ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beware

B IH0 W EH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beware-, *beware*
Possible hiragana form: べわれ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beware(vt) ระวัง, See also: ระมัดระวัง, Syn. look out, watch out
beware of(phrv) ระมัดระวังในเรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beware(บิแวร์') { bewared, bewaring, bewares } vi., vt. ระวัง, โปรดระวัง, ระวังตัว, Syn. shun, mind

English-Thai: Nontri Dictionary
beware(vi) ระวัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So beware of strangers.ดังนั้นจงระวังคนแปลกหน้า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- Beware for... - Just forget it.- จงระวัง เพราะว่า-- อย่าเลยนะ Labyrinth (1986)
Beware of the heat of the fire!ระวังความร้อนแรงแห่งไฟ The Red Violin (1998)
and the worst. Beware of The Plastics.และที่แย่ที่สุด ระวังพวกพลาสติก Mean Girls (2004)
beware of white knights, people.ระวังอัศวินแห่งแสงสว่างเหล่านี้นะทุกคน Aqua (2005)
Beware the hook!ไอ้ตะขอมาแล้ว Flyboys (2006)
Beware the blackness of the day.ระวังความมืดมิดแห่งกลางวัน Apocalypto (2006)
Beware the man who brings the jaguar.ระวังบุรุษผู้นำเสือจากัวร์มา Apocalypto (2006)
Oh, beware her, sir. She with no pity...อา ระวังเธอไว้ คะท่าน เธอไม่มีความสงสาร... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Beware of the hole in the ice!ระหวังหลุมน้ำแข็ง Let the Right One In (2008)
Beware the zombie bikers!ระวังผีดิบแก๊งมอเตอร์ไซ Seeds (2008)
Beware of my spear!ระวังทวนของข้า ! Three Kingdoms (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bewareAbove all, beware of pickpockets.
bewareBeware lest you should miss the train.
bewareBeware of imitations.
bewareBeware of 'One Ring' malicious nuisance calls!!
bewareBeware of one who praises you to your face.
bewareBeware of pickpockets.
bewareBeware of pick-pockets here.
bewareBeware of smooth talk.
bewareBeware of the dog!
bewareBeware of thefts in a big city.
bewareBeware that you don't get into trouble.
bewareBeware! There's a car coming!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จงระวัง(v) beware of, Syn. ระวัง
รักษ์(v) beware of, See also: be careful, Syn. รักษา, ระวังรักษา
รักษา(v) beware of, See also: be careful, keep [her figure], Syn. ระวัง, ดูแล, Example: ผู้หญิงพยายามรักษาให้รูปร่างสะโอดสะอง เตะตาเพศตรงข้าม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จงระวัง[jong rawang] (v, exp) EN: beware of  FR: prendre garde ; prêter attention
ระวัง[rawang] (x) EN: be careful ! ; beware  FR: attention ! ; soyez prudent(s) ! ; prenez garde ! ; méfiez-vous !
ระวังสุนัขดุ[rawang sunak du] (v, exp) EN: beware of the dog  FR: attention chien méchant
สังวร[sangwøn] (v) EN: be forewarned ; beware ; be mindful ; bear in mind ; use caution ; be on guard against ; watch out for ; be vigilant ; be on the alert ; realize  FR: faire attention à ne pas

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BEWARE B IH0 W EH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beware (v) bˈɪwˈɛəʳr (b i1 w e@1 r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Achtung Steinschlag!Beware falling rocks! [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beware \Be*ware"\ (b[-e]*w[^a]r"), v. t.
   To avoid; to take care of; to have a care for. [Obs.]
   "Priest, beware your beard." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      To wish them beware the son.       --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beware \Be*ware"\, v. i. [Be, imperative of verb to be + ware.
   See {Ware}, {Wary}.]
   1. To be on one's guard; to be cautious; to take care; --
    commonly followed by of or lest before the thing that is
    to be avoided.
    [1913 Webster]
 
       Beware of all, but most beware of man ! --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Beware the awful avalanche.      --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. To have a special regard; to heed. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Behold, I send an Angel before thee. . . . Beware of
       him, and obey his voice.       --Ex. xxiii.
                          20, 21.
    [1913 Webster]
 
   Note: This word is a compound from be and the Old English
      ware, now wary, which is an adjective. "Be ye war of
      false prophetis." --Wyclif, Matt. vii. 15. It is used
      commonly in the imperative and infinitive modes, and
      with such auxiliaries (shall, should, must, etc.) as go
      with the infinitive.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beware
   v 1: be on one's guard; be cautious or wary about; be alert to;
      "Beware of telephone salesmen" [syn: {beware}, {mind}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top