also: ค้นหา, Syn. watch out

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look out.ระวัง. Ice Age (2002)
Look out, cattle!ดูนั่นสิ Connect! Connect! (2009)
Look out!ระวัง In Extremis (2013)
Look out, it'll rip. It'll rip!มองออกไปก็จะฉีก มันจะฉีก! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Look out!ระวัง! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Look out! Run!ให้ตายสิ เผ่นเร็ว The Great Dictator (1940)
Look out, Pinoke!มองออกไป, ปีโนก! Pinocchio (1940)
Look out below!มองออกไปด้านล่าง! Pinocchio (1940)
Look out!ระวัง! Pinocchio (1940)
Look out!ระวัง! รอเดี๋ยว! Pinocchio (1940)
Her bed was next to the window, and she could look out and see directly into the boy's room across the street.Her bed was next to the window, and she could look out and see directly into the boy's room across the street. 12 Angry Men (1957)
Look out!ระวัง พวกเขากำลังที่ผ่านมาทาง ประตู Help! (1965)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
look outDo not look out of the window.
look outDo not look out the window.
look outDon't look out the window. Concentrate on your work.
look outDrivers must look out for children crossing the road.
look outIf you don't look out, you will get into trouble.
look outI'll open the curtain for you to look out.
look outLook out!
look outLook out for a passing cars.
look outLook out for bees.
look outLook out for cars in crossing the street.
look outLook out for cars when you cross the road.
look outLook out for pedestrians when you drive a car.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตรับฟัง[v.] (trapfang) EN: give ear to ; listen to ; hearken ; be on the look out for   FR: écouter attentivement

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人不为己,天诛地灭[rén bù wèi jǐ, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧˇ, tian1 zhu1 di4 mie4, / ] Look out for yourself, or heaven and earth will combine to destroy you.; Every man for himself, and the Devil take the hindmost. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そら[, sora] (conj,exp) look!; look out!; look at me! [Add to Longdo]
ほら[, hora] (conj,exp) look!; look out!; look at me!; (P) [Add to Longdo]
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P) [Add to Longdo]
見出す(P);見いだす;見出だす;見い出す(io)[みいだす(P);みだす(見出す), miidasu (P); midasu ( midasu )] (v5s,vt) (1) to find out; to discover; to notice; to detect; (2) to select; to pick out; (3) to look out (from the inside); (4) to be wide-eyed (in surprise, anger, etc.); (P) [Add to Longdo]
見張る(P);瞠る[みはる, miharu] (v5r,vt) (1) (見張る only) to stand watch; to stand guard; to look out; (2) (See 目を見張る) to open one's eyes wide; (P) [Add to Longdo]
見渡す(P);見わたす[みわたす, miwatasu] (v5s,vt) to look out over; to survey (scene); to take an extensive view of; (P) [Add to Longdo]
見渡せる[みわたせる, miwataseru] (v1,vt) (See 見渡す) to look out over; to look onto [Add to Longdo]
面する[めんする, mensuru] (vs-s) to face on; to look out on to; (P) [Add to Longdo]
臨む[のぞむ, nozomu] (v5m,vi) (1) to look out on; (2) to face; (3) to deal with; (4) to attend (e.g. function); to appear (e.g. in court); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 look out
   v 1: be vigilant, be on the lookout or be careful; "Watch out
      for pickpockets!" [syn: {watch}, {look out}, {watch out}]
   2: to protect someone's interests; "A man's gotta look out for
     his family"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top