ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glasswork

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glasswork-, *glasswork*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glasswork[N] โรงงานผลิตแก้ว, See also: โรงงานทำกระจก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glasswork(กลาส'เวิร์ค) n. การผลิตแก้วและเครื่องแก้ว,การตัดกระจก,การตกแต่งเครื่องแก้ว, See also: glassworker n.
glassworks(กลาส'เวิร์คซ) n. โรงงานแก้ว,โรงงานกระจก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
glassworkGlasswork came from Persia by way of the Silk Road.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างกระจก[N] glassworker, See also: building glazier, glazier, decorative glass worker, Syn. ช่างทำกระจก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างกระจก[n.] (chang krajok) EN: glassworker ; building glazier ; glazier ; decorative glass worker   FR: vitrier [m]
โรงงานแก้ว[n. exp.] (rōng-ngān kaēo) EN: glass factory ; glass manufacturer ; glassworks   FR: verrerie [f]
โรงงานกระจก[n. exp.] (rōng-ngān krajok) EN: glass factory ; glass manufacturer ; glassworks   FR: verrerie [f]
โรงงานผลิตแก้ว[n. exp.] (rōng-ngān phalit kaēo) EN: glassworks ; glass factory   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
glassworks    (n) glˈaːswɜːʴks (g l aa1 s w @@ k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガラス工芸[ガラスこうげい, garasu kougei] (n) glasswork [Add to Longdo]
ガラス細工;硝子細工[ガラスざいく, garasu zaiku] (n) glasswork [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glasswork \Glass"work`\, n.
   Manufacture of glass; articles or ornamentation made of
   glass.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glasswork
   n 1: an article of tableware made of glass [syn: {glassware},
      {glasswork}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top