ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

freeware

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freeware-, *freeware*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
freewareฟรีแวร์ของฟรีหมายถึง ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่แม้จะจดทะเบียนลิขสิทธิ์เอาไว้ แต่ก็ยินยอมให้มีการคัดลอกเอาไปใช้ได้อย่างเสรี โดยไม่คิด เงิน (ต่างกับ public domain ซึ่งไม่มีการจด ทะเบียนใด ๆ เลย ใครจะคัดลอกหรือนำไปใช้ ก็สามารถทำได้ทั้งสิ้น)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
freewareฟรีแวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
freewareฟรีแวร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
freewareฟรีแวร์ ซอฟต์แวร์ที่แจกจ่ายให้ผู้อื่นใช้โดยไม่คิดมูลค่า [คอมพิวเตอร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟรีโปรแกรม[n. exp.] (frī prōkraēm) EN: freeware   FR: logiciel gratuit [m] ; programme gratuit [m] ; gratuiciel [m] ; freeware [m]
โปรแกรมฟรี[n. exp.] (prōkraēm frī) EN: freeware   FR: programme gratuit [m] ; logiciel gratuit [m] ; logiciel libre [m] ; gratuiciel [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
免费软件[miǎn fèi ruǎn jiàn, ㄇㄧㄢˇ ㄈㄟˋ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] freeware [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freeware {f} [comp.]freeware [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フリーウェア[, furi-uea] (n) {comp} freeware [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フリーウェア[ふりーうえあ, furi-uea] freeware [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 freeware
   n 1: software that is provided without charge

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 freeware
  n.
 
   [common] Freely-redistributable software, often written by enthusiasts and
   distributed by users' groups, or via electronic mail, local bulletin
   boards, {Usenet}, or other electronic media. As the culture of the Internet
   has displaced the older BBS world, this term has lost ground to both {open
   source} and {free software}; it has increasingly tended to be restricted to
   software distributed in binary rather than source-code form. At one time,
   freeware was a trademark of Andrew Fluegelman, the author of the well-known
   MS-DOS comm program PC-TALK III. It wasn't enforced after his mysterious
   disappearance and presumed death in 1984. See {shareware}, {FRS}.
 

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Freeware /freːvaːrə/ 
  freeware

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top