ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inattentive

IH2 N AH0 T EH1 N T IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inattentive-, *inattentive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inattentive(adj) เพิกเฉย, See also: ซึ่งละเลย, ซึ่งไม่เอาใจใส่, Syn. careless, heedless, negligent, Ant. attentive, care, heedful
inattentiveness(n) ความเพิกเฉย, See also: ความไม่เอาใจใส่, ความไม่สนใจ, ความละเลย, Syn. carelessness, heedlessness, Ant. attentiveness, care, heed

English-Thai: Nontri Dictionary
inattentive(adj) ไม่ตั้งใจ, ไม่สนใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inattentiveShe accused him of being inattentive to her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหม่อลอย(adj) absent-minded, See also: inattentive, vacant, abstracted, Syn. ใจลอย, เหม่อ, Example: เธอมารู้สึกตัวอีกครั้งที่โรงพยาบาลด้วยอาการเหม่อลอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหม่อ[møe] (v) EN: be absent-minded ; be distracted ; be unaware ; be inattentive ; be preoccupied ; be unmindful
เหม่อ[møe] (adj) EN: listless ; inattentive ; vacant ; distant  FR: distrait ; rêveur ; inattentif ; étourdi
เหม่อลอย[møe løi] (v) EN: be absent-minded ; be vacant ; be abstracted ; be inattentive  FR: être distrait ; être inattentif
เหม่อลอย[møe løi] (adj) EN: absent-minded ; inattentive ; vacant ; abstracted  FR: distrait ; inattentif
เหม่อมอง[møe møng] (v, exp) EN: be inattentive ; be vacant ; be abstracted  FR: être inattentif
เพิกเฉย[phoēkchoēi] (v) EN: ignore ; pay no heed ; be inattentive ; remain inactive ; be negligent ; be indifferent ; set aside ; turn a deaf ear ; sit by  FR: négliger ; ignorer ; délaisser ; abandonner ; être indifférent ; ne pas prêter attention ; marquer son indifférence
เผอเรอ[phoēroē] (v) EN: be careless ; be inattentive ; be incautious ; be unwary ; be reckless ; be negligent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INATTENTIVE IH2 N AH0 T EH1 N T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inattentive (j) ˌɪnətˈɛntɪv (i2 n @ t e1 n t i v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unaufmerksam { adj } | unaufmerksamer | am unaufmerksamsteninattentive | more inattentive | most inattentive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うかうか[ukauka] (adv, adv-to) (on-mim) carelessly; inattentively [Add to Longdo]
警覚策励[けいかくさくれい, keikakusakurei] (n) (See 座禅) Zen stick (used by a Zen priest to strike an inattentive Zazen sitter) [Add to Longdo]
警策[けいさく;きょうさく, keisaku ; kyousaku] (n) (1) (abbr) (called けいさく in Rinzai Zen, きょうさく in Soto Zen) (See 警覚策励, 座禅) Zen stick (used by a Zen priest to strike an inattentive Zazen sitter); warning stick (Rinzai Zen); encouragement stick (Soto Zen); (2) (けいさく only) horsewhip [Add to Longdo]
上滑り;上滑べり[うわすべり, uwasuberi] (adj-na, n) superficial; careless; inattentive [Add to Longdo]
生聞き[なまぎき, namagiki] (n) being inattentive [Add to Longdo]
痛棒[つうぼう, tsuubou] (n) (1) severe attack; bitter (harsh) criticism; (2) stick used to strike inattentive Zen meditators [Add to Longdo]
不熱心[ふねっしん, funesshin] (adj-na, n) indifference; lack of enthusiasm; inattentiveness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inattentive \In`at*ten"tive\, a. [Cf. F. inattentif.]
   Not attentive; not fixing the mind on an object; heedless;
   careless; negligent; regardless; as, an inattentive spectator
   or hearer; an inattentive habit. --I. Watts.
 
   Syn: Careless; heedless; regardless; thoughtless; negligent;
     remiss; inadvertent. -- {In`at*ten"tive*ly}, adv. --
     {In`at*ten"tive*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inattentive
   adj 1: showing a lack of attention or care; "inattentive
       students"; "an inattentive babysitter" [ant: {attentive}]
   2: not showing due care or attention; "inattentive students";
     "an inattentive babysitter"; "neglectful parents" [syn:
     {inattentive}, {neglectful}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top