ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความรู้

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความรู้-, *ความรู้*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความรู้(n) knowledge, See also: information, awareness, Syn. วิชาความรู้, Example: ความรู้ที่เรียนมานั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานได้
ความรู้สึก(n) feeling, See also: emotion, passion, Example: เขาอยากได้ความรู้สึกของการอยู่ร่วมกันอย่างฉันท์มิตรในบ้านของเขา
ความรู้สึกผิด(n) guilt, See also: conscience, Example: เธอโกหกพ่อแม่แต่เธอก็ยังมีความรู้สึกผิดในใจ
ความรู้สึกด้อย(n) inferiority feeling, Syn. ปมด้อย, Ant. ความรู้สึกเด่น, ปมเด่น
ความรู้สึกเด่น(n) superiority feeling, Syn. ความรู้สึกเขื่อง, ปมเด่น, Ant. ความรู้สึกด้อย, ปมด้อย
ความรู้สึกนึกคิด(n) feeling, See also: emotion, sentiment, Syn. ความนึกคิด, Example: การที่มนุษย์มองว่าสิ่งใดดีเลวขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของตัวมนุษย์เอง
ความรู้สึกเขื่อง(n) superiority feeling, Syn. ความรู้สึกเด่น, ปมเด่น, Ant. ความรู้สึกด้อย, ปมด้อย, Example: ถ้าเด็กเกิดความรู้สึกเขื่องขึ้นบ่อยๆ จะติดเป็นนิสัยได้
ความรู้สึกสะเทือนใจ(n) sympathy, See also: compassion, condolence, Syn. ความสะเทือนใจ
ความรู้เชิงปฏิบัติการ(n) know-how, Example: นักวิจัยที่จะเข้ามาทำงานนี้จะต้องมีความรู้เชิงปฏิบัติการอย่างเชี่ยวชาญ, Thai Definition: ความรู้ความสามารถในการลงมือกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจริงๆ
ความรู้เชิงปฏิบัติการ(n) know-how

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ความรู้น. สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ เช่น ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์, สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติ เช่น ความรู้เรื่องสุขภาพ ความรู้เรื่องนิทานพื้นบ้าน
ความรู้ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ เช่น ผู้ชายคนนี้เก่ง แต่ไม่มีความรู้เรื่องผู้หญิง.
ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดว. มีความรู้มากแต่ไม่รู้จักใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์.
ความรู้สึกช้าน. ลักษณะอาการที่รับอารมณ์ต่าง ๆ ได้ช้า เช่น เขาเป็นคนมีความรู้สึกช้า ต้องใช้เวลานานกว่าจะเข้าใจ.
ความรู้สึกด้อยน. ความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถไม่เท่าเทียมบุคคลทั่วไป ความรู้สึกนี้ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในจิตใต้สำนึกและผู้นั้นไม่จำเป็นต้องมีปมด้อย อาจเกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมหรือในบางขณะเท่านั้น แต่ถ้าเกิดขึ้นเสมอ ๆ และมิได้แก้ไข ก็อาจเก็บกดไว้จนเกิดเป็นปมด้อยได้
ความรู้สึกด้อยความไม่เชื่อมั่นว่าตนเองมีฐานะหรือความสามารถเท่าเทียมผู้อื่น.
ความรู้สึกเขื่อง, ความรู้สึกเด่นน. ความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถเหนือกว่าหรือดีเด่นกว่าผู้อื่น ความรู้สึกนี้ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในจิตใต้สำนึก แต่ถ้าเกิดขึ้นเสมอ ๆ และมิได้แก้ไขหรือได้รับการสนับสนุน เช่นในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ก็อาจเก็บสะสมไว้เกิดเป็นนิสัยของบุคคลนั้นได้
ความรู้สึกเขื่อง, ความรู้สึกเด่นความเชื่อหรือความมั่นใจว่าตนเองมีฐานะหรือความสามารถเหนือกว่าผู้อื่น.
ความรู้สึกไวน. ลักษณะอาการที่รับอารมณ์ต่าง ๆ ได้รวดเร็ว เช่น ผู้ที่ศึกษาวรรณคดีควรจะมีความรู้สึกไวจึงจะรับรสวรรณคดีได้.
ความคิดความรู้ที่เกิดขึ้นภายในใจ ก่อให้เกิดการแสวงหาความรู้ต่อไป เช่น เครื่องบินเกิดขึ้นได้เพราะความคิดของมนุษย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
knowledgeความรู้ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
a priori knowledgeความรู้ก่อนประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
knowledge, a prioriความรู้ก่อนประสบการณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
know-howความรู้ความชำนาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
know-howความรู้จัดเจน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
perception; aesthesia; esthesiaความรู้สึก, การรับรู้, การกำหนดรู้ [ มีความหมายเหมือนกับ sense ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aesthesia; esthesia; perceptionความรู้สึก, การรับรู้, การกำหนดรู้ [ มีความหมายเหมือนกับ sense ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
esthesia; aesthesia; perceptionความรู้สึก, การรับรู้, การกำหนดรู้ [ มีความหมายเหมือนกับ sense ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splanchnaesthesia; splanchnesthesiaความรู้สึกของอวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splanchnesthesia; splanchnaesthesiaความรู้สึกของอวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Know-howความรู้ความชำนาญ [เศรษฐศาสตร์]
Knowledgeความรู้ [การจัดการความรู้]
Individual knowledgeความรู้เฉพาะบุคคล [การจัดการความรู้]
Organizational knowledgeความรู้ขององค์กร [การจัดการความรู้]
Structural knowledgeความรู้ที่เป็นระบบ [การจัดการความรู้]
Tacit knowledgeความรู้ที่อยู่ภายใน, ความรู้ฝังลึก, Example: เป็นความรู้ที่อยู่ภายในตัวของแต่ละบุคคล เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ สื่อสารออกมาเป็นลายลักษณ์อัีกษรได้ยาก เป็นความรู้ที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน [การจัดการความรู้]
Explicit knowledgeความรู้ที่อยู่ภายนอก, ความรู้ที่สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น หนังสือ คู่มือ ตำรา เอกสารต่างๆ คนทั่วไปสามารถเข้าถึงความรู้ประเภทนี้ได้ง่าย [การจัดการความรู้]
มรณภาพความรู้สึกกลัวต่อความตาย ภัยที่อันตรายถึงตาย, Example: คำที่มักเขียนผิด มรณะภาพ [คำที่มักเขียนผิด]
Emotionsความรู้สึก [TU Subject Heading]
Handbooks, vade-mecums, etc.ความรู้ทั่วไป [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know. I've seen you making eyes.ฉันรู้ ฉันเคยมีความรู้สึกแบบนั้น The Great Dictator (1940)
Our knowledge has made us cynical, our cleverness, hard and unkind.ความรู้ทำให้เราเหยียดหยามผู้อื่น ความฉลาดทำให้เราโหดเหี้ยม The Great Dictator (1940)
We think too much and feel too little.เราคิดว่ามันมากเกินไป จนไร้ความรู้สึก The Great Dictator (1940)
- What are conscience?อะไรคือความรู้สึกผิดชอบชั่ว? Pinocchio (1940)
- What are conscience!อะไรคือความรู้สึกผิดชอบชั่ว! Pinocchio (1940)
- Are you my conscience?คุณเห็น? คุณมีความรู้สึกผิด ชอบชั่วของฉันได้อย่างไร Pinocchio (1940)
I dub you Pinocchio's conscience, lord high keeper of the knowledge of right and wrong, counsellor in moments of temptation... and guide along the straight and narrow path.ฉันพากย์คุณมโนธรรม ปิโนคี โอ ลอร์ดสูง ผู้รักษาประตูแห่งความรู้ที่ ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ให้คำปรึกษาในช่วงเวลาของ การทดลองและ Pinocchio (1940)
Thirsty little minds rushing to the fountain of knowledge.ใจเล็ก ๆ น้อย ๆ วิ่งกระหายน้ำ น้ำพุแห่งความรู้ Pinocchio (1940)
- You are sensational!คุณอยู่ที่ความรู้สึก! Pinocchio (1940)
As I despise myself.ผมก็รังเกียจตัวเอง คุณไม่เข้าใจว่า ความรู้สึกของผมเป็นยังไงใช่มั้ย Rebecca (1940)
Couldn't have been no accident, not with her knowledge of boats.ด้วยความรู้เรื่องเรือของหล่อน มันไม่ใช่อุบัติเหตุเเน่ Rebecca (1940)
OK. Here's what I think. And I have no personal feelings about this.ตกลง นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่า และผมไม่ได้มีความรู้สึกส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ 12 Angry Men (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความรู้[khwāmrū] (n) EN: knowledge ; learning ; erudition ; information ; awareness  FR: connaissance [ f ] ; savoir [ m ]
ความรู้ก่อนประสบการณ์[khwāmrū køn prasopkān] (n, exp) EN: a priori ; a priori knowledge
ความรู้ความชำนาญ[khwām rū khwām chamnān] (n, exp) EN: know-how
ความรู้จัก[khwām rūjak] (n) FR: connaissance [ f ]
ความรู้ทางธุรกิจ[khwāmrū thāng thurakit] (n, exp) EN: business experience
ความรู้พื้นฐาน[khwāmrū pheūnthān] (n, exp) EN: basic knowledge  FR: connaissances élémentaires [ fpl ] ; connaissances de base [ fpl ]
ความรู้สึก[khwām rūseuk] (n) EN: feeling ; emotion ; passion ; sentiment  FR: sentiment [ m ] ; sensation [ f ]
ความรู้สึกด้อย[khwām rūseuk dǿi] (n, exp) EN: inferiority feeling  FR: sentiment d'infériorité [ m ]
ความรู้สึกนึกคิด[khwām rūseuk neukkhit] (n, exp) EN: feeling ; emotion ; sentiment
ความรู้สึกผิด[khwām rūseuk phit] (n, exp) EN: guilt ; conscience

English-Thai: Longdo Dictionary
give so. the creeps(colloq) ให้ความรู้สึกที่น่ากลัวสะหวั่นพรั่นพรึง เช่น That black cat gives me the creeps every time I see it.
give so. the creeps(colloq) ไม่ถูกชะตา, ให้ความรู้สึกที่ไม่ชอบ เช่น He really gives me the creeps.
ayurveda(n) อายุรเวช (มาจากสันสกฤต หมายความว่าความรู้ (เวช) เกี่ยวกับชีวิต (อายุร))
Central Bankruptcy Court(n, name, org, uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html
homoeopathy[โฮมีโอพาธี] (n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
collectivism(n) ความรู้สึกผูกพันกับกลุ่ม เช่น Collectivism is an answer to the first question. It says value to the collective, whether that's society, your tribe, your family, your nation and your race.
mansplaining(n, slang) การกระทำที่ผู้พูด (มักเป็นผู้ชาย) อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ ให้แก่ผู้ฟัง (มักเป็นผู้หญิง) ในลักษณะที่ทำตัวเหนือกว่า, คิดว่าฝ่ายผู้ฟังไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ หรือ ใช้คำอธิบายในลักษณะที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายจนเกินสมควรเช่นเหมือนอธิบายเด็ก ดูคำอธิบายเพิ่มเติม https://dict.longdo.com/blog/word-of-the-day-mansplaining/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acquaintance(n) ความรู้, See also: ประสบการณ์, Syn. familiarity, experience
aesthesia(n) ความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, See also: ความรับรู้
affinity(n) ความรู้สึกชอบพอ, Syn. fondness, liking, sympathy
annoyance(n) ความรำคาญ, See also: ความรู้สึกรำคาญ, Syn. vexation, irritation, uneasiness, Ant. pleasure, joy, delight
cognizance(n) ความรู้ความเข้าใจ, Syn. knowledge
command(n) ความรู้อย่างแตกฉานทางภาษา, Syn. mastery, expertise, facility, grasp, ability
compassion(n) ความเห็นใจ, See also: ความรู้สึกเศร้าใจไปกับความทุกข์ของผู้อื่น, Syn. sympathy, empathy, pity
compunction(n) ความรู้สึกสำนึกผิด, Syn. penitence, qualm
conscience(n) ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี, Syn. moral sense, inner voice
consolation(n) ความรู้สึกสะดวกสบาย, Syn. comfort, solace

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aesthetic(al) (เอสเธท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับความรู้สึกต่อความงาม, เกี่ยวกับสุนทรีย์ศาสตร์, เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกที่บริสุทธิ์, ทฤษฏีหรือความคิดเห็นที่ถือความงามเป็นใหญ่., Syn. esthetic al -esthetician n.
affect(vi., vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt., vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์
affective(อะเฟค' ทิฟว) adj. ด้าน (ความรู้สึก) , เกี่ยวกับอารมณ์, ทำให้เกิดอารมณ์หรือความรู้สึก,
afternoons(อาฟเทอะนูนซฺ', แอฟ-') n. รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก, ความรู้สึกที่กรุ่นอยู่หลังเหตุการณ์ที่พอใจผ่านไป
agnostic(แอกนอส' ทิค) n., adj. ผู้ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเพราะไม่มีใครที่รู้จริง, ผู้ไม่เชื่อว่า ความรู้เป็นสิ่งแน่นอนที่สุดในบาง อย่าง (ทฤษฎีอวิชชา)
algometer(แอลกอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความรู้สึกต่อความเจ็บปวดที่เกิดจากการกดหรือแรงกด. -algometric (al) adj. -algometry n.
alphabet(แอล' ฟาเบท) n. อักษรพยัญชนะ, อักษร, อักขระ, ระบบตัวอักษร, ความรู้พื้นฐาน, ขั้นมูลฐาน.
ambitendency(แอมบิเทน' ดันซึ่) n., (pl. -cies) Psycho. ความรู้สึกรวมที่เป็นทั้งเชิงบวกและเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ
ambivalence(แอมบิฟ' วะลันซฺ) n. ความไม่แน่ใจ (โดยเฉพาะในการเลือกสิ่งที่ตรงกันข้าม) ความรู้สึกรวมที่มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ. -ambivalent adj.
anaesthesia(แอนเอสธี' เซีย) n. การไร้ความรู้สึก, การทำให้ชา, ภาวะชา. -anesthetic adj., -n. anesthetist (loss of sensation)

English-Thai: Nontri Dictionary
affective(adj) เกี่ยวกับความรู้สึก, เกี่ยวกับอารมณ์
anaesthesia(n) การหมดความรู้สึก, การชา
anaesthetic(adj) ซึ่งหมดความรู้สึก
anesthesia(n) การหมดความรู้สึก, การชา
befriend(vt) เป็นเพื่อน, ตีสนิท, ทำความรู้จัก
benumb(vt) ทำให้ชา, ทำให้หมดความรู้สึก, ทำให้มึนงง
cognition(n) ความรู้ความเข้าใจ, ญาณ
COLD-cold-blooded(adj) เย็นชา, เฉยเมย, เลือดเย็น, ดุร้าย, ไม่มีความรู้สึก, อำมหิต
COLD-cold-hearted(adj) ไม่สงสาร, ไม่ปรานี, ไม่มีความรู้สึก, ไร้ความเมตตา
communicate(vt) ติดต่อ, แจ้ง, บอกให้ทราบ, ถ่ายทอด, ส่ง, ให้ความรู้

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
insensitivityความรู้สึกช้า, ไม่มีความรู้สึกต่อ
knowledge visualizationความรู้ผ่านจักษุทัศน์
prejudice(n) ความรู้สึกไม่ชอบโดยไม่มีเหตุผล (โดยมากมักเกี่ยวข้องกับ เชื้อชาติ, ศาสนา, สีผิว ฯลฯ), อคติ
restedness[เรส-เท็ด-เนส] (n) ความรู้สึกได้พักผ่อน
sense of well-being(phrase) ความรู้สึกดีๆ ความรู้สึกเป็นสุข ความรู้สึกสบายใจ
subjectivityความรู้สึกนึกคิด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
共感[きょうかん, kyoukan] (n) ความรู้สึกร่วม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
親近感[しんきんかん, shinkinkan] ความรู้สึกชอบพอ
鑑賞[かんしょう, kanshou] ความรู้คุณค่า, ความกตัญญู, การประเมินค่า, การตระหนัก
悟り[さとり, satori] (n) ความรู้แจ้งเห็นจริง การตรัสรู้, See also: R. 悟りを開く
感想[かんそう, kansou] (n) ความรู้สึก
予備知識[よびちしき, yobichishiki] (n) ความรู้พื้นฐาน
予備知識[よびちしき, yobichishiki] (n) ความรู้พื้นฐาน
感性[かんせい, kansei] (n) ความรู้สึก

German-Thai: Longdo Dictionary
kalt(adj) เย็นชา, ไร้ความรู้สึก, เมินเฉย, See also: Syn. eisig, frostig
Kenntnis(n) |die, pl. Kenntnisse| ความรู้
eine Bekanntschaft machenทำความรู้จัก, See also: bekanntmachen, kennenlernen
spüren(vi, vt) |spürte, hat gespürt| รู้สึกถึง, รับความรู้สึก, รับรู้ เช่น Du sollst spüren, daß sie immer für dich da ist. นายควรรับรู้ไว้ว่าเธออยู่ตรงนี้เสมอสำหรับนาย (สังเกตความแตกต่างระหว่าง spüren และ fühlen โดยมาก fühlen ใช้บ่งความรู้สึกทางร่างกาย เช่น Ich fühle mich schlecht.ซึ่งจะไม่พูดว่า Ich spüre schlecht. ), See also: Related: fühlen
etw. nimmt etw.(D) den Stachel.(idiomatisch) สิ่งหนึ่งทำให้ความรู้สึกอึดอัด หรือความไม่สบายใจของอีกสิ่งหนึ่งลดลง
knallhart(adv) โดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น เช่น ich hab' ihm knallhart meine Meinung gesagt! = ผมแสดงความคิดเห็นกับเขาโดยไม่ต้องเกรงใจอะไร, See also: schonungslos, Syn. deutlich
Pragmatismus(n) |der, nur Sg.| ปฏิบัตินิยม, หลักการหรือปรัชญาที่ว่าผลของการปฏิบัติเป็นแกนหรือความหมายของความรู้
zartfühlend(adj) คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นมาก, See also: taktvoll, Syn. rücksichtsvoll
kaltbleiben(vi) |blieb kalt, ist kalt geblieben| ไม่มีความรู้สึกร่วม, มีแต่ความเย็นชา
Vorbereitungskurs(n) |der, pl. Vorbereitungskurse| วิชาหรือหลักสูตรปูพื้นฐานความรู้ก่อนเข้าเรียนในสาขาใดๆ

French-Thai: Longdo Dictionary
sentir(vt) รู้สึก, เช่น รูป รส กลิ่น เสียง และ ความรู้สึก
agréable(adj) (มักใช้กับบรรยากาศหรือสถานที่) อบอุ่น, น่ารักดี, ให้ความรู้สึกดี เช่น Ce restaurant est très agréable.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top