ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beware

B IH0 W EH1 R   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beware-, *beware*
Possible hiragana form: べわれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beware[VT] ระวัง, See also: ระมัดระวัง, Syn. look out, watch out
beware of[PHRV] ระมัดระวังในเรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beware(บิแวร์') {bewared,bewaring,bewares} vi.,vt. ระวัง,โปรดระวัง,ระวังตัว, Syn. shun,mind

English-Thai: Nontri Dictionary
beware(vi) ระวัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So beware of strangers.ดังนั้นจงระวังคนแปลกหน้า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Let him who refuses beware!พวกที่คัดค้านพึงระวังตัว The Great Dictator (1940)
Beware.ระัวัง! Labyrinth (1986)
Beware.ระวัง! Labyrinth (1986)
- Beware for... - Just forget it.- จงระวัง เพราะว่า-- อย่าเลยนะ Labyrinth (1986)
Sarah, beware.ซ่าร่า ระวังนะ Labyrinth (1986)
"Adventurers beware.""นักผจญภัยระวัง... Jumanji (1995)
"Adventurers beware. Do not begin unless you intend to finish."นักผจญภัยระวัง ถ้าคิดจะเล่น ต้องเล่นให้จบ... Jumanji (1995)
# This morning # Bachelors beware# นี่ตอนเช้า # ตรีระวัง The Birdcage (1996)
Little Anya beware, Rasputin's awakeอันย่าน้อย ระวัง รัสปูตินตื่นตัว Anastasia (1997)
Beware!ระวัง The Red Violin (1998)
Beware of the heat of the fire!ระวังความร้อนแรงแห่งไฟ The Red Violin (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bewareAbove all, beware of pickpockets.
bewareBeware lest you should miss the train.
bewareBeware of imitations.
bewareBeware of 'One Ring' malicious nuisance calls!!
bewareBeware of one who praises you to your face.
bewareBeware of pickpockets.
bewareBeware of pick-pockets here.
bewareBeware of smooth talk.
bewareBeware of the dog!
bewareBeware of thefts in a big city.
bewareBeware that you don't get into trouble.
bewareBeware! There's a car coming!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จงระวัง[V] beware of, Syn. ระวัง
รักษ์[V] beware of, See also: be careful, Syn. รักษา, ระวังรักษา
รักษา[V] beware of, See also: be careful, keep [her figure], Syn. ระวัง, ดูแล, Example: ผู้หญิงพยายามรักษาให้รูปร่างสะโอดสะอง เตะตาเพศตรงข้าม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จงระวัง[v. exp.] (jong rawang) EN: beware of   FR: prendre garde ; prêter attention
ระวัง[X] (rawang) EN: be careful ! ; beware   FR: attention ! ; soyez prudent(s) ! ; prenez garde ! ; méfiez-vous !
ระวังสุนัขดุ[v. exp.] (rawang sunak du) EN: beware of the dog   FR: attention chien méchant
สังวร[v.] (sangwøn) EN: be forewarned ; beware ; be mindful ; bear in mind ; use caution ; be on guard against ; watch out for ; be vigilant ; be on the alert ; realize   FR: faire attention à ne pas

CMU English Pronouncing Dictionary
BEWARE    B IH0 W EH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beware    (v) bˈɪwˈɛəʴr (b i1 w e@1 r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achtung Steinschlag!Beware falling rocks! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beware \Be*ware"\ (b[-e]*w[^a]r"), v. t.
   To avoid; to take care of; to have a care for. [Obs.]
   "Priest, beware your beard." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      To wish them beware the son.       --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beware \Be*ware"\, v. i. [Be, imperative of verb to be + ware.
   See {Ware}, {Wary}.]
   1. To be on one's guard; to be cautious; to take care; --
    commonly followed by of or lest before the thing that is
    to be avoided.
    [1913 Webster]
 
       Beware of all, but most beware of man ! --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Beware the awful avalanche.      --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. To have a special regard; to heed. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Behold, I send an Angel before thee. . . . Beware of
       him, and obey his voice.       --Ex. xxiii.
                          20, 21.
    [1913 Webster]
 
   Note: This word is a compound from be and the Old English
      ware, now wary, which is an adjective. "Be ye war of
      false prophetis." --Wyclif, Matt. vii. 15. It is used
      commonly in the imperative and infinitive modes, and
      with such auxiliaries (shall, should, must, etc.) as go
      with the infinitive.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beware
   v 1: be on one's guard; be cautious or wary about; be alert to;
      "Beware of telephone salesmen" [syn: {beware}, {mind}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top