ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sensible

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sensible-, *sensible*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sensible(adj) มีเหตุผล, See also: มีไหวพริบ, เฉลียวฉลาด, ซึ่งมีวิจารณญาณ, Syn. rational, well-reasoned, wise, Ant. foolish
sensible(adj) ซึ่งไวต่อสิ่งกระตุ้น, Syn. detectable, Ant. indetectable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sensible(เซน'ซะเบิล) adj. มีเหตุผล, มีไหวพริบ, มีสติสัมปชัญญะ, ฉลาด, มากมาย, สามารถรู้สึกได้ไวต่อสิ่งกระตุ้น., See also: sensibleness n. sensibly adv., Syn. intelligent, wise
insensible(อินเซน'ซะเบิล) adj. ไม่มีความรู้สึก, ไม่รู้สึกตัว, สลบ, ตายด้าน., See also: insensibly adv., Syn. unconscious

English-Thai: Nontri Dictionary
sensible(adj) สมเหตุสมผล, ฉลาด, มีไหวพริบ, มีสติสัมปชัญญะ
insensible(adj) หมดความรู้สึก, สลบ, หาเหตุผลไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sensible๑. -รู้สึกได้, -สัมผัสได้๒. -มีเหตุมีผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensibleที่รู้ได้ทางประสาทสัมผัส [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sensible heatความร้อนสัมผัส [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
sensible perspirationการออกเหงื่อรู้สึกได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

WordNet (3.0)
sensible(adj) able to feel or perceive, Syn. sensitive, Ant. insensible
sensible(adj) readily perceived by the senses
sensible(adj) aware intuitively or intellectually of something sensed; ; - Henry Hallam; - Edmund Burke
sensibleness(n) the quality of showing good sense or practical judgment
reasonable(adj) showing reason or sound judgment, Syn. sensible, Ant. unreasonable

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Sensible

a. [ F., fr. L. sensibilis, fr. sensus sense. ] 1. Capable of being perceived by the senses; apprehensible through the bodily organs; hence, also, perceptible to the mind; making an impression upon the sense, reason, or understanding; as, sensible heat; sensible resistance. [ 1913 Webster ]

Air is sensible to the touch by its motion. Arbuthnot. [ 1913 Webster ]

The disgrace was more sensible than the pain. Sir W. Temple. [ 1913 Webster ]

Any very sensible effect upon the prices of things. A. Smith. [ 1913 Webster ]

2. Having the capacity of receiving impressions from external objects; capable of perceiving by the instrumentality of the proper organs; liable to be affected physically or mentally; impressible. [ 1913 Webster ]

Would your cambric were sensible as your finger. Shak. [ 1913 Webster ]

3. Hence: Liable to impression from without; easily affected; having nice perception or acute feeling; sensitive; also, readily moved or affected by natural agents; delicate; as, a sensible thermometer. “With affection wondrous sensible.” Shak. [ 1913 Webster ]

4. Perceiving or having perception, either by the senses or the mind; cognizant; perceiving so clearly as to be convinced; satisfied; persuaded. [ 1913 Webster ]

He [ man ] can not think at any time, waking or sleeping, without being sensible of it. Locke. [ 1913 Webster ]

They are now sensible it would have been better to comply than to refuse. Addison. [ 1913 Webster ]

5. Having moral perception; capable of being affected by moral good or evil. [ 1913 Webster ]

6. Possessing or containing sense or reason; gifted with, or characterized by, good or common sense; intelligent; wise. [ 1913 Webster ]

Now a sensible man, by and by a fool. Shak. [ 1913 Webster ]


Sensible note or
Sensible tone
(Mus.), the major seventh note of any scale; -- so called because, being but a half step below the octave, or key tone, and naturally leading up to that, it makes the ear sensible of its approaching sound. Called also the leading tone. --
Sensible horizon. See Horizon, n., 2. (a).
[ 1913 Webster ]

Syn. -- Intelligent; wise. -- Sensible, Intelligent. We call a man sensible whose judgments and conduct are marked and governed by sound judgment or good common sense. We call one intelligent who is quick and clear in his understanding, i. e., who discriminates readily and nicely in respect to difficult and important distinctions. The sphere of the sensible man lies in matters of practical concern; of the intelligent man, in subjects of intellectual interest. “I have been tired with accounts from sensible men, furnished with matters of fact which have happened within their own knowledge.” Addison. “Trace out the numerous footsteps . . . of a most wise and intelligent architect throughout all this stupendous fabric.” Woodward. [ 1913 Webster ]

Sensible

n. 1. Sensation; sensibility. [ R. ] “Our temper changed . . . which must needs remove the sensible of pain.” Milton. [ 1913 Webster ]

2. That which impresses itself on the sense; anything perceptible. [ 1913 Webster ]

Aristotle distinguished sensibles into common and proper. Krauth-Fleming. [ 1913 Webster ]

3. That which has sensibility; a sensitive being. [ R. ] [ 1913 Webster ]

This melancholy extends itself not to men only, but even to vegetals and sensibles. Burton. [ 1913 Webster ]

Sensibleness

n. 1. The quality or state of being sensible; sensibility; appreciation; capacity of perception; susceptibility. “The sensibleness of the eye.” Sharp. “Sensibleness and sorrow for sin.” Hammond. [ 1913 Webster ]

The sensibleness of the divine presence. Hallywell. [ 1913 Webster ]

2. Intelligence; reasonableness; good sense. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I haven't had a sensible word out of you for two weeks.ฉันไม่ได้มีคำสมเหตุสมผล ออกของคุณเป็นเวลาสองสัปดาห? In the Name of the Father (1993)
- I sound like a sensible fuckin' man.- ผมชอบเสียง fuckin เหมาะสมผู้ชาย Pulp Fiction (1994)
And everyone was pleased to have met such a sensible man.และทุกคนก็ยินดี กับคนที่มีเหตุผลมากขนาดนี้ The Little Prince (1974)
You seem like a smart, sensible sort.ดูเธอเป็นคนที่ฉลาดมีเหตุผล The Little Prince (1974)
It's the only sensible thing to do.มันเป็นสิ่งเดียวที่มีเหตุผล ถ้าทำมันอย่างถูกต้อง Airplane! (1980)
- Was I sensible or hard on you?- ไม่รู้ว่าที่ทำกับคุณมันถูกหรือผิด As Good as It Gets (1997)
- You can't always be sensible.-พี่จะมาทำเป็นอ่อนไหวไม่ได้นะ Love Actually (2003)
If you were sensible, you would not wish to quit the sphere in which you have been brought up!ถ้าเธอเมีเหตุผลพอ เธอจะไม่ปรารถนาที่จะต้อง ออกไปจากวงสังคมเพราะเรื่องที่เธอเป็นคนก่อขึ้นหรอก Episode #1.6 (1995)
I thought that was against your artistic sensibilities.นึกว่ามันจะขัดกับอารมณ์ศิลปินของเธอ Raise Your Voice (2004)
- Sensible, good-humoured...-มีเหตุผลและอารมณ์ดี... Pride & Prejudice (2005)
Colonel Forster is a sensible man.พันเอกฟอร์สเตอร์ส เป็นคนมีเหตุผล Pride & Prejudice (2005)
She only can address herself effectually to the feelings of others whose mind glows with the warmth of sensibility and whose arguments result from conviction.เธอปฎิบัติตนอย่างมีเหตุผล กับความรู้สึกของผู้อื่น ด้วยความปราดเปลื่อง และด้วยสติปัญญา และถ่อยแถลง ออกมาจากความเชื่อมั่นใจ Pride & Prejudice (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sensibleA sensible man wouldn't say such a thing in public.
sensibleA sensible person is one who uses good sense.
sensibleBen, if anything, is a sensible man.
sensibleBen, if anything, was a sensible man.
sensibleDo you think he's sensible?
sensibleFrom children to the elderly, sensible exercise has a good effect on the body.
sensibleHe, if anything, is a sensible man.
sensibleHe is by far the most sensible.
sensibleHe is sensible of the danger of his position.
sensibleHe was persuaded to be more sensible.
sensibleHis advice is always very sensible.
sensibleI am very sensible of your kindness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อนไหว(adj) sensible, See also: susceptible, receptive, responsive, changeable, Example: ลายกนกสะบัดปลายบิดไปมาราวกับธรรมชาติของเถาไม้และใบไม้ที่อ่อนไหว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชา[chā] (adj) EN: numb ; insensible  FR: engourdi
เดียงสา[dīengsā] (v) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong  FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
เดียงสา[dīengsā] (adj) EN: worldly wisdom ; sensible  FR: sensé ; avisé ; raisonnable
โหดร้าย[hōtrāi] (adj) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind  FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible
ใจดำ[jaidam] (adj) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless  FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitié
ใจจืด[jaijeūt] (adj) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved  FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
ใจแข็ง[jaikhaeng] (adj) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable   FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
ใจอ่อน[jai-øn] (adj) EN: meek ; soft-hearted ; submissive ; weak ; sensitive ; yielding ; weak-willed  FR: sensible ; au coeur tendre ; doux
ขี้ร้อน[khīrøn] (adj) EN: sensitive to heat ; sensitive to hot weather  FR: sensible à la chaleur
เลือดเย็น[leūat yen] (adj) EN: heartless ; unfeeling ; cold-hearted ; brutal ; cruel ; merciless  FR: insensible

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sensible

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sensible

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
懂事[dǒng shì, ㄉㄨㄥˇ ㄕˋ,  ] sensible; thoughtful; intelligent #10,054 [Add to Longdo]
明智[míng zhì, ㄇㄧㄥˊ ㄓˋ,  ] sensible; wise; judicious; sagacious #11,738 [Add to Longdo]
明智之举[míng zhì zhī jǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄓˋ ㄓ ㄐㄩˇ,     /    ] sensible act #39,307 [Add to Longdo]
显焓[xiǎn hán, ㄒㄧㄢˇ ㄏㄢˊ,   /  ] sensible enthalpy (thermodynamics); energy required to go from one state to another [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
開ける[ひらける, hirakeru] (v1, vi) (1) to become opened up; to improve; to get better; (2) to develop; to progress; to become civilized (civilised); to be up-to-date; (3) to be enlightened; to be sensible; (P) #17,341 [Add to Longdo]
話せる[はなせる, hanaseru] (v1, vi) to be understanding; to be sensible #18,068 [Add to Longdo]
センシブル[senshiburu] (adj-na) sensible [Add to Longdo]
感覚的[かんかくてき, kankakuteki] (adj-na) sensible; sensuous; intuitive [Add to Longdo]
感性界[かんせいかい, kanseikai] (n) realm of the senses; sensible world; material world [Add to Longdo]
気が利く[きがきく, kigakiku] (exp, v5k) (1) to be sensible; to be smart; to be tasteful; (2) to be thoughtful; to be tactful; to be sensitive [Add to Longdo]
気の利いた[きのきいた, kinokiita] (adj-f) (See 気が利く) sensible; clever; smart; decent; tasteful [Add to Longdo]
顕熱[けんねつ, kennetsu] (n) sensible heat [Add to Longdo]
常識家[じょうしきか, joushikika] (n) sensible person [Add to Longdo]
常識的[じょうしきてき, joushikiteki] (adj-na) ordinary; sensible; commonplace; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top