Search result for

เขิน

(50 entries)
(0.0051 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เขิน-, *เขิน*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตื้นเขิน (n ) shoal river
ลำนำตื้นเขิน (n ) shoal river

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขิน[V] be shallow, See also: be high and dry, Syn. ตื้นเขิน, Example: ที่ตรงนี้มันเขินขึ้นมาท้องเรือของเราก็เลยติด, Thai definition: ตื้นสูงเป็นเนินขึ้นมา (ใช้แก่พื้นที่ในแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง เป็นต้น)
เขิน[V] shy, See also: abash, embarrass, Syn. อาย, กระดาก, ขวยเขิน, เคอะเขิน, Ant. หน้าด้าน, Example: เจ้าสาวเขินเจ้าบ่าวเมื่อเพื่อนๆ ขอร้องให้หอมแก้ม, Thai definition: วางหน้าไม่สนิทหรือเข้ากันไม่สนิทเพราะรู้สึกกระดากอาย
เขิน[V] be shallow (because of silt and sediment), See also: high and dry, Syn. ตื้นเขิน, Example: ที่ตรงนี้มันเขินขึ้นมา ท้องเรือของเราก็เลยติด, Thai definition: ตื้นสูงเป็นเนินขึ้นมา (ใช้แก่พื้นที่ในแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง เป็นต้น)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เขินน. ชื่อคนไทใหญ่เผ่าหนึ่ง ส่วนมากอยู่ในแคว้นฉาน ประเทศพม่า
เขินเครื่องสานที่ทำจากผิวไม้ไผ่ซึ่งนำมาเรียดแล้วทำเป็นโครง ฉาบด้วยรักสมุกหรือรักชาดเพื่อกันน้ำรั่วซึม ไทยได้รับวิธีการทำมาจากไทเขินซึ่งอยู่ในยูนนานตอนใต้ จึงเรียกว่า เครื่องเขิน.
เขินว. ตื้นสูงเป็นเนินขึ้นมา (ใช้แก่พื้นที่ในแม่นํ้า ลำคลอง หนอง บึง เป็นต้น), มักใช้ว่า ตื้นเขิน เช่น แม่นํ้าตื้นเขิน
เขินสั้นหรือสูงเกินไปจนดูขัดตา เช่น นุ่งผ้าเขิน.
เขิน ๓, เขินว. วางหน้าไม่สนิท, รู้สึกกระดากอาย
เขิน ๓, เขินเข้ากันไม่สนิท เช่น ข้อความตอนนี้ฟังเขิน ๆ อยู่.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-You're already humiliating¡£-sorry about that.คุณทำให้ฉันเขินแล้วนะ ขอโทษที Pret-a-Poor-J (2008)
I'll give you embarrassing info on house.แันทำให้คุณขัดเขินที่จะให้ข้อมูลเฮาส์ Adverse Events (2008)
I have to find something embarrassing about you.ผมพบอะรไบางอย่างที่น่าขัดเขินเกี่ยวกับคุณ Adverse Events (2008)
I'm still a bit embarrassed.ก็ข้าเขินนี่นา Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I thought you're not embarrassed when you're wearing that.ข้าคิดว่าเจ้าจะไม่เขิน ตอนที่เจ้าใส่มันนะ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I'm not embarrassed...!ข้าไม่ได้เขินซะหน่อย... ! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
- They'll help us! - Wait up!แสดงให้เราดูสักท่าสองท่าสิลูก ไม่ต้องเขินน่า Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Show me some of your moves, son. Don't be bashful.แสดงให้เราดูสักท่าสองท่าสิลูก ไม่ต้องเขินหรอก Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Don't be embarrassed. You're beautiful.ไม่ต้องเขินหรอก คุณสวยมาก Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Yeah, it's just a little embarrassing.อืม แค่เขินนิดหน่อย Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
It's tension. Nerves. Nervous laughter, obviously.มันเป็นการหัวเราะแก้เขิน ให้หายตื่นเต้นเฉยๆ Duplicity (2009)
It's so cute when you're all shy.มันน่ารักมากเลย ตอนนายเขิน Dare (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขิน[n.] (khoēn) EN: lacquerware (made in north of Thailand)   FR: objet en laque (du nord de la Thaïlande) [m]
เขิน[v.] (khoēn) EN: be shallow ; be high and dry   
เขิน[adj.] (khoēn) EN: shy ; embarrassed   FR: timide ; embarassé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blush[VI] อาการหน้าแดงเพราะเขินอาย, See also: เขินอาย, ละอาย, Syn. flush
feel cheap[PHRV] อาย, See also: เขินอาย, กระดากใจ
flush up[PHRV] เขินจนหน้าแดง, See also: อายจนหน้าแดง, Syn. colour up, flame up
red in the face[IDM] อาย, See also: เขินอาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abash(อะแบช') vt. ทำให้อาย, ทำให้ขวยเขิน -abashedly adv. -abashedness n. -abashment n., Syn. shame, confuse
awkward(ออค'เวิร์ด) adj. งุ่มง่าม,เชื่องช้า,เคอะเขิน,เก้งก้าง,ไม่รู้จะทำอย่างไรดี,อึดอัดใจ,อันตราย,ยากที่จะจัดการได้,ไม่สะดวก,ไม่เหมาะ -awkwardness n., Syn. gawky, ungainly)
bashful(แบช'ฟูล) adj. อาย,เหนียมอาย,ประหม่า,ขวยเขิน, See also: bashfulness n., Syn. timid ###A. friendly
blushing(บลัช'ชิง) adj. หน้าแดง,อาย,ขวยใจ,เขินขวย -n. หน้าแดง
confuse(คันฟิวซ') confused,confusing,confuses} vt. ทำให้ไม่ชัด,ทำให้ยุ่ง,ทำให้สับสน,ทำให้งง,ทำให้ขวยเขิน., See also: confusable adj. ดูconfuse confusably adv. ดูconfuse confusedly adv. ดูconfuse confusedness n. ดูconfuse คำที่มีความหมายเหมือ
embarrass(เอมแบ'เริส) {embarrassed,embarrassign,embarrasses} vt. ทำให้ขวยเขิน,ทำให้ลำบากใจ,เป็นอุปสรรค,กีดขวาง vi. อึดอัดใจ,ลำบากใจ., See also: embarrassedly adv. ดูembarrass embarrassingly adv. ดูembarrass embarrassment n. ดูembarrass คำที่มีควา
gauche(โกช) adj. งุ่มง่าม,เก้งก้าง,เปิ่น,เคอะเขิน, See also: gaucheness n., Syn. stiff
gaucherie(โกชะรี') n. ความงุ่มง่าม,ความเก้งก้าง,ความเคอะเขิน
pose(โพซ) v.,n. (การ) วางท่า,วางทาง,ตั้งท่า,วางมาด,แกล้งเป็น,กำหนด,ทำให้งง,ทำให้ขวยเขิน, See also: posingly adv., Syn. position
pudency(พิว'เดินซี) n. ความขวยเขิน,ความอายเหนียม

English-Thai: Nontri Dictionary
abash(vt) ทำให้เขิน,ทำให้อาย,ทำให้ประหม่า
abashed(adj) อาย,ประหม่า,ขวยเขิน,สะเทิ้นอาย
bashful(adj) อาย,กระดาก,ประหม่า,ขวยเขิน,เหนียมอาย
blushing(adj) อาย,หน้าแดง,ขวยเขิน
coy(adj) กระดากอาย,ขวยเขิน,อาย
diffidence(n) ความไม่เชื่อมั่นในตนเอง,ความขวยเขิน,ความประหม่า,ความขี้อาย
diffident(adj) ไม่เชื่อมั่นในตนเอง,ขวยเขิน,ประหม่า,ขี้อาย
fullness(n) ความเต็ม,ความเต็มที่,ความเพียบ,ความตื้นเขิน
fulness(n) ความเต็ม,ความเต็มที่,ความเพียบ,ความตื้นเขิน
lacquer(n) เครื่องเคลือบ,เครื่องเขิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top