ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

knowledge

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knowledge-, *knowledge*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knowledge(n) ความรู้, See also: ภูมิ, ความสามารถ, ความเข้าใจ
knowledgeable(adj) ที่รู้มาก, See also: ซึ่งเป็นปัญญาชน, เฉลียวฉลาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
knowledge(นอล'ลิดจฺ) n. ความรู้, ความคุ้นเคย, การเข้าใจ, ความตระหนัก, ข่าว, Syn. learning
knowledgeable(นอล'ลิดจะเบิล) adj. มีความรู้, เฉลียวฉลาด -S., knowledgable.
acknowledge(แอคนอล' เลจฺ) vt. ยอมรับ (เป็นความจริง) , รับรอง, แจ้งว่าได้รับ, เห็นคุณค่า. -acknowledgeable adj., -acknowledgment, -acknowledgement n.
self-knowledge(เซลฟฺนอล'ลิจฺ) n. การรู้จักตัวเอง, ความเข้าใจในตัวเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
knowledge(n) ความรู้, ความเข้าใจ, ความรู้จัก
acknowledge(vt) รับรอง, ยอมรับ, รับว่า
acknowledgement(n) การรับรอง, การยอมรับ, การรับ
foreknowledge(n) การรู้ล่วงหน้า, ฌาณ, การเห็นการณ์ล่วงหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
knowledgeความรู้ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
knowledge by acquaintanceความรู้โดยประจักษ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
knowledge by descriptionความรู้โดยบอกเล่า [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
knowledge engineeringวิศวกรรมความรู้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
knowledge, a posterioriความรู้หลังประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
knowledge, a prioriความรู้ก่อนประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
knowledge, empiricalความรู้เชิงประจักษ์, ความรู้เชิงประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
knowledge, immediateความรู้โดยตรง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
knowledge, object ofสิ่งที่ถูกรู้, อารมณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
knowledge, objectiveความรู้เชิงปรวิสัย, ความรู้เชิงวัตถุวิสัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Knowledgeความรู้ [การจัดการความรู้]
knowledgeความรู้, สิ่งที่ประกอบด้วยข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกจัดรูปแบบและประมวลผลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในปัญหาที่ต้องการนำข้อมูลและสารสนเทศเหล่านี้ไปแก้ไข [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Knowledgeความรู้, การรับรู้ [การแพทย์]
Knowledge Accessการเข้าถึงความรู้ [การจัดการความรู้]
Knowledge accessibilityการเข้าถึงความรู้ [การจัดการความรู้]
Knowledge Acquisitionการแสวงหาความรู้ [การจัดการความรู้]
Knowledge and learningความรู้และการเรียน [TU Subject Heading]
Knowledge applicationการประยุกต์ใช้ความรู้ [การจัดการความรู้]
Knowledge assetsขุมความรู้, ขุมทรัพย์ความรู้ [การจัดการความรู้]
Knowledge assimilationการซึบซับความรู้ [การจัดการความรู้]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
knowledge management(n) เป็นวิชาที่ว่าด้วยการจัดการความรู้ มีตัวอักษรย่อ (KM) คือ การจัดการความรู้ในองค์กรไม่ให้หายไป (สมองไหล) - เมื่อมีสมาชิกในองค์กรคนหนึ่งคนใดหายไปเพื่อไม่ให้ความรู้หายไปด้วย
knowledge visualizationความรู้ผ่านจักษุทัศน์

WordNet (3.0)
knowledgeability(n) wisdom as evidenced by the possession of knowledge, Syn. initiation, knowledgeableness
knowledgeable(adj) alert and fully informed, Syn. knowing
cognition(n) the psychological result of perception and learning and reasoning, Syn. knowledge, noesis

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Knowledge

n. [ OE. knowlage, knowlege, knowleche, knawleche. The last part is the Icel. suffix -leikr, forming abstract nouns, orig. the same as Icel. leikr game, play, sport, akin to AS. lāc, Goth. laiks dance. See Know, and cf. Lake, v. i., Lark a frolic. ] [ 1913 Webster ]

1. The act or state of knowing; clear perception of fact, truth, or duty; certain apprehension; familiar cognizance; cognition. [ 1913 Webster ]

Knowledge, which is the highest degree of the speculative faculties, consists in the perception of the truth of affirmative or negative propositions. Locke. [ 1913 Webster ]

2. That which is or may be known; the object of an act of knowing; a cognition; -- chiefly used in the plural. [ 1913 Webster ]

There is a great difference in the delivery of the mathematics, which are the most abstracted of knowledges. Bacon. [ 1913 Webster ]

Knowledges is a term in frequent use by Bacon, and, though now obsolete, should be revived, as without it we are compelled to borrow “cognitions” to express its import. Sir W. Hamilton. [ 1913 Webster ]

To use a word of Bacon's, now unfortunately obsolete, we must determine the relative value of knowledges. H. Spencer. [ 1913 Webster ]

3. That which is gained and preserved by knowing; instruction; acquaintance; enlightenment; learning; scholarship; erudition. [ 1913 Webster ]

Knowledge puffeth up, but charity edifieth. 1 Cor. viii. 1. [ 1913 Webster ]

Ignorance is the curse of God;
Knowledge, the wing wherewith we fly to heaven. Shak. [ 1913 Webster ]

4. That familiarity which is gained by actual experience; practical skill; as, a knowledge of life. [ 1913 Webster ]

Shipmen that had knowledge of the sea. 1 Kings ix. 27. [ 1913 Webster ]

5. Scope of information; cognizance; notice; as, it has not come to my knowledge. [ 1913 Webster ]

Why have I found grace in thine eyes, that thou shouldst take knowledge of me? Ruth ii. 10. [ 1913 Webster ]

6. Sexual intercourse; -- usually preceded by carnal; same as carnal knowledge.

Syn. -- See Wisdom. [ 1913 Webster ]

Knowledge

v. t. To acknowledge. [ Obs. ] “Sinners which knowledge their sins.” Tyndale. [ 1913 Webster ]

knowledgeable

adj. 1. thoroughly acquainted with and skilled in something through study or experience; as, knowledgeable in classical languages. Opposite of unversed, unacquainted, and unfamiliar.
Syn. -- versed. [ WordNet 1.5 ]

2. fully informed. [ WordNet 1.5 ]

3. highly educated; having information or understanding.
Syn. -- enlightened, learned, lettered, literate, well-educated, well-read. [ WordNet 1.5 ]

-- knowledgeability, n. -- knowledgeably, adv. -- knowledgeableness, n. [ PJC ]

knowledge engineering

n. The application of computerized data and text manipulation to manage and interpret large bodies of knowledge, or find useful information in large bodies of data. The study of methods for knowledge engineering is generally considered as a branch of artificial intelligence. [ PJC ]

knowledge-intensive

a. Requiring access to and manipulation of large quantities of knowledge; as, knowledge-intensive labor. [ PJC ]

knowledge worker

n. A person whose occupation is predominantly concerned with generating or interpreting information, as contrasted with manual labor. [ PJC ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The human race lost that knowledge... and now I'm reclaiming it through virtual reality.มนุษยชาติสูญเสียความรู้นั้นไป แต่ตอนนี้ผมได้มันมาผ่านทางโลกเสมือน The Lawnmower Man (1992)
- and that's knowledge! - Hey, come on, man!- และจงเข้าใจไว้ซะด้วย! Hocus Pocus (1993)
Colonel Budahas was returned to his home, though his own knowledge of his disappearance is vague and inconclusive.(เสียง Scully) พันเอก Budahas กลับมาบ้านเขาแล้ว ... ..บอกเล่าเรื่องการหายตัวไปของเขา เท่าที่เขารู้ อย่างคลุมเครือ และไม่มีข้อสรุป Squeeze (1993)
To my knowledge, he lived out the rest of his days drinking his food through a straw.ความรู้ของฉันเขาอาศัยอยู่ส่วนที่เหลือของวันของเขาดื่มอาหารของเขาผ่านฟาง The Shawshank Redemption (1994)
Our knowledge has made us cynical, our cleverness, hard and unkind.ความรู้ทำให้เราเหยียดหยามผู้อื่น ความฉลาดทำให้เราโหดเหี้ยม The Great Dictator (1940)
I dub you Pinocchio's conscience, lord high keeper of the knowledge of right and wrong, counsellor in moments of temptation... and guide along the straight and narrow path.ฉันพากย์คุณมโนธรรม ปิโนคี โอ ลอร์ดสูง ผู้รักษาประตูแห่งความรู้ที่ ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ให้คำปรึกษาในช่วงเวลาของ การทดลองและ Pinocchio (1940)
Thirsty little minds rushing to the fountain of knowledge.ใจเล็ก ๆ น้อย ๆ วิ่งกระหายน้ำ น้ำพุแห่งความรู้ Pinocchio (1940)
Couldn't have been no accident, not with her knowledge of boats.ด้วยความรู้เรื่องเรือของหล่อน มันไม่ใช่อุบัติเหตุเเน่ Rebecca (1940)
I ask you, in all conscience, is it right that a serviceman is forced to carnal knowledge for the insurance?ฉันขอให้คุณเซอร์ในมโนธรรม ทั้งหมด มันเหมาะสมที่กร ควรถูกบังคับให้ความรู้ทาง กามารมณ์ How I Won the War (1967)
If I accepted that, a court could prove I have knowledge of his whereabouts.If I accepted that, a court could prove I have knowledge of his whereabouts. The Godfather (1972)
Good afternoon, sir. I'm searching for knowledge.สวัสดีฮะ ผมกำลังแสวงหาความรู้ The Little Prince (1974)
Mr. Landers, it is the consensus of this group that you are a person of little or no theological knowledge.คุณแลนเดอร์ส เราทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า คุณเป็นคนที่มีความรู้ ด้านศาสนศาสตร์น้อย ไม่ก็ไม่มีเลย Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
knowledgeA baby has no knowledge of good and evil.
knowledgeA dumb person in the society is not height of intelligence but no amount of knowledge either.
knowledgeA little knowledge is a dangerous thing.
knowledgeA little knowledge of Spanish will go a long way toward making your trip to Mexico enjoyable.
knowledgeAll knowledge is not good.
knowledgeA man who has knowledge of a secret weapon has placed himself behind the eight ball.
knowledgeAnd so, knowledge from the past, mixed up with assumptions about that knowledge, which may be more or less appropriate, is used to augment information provided by the senses.
knowledgeAn experiment, I would learn much later, when studying the philosophy of science, had to arise from a real dissatisfaction with existing knowledge.
knowledgeAnna married without the knowledge of her parents.
knowledgeA perfect knowledge of a few writers and a few subjects is more valuable than a superficial one of a great many.
knowledgeA polite way to reveal knowledge of a fact without telling the source of the information is to say, "a little bird told me".
knowledgeBeing knowledgeable about Japanese culture is a good thing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังสมอง(n) knowledge source, See also: library, Syn. ห้องสมุด, Example: ห้องสมุดเป็นคลังสมองที่รวบรวมความรู้ในทุกสาขาวิชา, Count Unit: แห่ง, ที่
ตลาดวิชา(n) knowledge market, Example: มหาวิทยาลัยรามคำแหงถือเป็นตลาดวิชาสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้, Thai Definition: แหล่งที่สามารถศึกษาหาความรู้ได้โดยเสรี
แก่วิชา(adj) knowledgeable, Syn. รู้มาก
วิทยา(n) knowledge, See also: philosophy, science, learning, Syn. พิทย, พิทยา, ความรู้, วิชา, Example: การศึกษาเรื่องศาสนาสามารถศึกษาได้ทั้งแนววิทยาศาสตร์ และแนวแห่งความเชื่อเกี่ยวกับหลักทางปรัชญา, Thai Definition: ความรู้, มักใช้ประกอบกับคำอื่น, Notes: (สันสกฤต)
วิชา(n) subject, See also: knowledge, branch of knowledge, science, technology, learning, Example: ท่านไม่พอใจเท่าไหร่เพราะผมทำเกรดได้ไม่ดีในวิชาหลักๆ อาทิ เลข วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์, Count Unit: วิชา, Thai Definition: ความรู้ที่ได้ด้วยการเล่าเรียนหรือฝึกฝน
ภูมิรู้(n) knowledge, See also: education, learning, Syn. พื้นความรู้, ภูมิปัญญา, Example: ผมเป็นคนสมองทึบ ปัญญานิ่มจึงไม่มีภูมิรู้ที่จะหยิบออกมาอวดแก่ผู้ใด, Thai Definition: ความมากน้อยแห่งความรู้
ภูมิปัญญา(n) intellect, See also: knowledge, ability, attainment, learning, Syn. ความคิด, Example: นักวิจัยต่างชาติเข้ามาเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย, Thai Definition: พื้นความรู้ความสามารถที่มีอยู่
ผู้รู้(n) knowledgeable people, See also: well-informed person, Syn. พหูสูตร, ผู้ทรงความรู้, ผู้รอบรู้, นักปราชญ์, ผู้ทรงคุณวุฒิ, Example: ผู้รู้ทางภาษาศึกษาค้นคว้างานไว้เป็นหลักฐานเพื่ออนุชนรุ่นหลัง, Count Unit: คน, ท่าน, Thai Definition: ผู้มีประสบการณ์มาก
พุทธิ(n) intelligence, See also: knowledge, Thai Definition: ปัญญา, ความฉลาด, ความรู้, Notes: (บาลี)
วิชชา(n) knowledge, See also: learning, wisdom, science, enlightenment, transcendent, Syn. ความรู้แจ้ง, ความตรัสรู้, วิชา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวิชชา[awitchā] (n) EN: ignorance ; condition without knowledge  FR: ignorance [ f ]
ใบตอบรับ[bai tøprap] (n, exp) EN: acknowledgement
เอกสารตอบรับ[ēkkasān tøprap] (n, prop) EN: acknowledgement
หูตาไว[hū tā wai] (v, exp) EN: be fast knowledgeable
หูไวตาไว[hūwaitāwai] (v) EN: be fast knowledgeable
จดหมายต้อนรับ[jotmāi tønrap] (n, exp) EN: letter of acknowledgement
การบริหารจัดการความรู้[kān børihān jatkān khwāmrū] (n, exp) EN: knowledge management   FR: gestion du savoir [ m ]
การรับรู้การเป็นหนี้[kān raprū kān pen nī] (n, exp) EN: acknowledgement of indebtedness
การเรียนรู้[kān rīenrū] (n) EN: learning ; acquisition of knowledge  FR: apprentissage [ m ] ; compréhension [ f ] ; acquisition de connaissances [ f ]
การรู้ตัวว่าเป็นความผิด[kān rūtūa wā pen khwāmphit] (n, exp) EN: knowledge of wrongdoing

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
knowledge
knowledge
knowledgeable
knowledgeably
knowledgeware

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
knowledge
knowledgeable

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心得[xīn dé, ㄒㄧㄣ ㄉㄜˊ,  ] knowledge gained #6,896 [Add to Longdo]
见识[jiàn shi, ㄐㄧㄢˋ ㄕ˙,   /  ] knowledge and experience; to increase one's knowledge #7,493 [Add to Longdo]
知识库[zhī shi kù, ㄓ ㄕ˙ ㄎㄨˋ,    /   ] knowledge base #47,733 [Add to Longdo]
百事通[bǎi shì tōng, ㄅㄞˇ ㄕˋ ㄊㄨㄥ,   ] knowledgeable person; know all #50,305 [Add to Longdo]
识见[shí jiàn, ㄕˊ ㄐㄧㄢˋ,   /  ] knowledge and experience #79,478 [Add to Longdo]
博识[bó shí, ㄅㄛˊ ㄕˊ,   /  ] knowledgeable; erudite; erudition; proficient #121,911 [Add to Longdo]
识度[shí dù, ㄕˊ ㄉㄨˋ,   /  ] knowledge and experience #135,425 [Add to Longdo]
人非生而知之者,熟能无惑[rén fēi shēng ér zhī zhī zhě, shú néng wú huò, ㄖㄣˊ ㄈㄟ ㄕㄥ ㄦˊ ㄓ ㄓ ㄓㄜˇ, ㄕㄨˊ ㄋㄥˊ ㄨˊ ㄏㄨㄛˋ,             /            ] Knowledge is not innate to man, how can we overcome doubt?; We are not born with knowledge, how does one achieve maturity? (i.e. without guidance from a teacher - Tang dynasty essayist Han Yu 韓愈|韩愈) [Add to Longdo]
博识多通[bó shí duō tōng, ㄅㄛˊ ㄕˊ ㄉㄨㄛ ㄊㄨㄥ,     /    ] knowledgeable and perspicacious (成语 saw) [Add to Longdo]
博识洽闻[bó shí qià wén, ㄅㄛˊ ㄕˊ ㄑㄧㄚˋ ㄨㄣˊ,     /    ] knowledgeable; erudite [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fremdsprachenkenntnisse { pl }knowledge of foreign languages [Add to Longdo]
Menschenkenntnis { f }knowledge of human nature; insight into human nature [Add to Longdo]
Ortskenntnis { f } | ortskundig sein; Ortskenntnis besitzenknowledge of a place | to know the place; to know the way around the place [Add to Longdo]
Wissen { n }; Kenntnisse { pl } | meines Wissensknowledge | to my knowledge [Add to Longdo]
Wissenbasis { f }knowledge base [Add to Longdo]
Wissensgesellschaft { f }knowledge society [Add to Longdo]
Wissensmanagement { n }knowledge management [Add to Longdo]
Wissenstransfer { m }knowledge transfer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[がく, gaku] (n) learning; scholarship; erudition; knowledge; (P) #242 [Add to Longdo]
評価[ひょうか, hyouka] (n) (1) valuation; estimation; assessment; evaluation; (vs) (2) to value; to assess; to estimate value; (3) to appreciate; to value highly; to acknowledge the value (of something); (P) #865 [Add to Longdo]
認定[にんてい, nintei] (n, vs) authorization; authorisation; acknowledgment; acknowledgement; certification; recognition; (P) #1,708 [Add to Longdo]
知識(P);智識[ちしき, chishiki] (n) knowledge; information; (P) #2,058 [Add to Longdo]
知;智[ち, chi] (n) (1) wisdom; (2) { Buddh } jnana (higher knowledge) #3,001 [Add to Longdo]
承認[しょうにん, shounin] (n, vs) recognition; acknowledgement; acknowledgment; approval; consent; agreement; (P) #3,044 [Add to Longdo]
勝手[かって, katte] (adj-na, n) (1) one's own convenience; one's way; (2) convenience or ease of use; knowledge of how to use; (3) circumstances; situation (e.g. financial); environment; (4) kitchen; (5) arbitrary; (n-pref) (6) unauthorised (e.g. phone app, WWW site); unofficial; (P) #3,144 [Add to Longdo]
表彰[ひょうしょう, hyoushou] (n, vs) public acknowledgment; public acknowledgement; public recognition; commendation; awarding; (P) #4,138 [Add to Longdo]
認知[にんち, ninchi] (n, vs, adj-no) acknowledgement; acknowledgment; recognition; cognition; (P) #4,767 [Add to Longdo]
告白[こくはく, kokuhaku] (n, vs, adj-no) (1) confession; acknowledgement; acknowledgment; (2) profession of love; (3) confession of sins (e.g. the confessional); (P) #4,865 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
肯定応答[こうていおうとう, kouteioutou] acknowledge (ACK) [Add to Longdo]
知識[ちしき, chishiki] information, knowledge [Add to Longdo]
知識ベース[ちしきベース, chishiki be-su] knowledge base [Add to Longdo]
知識工学[ちしきこうがく, chishikikougaku] knowledge engineering [Add to Longdo]
知識参照[ちしきさんしょう, chishikisanshou] knowledge reference [Add to Longdo]
知識情報[ちしきじょうほう, chishikijouhou] knowledge information [Add to Longdo]
知識情報処理システム[ちしきじょうほうしょりシステム, chishikijouhoushori shisutemu] knowledge information processing system [Add to Longdo]
知識表現[ちしきひょうげん, chishikihyougen] knowledge representation [Add to Longdo]
知識木[ちしきぎ, chishikigi] knowledge tree [Add to Longdo]
否定応答[ひていおうとう, hiteioutou] negative acknowledge (NAK) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top