Search result for

aware

(66 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aware-, *aware*. Possible hiragana form: あわれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aware    [ADJ] ตระหนักรู้, Syn. conscious, sensible
awareness    [N] การรับรู้, See also: การทราบ, ความตระหนัก, Syn. conciousness, knowledge, mindfulness

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
awarenessความตระหนัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Awarenessความตระหนัก [TU Subject Heading]
Awarenessการรู้จักระวังตัว, การตระหนักถึง, รู้ตัว, ความรู้สึกตัว [การแพทย์]
Awareness Levelความสามารถติดต่อกับโลกภายนอก [การแพทย์]
Awareness Stageระยะตื่นตัว [การแพทย์]
Awareness, Bodilyการรู้สึกตัว [การแพทย์]
Awareness, Bodyการรับรู้ส่วนของร่างกาย [การแพทย์]
Awareness, Individualการรับรู้ของบุคคล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
awareI was acutely aware that..
awareI wasn't aware that you were so ill.
awareAre you aware of the fact that you are not spoken well of?
awareIt follows from this that he was aware of the fact.
awareThe boy isn't aware of his parents' efforts to raise him.
awareHe was not aware that the praise was a satire in disguise.
awareThe physicist was aware of the potential danger of nuclear fusion.
awareMany European people are aware of environmental problems.
awareAlready he was aware of it.
awareDrivers should be aware of the traffic rules.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aware(อะแวร์') adj. รู้ตัว,รู้สึกตัว,ทราบ.
chinawaren. เครื่องกระเบื้องถ้วยชาม,สิ่งประดับเครื่องลายคราม
seaware(ซี'แวร์) n. สาหร่ายทะเล (โดยเฉพาะที่มีขนาดใหญ่) ใช้ทำปุ๋ย, Syn. seaweed
unaware(อันอะแวร์') adj. ไม่รู้ตัว,ไม่ได้คาด-คิดมาก่อน,ไม่รู้,ฉับพลัน,ไม่ได้เตือนมาก่อน., See also: unawarely adv. unawareness n.
unawares(อันอะแวรฺซ') adv. อย่างไม่รู้ตัว,อย่างไม่คาดคิดมาก่อน,อย่างไม่รู้,อย่างฉับพลัน,อย่างไม่ได้เตือนมาก่อน, Syn. by surprise

English-Thai: Nontri Dictionary
aware(adj) ตระหนัก,รู้,ทราบ,รู้สึกตัว
awareness(n) ความตระหนัก,สติ
chinaware(n) เครื่องลายคราม,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องสังคโลก
unaware(adj) ไม่ทันรู้ตัว,ไม่ทราบ,มิได้คาดไว้
unawares(adv) โดยไม่ทันรู้ตัว,โดยมิได้คาดไว้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสำนึก    [N] consciousness, See also: awareness, recognition, Syn. ความระลึก, การรู้ตัว, การรู้สึก, การตระหนัก, Example: ครูอาจารย์จะต้องตั้งมั่นอยู่ในหลักแห่งศีลธรรมรวมทั้งความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ให้สมกับเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง, Thai definition: ความรู้ตัวและตระหนักในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรปฏิบัติ
รู้อยู่แก่ใจ    [V] realize, See also: aware of, know, Syn. รู้แก่ใจ, รู้อยู่เต็มอก, Example: นายกฯ แต่งตั้งเขาให้ไปคุมทหารทั้งๆ ที่รู้อยู่แก่ใจว่า เขากับผู้นำทหารชุดปัจจุบันเป็นขมิ้นกับปูนกัน, Thai definition: ตระหนักดี
สัมปชัญญะ    [N] consciousness, See also: awareness, cognizance, knowingness, Syn. สติ, สติสัมปชัญญะ, Example: หากตนมีสติมีสัมปชัญญะก็จะเป็นสิ่งนำตนไม่ให้ประพฤติไปในทางที่ผิด, Thai definition: ความรู้ตัวอยู่เสมอ, ความไม่เผลอตัว, Notes: (บาลี)
ตระหนัก    [V] realize, See also: aware, conscious, Syn. รู้ชัด, รู้ประจักษ์ชัด, รู้แจ้ง, Example: กลุ่มเยาวชนเริ่มตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคมบ้านเรา, Thai definition: เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่าง ชัดเจน
ตระหนักแน่    [V] realize, See also: aware, conscious, Syn. รู้ชัด, รู้ประจักษ์ชัด, รู้แจ้ง, Example: รัฐบาลได้ตระหนักแน่ว่า ควรมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรี, Thai definition: เกิดความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างชัดเจนแน่นอน
ความตระหนัก    [N] awareness, See also: realization, knowingness, Syn. ความเข้าใจ, ความประจักษ์แจ้ง, Example: ถ้าทุกคนมีความตระหนักในหน้าที่จะทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้ามากกว่านี้, Thai definition: ความรู้ประจักษ์ชัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนัญ[v.] (chamnan) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive   
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: come to realize the truth ; wake up to reality ; realize ; be conscious of ; be aware of   FR: réaliser
โดยไม่รู้ตัว[adv.] (dōi mai rūtūa) EN: unconsciously ; unawarely   FR: inconsciemment
ความรู้ [n.] (khwāmrū) EN: knowledge ; learning ; erudition ; information ; awareness   FR: connaissance [f] ; savoir [m]
ความสำนึก[n.] (khwām samneuk) EN: consciousness ; awareness ; recognition   FR: conscience [f] ; le sens de [m]
ไม่รู้[v. exp.] (mai rū) EN: not know ; be unknown ; be unaware   FR: ignorer ; ne pas savoir
เหม่อ[v.] (møe) EN: be absent-minded ; be distracted ; be unaware ; be inattentive ; be preoccupied ; be unmindful   
เผลอไผล[v.] (phloēphlai) EN: be unconscious ; be unaware ; be forgetful ; be absent-minded   
เผลอตัว[v.] (phloē tūa) EN: be unaware ; to be unconscious ; to be ignorant   
รับรู้[v.] (raprū) EN: acknowledge ; recognize ; be aware of   FR: reconnaître ; admettre

CMU English Pronouncing Dictionary
AWARE    AH0 W EH1 R
AWARENESS    AH0 W EH1 R N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aware    (j) (@1 w e@1 r)
awareness    (n) (@1 w e@1 n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いつの間にか(P);何時の間にか(P)[いつのまにか, itsunomanika] (adv) before one knows; before one becomes aware of; unnoticed; unawares; (P) [Add to Longdo]
いつの間にやら;何時の間にやら[いつのまにやら, itsunomaniyara] (n) unawares; unnoticed; before you know it [Add to Longdo]
アウェア;アウエア[, auea ; auea] (n) aware [Add to Longdo]
タワレコ[, tawareko] (n) (abbr) Tower Records (company) [Add to Longdo]
デラウェア[, derauea] (n) Delaware [Add to Longdo]
プロ意識[プロいしき, puro ishiki] (n) professionalism; professional awareness [Add to Longdo]
マーケットアウェアネス[, ma-kettoaueanesu] (n) {comp} market awareness [Add to Longdo]
哀れ(P);憐れ;憫れ[あわれ, aware] (n) (1) pity; sorrow; grief; misery; compassion; pathos; (adj-na) (2) pitiable; pitiful; pathetic; miserable; (int) (3) alack; alas; (P) [Add to Longdo]
哀れっぽい[あわれっぽい, awareppoi] (adj-i) plaintive; piteous; doleful [Add to Longdo]
哀れみ;憐れみ[あわれみ, awaremi] (n) pity; compassion [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
察觉[chá jué, ㄔㄚˊ ㄐㄩㄝˊ, / ] aware; conscious [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マーケットアウェアネス[まーけっとあうえあねす, ma-kettoaueanesu] market awareness [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
哀れ[あわれ, aware] -Mitleid [Add to Longdo]
哀れむ[あわれむ, awaremu] Mitleid_haben [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aware \A*ware"\, a. [OE. iwar, AS. gew[ae]r, fr. w[ae]r wary.
   The pref. ge- orig. meant together, completely. ?. See
   {Wary}.]
   1. Watchful; vigilant or on one's guard against danger or
    difficulty.
    [1913 Webster]
 
   2. Apprised; informed; cognizant; conscious; as, he was aware
    of the enemy's designs.
    [1913 Webster]
 
       Aware of nothing arduous in a task
       They never undertook.         --Cowper.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aware
   adj 1: (sometimes followed by `of') having or showing knowledge
       or understanding or realization or perception; "was aware
       of his opponent's hostility"; "became aware of her
       surroundings"; "aware that he had exceeded the speed
       limit" [syn: {aware(p)}, {cognizant}, {cognisant}] [ant:
       {incognizant}, {unaware}]
   2: bearing in mind; attentive to; "ever mindful of her health";
     "mindful of his responsibilities"; "mindful of these
     criticisms, I shall attempt to justify my action" [syn:
     {mindful}, {aware}] [ant: {forgetful}, {mindless},
     {unmindful}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top