ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

watchful

W AA1 CH F AH0 L   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -watchful-, *watchful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
watchful[ADJ] ซึ่งเฝ้ามองอย่างะมัดระวัง, See also: ซึ่งเฝ้าดูอย่างระมัดระวัง, ซึ่งเฝ้าดูอย่างใกล้ชิด, Syn. alert, vigilant, wary, Ant. careless, unguarded, unvigilant
watchfully[ADV] โดยเฝ้ามองอย่างะมัดระวัง, Syn. carefully
watchfulness[N] การเฝ้ามองอย่างะมัดระวัง, Syn. vigilance, carefulness, attention

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
watchful(วอทชฺ'ฟูล) adj. ระมัดระวัง,คอยเฝ้าดู,เพ่งเล็ง,ตื่นตัว,รู้สึกตัว, See also: watchfully adv. watchfulness n., Syn. alert

English-Thai: Nontri Dictionary
watchful(adj) คอยระวัง,คอยเฝ้าดู,ตื่นตัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gandalf, for 400 years we have lived in peace a hard-won, watchful peace.เปล่า ข้าเพียงทำสิ่งที่ข้ารู้สึกว่าถูกต้อง The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
He keeps a watchful eye over the vast forest lands to the east.เพราะพวกปีศาจ จะจ้องหาทางเข้ามาในโลกนี้ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Slowly the days turned sour and the watchful nights closed in.กระทั่งกษัตริย์พราน ธรันดูอิล ทว่าความสงบและมั่งคั่งมิได้ยั่งยืน The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
I'm gonna want a watchful eye kept.ผมต้องการให้ ติดตามเรื่องนี้ให้ดี The Girl with the Dungeons and Dragons Tattoo (2012)
Then keep a watchful eye on Sung Sam Moon.ถ้างั้นคอย จับตาซุงซัมมุนให้ดี Tree with Deep Roots (2011)
Kitana and Mileena trained under the watchful eye of Shao Kahn. And does they matured, so did their skills in the art of Deception.คิตาน่า กับ มิลลีน่า ถูกฝึกภายใต้ การดูแลอย่างใกล้ชิดของเชาคานน์ Kitana & Mileena: Part 2 (2011)
Yes. It helps me get to sleep, knowing that Big Tom Tucker is keeping a watchful eye out for nocturnal intruders.ไม่จนกว่าเราจะค้นเสร็จ And Then There Were Fewer (2010)
We will leave Orto-Plutonia under the watchful eyes of the Talz from this day forth and recognize your sovereignty as a free and equal people.เราจะให้ออร์โต-พลูโตเนีย อยู่ภายใต้การดูแลของเหล่าทาลซ์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และยอมรับว่าอำนาจอธิปไตยของท่านนั้น Trespass (2009)
Human rights groups are keeping a watchful eye, as many suspect abuses might occur.กลุ่มสิทธิมนุษยชนกำลังจับตามองเต็มที่ ,ขณะที่ผู้ต้องสงสัยที่ถูกกล่าวหาก็อาจจะเกิดขึ้น District 9 (2009)
He's a silent guardian a watchful protector.เขาเป็นผู้พิทักษ์ คอยดูแลพวกเรา The Dark Knight (2008)
I promised Jor-El that I would only be a watchful guardian, but I could not stand by and let you die.ชั้นสัญญากับจอเอลไว้ว่า ชั้นจะเฝ้าดูและพิทักษ์เธออยู่ห่างๆ แต่ชั้นไม่สามารถยืนดู และปล่อยให้เธอตายได้ Odyssey (2008)
Soon we'll see all our troubles disappear underneath its watchful eye.แล้วเราก็จะได้เห็น ปัญหาทุกอย่างมลายหายไป ภายใต้ดวงตาที่เฝ้ามอง Loving Annabelle (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
watchfulHe was watchful for any sign of diabetes.
watchfulNot being watchful, the driver failed to stop in time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุมเชิง[ADV] watchfully, See also: cautiously, attentively, vigilantly, warily, circumspectly, heedfully, Example: จ่าไขกุญแจมือออกแล้วยืนคุมเชิงอยู่เบื้องหลัง, Thai definition: คอยระวังท่วงทีของอีกฝ่าย
การระวังรักษา[N] carefulness, See also: watchfulness, guardedness, caution, Syn. การระวัง, การรักษา, การป้องกัน, Example: โรงพยาบาลเปิดอบรมการระวังรักษาสุขภาพให้กับประชาชนที่สนใจทั่วไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระวังตัว[v.] (rawang tūa) EN: be alert ; be watchful ; be vigilant ; be on one's guard ; be wide-awake ; be on the lookout   FR: se méfier ; se défier
ต่อหน้าต่อตา[adv.] (tønātøtā) EN: before ; in front of ; in the presence of ; before one's very eyes ; in public eye ; under the watchful eyes of the people   FR: devant

CMU English Pronouncing Dictionary
WATCHFUL    W AA1 CH F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
watchful    (j) wˈɒtʃfəl (w o1 ch f @ l)
watchfully    (a) wˈɒtʃfəliː (w o1 ch f @ l ii)
watchfulness    (n) wˈɒtʃfəlnəs (w o1 ch f @ l n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wachsam {adj} | wachsamer | am wachsamstenwatchful | more watchful | most watchful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気を配る;気をくばる[きをくばる, kiwokubaru] (exp,v5r) to pay attention; to be watchful [Add to Longdo]
心遣い(P);心づかい[こころづかい, kokorodukai] (n) solicitude; sympathy; anxiety; regard for; consideration (for others); watchfulness; care; (P) [Add to Longdo]
静観[せいかん, seikan] (n,vs,adj-no) watchful waiting; careful supervision; (P) [Add to Longdo]
目を光らす[めをひからす, mewohikarasu] (exp,v5s) to keep a watchful eye on [Add to Longdo]
目を光らせる[めをひからせる, mewohikaraseru] (exp,v1) to keep a watchful eye on [Add to Longdo]
目を配る[めをくばる, mewokubaru] (exp,v5r) to keep an eye on; to keep a watchful eye on [Add to Longdo]
目配り[めくばり, mekubari] (n,vs) being watchful; keeping watch; keeping an eye open [Add to Longdo]
用心堅固[ようじんけんご, youjinkengo] (n,adj-na) very cautious (watchful, vigilant); taking every possible precaution [Add to Longdo]
用心深い[ようじんぶかい, youjinbukai] (adj-i) wary; watchful; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Watchful \Watch"ful\, a.
   Full of watch; vigilant; attentive; careful to observe
   closely; observant; cautious; -- with of before the thing to
   be regulated or guarded; as, to be watchful of one's
   behavior; and with against before the thing to be avoided;
   as, to be watchful against the growth of vicious habits.
   "Many a watchful night." --Shak. "Happy watchful shepherds."
   --Milton.
   [1913 Webster]
 
      'Twixt prayer and watchful love his heart dividing.
                          --Keble.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Vigilant; attentive; cautious; observant; circumspect;
     wakeful; heedful.
     [1913 Webster] -- {Watch"ful*ly}, adv. --
     {Watch"ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 watchful
   adj 1: engaged in or accustomed to close observation; "caught by
       a couple of alert cops"; "alert enough to spot the
       opportunity when it came"; "constantly alert and
       vigilant, like a sentinel on duty" [syn: {alert},
       {watchful}] [ant: {unalert}, {unvigilant}, {unwatchful}]
   2: experiencing or accompanied by sleeplessness; "insomniac old
     people"; "insomniac nights"; "lay sleepless all night";
     "twenty watchful, weary, tedious nights"- Shakespeare [syn:
     {insomniac}, {sleepless}, {watchful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top