Search result for

storehouse

(43 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -storehouse-, *storehouse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
storehouse[N] คลังเก็บของ, See also: ที่เก็บของ, โกดัง, Syn. depository, storage, warehouse

English-Thai: Nontri Dictionary
storehouse(n) โกดัง,ร้าน,ยุ้ง,ฉาง,คลังสินค้า,แหล่งขุมทรัพย์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ten years ago, in a storehouse of a port city, three juveniles were stabbed to death with a knife.10 ปีก่อน ที่คลังเก็บของในเมืองท่า เด็กวัยรุ่น 3 คนโดนแทงด้วยมีดจนตาย Orutorosu no inu (2009)
Ninomiya, the guard of the storehouse then, was witness to the crime scene.นิโนะมิยะเป็นผู้ดูแลคลังสินค้า เป็นพยานในเหตุการณ์ฆาตกรรม Orutorosu no inu (2009)
Your dad and I have been thinking that maybe we could turn the storehouse into a study room for you.พ่อเธอกับฉันกำลังคิดกันว่า... ..เราน่าจะทำห้องเก็ยของให้เป็นห้องอ่านหนังสือสำหรับเธอนะ Confessions (2010)
My storehouses, my safe houses, my traditional houses.ทั้งบ้านที่เก็บของฉัน บ้านพักฉุกเฉิน แม้กระทั่งบ้านเดิม Out of the Frying Pan (2013)
We cleaned out the storehouse, the lab. There is nothing left.เอาละ นายไปเถอะ เดี๋ยวฉันจะรีบตามไป The Thing (1982)
But the storehouse is on fire!นี่เป็นวิธีตอบแทนบุญคุณของเธอหรอ ? ! Millennium Actress (2001)
I want you to the storehouse and bring me some more liquor, please.ฉันอยากให้เธอไปที่โกดัง และเอาเหล้ามาให้ฉันหน่อย Pan's Labyrinth (2006)
Maybe it's not important, but... the day they broke into the storehouse, with all those grenades and explosives, the lock itself wasn't forced.บางทีมันอาจไม่สำคัญ แต่... วันที่โกดังถูกปล้น มีบางอย่างที่ผิดปกติ Pan's Labyrinth (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
storehouseHe has a great storehouse of knowledge about historical details but I seriously doubt that's of any use in life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุดัง[N] storage, See also: storehouse, warehouse, godown, Syn. โกดัง, Example: หอศิลปแห่งชาติซึ่งแต่ก่อนเคยได้รับคำกล่าวติชมว่าเป็นกุดังเก็บภาพเขียน, Thai definition: โรงเก็บสินค้าหรือสิ่งของ, Notes: (ปาก)
ภัณฑาคาร[N] storehouse, See also: warehouse, Syn. โรงไว้ของ, คลังเก็บของ, ห้องเก็บของ, Notes: (บาลี)
โกดัง[N] godown, See also: storehouse, warehouse, Syn. กุดัง, โรงเก็บของ, คลังพัสดุ, คลังสินค้า, Example: โรงงานที่ดียังต้องการแหล่งป้อนวัตถุดิบ ต้องการโกดังเก็บสินค้าสำเร็จรูป, Thai definition: โรงเก็บสินค้าหรือสิ่งของ
คลัง[N] storehouse, See also: warehouse, depository, treasury, Syn. ที่เก็บ, คลังเก็บของ, Example: เมื่อสินค้าที่สั่งมาถึงคลัง พนักงานรับสินค้าจะต้องตรวจของว่าถูกต้องตามที่สั่งหรือไม่, Count unit: คลัง
คลังสินค้า[N] warehouse, See also: storehouse, Syn. โกดัง, กุดัง, Example: เรามีนโยบายให้พนักงานตรวจคลังสินค้าว่ามีสินค้าอยู่จริงตรงกับบัญชีหรือไม่, Count unit: หลัง, แห่ง, Thai definition: โรงที่สำหรับเก็บสินค้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉาง[n.] (chāng) EN: barn ; granary ; silo ; storehouse ; bin   FR: grange [f] ; grenier [m] ; silo [m] ; entrepôt [m]
คลัง[n.] (khlang) EN: storehouse ; warehouse ; repository   FR: dépôt [m] ; entrepôt [m]
คลังพัสดุ[n. exp.] (khlang phatsadu) EN: store ; storeroom ; storehouse ; warehouse ; stockroom ; depot   FR: dépôt [m]
คลังสินค้า[n. exp.] (khlang sinkhā) EN: warehouse ; storehouse ; storeroom ; depot   FR: entrepôt [m] ; dépôt [m] ; réserve [f]
โกดัง[n.] (kōdang) EN: godown ; storehouse ; warehouse   
โรงเก็บ[n.] (rōng kep) EN: storehouse ; hangar   FR: hangar [m] ; entrepôt [m]
ยุ้งฉาง[n.] (yung) EN: barn ; silo ; storehouse   FR: grange [f]
ยุ้ง[n.] (yung) EN: barn ; silo ; storehouse   

CMU English Pronouncing Dictionary
STOREHOUSE    S T AO1 R HH AW2 S
STOREHOUSES    S T AO1 R HH AW2 Z AH0 Z
STOREHOUSE'S    S T AO1 R HH AW2 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
storehouse    (n) (s t oo1 h au s)
storehouses    (n) (s t oo1 h au z i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lager {n}; Lagerhaus {n} | Lager {pl}; Lagerhäuser {pl}storehouse | storehouses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お蔵;お倉;御蔵;御倉[おくら;オクラ, okura ; okura] (n) (1) (See 蔵・くら) shelving (a play, movie, etc.); closing down; cancelling; canceling; the shelf; (2) rice storehouse of the Edo shogunate [Add to Longdo]
校倉[あぜくら, azekura] (n) ancient log storehouse [Add to Longdo]
市肆[しし, shishi] (n) store; market storehouse [Add to Longdo]
出庫[しゅっこ, shukko] (n,vs) (1) (See 入庫・1) delivery from a storehouse; shipping; (2) (See 入庫・2) leaving a garage; leaving the depot [Add to Longdo]
針桑;柘[はりぐわ;ハリグワ, hariguwa ; hariguwa] (n) (uk) storehousebush (Cudrania tricuspidata); mandarin melon berry; silkworm thorn; cudrang [Add to Longdo]
正倉[しょうそう, shousou] (n) public storehouse used to store grain or valuables collected for taxation (ritsuryo system) [Add to Longdo]
倉庫[そうこ, souko] (n) storehouse; warehouse; godown; (P) [Add to Longdo]
倉出し;蔵出し[くらだし, kuradashi] (n,vs) releasing stored goods; delivery (of goods from a storehouse) [Add to Longdo]
蔵屋敷[くらやしき, kurayashiki] (n) daimyo's city storehouse [Add to Longdo]
蔵造り;蔵づくり;倉造り;倉づくり[くらづくり, kuradukuri] (n) (1) (See 土蔵造り) warehouse style; house built like a kura, with the walls covered in mud; (n,vs) (2) building a kura storehouse; someone who builds kura storehouses [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zàng, ㄗㄤˋ, ] storehouse; depository; cache (computer); Buddhist or Taoist scripture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Storehouse \Store"house`\, n.
   1. A building for keeping goods of any kind, especially
    provisions; a magazine; a repository; a warehouse.
    [1913 Webster]
 
       Joseph opened all the storehouses, and sold unto
       Egyptians.              --Gen. xli.
                          56.
    [1913 Webster]
 
       The Scripture of God is a storehouse abounding with
       estimable treasures of wisdom and knowledge.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. A mass or quality laid up. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 storehouse
   n 1: a depository for goods; "storehouses were built close to
      the docks" [syn: {storehouse}, {depot}, {entrepot},
      {storage}, {store}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top