ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sensible

S EH1 N S AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sensible-, *sensible*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sensible(adj) มีเหตุผล, See also: มีไหวพริบ, เฉลียวฉลาด, ซึ่งมีวิจารณญาณ, Syn. rational, well-reasoned, wise, Ant. foolish
sensible(adj) ซึ่งไวต่อสิ่งกระตุ้น, Syn. detectable, Ant. indetectable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sensible(เซน'ซะเบิล) adj. มีเหตุผล, มีไหวพริบ, มีสติสัมปชัญญะ, ฉลาด, มากมาย, สามารถรู้สึกได้ไวต่อสิ่งกระตุ้น., See also: sensibleness n. sensibly adv., Syn. intelligent, wise
insensible(อินเซน'ซะเบิล) adj. ไม่มีความรู้สึก, ไม่รู้สึกตัว, สลบ, ตายด้าน., See also: insensibly adv., Syn. unconscious

English-Thai: Nontri Dictionary
sensible(adj) สมเหตุสมผล, ฉลาด, มีไหวพริบ, มีสติสัมปชัญญะ
insensible(adj) หมดความรู้สึก, สลบ, หาเหตุผลไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sensible๑. -รู้สึกได้, -สัมผัสได้๒. -มีเหตุมีผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensibleที่รู้ได้ทางประสาทสัมผัส [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sensible heatความร้อนสัมผัส [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
sensible perspirationการออกเหงื่อรู้สึกได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And everyone was pleased to have met such a sensible man.และทุกคนก็ยินดี กับคนที่มีเหตุผลมากขนาดนี้ The Little Prince (1974)
You seem like a smart, sensible sort.ดูเธอเป็นคนที่ฉลาดมีเหตุผล The Little Prince (1974)
It's the only sensible thing to do.มันเป็นสิ่งเดียวที่มีเหตุผล ถ้าทำมันอย่างถูกต้อง Airplane! (1980)
I haven't had a sensible word out of you for two weeks.ฉันไม่ได้มีคำสมเหตุสมผล ออกของคุณเป็นเวลาสองสัปดาห? In the Name of the Father (1993)
- I sound like a sensible fuckin' man.- ผมชอบเสียง fuckin เหมาะสมผู้ชาย Pulp Fiction (1994)
- Was I sensible or hard on you?- ไม่รู้ว่าที่ทำกับคุณมันถูกหรือผิด As Good as It Gets (1997)
Colonel Forster is a sensible man.พันเอกฟอร์สเตอร์ส เป็นคนมีเหตุผล Pride & Prejudice (2005)
Well, make sure and take regular breaks and stop for a sensible dinner.อย่าลืมพักผ่อน หยุดทานข้าวเย็นบ้างนะ It Takes Two (2006)
Yet you are not sensible at all.เธอนี่ไม่มีเหตุผลเลยนะ Princess Hours (2006)
Well, I'm a sensible woman.แหม ก็ฉันเป็นผู้หญิงมีเหตุผลนี่ Becoming Jane (2007)
No sensible woman would demonstrate passion if the purpose were to attract a husband.ผู้หญิงอ่อนไหวก็ต้องแสดงแบบนี้แหละ ถ้าจะมีจุดประสงค์ให้สามีหลงใหล Becoming Jane (2007)
And if I get sensible answers then they get to go to America. If I don't get sensible answers they don't.-ถ้าคำตอบสมเหตุสมผลพวกเขาก็ได้เข้าอเมริกา แต่ถ้าคำตอบไม่เข้าท่าก็ไม่ได้เข้า No Country for Old Men (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sensibleA sensible man wouldn't say such a thing in public.
sensibleA sensible person is one who uses good sense.
sensibleBen, if anything, is a sensible man.
sensibleBen, if anything, was a sensible man.
sensibleDo you think he's sensible?
sensibleFrom children to the elderly, sensible exercise has a good effect on the body.
sensibleHe, if anything, is a sensible man.
sensibleHe is by far the most sensible.
sensibleHe is sensible of the danger of his position.
sensibleHe was persuaded to be more sensible.
sensibleHis advice is always very sensible.
sensibleI am very sensible of your kindness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อนไหว(adj) sensible, See also: susceptible, receptive, responsive, changeable, Example: ลายกนกสะบัดปลายบิดไปมาราวกับธรรมชาติของเถาไม้และใบไม้ที่อ่อนไหว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชา[chā] (adj) EN: numb ; insensible  FR: engourdi
เดียงสา[dīengsā] (v) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong  FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
เดียงสา[dīengsā] (adj) EN: worldly wisdom ; sensible  FR: sensé ; avisé ; raisonnable
โหดร้าย[hōtrāi] (adj) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind  FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible
ใจดำ[jaidam] (adj) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless  FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitié
ใจจืด[jaijeūt] (adj) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved  FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
ใจแข็ง[jaikhaeng] (adj) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable   FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
ใจอ่อน[jai-øn] (adj) EN: meek ; soft-hearted ; submissive ; weak ; sensitive ; yielding ; weak-willed  FR: sensible ; au coeur tendre ; doux
ขี้ร้อน[khīrøn] (adj) EN: sensitive to heat ; sensitive to hot weather  FR: sensible à la chaleur
เลือดเย็น[leūat yen] (adj) EN: heartless ; unfeeling ; cold-hearted ; brutal ; cruel ; merciless  FR: insensible

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SENSIBLE S EH1 N S AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sensible (j) sˈɛnsəbl (s e1 n s @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
懂事[dǒng shì, ㄉㄨㄥˇ ㄕˋ, ] sensible; thoughtful; intelligent #10,054 [Add to Longdo]
明智[míng zhì, ㄇㄧㄥˊ ㄓˋ, ] sensible; wise; judicious; sagacious #11,738 [Add to Longdo]
明智之举[míng zhì zhī jǔ, ㄇㄧㄥˊ ㄓˋ ㄓ ㄐㄩˇ, / ] sensible act #39,307 [Add to Longdo]
显焓[xiǎn hán, ㄒㄧㄢˇ ㄏㄢˊ, / ] sensible enthalpy (thermodynamics); energy required to go from one state to another [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
開ける[ひらける, hirakeru] (v1, vi) (1) to become opened up; to improve; to get better; (2) to develop; to progress; to become civilized (civilised); to be up-to-date; (3) to be enlightened; to be sensible; (P) #17,341 [Add to Longdo]
話せる[はなせる, hanaseru] (v1, vi) to be understanding; to be sensible #18,068 [Add to Longdo]
センシブル[senshiburu] (adj-na) sensible [Add to Longdo]
感覚的[かんかくてき, kankakuteki] (adj-na) sensible; sensuous; intuitive [Add to Longdo]
感性界[かんせいかい, kanseikai] (n) realm of the senses; sensible world; material world [Add to Longdo]
気が利く[きがきく, kigakiku] (exp, v5k) (1) to be sensible; to be smart; to be tasteful; (2) to be thoughtful; to be tactful; to be sensitive [Add to Longdo]
気の利いた[きのきいた, kinokiita] (adj-f) (See 気が利く) sensible; clever; smart; decent; tasteful [Add to Longdo]
顕熱[けんねつ, kennetsu] (n) sensible heat [Add to Longdo]
常識家[じょうしきか, joushikika] (n) sensible person [Add to Longdo]
常識的[じょうしきてき, joushikiteki] (adj-na) ordinary; sensible; commonplace; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sensible \Sen"si*ble\, a. [F., fr. L. sensibilis, fr. sensus
   sense.]
   1. Capable of being perceived by the senses; apprehensible
    through the bodily organs; hence, also, perceptible to the
    mind; making an impression upon the sense, reason, or
    understanding; ?????? heat; sensible resistance.
    [1913 Webster]
 
       Air is sensible to the touch by its motion.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
       The disgrace was more sensible than the pain. --Sir
                          W. Temple.
    [1913 Webster]
 
       Any very sensible effect upon the prices of things.
                          --A. Smith.
    [1913 Webster]
 
   2. Having the capacity of receiving impressions from external
    objects; capable of perceiving by the instrumentality of
    the proper organs; liable to be affected physsically or
    mentally; impressible.
    [1913 Webster]
 
       Would your cambric were sensible as your finger.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence: Liable to impression from without; easily affected;
    having nice perception or acute feeling; sensitive; also,
    readily moved or affected by natural agents; delicate; as,
    a sensible thermometer. "With affection wondrous
    sensible." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Perceiving or having perception, either by the senses or
    the mind; cognizant; perceiving so clearly as to be
    convinced; satisfied; persuaded.
    [1913 Webster]
 
       He [man] can not think at any time, waking or
       sleeping, without being sensible of it. --Locke.
    [1913 Webster]
 
       They are now sensible it would have been better to
       comply than to refuse.        --Addison.
    [1913 Webster]
 
   5. Having moral perception; capable of being affected by
    moral good or evil.
    [1913 Webster]
 
   6. Possessing or containing sense or reason; giftedwith, or
    characterized by, good or common sense; intelligent; wise.
    [1913 Webster]
 
       Now a sensible man, by and by a fool. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Sensible note} or {Sensible tone} (Mus.), the major seventh
    note of any scale; -- so called because, being but a half
    step below the octave, or key tone, and naturally leading
    up to that, it makes the ear sensible of its approaching
    sound. Called also the {leading tone}.
 
   {Sensible horizon}. See {Horizon}, n., 2.
    (a) .
      [1913 Webster]
 
   Syn: Intelligent; wise.
 
   Usage: {Sensible}, {Intelligent}. We call a man sensible
      whose judgments and conduct are marked and governed by
      sound judgment or good common sense. We call one
      intelligent who is quick and clear in his
      understanding, i. e., who discriminates readily and
      nicely in respect to difficult and important
      distinction. The sphere of the sensible man lies in
      matters of practical concern; of the intelligent man,
      in subjects of intellectual interest. "I have been
      tired with accounts from sensible men, furnished with
      matters of fact which have happened within their own
      knowledge." --Addison. "Trace out numerous footsteps .
      . . of a most wise and intelligent architect
      throughout all this stupendous fabric." --Woodward.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sensible \Sen"si*ble\, n.
   1. Sensation; sensibility. [R.] "Our temper changed . . .
    which must needs remove the sensible of pain." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. That which impresses itself on the sense; anything
    perceptible.
    [1913 Webster]
 
       Aristotle distinguished sensibles into common and
       proper.                --Krauth-Fleming.
    [1913 Webster]
 
   3. That which has sensibility; a sensitive being. [R.]
    [1913 Webster]
 
       This melancholy extends itself not to men only, but
       even to vegetals and sensibles.    --Burton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sensible
   adj 1: showing reason or sound judgment; "a sensible choice"; "a
       sensible person" [syn: {reasonable}, {sensible}] [ant:
       {unreasonable}]
   2: able to feel or perceive; "even amoeba are sensible
     creatures"; "the more sensible parts of the skin" [syn:
     {sensible}, {sensitive}] [ant: {insensible}]
   3: readily perceived by the senses; "the sensible universe"; "a
     sensible odor"
   4: aware intuitively or intellectually of something sensed;
     "made sensible of his mistakes"; "I am sensible that the
     mention of such a circumstance may appear trifling"- Henry
     Hallam; "sensible that a good deal more is still to be done"-
     Edmund Burke

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 sensible
  sensitive(sentiva)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 sensible /sɑ̃sibl/ 
  accessible; impressible; sensitive; charitable; merciful

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top