ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความรู้

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความรู้-, *ความรู้*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความรู้(n) knowledge, See also: information, awareness, Syn. วิชาความรู้, Example: ความรู้ที่เรียนมานั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ความรู้น. สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ เช่น ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์, สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติ เช่น ความรู้เรื่องสุขภาพ ความรู้เรื่องนิทานพื้นบ้าน
ความรู้ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ เช่น ผู้ชายคนนี้เก่ง แต่ไม่มีความรู้เรื่องผู้หญิง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
knowledgeความรู้ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Knowledgeความรู้ [การจัดการความรู้]
knowledgeความรู้, สิ่งที่ประกอบด้วยข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกจัดรูปแบบและประมวลผลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในปัญหาที่ต้องการนำข้อมูลและสารสนเทศเหล่านี้ไปแก้ไข [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unbelievable sights, Indescribable feelingวิวท่าน่าเหลือเชื่อ ความรู้สึกที่เอ่อล้น Aladdin (1992)
Yet inside, I believe she vacillates between a feeling of godlike omnipotence and a sense that she simply doesn't exist which, of course, is intolerable.แต่ข้างในตัวเธอ ผมเชื่อว่า... ...เธอโอนเอนอยู่ระหว่าง ความรู้สึกในการมีอำนาจเหมือนพระเจ้า... ...และสัมผัส ที่เธอไม่มีตัวตน... Basic Instinct (1992)
However, after the trial you experienced what we might term an emotional meltdown:ยังไงก็ตาม หลังจากการประชาทัณฑ์... ...คุณได้ประสบกับสิ่งที่อาจถูกเรียกว่า การละลายความรู้สึก Basic Instinct (1992)
Let's just see how she is.ถามความรู้สึกราเชลก่อน The Bodyguard (1992)
Feels like tree bark.ให้ความรู้สึกเหมือนเปลือกต้นไม้เลย Wuthering Heights (1992)
We're experiencing a high reading on one of our indicators.คนที่มีความรู้แน่นปึ้กไปทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรม ปรัชญา ปัญหาชีวิตผู้หญิง นา กา ยอน Hero (1992)
I could be dead.ตั้งใจทำงานหน่อย อย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวมาปะปน Hero (1992)
Endocrine: it carries secretions of certain glands... like the thyroid, adrenal, and pituitary... which regulate growth.ต่อมที่ทำหน้าที่รับเพื่อสร้างความรู้สึกทั้งหมด เหมือนต่อมไทรอยด์, แอดดรีนัล และพีทูอีทารี่ ซึ่งควบคุมการเติบโต The Lawnmower Man (1992)
The human race lost that knowledge... and now I'm reclaiming it through virtual reality.มนุษยชาติสูญเสียความรู้นั้นไป แต่ตอนนี้ผมได้มันมาผ่านทางโลกเสมือน The Lawnmower Man (1992)
Make sense of meทำให้ความรู้สึกของฉัน In the Name of the Father (1993)
We were just trying to scare some sense into them.เราเพียงแค่พยายาม สร้างความหวาดกลัวความรู้สึกบางอย? In the Name of the Father (1993)
- Now, this bombing campaign... struck deep into the British people's sense of security.- ตอนนี้ระเบิดแคมเปญนี้ ... หลงลึกเข้าไปในคนอังกฤษของ ความรู้สึกของการรักษาควา? In the Name of the Father (1993)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unbelievable sights, Indescribable feelingวิวท่าน่าเหลือเชื่อ ความรู้สึกที่เอ่อล้น Aladdin (1992)
Yet inside, I believe she vacillates between a feeling of godlike omnipotence and a sense that she simply doesn't exist which, of course, is intolerable.แต่ข้างในตัวเธอ ผมเชื่อว่า... ...เธอโอนเอนอยู่ระหว่าง ความรู้สึกในการมีอำนาจเหมือนพระเจ้า... ...และสัมผัส ที่เธอไม่มีตัวตน... Basic Instinct (1992)
However, after the trial you experienced what we might term an emotional meltdown:ยังไงก็ตาม หลังจากการประชาทัณฑ์... ...คุณได้ประสบกับสิ่งที่อาจถูกเรียกว่า การละลายความรู้สึก Basic Instinct (1992)
Let's just see how she is.ถามความรู้สึกราเชลก่อน The Bodyguard (1992)
Feels like tree bark.ให้ความรู้สึกเหมือนเปลือกต้นไม้เลย Wuthering Heights (1992)
We're experiencing a high reading on one of our indicators.คนที่มีความรู้แน่นปึ้กไปทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรม ปรัชญา ปัญหาชีวิตผู้หญิง นา กา ยอน Hero (1992)
I could be dead.ตั้งใจทำงานหน่อย อย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวมาปะปน Hero (1992)
Endocrine: it carries secretions of certain glands... like the thyroid, adrenal, and pituitary... which regulate growth.ต่อมที่ทำหน้าที่รับเพื่อสร้างความรู้สึกทั้งหมด เหมือนต่อมไทรอยด์, แอดดรีนัล และพีทูอีทารี่ ซึ่งควบคุมการเติบโต The Lawnmower Man (1992)
The human race lost that knowledge... and now I'm reclaiming it through virtual reality.มนุษยชาติสูญเสียความรู้นั้นไป แต่ตอนนี้ผมได้มันมาผ่านทางโลกเสมือน The Lawnmower Man (1992)
Make sense of meทำให้ความรู้สึกของฉัน In the Name of the Father (1993)
We were just trying to scare some sense into them.เราเพียงแค่พยายาม สร้างความหวาดกลัวความรู้สึกบางอย? In the Name of the Father (1993)
- Now, this bombing campaign... struck deep into the British people's sense of security.- ตอนนี้ระเบิดแคมเปญนี้ ... หลงลึกเข้าไปในคนอังกฤษของ ความรู้สึกของการรักษาควา? In the Name of the Father (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความรู้[khwāmrū] (n) EN: knowledge ; learning ; erudition ; information ; awareness  FR: connaissance [ f ] ; savoir [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
give so. the creeps(colloq) ให้ความรู้สึกที่น่ากลัวสะหวั่นพรั่นพรึง เช่น That black cat gives me the creeps every time I see it.
give so. the creeps(colloq) ไม่ถูกชะตา, ให้ความรู้สึกที่ไม่ชอบ เช่น He really gives me the creeps.
ayurveda(n) อายุรเวช (มาจากสันสกฤต หมายความว่าความรู้ (เวช) เกี่ยวกับชีวิต (อายุร))
Central Bankruptcy Court(n, name, org, uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
homoeopathy[โฮมีโอพาธี] (n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
collectivism(n) ความรู้สึกผูกพันกับกลุ่ม เช่น Collectivism is an answer to the first question. It says value to the collective, whether that's society, your tribe, your family, your nation and your race.
mansplaining(n, slang) การกระทำที่ผู้พูด (มักเป็นผู้ชาย) อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ ให้แก่ผู้ฟัง (มักเป็นผู้หญิง) ในลักษณะที่ทำตัวเหนือกว่า, คิดว่าฝ่ายผู้ฟังไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ หรือ ใช้คำอธิบายในลักษณะที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายจนเกินสมควรเช่นเหมือนอธิบายเด็ก ดูคำอธิบายเพิ่มเติม https://dict.longdo.com/blog/word-of-the-day-mansplaining/
networking(n) กิจกรรมการพบปะผู้คน, ทำความรู้จักคนใหม่ๆ, สนทนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เช่น ในงานสัมมนาอาจมีช่วงงานเลี้ยงที่เป็น networking party ให้ผู้เข้าร่วมได้พบปะทำความรู้จักกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acquaintance(n) ความรู้, See also: ประสบการณ์, Syn. familiarity, experience
aesthesia(n) ความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, See also: ความรับรู้
affinity(n) ความรู้สึกชอบพอ, Syn. fondness, liking, sympathy
annoyance(n) ความรำคาญ, See also: ความรู้สึกรำคาญ, Syn. vexation, irritation, uneasiness, Ant. pleasure, joy, delight
cognizance(n) ความรู้ความเข้าใจ, Syn. knowledge
command(n) ความรู้อย่างแตกฉานทางภาษา, Syn. mastery, expertise, facility, grasp, ability
compassion(n) ความเห็นใจ, See also: ความรู้สึกเศร้าใจไปกับความทุกข์ของผู้อื่น, Syn. sympathy, empathy, pity
compunction(n) ความรู้สึกสำนึกผิด, Syn. penitence, qualm
conscience(n) ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี, Syn. moral sense, inner voice
consolation(n) ความรู้สึกสะดวกสบาย, Syn. comfort, solace

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aesthetic(al) (เอสเธท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับความรู้สึกต่อความงาม, เกี่ยวกับสุนทรีย์ศาสตร์, เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกที่บริสุทธิ์, ทฤษฏีหรือความคิดเห็นที่ถือความงามเป็นใหญ่., Syn. esthetic al -esthetician n.
affect(vi., vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt., vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์
affective(อะเฟค' ทิฟว) adj. ด้าน (ความรู้สึก) , เกี่ยวกับอารมณ์, ทำให้เกิดอารมณ์หรือความรู้สึก,
afternoons(อาฟเทอะนูนซฺ', แอฟ-') n. รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก, ความรู้สึกที่กรุ่นอยู่หลังเหตุการณ์ที่พอใจผ่านไป
agnostic(แอกนอส' ทิค) n., adj. ผู้ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเพราะไม่มีใครที่รู้จริง, ผู้ไม่เชื่อว่า ความรู้เป็นสิ่งแน่นอนที่สุดในบาง อย่าง (ทฤษฎีอวิชชา)
algometer(แอลกอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความรู้สึกต่อความเจ็บปวดที่เกิดจากการกดหรือแรงกด. -algometric (al) adj. -algometry n.
alphabet(แอล' ฟาเบท) n. อักษรพยัญชนะ, อักษร, อักขระ, ระบบตัวอักษร, ความรู้พื้นฐาน, ขั้นมูลฐาน.
ambitendency(แอมบิเทน' ดันซึ่) n., (pl. -cies) Psycho. ความรู้สึกรวมที่เป็นทั้งเชิงบวกและเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ
ambivalence(แอมบิฟ' วะลันซฺ) n. ความไม่แน่ใจ (โดยเฉพาะในการเลือกสิ่งที่ตรงกันข้าม) ความรู้สึกรวมที่มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ. -ambivalent adj.
anaesthesia(แอนเอสธี' เซีย) n. การไร้ความรู้สึก, การทำให้ชา, ภาวะชา. -anesthetic adj., -n. anesthetist (loss of sensation)

English-Thai: Nontri Dictionary
affective(adj) เกี่ยวกับความรู้สึก, เกี่ยวกับอารมณ์
anaesthesia(n) การหมดความรู้สึก, การชา
anaesthetic(adj) ซึ่งหมดความรู้สึก
anesthesia(n) การหมดความรู้สึก, การชา
befriend(vt) เป็นเพื่อน, ตีสนิท, ทำความรู้จัก
benumb(vt) ทำให้ชา, ทำให้หมดความรู้สึก, ทำให้มึนงง
cognition(n) ความรู้ความเข้าใจ, ญาณ
COLD-cold-blooded(adj) เย็นชา, เฉยเมย, เลือดเย็น, ดุร้าย, ไม่มีความรู้สึก, อำมหิต
COLD-cold-hearted(adj) ไม่สงสาร, ไม่ปรานี, ไม่มีความรู้สึก, ไร้ความเมตตา
communicate(vt) ติดต่อ, แจ้ง, บอกให้ทราบ, ถ่ายทอด, ส่ง, ให้ความรู้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
ebullience(n) ความรู้สึกร่าเริง
insensitivityความรู้สึกช้า, ไม่มีความรู้สึกต่อ
knowledge visualizationความรู้ผ่านจักษุทัศน์
prejudice(n) ความรู้สึกไม่ชอบโดยไม่มีเหตุผล (โดยมากมักเกี่ยวข้องกับ เชื้อชาติ, ศาสนา, สีผิว ฯลฯ), อคติ
restedness[เรส-เท็ด-เนส] (n) ความรู้สึกได้พักผ่อน
sense of well-being(phrase) ความรู้สึกดีๆ ความรู้สึกเป็นสุข ความรู้สึกสบายใจ
subjectivityความรู้สึกนึกคิด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
共感[きょうかん, kyoukan] (n) ความรู้สึกร่วม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
親近感[しんきんかん, shinkinkan] ความรู้สึกชอบพอ
鑑賞[かんしょう, kanshou] ความรู้คุณค่า, ความกตัญญู, การประเมินค่า, การตระหนัก
悟り[さとり, satori] (n) ความรู้แจ้งเห็นจริง การตรัสรู้, See also: R. 悟りを開く
感想[かんそう, kansou] (n) ความรู้สึก
予備知識[よびちしき, yobichishiki] (n) ความรู้พื้นฐาน
予備知識[よびちしき, yobichishiki] (n) ความรู้พื้นฐาน
感性[かんせい, kansei] (n) ความรู้สึก

German-Thai: Longdo Dictionary
kalt(adj) เย็นชา, ไร้ความรู้สึก, เมินเฉย, See also: Syn. eisig, frostig
Kenntnis(n) |die, pl. Kenntnisse| ความรู้
eine Bekanntschaft machenทำความรู้จัก, See also: bekanntmachen, kennenlernen
spüren(vi, vt) |spürte, hat gespürt| รู้สึกถึง, รับความรู้สึก, รับรู้ เช่น Du sollst spüren, daß sie immer für dich da ist. นายควรรับรู้ไว้ว่าเธออยู่ตรงนี้เสมอสำหรับนาย (สังเกตความแตกต่างระหว่าง spüren และ fühlen โดยมาก fühlen ใช้บ่งความรู้สึกทางร่างกาย เช่น Ich fühle mich schlecht.ซึ่งจะไม่พูดว่า Ich spüre schlecht. ), See also: Related: fühlen
etw. nimmt etw.(D) den Stachel.(idiomatisch) สิ่งหนึ่งทำให้ความรู้สึกอึดอัด หรือความไม่สบายใจของอีกสิ่งหนึ่งลดลง
knallhart(adv) โดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น เช่น ich hab' ihm knallhart meine Meinung gesagt! = ผมแสดงความคิดเห็นกับเขาโดยไม่ต้องเกรงใจอะไร, See also: schonungslos, Syn. deutlich
Pragmatismus(n) |der, nur Sg.| ปฏิบัตินิยม, หลักการหรือปรัชญาที่ว่าผลของการปฏิบัติเป็นแกนหรือความหมายของความรู้
zartfühlend(adj) คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นมาก, See also: taktvoll, Syn. rücksichtsvoll
kaltbleiben(vi) |blieb kalt, ist kalt geblieben| ไม่มีความรู้สึกร่วม, มีแต่ความเย็นชา
Vorbereitungskurs(n) |der, pl. Vorbereitungskurse| วิชาหรือหลักสูตรปูพื้นฐานความรู้ก่อนเข้าเรียนในสาขาใดๆ

French-Thai: Longdo Dictionary
sentir(vt) รู้สึก, เช่น รูป รส กลิ่น เสียง และ ความรู้สึก
agréable(adj) (มักใช้กับบรรยากาศหรือสถานที่) อบอุ่น, น่ารักดี, ให้ความรู้สึกดี เช่น Ce restaurant est très agréable.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top