Search result for

wisdom

(75 entries)
(0.0401 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wisdom-, *wisdom*
English-Thai: Longdo Dictionary
conventional wisdom(noun phrase) ความคิดเห็นหรือคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดความยอมรับจากสาธารณชน ซึ่ง conventional wisdom อาจถูกหรือผิดก็ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wisdom[N] ปัญญา, See also: สติปัญญา, ความเฉลียวฉลาด, Syn. sagacity, sageness, sapience, Ant. stupidity
wisdom[N] การตัดสินอย่างเฉียบแหลม, Ant. stupidity
wisdom tooth[N] ฟันกรามซี่ที่ 3 (ในจำนวนฟันกรามทั้งหมด 4 ซี่) เป็นฟันที่ขึ้นมาหลังสุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wisdom(วิส'เดิม) n. ปัญญา,สติปัญญา,ความฉลาด,ความรอบคอบ,ความรอบรู้,คำสั่งสอน,คติพจน์,คำสุภาษิต
wisdom toothn. ฟันกรามซี่ที่ 3 ของแต่ละข้างของขากรรไกรบนและล่าง -Phr. (cut one's wisdom tooth เจริญเติบโตเต็มที่)

English-Thai: Nontri Dictionary
wisdom(n) ความเฉลียวฉลาด,ความรอบรู้,ปัญญา,ความสุขุม,การไตร่ตรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wisdom toothฟันกรามซี่สุดท้าย [มีความหมายเหมือนกับ tooth, third molar] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wisdomปัญญา [การจัดการความรู้]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
With wisdom.กับความเป็นตัวของตัวเอง Joy (2008)
You've proved your courage, but you must prove your wisdom.ท่านได้พิสูจน์แล้วว่าท่านกล้าหาญเพียงใด Excalibur (2008)
Maybe my wisdom is shortอาจเป็นเพราะ วิสัยทัศน์ของข้ายังด้อยนัก Portrait of a Beauty (2008)
After the Civil War, He moved to New Orleans where my father had the wisdom to make our own buttons.หลังสงครามกลางเมือง เขาย้ายไปที่นิวออร์ลิน ที่ซึ่งพ่อของผมใช้มันสมอง ในการคิดสร้างกระดุมของตัวเอง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I see you have found the Sacred Peach Tree of Heavenly Wisdom.เจ้าพบต้นท้อศักด์สิทธิ์ปัญญาแห่งสวรรค์แล้ว Kung Fu Panda (2008)
Some pre-syphilitic words of wisdom include,คำคมช่วงก่อนกามโรคได้แก่ The Love Guru (2008)
Guru Hathasmalvena had two main periods of his Gita, or words of wisdom.กูรูฮัทธัสมาลวีนามีช่วงเวลาแห่งจิต หรือช่วงคำคมอยู่ 2 ช่วง The Love Guru (2008)
Yes, thousands of lives have been enriched by your wisdom.ใช่ เป็นพันๆคน ที่คุณช่วยเอาไว้ด้วยความเฉลียวฉลาด The Ugly Truth (2009)
So don't go knocking my words of wisdom when you're living proof that they work.เพราะฉะนั้นอย่ามาค้าน คำพูดแสนฉลาดของผม.. ..ในเมื่อคุณก็รู้ ว่ามันใช้ได้ผลจริง The Ugly Truth (2009)
But what is there in your wisdom, great Lama, if Tenzin is right?ท่านลามะ แล้วถ้าเทนซินพูดถูกล่ะ? 2012 (2009)
To see the light of wisdom you first must empty your cup.ให้เห็นแสงแห่งปัญญา เจ้าต้องฝึกจิตให้ว่างเปล่าบ้าง 2012 (2009)
So, in all their great wisdom...ดังนั้น ด้วยปัญญาเท่าที่มี Nowhere Boy (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wisdomBy reading books and discussing concepts, a person can gain wisdom and tolerance of differing ideas.
wisdomDole out your wisdom a little at a time.
wisdomHe had enough wisdom to refuse the offer.
wisdomHe has gained enough wisdom not to say so.
wisdomHe is a man of wisdom.
wisdomHe is gifted with perfect wisdom.
wisdomHe is remarkable for his wisdom.
wisdomI'm getting my wisdom tooth.
wisdomKnowledge is scarce, wisdom is scarcer.
wisdomLearn wisdom by faults of others.
wisdomMan, know thyself. All wisdom centers there.
wisdomMaria always whispers words of wisdom.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูริ[N] wisdom, See also: intellect, intelligence, Syn. ความฉลาด, ปัญญา, ภูรี, Notes: (บาลี)
มันสมอง[N] wisdom, See also: intelligence, intellect, brains, Syn. หัวสมอง, Example: เราไม่เคยได้พึ่งมันสมองของเพื่อนคนนี้เลย, Thai definition: สติปัญญาหรือความนึกคิด
ปัญญา[N] intellect, See also: wisdom, talent, wit, knowledge, Syn. สติปัญญา, Example: การพัฒนาด้านความคิดความเข้าใจเป็นแนวคิดที่ใกล้เคียงกับพัฒนาการทางปัญญาซึ่งพ่อแม่ในยุคปัจจุบันมักจะให้ความสนใจมาก, Thai definition: ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด
พุทธิปัญญา[N] intellect, See also: wisdom, intelligence, understanding, rationality, perception, Example: ้ฟังท่านพูดมานานแล้วเกิดพุทธิปัญญาขึ้นบ้างหรือยัง, Thai definition: ความรู้, ปัญญา, ความเข้าใจ
มันตา[N] wisdom, See also: intellect, wit, Syn. ความรู้, ปัญญา, Notes: (บาลี)
มันตา[N] wisdom, See also: intellect, wit, Syn. ความรู้, ปัญญา, Notes: (บาลี)
ปฏิภาณ[N] wit, See also: wisdom, resourcefulness, sagacity, astuteness, acumen, intellectual, Syn. เชาวน์, เชาวน์ปัญญา, ไหวพริบ, ความเฉลียวฉลาด, Ant. ทื่อ, บัญญาทึบ, จนปัญญา, Example: เขามีปฏิภาณในการตอบคำถาม, Thai definition: เชาวน์ไวในการกล่าวแก้หรือโต้ตอบเป็นต้นได้ฉับพลันทันทีและแยบคาย, Notes: (บาลี)
เมธา[N] intelligence, See also: wisdom, Syn. ปัญญา, ความรู้, ความฉลาด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หัวคิด[N] wisdom, See also: brains, head, thought, idea, Syn. ความคิด, สติปัญญา, Example: ดิฉันมีหัวคิดพอที่จะไม่ทำอะไรน่าเกลียดเช่นนั้น
อินทรีย์[N] intelligence, See also: wisdom, intellect, Syn. สติปัญญา, Example: ฤาษีท่านนี้มีอินทรีย์แก่กล้ายิ่งนัก, Thai definition: ความฉลาดที่เกิดจากการเรียนและคิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดียงสา[adj.] (dīengsā) EN: worldly wisdom ; sensible   FR: sensé ; avisé ; raisonnable
หัวคิด[n.] (hūakhit) EN: wisdom ; brains ; head ; thought ; idea ; prime mover   
คติชน[n.] (khatichon) EN: folk wisdom ; folklore   FR: sagesse populaire [f]
ปัญญา[n.] (panyā) EN: mental faculties ; knowledge ; intelligence ; wisdom ; culture ; wit   FR: raison [f] ; intelligence [f] ; sagesse [g] ; facultés mentales [fpl] ; connaissance [f] ; culture [f] ; intellect [m]
ภูมิปัญญา[n.] (phūmpanyā) EN: wisdom ; intellect ; knowledge ; ability ; attainment ; learning   FR: sagesse [f] ; bon sens [m]
ภูมิปัญญาชาวบ้าน[n. exp.] (phūmpanyā chāobān) EN: folk wisdom   FR: sagesse populaire [f]
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน[n. exp.] (phūmpanyā pheūnbān) EN: folk wisdom ; indigenous knowledge   FR: sagesse populaire [f]
สติปัญญา[n.] (satipanyā) EN: intelligence ; intellect ; wisdom ; knowledge   FR: intelligence [f] ; savoir [m]
ไตรสิกขา[n.] (traisikkhā) EN: three studies (morality, concentration and wisdom) ; threefold method of training in morality, concentration and wisdom   

CMU English Pronouncing Dictionary
WISDOM    W IH1 Z D AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wisdom    (n) (w i1 z d @ m)
wisdom-teeth    (n) - (w i1 z d @ m - t ii th)
wisdom-tooth    (n) - (w i1 z d @ m - t uu th)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weisheit {f}; Klugheit {f} | Weisheiten {pl}wisdom | wisdoms [Add to Longdo]
Weisheitszahn {m} | Weisheitszähne {pl}wisdom tooth | wisdom teeth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
に連れ[につれ, nitsure] (conj) (uk) (See に連れて) as X, then Y (e.g. as we age we gain wisdom, as wine matures it becomes more valuable, etc.) [Add to Longdo]
に連れて[につれて, nitsurete] (conj) (uk) as X, then Y (e.g. as we age we gain wisdom, as wine matures it becomes more valuable, etc.) [Add to Longdo]
阿しゅく如来;阿閦如来[あしゅくにょらい, ashukunyorai] (n) Akshobhya (one of the Five Wisdom Buddhas) [Add to Longdo]
悪知恵[わるぢえ;わるじえ(ik), warudie ; warujie (ik)] (n) craft; cunning; guile; serpentine wisdom [Add to Longdo]
握髪吐哺[あくはつとほ, akuhatsutoho] (n) (a statesman making) extraordinary efforts to find and employ capable persons (persons of great wisdom) [Add to Longdo]
英気[えいき, eiki] (n) (1) great wisdom; excellent disposition; (2) strength (to face something); willpower; energy; (P) [Add to Longdo]
英知(P);叡知;叡智;睿智[えいち, eichi] (n) wisdom; intelligence; intellect; (P) [Add to Longdo]
開悟[かいご, kaigo] (n,vs) wisdom; enlightenment [Add to Longdo]
奇知;奇智[きち, kichi] (n) extraordinary wisdom [Add to Longdo]
慧眼[けいがん, keigan] (n) {Buddh} (See 五眼) the wisdom eye [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心智[xīn zhì, ㄒㄧㄣ ㄓˋ, ] wisdom [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] wisdom; knowledge [Add to Longdo]
智慧[zhì huì, ㄓˋ ㄏㄨㄟˋ, ] wisdom; knowledge [Add to Longdo]
智齿[zhì chǐ, ㄓˋ ㄔˇ, 齿 / ] wisdom tooth [Add to Longdo]
[zhǔ, ㄓㄨˇ, ] wisdom [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wisdom \Wis"dom\ (-d[u^]m), n. [AS. w[imac]sd[=o]m. See {Wise},
   a., and {-dom}.]
   [1913 Webster]
   1. The quality of being wise; knowledge, and the capacity to
    make due use of it; knowledge of the best ends and the
    best means; discernment and judgment; discretion;
    sagacity; skill; dexterity.
    [1913 Webster]
 
       We speak also not in wise words of man's wisdom, but
       in the doctrine of the spirit.    --Wyclif (1
                          Cor. ii. 13).
    [1913 Webster]
 
       Behold, the fear of the Lord, that is wisdom; and to
       depart from evil is understanding.  --Job xxviii.
                          28.
    [1913 Webster]
 
       It is hoped that our rulers will act with dignity
       and wisdom that they will yield everything to
       reason, and refuse everything to force. --Ames.
    [1913 Webster]
 
       Common sense in an uncommon degree is what the world
       calls wisdom.             --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   2. The results of wise judgments; scientific or practical
    truth; acquired knowledge; erudition.
    [1913 Webster]
 
       Moses was learned in all the wisdom of the
       Egyptians, and was mighty in words and in deeds.
                          --Acts vii.
                          22.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Prudence; knowledge.
 
   Usage: {Wisdom}, {Prudence}, {Knowledge}. Wisdom has been
      defined to be "the use of the best means for attaining
      the best ends." "We conceive," says Whewell, "
      prudence as the virtue by which we select right means
      for given ends, while wisdom implies the selection of
      right ends as well as of right means." Hence, wisdom
      implies the union of high mental and moral excellence.
      Prudence (that is, providence, or forecast) is of a
      more negative character; it rather consists in
      avoiding danger than in taking decisive measures for
      the accomplishment of an object. Sir Robert Walpole
      was in many respects a prudent statesman, but he was
      far from being a wise one. Burke has said that
      prudence, when carried too far, degenerates into a
      "reptile virtue," which is the more dangerous for its
      plausible appearance. Knowledge, a more comprehensive
      term, signifies the simple apprehension of facts or
      relations. "In strictness of language," says Paley, "
      there is a difference between knowledge and wisdom;
      wisdom always supposing action, and action directed by
      it."
      [1913 Webster]
 
         Knowledge and wisdom, far from being one,
         Have ofttimes no connection. Knowledge dwells
         In heads replete with thoughts of other men;
         Wisdom, in minds attentive to their own.
         Knowledge, a rude, unprofitable mass,
         The mere materials with which wisdom builds,
         Till smoothed, and squared, and fitted to its
         place,
         Does but encumber whom it seems to enrich.
         Knowledge is proud that he has learned so much;
         Wisdom is humble that he knows no more.
                          --Cowper.
      [1913 Webster]
 
   {Wisdom tooth}, the last, or back, tooth of the full set on
    each half of each jaw in man; -- familiarly so called,
    because appearing comparatively late, after the person may
    be supposed to have arrived at the age of wisdom. See the
    Note under {Tooth}, 1.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wisdom
   n 1: accumulated knowledge or erudition or enlightenment
   2: the trait of utilizing knowledge and experience with common
     sense and insight [syn: {wisdom}, {wiseness}] [ant: {folly},
     {foolishness}, {unwiseness}]
   3: ability to apply knowledge or experience or understanding or
     common sense and insight [syn: {wisdom}, {sapience}]
   4: the quality of being prudent and sensible [syn: {wisdom},
     {wiseness}, {soundness}] [ant: {unsoundness}]
   5: an Apocryphal book consisting mainly of a meditation on
     wisdom; although ascribed to Solomon it was probably written
     in the first century BC [syn: {Wisdom of Solomon}, {Wisdom}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top