ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

watchful

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -watchful-, *watchful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
watchful(adj) ซึ่งเฝ้ามองอย่างะมัดระวัง, See also: ซึ่งเฝ้าดูอย่างระมัดระวัง, ซึ่งเฝ้าดูอย่างใกล้ชิด, Syn. alert, vigilant, wary, Ant. careless, unguarded, unvigilant
watchfully(adv) โดยเฝ้ามองอย่างะมัดระวัง, Syn. carefully
watchfulness(n) การเฝ้ามองอย่างะมัดระวัง, Syn. vigilance, carefulness, attention

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
watchful(วอทชฺ'ฟูล) adj. ระมัดระวัง, คอยเฝ้าดู, เพ่งเล็ง, ตื่นตัว, รู้สึกตัว, See also: watchfully adv. watchfulness n., Syn. alert

English-Thai: Nontri Dictionary
watchful(adj) คอยระวัง, คอยเฝ้าดู, ตื่นตัว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The prisoners keep these mad, always inaccurate books under the watchful eye of the SS and the privileged Kapos.เหล่านักโทษต่างก็เก็บบันทึกนี้ไว้ ภายใต้การกำกับอย่างใกล้ชิดจากผู้คุม และพวกคาโปว Night and Fog (1956)
She's working off her debt to society at Hal's under the watchful eye of my new partner.เธอจะต้องทำงานใช้หนี้ เพื่อสังคมที่ ร้าน.. .. ภายใต้การควบคุม ของหุ้นส่วนใหม่ของฉัน A Cinderella Story (2004)
Soon we'll see all our troubles disappear underneath its watchful eye.แล้วเราก็จะได้เห็น ปัญหาทุกอย่างมลายหายไป ภายใต้ดวงตาที่เฝ้ามอง Loving Annabelle (2006)
I promised Jor-El that I would only be a watchful guardian, but I could not stand by and let you die.ชั้นสัญญากับจอเอลไว้ว่า ชั้นจะเฝ้าดูและพิทักษ์เธออยู่ห่างๆ แต่ชั้นไม่สามารถยืนดู และปล่อยให้เธอตายได้ Odyssey (2008)
He's a silent guardian a watchful protector.เขาเป็นผู้พิทักษ์ คอยดูแลพวกเรา The Dark Knight (2008)
Human rights groups are keeping a watchful eye, as many suspect abuses might occur.กลุ่มสิทธิมนุษยชนกำลังจับตามองเต็มที่ , ขณะที่ผู้ต้องสงสัยที่ถูกกล่าวหาก็อาจจะเกิดขึ้น District 9 (2009)
We will leave Orto-Plutonia under the watchful eyes of the Talz from this day forth and recognize your sovereignty as a free and equal people.เราจะให้ออร์โต-พลูโตเนีย อยู่ภายใต้การดูแลของเหล่าทาลซ์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และยอมรับว่าอำนาจอธิปไตยของท่านนั้น Trespass (2009)
Yes. It helps me get to sleep, knowing that Big Tom Tucker is keeping a watchful eye out for nocturnal intruders.ไม่จนกว่าเราจะค้นเสร็จ And Then There Were Fewer (2010)
Kitana and Mileena trained under the watchful eye of Shao Kahn. And does they matured, so did their skills in the art of Deception.คิตาน่า กับ มิลลีน่า ถูกฝึกภายใต้ การดูแลอย่างใกล้ชิดของเชาคานน์ Kitana & Mileena: Part 2 (2011)
Then keep a watchful eye on Sung Sam Moon.ถ้างั้นคอย จับตาซุงซัมมุนให้ดี Tree with Deep Roots (2011)
I'm gonna want a watchful eye kept.ผมต้องการให้ ติดตามเรื่องนี้ให้ดี The Girl with the Dungeons and Dragons Tattoo (2012)
Slowly the days turned sour and the watchful nights closed in.กระทั่งกษัตริย์พราน ธรันดูอิล ทว่าความสงบและมั่งคั่งมิได้ยั่งยืน The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
watchfulHe was watchful for any sign of diabetes.
watchfulNot being watchful, the driver failed to stop in time.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
watchful

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
watchful
watchfully
watchfulness

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wachsam { adj } | wachsamer | am wachsamstenwatchful | more watchful | most watchful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気を配る;気をくばる[きをくばる, kiwokubaru] (exp, v5r) to pay attention; to be watchful [Add to Longdo]
心遣い(P);心づかい[こころづかい, kokorodukai] (n) solicitude; sympathy; anxiety; regard for; consideration (for others); watchfulness; care; (P) [Add to Longdo]
静観[せいかん, seikan] (n, vs, adj-no) watchful waiting; careful supervision; (P) [Add to Longdo]
目を光らす[めをひからす, mewohikarasu] (exp, v5s) to keep a watchful eye on [Add to Longdo]
目を光らせる[めをひからせる, mewohikaraseru] (exp, v1) to keep a watchful eye on [Add to Longdo]
目を配る[めをくばる, mewokubaru] (exp, v5r) to keep an eye on; to keep a watchful eye on [Add to Longdo]
目配り[めくばり, mekubari] (n, vs) being watchful; keeping watch; keeping an eye open [Add to Longdo]
用心堅固[ようじんけんご, youjinkengo] (n, adj-na) very cautious (watchful, vigilant); taking every possible precaution [Add to Longdo]
用心深い[ようじんぶかい, youjinbukai] (adj-i) wary; watchful; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Watchful \Watch"ful\, a.
   Full of watch; vigilant; attentive; careful to observe
   closely; observant; cautious; -- with of before the thing to
   be regulated or guarded; as, to be watchful of one's
   behavior; and with against before the thing to be avoided;
   as, to be watchful against the growth of vicious habits.
   "Many a watchful night." --Shak. "Happy watchful shepherds."
   --Milton.
   [1913 Webster]
 
      'Twixt prayer and watchful love his heart dividing.
                          --Keble.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Vigilant; attentive; cautious; observant; circumspect;
     wakeful; heedful.
     [1913 Webster] -- {Watch"ful*ly}, adv. --
     {Watch"ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 watchful
   adj 1: engaged in or accustomed to close observation; "caught by
       a couple of alert cops"; "alert enough to spot the
       opportunity when it came"; "constantly alert and
       vigilant, like a sentinel on duty" [syn: {alert},
       {watchful}] [ant: {unalert}, {unvigilant}, {unwatchful}]
   2: experiencing or accompanied by sleeplessness; "insomniac old
     people"; "insomniac nights"; "lay sleepless all night";
     "twenty watchful, weary, tedious nights"- Shakespeare [syn:
     {insomniac}, {sleepless}, {watchful}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top