ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recognize

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recognize-, *recognize*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recognize(vt) จำได้, See also: รู้จัก, Syn. know, remember
recognize(vt) สำนึก, Syn. perceive
recognize(vt) ยอมรับ, Syn. accept, acknowledge
recognize(vt) แสดงว่าเห็นคุณค่า, Syn. appreciate, respect
recognize as(phrv) ยอมรับว่าเป็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recognize(เรค'คะไนซ) vt. จำได้, จำแนกออก, รู้จัก, ยอมรับ, ทักทาย, แสดงว่าเห็นคุณค่า, แสดงว่ารู้จัก, สำนึก, See also: recognisability n. recognizability n. recognis z able adj. recognisably adv. recognizably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
recognize(vt) จำได้, สำนึก, เอาใจใส่, รู้จัก, ทักทาย, ยอมรับ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How did they recognize it?เเล้วพวกเขาจํามันได้ยังไง Rebecca (1940)
Who can recognize her?ใครสามารถรับรู้ของเธอ? The Old Man and the Sea (1958)
You recognize this man?จำผู้ชายคนนี้ได้ไหม The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Don't you recognize me?จำฉันไม่ได้เรอะ? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
But I would ask you, assembled here in this house of God to recognize that we are witnessing something new something so unexpected, so unusual that it is not surprising the government is at a loss.แต่ผมอยากให้พวกเรา ที่มาชุมนุมในบ้านของพระเจ้านี้... ระลึกว่าเรากำลังเห็นสิ่งใหม่บางอย่าง สิ่งที่ไม่เคยคาดคิด ที่แปลก Gandhi (1982)
I wonder if he'll recognize me.ไม่รู้ว่าเขาจะจำผมได้รึเปล่า Gandhi (1982)
And I would emphasize that I think our first duty is to recognize that there is not one India but several.และข้าพเจ้าขอเน้นว่า ภาระกิจแรกของเราคือ ต้องตระหนักว่ามิใช่มีเพียงอินเดียเดียว แต่หลากหลาย Gandhi (1982)
Do you recognize her?คุณรู้จักเธอ? Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Do you recognize these objects?คุณรู้จักวัตถุเหล่านี้หรือไม่ ใช่. 2010: The Year We Make Contact (1984)
How could he recognize me, uncle?วิธีการที่เขาสามารถรับรู้ฉันลุง? Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
You may recognize one of the specimens from Africa.คุณอาจจะรู้จักหนึ่งใน ตัวอย่างจากแอฟริกา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Did anyone recognize you?มีใครจำคุณได้ไหม? Clue (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recognizeAll at once I saw a human form in the distance, and, to my surprise, soon recognized that the traveler was a woman.
recognizeAll the students recognized her is their representative.
recognizeAlthough Bob was in disguise, I recognized him at a glance.
recognizeAmong our employees he's recognized as a towering figure.
recognizeAs I had met him before, I recognized him at once.
recognizeChris recognized the boy from his math class and became very jealous.
recognizeEveryone recognized him to be a brilliant pianist.
recognizeEveryone recognized his skill.
recognizeEveryone recognizes the boy as a real genius.
recognizeFor some reason I don't cope well with those recognized as hardliners.
recognizeFurthermore, experiments were never carried out against the rules but were performed always well within them - otherwise they would not be recognized as experiments at all.
recognizeHaving met him before, I recognized him at once.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับรู้(v) acknowledge, See also: recognize, be aware of, Syn. รับทราบ, Example: ครูเล่าถึงพฤติกรรมและผลการเรียนของเด็กให้ผู้ปกครองรับรู้
ดูออก(v) know, See also: recognize, ascertain, Syn. มองออก, รู้ว่า
สยบ(v) accept, See also: recognize, embrace, Syn. ซบลง, ฟุบลง, คร้าม, Example: นิสิตนักศึกษาพากันสยบอยู่แทบเท้าของท่าน และยกย่องท่านว่าเป็นศาสตราจารย์ชั้นยอดเยี่ยมคนหนึ่ง, Thai Definition: ยอมให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำ[jam] (v) EN: remember ; recall ; recollect ; recognize ; commit to memory  FR: se souvenir ; se rappeler ; mémoriser ; retenir
จำหน้าได้[jam nā dai] (v) EN: recognize s.o.  FR: reconnaître qqn
นึกออก[neuk øk] (v, exp) EN: recall ; recollect ; remember ; recognize  FR: se rappeler ; se souvenir
รับรอง[raprøng] (v) EN: welcome ; receive ; entertain ; greet ; acknowledge ; recognize  FR: accueillir ; recevoir
รับรู้[raprū] (v) EN: acknowledge ; recognize ; be aware of  FR: reconnaître ; admettre
รู้จัก[rūjak] (v) EN: know ; be acquainted with ; recognize ; come across ; be aware of ; be informed of  FR: connaître ; savoir ; être au courant
ยอมรับ[yømrap] (v) EN: accept ; agree ; admit ; acknowledge ; recognize ; admit the existence of ; concur ; acquiesce  FR: accepter ; admettre ; acquiescer ; consentir ; avouer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
recognize
recognized
recognizes
recognizes

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recognize
recognized
recognizes

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受知[shòu zhi, ㄕㄡˋ ㄓ˙,  ] recognized (for one's talents) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
認める[みとめる, mitomeru] (v1, vt) (1) to recognize; to recognise; to appreciate; (2) to observe; to notice; (3) to admit; to approve; (P) #4,039 [Add to Longdo]
お目にかかる;お目に掛かる;御目にかかる;御目に掛かる[おめにかかる, omenikakaru] (exp, v5r) (1) (hum) (See 会う, 目にかかる) to meet (someone of higher status); (2) (arch) to be recognized (esp. by someone of higher status); to be visible; to be seen; to be noticed [Add to Longdo]
お目に留まる;お目にとまる;御目に留まる[おめにとまる, omenitomaru] (exp, v5r) to be recognized (by someone of higher status); to be noticed; to get attention [Add to Longdo]
エコファーマー[ekofa-ma-] (n) environmentally friendly farmer (as recognized by law) (wasei [Add to Longdo]
ク活用[クかつよう, ku katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection (easily recognized by its attributive form ending in "ki" and predicative form ending in "shi") [Add to Longdo]
グラスリスト[gurasurisuto] (n) Generally Recognized as Safe list (Recognised); GRAS list [Add to Longdo]
シク活用[シクかつよう, shiku katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection (easily recognized by its attributive form ending in "shiki" and predicative form ending in "shi") [Add to Longdo]
リアライズ[riaraizu] (vs) (1) to realize; to materialize; to accomplish; (2) to realize; to understand; to recognize [Add to Longdo]
臥竜鳳雛[がりょうほうすう, garyouhousuu] (n) gifted young person who shows much promise; unrecognized genius; great person whose talent is hidden under a bushel [Add to Longdo]
漢字制限[かんじせいげん, kanjiseigen] (n) restrictions on the number of kanji recognized for usage (recognised) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recognize \Rec"og*nize\, v. i. (Law)
   To enter an obligation of record before a proper tribunal;
   as, A B recognized in the sum of twenty dollars. [Written
   also {recognise}.]
   [1913 Webster]
 
   Note: In legal usage in the United States the second syllable
      is often accented.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recognize \Rec"og*nize\ (r[e^]k"[o^]g*n[imac]z), v. t. [imp. &
   p. p. {Recognized} (r[e^]k"[o^]g*n[imac]zd); p. pr. & vb. n.
   {Recognizing} (r[e^]k"[o^]g*n[imac]`z[i^]ng).] [From
   {Recognizance}; see {Cognition}, and cf. {Reconnoiter}.]
   [Written also {recognise}.]
   1. To know again; to perceive the identity of, with a person
    or thing previously known; to recover or recall knowledge
    of.
    [1913 Webster]
 
       Speak, vassal; recognize thy sovereign queen.
                          --Harte.
    [1913 Webster]
 
   2. To avow knowledge of; to allow that one knows; to consent
    to admit, hold, or the like; to admit with a formal
    acknowledgment; as, to recognize an obligation; to
    recognize a consul.
    [1913 Webster]
 
   3. To acknowledge acquaintance with, as by salutation,
    bowing, or the like.
    [1913 Webster]
 
   4. To show appreciation of; as, to recognize services by a
    testimonial.
    [1913 Webster]
 
   5. To review; to reexamine. [Obs.] --South.
    [1913 Webster]
 
   6. To reconnoiter. [Obs.] --R. Monro.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To acknowledge; avow; confess; own; allow; concede. See
     {Acknowledge}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recognize
   v 1: accept (someone) to be what is claimed or accept his power
      and authority; "The Crown Prince was acknowledged as the
      true heir to the throne"; "We do not recognize your gods"
      [syn: {acknowledge}, {recognize}, {recognise}, {know}]
   2: be fully aware or cognizant of [syn: {recognize},
     {recognise}, {realize}, {realise}, {agnize}, {agnise}]
   3: detect with the senses; "The fleeing convicts were picked out
     of the darkness by the watchful prison guards"; "I can't make
     out the faces in this photograph" [syn: {spot}, {recognize},
     {recognise}, {distinguish}, {discern}, {pick out}, {make
     out}, {tell apart}]
   4: perceive to be the same [syn: {recognize}, {recognise}]
   5: grant credentials to; "The Regents officially recognized the
     new educational institution"; "recognize an academic degree"
     [syn: {accredit}, {recognize}, {recognise}]
   6: express greetings upon meeting someone [syn: {greet},
     {recognize}, {recognise}]
   7: express obligation, thanks, or gratitude for; "We must
     acknowledge the kindness she showed towards us" [syn:
     {acknowledge}, {recognize}, {recognise}]
   8: exhibit recognition for (an antigen or a substrate)
   9: show approval or appreciation of; "My work is not recognized
     by anybody!"; "The best student was recognized by the Dean"
     [syn: {recognize}, {recognise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top