ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attentive

AH0 T EH1 N T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attentive-, *attentive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attentive(adj) ระมัดระวัง
attentive(adj) ใส่ใจ, See also: เป็นห่วงเป็นใย, Syn. observant, mindful, intent
attentively(adv) อย่างตั้งอกตั้งใจ, See also: อย่างใส่ใจ, อย่างสนใจ, Syn. carefully, heedfully
attentiveness(n) ความสนใจ, See also: ความใส่ใจ, Syn. attention, awareness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attentive(อะเทน'ทิฟว) adj. ซึ่งให้ความสนใจ, สนใจ, ระมัดระวัง, เป็นห่วง, มีมารยาท, เอาอกเอาใจ, Syn. alert, thoughtful

English-Thai: Nontri Dictionary
attentive(adj) สนใจ, เอาใจใส่, เป็นห่วง
attentively(adv) อย่างตั้งอกตั้งใจ, อย่างเอาใจใส่, อย่างสนใจ, อย่างเป็นห่วง
inattentive(adj) ไม่ตั้งใจ, ไม่สนใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His loving wife, his attentive children, his loyal friends--ความรักต่อภรรยา การเอาใจใส่ลูก ความเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
Please be more attentive to your nephew.คุณควรจะดูแลหลานคุณมากกว่านี้นะคะ Scandal Makers (2008)
The whole planet is attentive to these metronomes of our hopes and illusions.โลกทั้งโลกกลายเป็น นครหลวงแห่งความหวังและภาพลวงตา Home (2009)
Carter is more attentive to a woman's-- enough.เป็นห่วงและใส่ใจผู้หญิง--มากพอแล้ว The Grandfather (2009)
The most attentive of mothers.แม่ที่ไม่เคยเอาใจใส่อะไรเลย Chapter Three 'Acceptance' (2009)
I haven't been the most attentive husband lately.เมื่อไม่นานมานี้ผมทำหน้าที่สามี ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร I.F.T. (2010)
I need you to be attentive and compassionate.ฉันต้องการให้เธอใส่ใจ และเห็นใจเขา Hope (2011)
Let your ears be attentive to my cry for mercy.ขอทรงรับฟังคำขอเมตตาจากข้าพระองค์ Jackie (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attentiveShe is very attentive to her grandmother.
attentiveThe listeners stood in an attentive attitude.
attentiveThe teacher listened attentively to my explanation.
attentiveThey listened attentively so as not to miss a single word.
attentiveThey were listening to the lecture attentively.
attentiveThey were most attentive to his speech.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างเอาใจใส่(adv) attentively, See also: interestedly, Syn. อย่างใส่ใจ, อย่างสนใจ, Ant. อย่างเพิกเฉย, อย่างเฉยเมย, Example: คุณหมอถามอาการคนไข้อย่างเอาใจใส่
อย่างสนใจ(adv) interestedly, See also: attentively, Syn. อย่างใส่ใจ, อย่างตั้งใจ, อย่างสนอกสนใจ, Ant. อย่างขอไปที, Example: นักศึกษาเข้าร่วมฟังการอภิปรายกันอย่างสนใจ
ยิบ(adv) thoroughly, See also: attentively, Syn. ยิ่ง, มาก, Example: ทนายเขียนเงื่อนไขของสัญญาไว้อย่างละเอียดยิบ, Thai Definition: มักใช้ประกอบคำ ถี่ หรือ ละเอียด เป็น ถี่ยิบ ละเอียดยิบ
พินิจ(adv) attentively, See also: carefully, Syn. พินิจพิเคราะห์, พิเคราะห์, พินิจพิจารณา, Example: หนังสือที่ดีนั้นบางเรื่องอาจจะไม่สนุกเลย แต่เมื่ออ่านอย่างพินิจจึงจะเห็นคุณค่า, Thai Definition: อย่างตั้งใจหรืออย่างระมัดระวัง
ถี่ถ้วน(adv) carefully, See also: attentively, thoughtfully, thoroughly, Syn. ถ้วนถี่, รอบคอบ, ละเอียดลออ, Example: เรื่องนี้ถ้าคิดให้ถี่ถ้วน จะเห็นได้ว่าฝ่ายชายเป็นฝ่ายผิด, Thai Definition: ไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อย
ใจจดใจจ่อ(adv) attentively, See also: mindfully, Syn. ใจจดจ่อ, ง่วน, มุ่ง, จดจ่อ, Example: คนเข้าร่วมชุมนุมฟังอย่างใจจดใจจ่อกับเรื่องที่เกิดขึ้น, Thai Definition: มุ่งมั่น หรือกำลังมีสมาธิอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ความตื่นตัว(n) attentiveness, See also: alert, awaking, activation, stir, Syn. ความกระตือรือร้น, Ant. ความเฉื่อยชา, Example: ทุกวันนี้คนไทยมีความตื่นตัวทางการเมืองกันมากขึ้น, Thai Definition: ความเอาใจใส่ต่อเหตุการณ์และปรับตัวเพื่อรับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะล่า[chalā] (v) EN: be complacent ; be careless ; be negligent ; be unattentive  FR: faire preuve de négligence ; se montrer négligent
จ้องจับผิด[jøng japphit] (v, exp) EN: watch attentively for a mistake ; be a watchdog  FR: surveiller attentivement
คอยจับผิด[khøi japphit] (v, exp) EN: watch attentively for a mistake
ความตื่นตัว[khwām teūntūa] (n) EN: attentiveness
เหม่อ[møe] (v) EN: be absent-minded ; be distracted ; be unaware ; be inattentive ; be preoccupied ; be unmindful
เหม่อ[møe] (adj) EN: listless ; inattentive ; vacant ; distant  FR: distrait ; rêveur ; inattentif ; étourdi
เหม่อลอย[møe løi] (v) EN: be absent-minded ; be vacant ; be abstracted ; be inattentive  FR: être distrait ; être inattentif
เหม่อลอย[møe løi] (adj) EN: absent-minded ; inattentive ; vacant ; abstracted  FR: distrait ; inattentif
เหม่อมอง[møe møng] (v, exp) EN: be inattentive ; be vacant ; be abstracted  FR: être inattentif
เพิกเฉย[phoēkchoēi] (v) EN: ignore ; pay no heed ; be inattentive ; remain inactive ; be negligent ; be indifferent ; set aside ; turn a deaf ear ; sit by  FR: négliger ; ignorer ; délaisser ; abandonner ; être indifférent ; ne pas prêter attention ; marquer son indifférence

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ATTENTIVE AH0 T EH1 N T IH0 V
ATTENTIVELY AH0 T EH1 N T IH0 V L IY0
ATTENTIVENESS AH0 T EH1 N T IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attentive (j) ˈətˈɛntɪv (@1 t e1 n t i v)
attentively (a) ˈətˈɛntɪvliː (@1 t e1 n t i v l ii)
attentiveness (n) ˈətˈɛntɪvnɪs (@1 t e1 n t i v n i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
温存[wēn cún, ㄨㄣ ㄘㄨㄣˊ,   /  ] attentive; emotionally attached; kind; gentle #34,384 [Add to Longdo]
[yīng, ㄧㄥ, ] attentively; carefully #430,481 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufmerksam { adj } | aufmerksamer | am aufmerksamstenattentive | more attentive | most attentive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
細かい[こまかい, komakai] (adj-i) (1) small; (2) fine; minute; (3) (See 細かいこと) minor; trivial; (4) (See 神経が細かい) sensitive; attentive; (P) #4,639 [Add to Longdo]
届く[とどく, todoku] (v5k, vi) (1) to reach; to arrive; to get through; to get at; (2) to be attentive; to pay attention; (3) to be delivered; to carry (e.g. sound); (P) #13,219 [Add to Longdo]
見守る(P);見戍る(iK);目戍る(iK)[みまもる, mimamoru] (v5r, vt) to watch over; to watch attentively; (P) #18,894 [Add to Longdo]
うかうか[ukauka] (adv, adv-to) (on-mim) carelessly; inattentively [Add to Longdo]
お留守になる[おるすになる, orusuninaru] (exp, v5r) to fail to be attentive to [Add to Longdo]
きめ細やか;木目細やか[きめこまやか, kimekomayaka] (adj-na) (See 細やか・こまやか) smooth; polite and attentive to detail [Add to Longdo]
畏まる[かしこまる, kashikomaru] (v5r, vi) to obey respectfully; to humble oneself; to sit straight (upright, respectfully, attentively) [Add to Longdo]
気が回る[きがまわる, kigamawaru] (exp, v5r) (1) to be attentive to small details; (2) to be attentive to others (or others' concerns); (3) to have one's mind turn groundlessly to something negative [Add to Longdo]
気の利く[きのきく, kinokiku] (exp, adj-f) (1) (See 気が利く・2) attentive; scrupulous; tactful; (2) (See 気が利く・1) tasteful; smart [Add to Longdo]
気配り[きくばり, kikubari] (n, vs) care; attentiveness; attention; consideration (for others); solicitude; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attentive \At*ten"tive\ ([a^]t*t[e^]n"t[i^]v), a. [Cf. F.
   attentif.]
   1. Heedful; intent; observant; regarding with care or
    attention.
    [1913 Webster]
 
   Note: Attentive is applied to the senses of hearing and
      seeing, as, an attentive ear or eye; to the application
      of the mind, as in contemplation; or to the application
      of the mind, in every possible sense, as when a person
      is attentive to the words, and to the manner and
      matter, of a speaker at the same time.
      [1913 Webster]
 
   2. Heedful of the comfort of others; courteous.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Heedful; intent; observant; mindful; regardful;
     circumspect; watchful.
     [1913 Webster] -- {At*ten"tive*ly}, adv. --
     {At*ten"tive*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attentive
   adj 1: (often followed by `to') giving care or attention;
       "attentive to details"; "the nurse was attentive to her
       patient"; "an attentive suitor" [ant: {inattentive}]
   2: taking heed; giving close and thoughtful attention; "heedful
     of the warnings"; "so heedful a writer"; "heedful of what
     they were doing" [syn: {heedful}, {attentive}, {thoughtful},
     {paying attention}] [ant: {heedless}, {unheeding}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top