ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

software

S AO1 F T W EH2 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -software-, *software*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
software(n) ซอฟต์แวร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
softwareซอฟต์แวร์ส่วนชุดคำสั่งหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่ง ที่เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถแปลและรับรู้ได้ คำนี้มักจะใช้เพื่อชี้ให้เห็นความแตกต่างเมื่อเทียบกับส่วนตัวเครื่องหรือฮาร์ดแวร์ (hardware) ดู hardware เปรียบเทียบ
software engineeringวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นศัพท์ที่เพิ่งนำมาใช้เมื่อไม่นานมานี้ โดยกำหนดให้ถือว่า วิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นส่วนหนึ่งของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (computer engineering) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นั้นจะเน้นเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการนำซอฟต์แวร์นั้น ๆ ไปทดลองใช้ มุ่งให้ความสำคัญในเรื่องการผลิตซอฟต์แวร์สำหรับคอมพิวเตอร์ชั้นดี รวมทั้งระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม และการบริหารโครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
software packageส่วนชุดคำสั่งสำเร็จซอฟต์แวร์สำเร็จในทางคอมพิวเตอร์ บางทีใช้สั้น ๆ ว่าpackage ซึ่งก็คือ โปรแกรมสำเร็จที่มีผู้เขียนไว้จำหน่าย มีการจดลิขสิทธิ์ (ห้ามการคัดลอก) ปัจจุบันได้รับความนิยมมาก ราคาถูกกว่าการจ้างเขียน การใช้ก็ไม่ยาก ผู้ที่ซื้อไปใช้เพียงแต่อ่านคู่มือเอาเอง หรือเรียนรู้วิธีใช้คำสั่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ผู้ผลิตจะแข่งขันกันในการทำให้โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย มีทั้งโปรแกรมระบบ เช่น MS DOS และ Windows โปรแกรมตารางจัดการเช่น Excel, Lotus โปรแกรมประมวลผลคำ เช่น Word Perfect, MS Word, CU Writer ฯลฯมีความหมายเหมือน packaged program
application softwareซอฟต์แวร์ประยุกต์ <คำแปล>หมายถึง โปรแกรมประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนองความต้องการ เช่น โปรแกรมบัญชี หรือโปรแกรมทำคะแนนมีความหมายเหมือน application program
bundled softwareโปรแกรมโหลหมายถึง ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมที่ร้านขายคอมพิวเตอร์ มักจะให้มา เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะเป็นเป็นโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ เช่น โปรแกรมระบบดอสและวินโดว์แล้ว
computer aided software eวิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CASE (อ่านว่าเคส) หมายความถึง การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำซอฟต์แวร์
integrated softwareซอฟต์แวร์เบ็ดเสร็จส่วนชุดคำสั่งเบ็ดเสร็จหมายถึง โปรแกรมที่ผู้ผลิต ผลิตออกมาเป็นชุดเดียวกัน สามารถทำงานได้หลาย โดยเฉพาะงานสำนักงานทั่วไป ที่ใช้กันมาก ได้แก่ โปรแกรมการประมวลผลคำ ตารางจัดการ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร เป็นต้น โดยปกติโปรแกรมประเภทนี้จะทำงานแต่ละอย่างได้ไม่ดีนัก แต่ถ้าต้องเสียเงินซื้อก็จะถูกกว่าไปจ้างเขาเขียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
softwareส่วนชุดคำสั่ง, ซอฟต์แวร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
softwareส่วนชุดคำสั่ง, ซอฟต์แวร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
softwareส่วนชุดคำสั่ง, ซอฟต์แวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
software engineeringวิศวกรรมส่วนชุดคำสั่ง, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
software packageส่วนชุดคำสั่งสำเร็จ, ซอฟต์แวร์สำเร็จ [ มีความหมายเหมือนกับ package ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Softwareส่วนชุดคำสั่ง [เทคโนโลยีการศึกษา]
software๑. ซอฟต์แวร์ ๒. ส่วนชุดคำสั่ง, Example: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุดของคำสั่งที่เขียนเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งสำหรับบังคับควบคุมให้คอมพิวเตอร์ดำเนินงานกับข้อมูลตามที่กำหนดไว้ คำว่า software นี้เราเขียนทับศัพท์ว่า ซอฟต์แวร์ อย่าใช้คำแปลกๆ เช่น ละมุนภัณฑ์ เป็นต้นอันขาด เพราะราชบัณฑิตยสถานไม่ได้บัญญัติไว้เช่นนั้น [คอมพิวเตอร์]
Softwareซอฟต์แวร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
softwareซอฟต์แวร์, โปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เพื่อให้ทำงานตามคำสั่งของผู้ใช้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Software architectureสถาปัตยกรรมส่วนชุดคำสั่ง [TU Subject Heading]
Software configuration managementการจัดการโครงการแบบซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Software configuration managementการจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Software engineeringวิศวกรรมซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Software engineeringวิศวกรรมซอฟต์แวร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Software engineeringวิศวกรรมส่วนชุดคำสั่ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He writes software for interactive children's videos.เขาเขียนโปรแกรมสำหรับเด็ก Field of Dreams (1989)
I do seminars for a software company all over Asia.ผมจัดสัมมนาให้บริษัทซอฟต์แวร์ทั่วเอเชีย Brokedown Palace (1999)
It was software and cyberspace.มันกลายเป็นซอฟต์แวร์ในเครือข่าย Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
My wife is an interactive software programmer. She is highly creative.ภรรยาผมเป็นโปรแกรมเมอร์ มีความคิดสร้างสรรค์สูงทีเดียว The Matrix Revolutions (2003)
Naturally there was no off the shelf software as there is today.แน่นอน ไม่มีซอฟท์แวร์สำเร็จรูป เหมือนสมัยนี้ The Corporation (2003)
Deadbolt's the number one password crack-resistant software out there.Deadbolt เป็นโปรแกรมต้านการแคร็กพาสเวิร์ด อันดับหนึ่งในตอนนี้ Extreme Aggressor (2005)
With your system's software Harry's expertise in law enforcement and the physical security you're an unbeatable team.ด้วยระบบซอฟต์แวร์ของคุณ... ...ความเห็นของ Harry ในด้านกฎหมาย และความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน... ...คุณเป็นทีมที่ต่อสู้ได้ Firewall (2006)
You designed the software you find me a way in.คุณออกแบบโปรแกรมนี่... ...คุณหาทางให้ฉันเข้าไป Firewall (2006)
He's now head of development of software at a company called National Agenda Software.ตอนนี้เขาเป็น หัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้บริษัท เนชั่นแนล อะเจนด้า ซอฟต์แวร์ Big Momma's House 2 (2006)
What happened to you? The guy who wanted to be the software billionaire?เกิดอะไรขึ้นกับนาย Chuck Versus the Nemesis (2007)
I uploaded it and used an X-TEL software device to break down the data into readable bytes.ผมอัพโหลดลงคอมแล้ว ใช้โปรแกรม X-TEL... แปลงข้อมูลให้อ่านได้ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
The rocket is guided by GPS software. All software can be reset.จรวดนั่นควบคุมด้วยจีพีเอส ผมรีเซ็ตมันได้ Chuck Versus the Crown Vic (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
softwareApparently my anti-virus software is not up to snuff.
softwareAre there any knacks, or good sites, for downloading Japanese software?
softwareAs I don't have the software that matches the attachment, I cannot open the file. Please resend it in another format.
softwareForming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.
softwareIt is important to maintain backward compatibility with software that was written to run on the former system.
softwareI want to mention the release of our new software edition at the banquet.
softwareOnce you get the hang of it, spreadsheet software is really useful.
softwarePlease advise us, if possible, of the company which has developed graphic handling software.
softwareRelative to overall sales, that of software is insignificant.
softwareSince PlayStation 2 came out the game software store shelves have bloomed riotously with colorful new titles.
softwareTektronix's new software perfectly responds to the needs of customers using logic analysers.
softwareThe Mozilla Foundation released the latest version of its email/news-client software, "Thunderbird 2.0.0.14" on May 1st.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซอฟต์แวร์(n) software, Example: เขาทำงานด้านการเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์, Count Unit: ตัว; ชุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุดโปรแกรมสำนักงาน[chut prōkraēm samnakngān] (n, exp) EN: office suite (software)  FR: suite bureautique [ f ]
จำกัดเครื่องมือ[jamkat khreūangmeū] (n, exp) EN: limited edition (of a software)  FR: version limitée (d'un logiciel) [ f ]
โอเพนซอร์ส[ōphēn søs] (n, prop) EN: open source software ; open source  FR: logiciel libre [ m ]
โปรแกรม[prōkraēm] (n) EN: programme ; program (Am.) ; software  FR: programme [ m ] ; logiciel [ m ] ; application informatique [ f ]
ซอฟต์แวร์[søpwaē] (n) EN: software  FR: logiciel [ m ] ; software [ m ] ; programme (informatique) [ m ]
ซอฟต์แวร์เสรี[søpwaē sērī] (n, exp) EN: free software  FR: logiciel libre [ m ]
ซอฟต์แวร์ตรวจจับอารมณ์[søpwaē trūat jap ārom] (n, exp) EN: emotion-recognition software  FR: logiciel de reconnaissance des émotions [ m ]
ติดตั้งโปรแกรม[tittang prōkraēm] (v, exp) EN: install software  FR: installer un logiciel ; installer un programme

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SOFTWARE S AO1 F T W EH2 R
SOFTWARE S AO1 F W EH2 R
SOFTWARE'S S AO1 F T W EH2 R Z
SOFTWARE'S S AO1 F W EH2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
software (n) sˈɒftwɛəʳr (s o1 f t w e@ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
软件开发[ruǎn jiàn kāi fā, ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄎㄞ ㄈㄚ,     /    ] software development #18,878 [Add to Longdo]
软件包[ruǎn jiàn bāo, ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄅㄠ,    /   ] software package #37,477 [Add to Longdo]
软体[ruǎn tǐ, ㄖㄨㄢˇ ㄊㄧˇ,   /  ] software; soft-bodied (animal) #46,489 [Add to Longdo]
盗版者[dào bǎn zhě, ㄉㄠˋ ㄅㄢˇ ㄓㄜˇ,    /   ] software pirate #129,063 [Add to Longdo]
电脑业者[diàn nǎo yè zhě, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄧㄝˋ ㄓㄜˇ,     /    ] software developer #472,424 [Add to Longdo]
本土化软件[běn tǔ huà ruǎn jiàn, ㄅㄣˇ ㄊㄨˇ ㄏㄨㄚˋ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ,      /     ] software localization [Add to Longdo]
软件企业[ruǎn jiàn qǐ yè, ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ,     /    ] software company [Add to Longdo]
软件市场[ruǎn jiàn shì chǎng, ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄔㄤˇ,     /    ] software market [Add to Longdo]
软件平台[ruǎn jiàn píng tái, ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄆㄧㄥˊ ㄊㄞˊ,     /    ] software platform [Add to Longdo]
软件技术[ruǎn jiàn jì shù, ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ,     /    ] software technology [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
ソフト[そふと, sofuto] TH: ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์  EN: software
ソフトウェア[そふとうぇあ, sofutouea] TH: ซอฟท์แวร์  EN: software

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anwendersoftware { f }software application [Add to Longdo]
Programmentwicklungssystem { n }software tool [Add to Longdo]
Programmfehlerfreiheit { f }software integrity [Add to Longdo]
Programmpaket { n }; Softwarepaket { n }software package [Add to Longdo]
Software { f } [ comp. ]software [Add to Longdo]
Software-Anwendung { f } [ comp. ]software application [Add to Longdo]
Software-Entwicklung { f } [ comp. ]software development [Add to Longdo]
Software-Entwurfstechnik { f } [ comp. ]software design methods [Add to Longdo]
Softwarekombination { f } [ comp. ]mixed software [Add to Longdo]
Softwaretechnik { f } [ comp. ]software engineering [Add to Longdo]
Softwarewerkzeuge { pl } [ comp. ]software tools [Add to Longdo]
Software, SharewareSW : software, shareware [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
対応[たいおう, taiou] (n, vs) (1) interaction; correspondence; coping with; dealing with; support; (2) { comp } software support; ability of a computer system to run specific software; (P) #670 [Add to Longdo]
設定[せってい, settei] (n, vs) (1) establishment; creation; posing (a problem); setting (movie, novel, etc.); scene; (2) { comp } options or preference settings (in computer software); configuration; assignment; setup; (P) #765 [Add to Longdo]
発行[はっこう, hakkou] (n, vs) (1) issue (publications); publishing; (2) raising an event (software); (P) #856 [Add to Longdo]
ケース(P);ケイス(P)[ke-su (P); keisu (P)] (n) (1) case (e.g. receptacle, condition, event, legal action, letter style, etc.); (2) { comp } Computer-Aided Software Engineering; CASE; (P) #1,156 [Add to Longdo]
ソフト[sofuto] (adj-na, adj-no) (1) soft; (n) (2) (abbr) soft hat; (3) (abbr) { comp } software; (P) #1,259 [Add to Longdo]
ツール(P);トゥール[tsu-ru (P); tou-ru] (n) (1) { comp } tool (esp. software, etc.); (2) tour (e.g. Tour de France); (P) #1,537 [Add to Longdo]
ソフトウェア(P);ソフトウエア(P)[sofutouea (P); sofutouea (P)] (n) software; (P) #2,514 [Add to Longdo]
命令[めいれい, meirei] (n, vs) (1) order; command; decree; directive; (2) { comp } (software) instruction; statement; (P) #2,541 [Add to Longdo]
市販[しはん, shihan] (n, vs) (1) selling on the market (in the marketplace, in stores, etc.); making something commercially available; (adj-no) (2) commercial (e.g. software); over-the-counter; off-the-shelf; store-bought; (P) #9,142 [Add to Longdo]
開発元[かいはつもと, kaihatsumoto] (n) { comp } (See 発売元) developer; (software) development agency; (P) #15,991 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリケーションソフトウェア[あぷりけーしょんそふとうえあ, apurike-shonsofutouea] application software [Add to Longdo]
アンチウィルスソフト[あんちういるすそふと, anchiuirususofuto] anti-virus software [Add to Longdo]
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software) [Add to Longdo]
カスタムソフトウェア[かすたむそふとうえあ, kasutamusofutouea] custom software [Add to Longdo]
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE [Add to Longdo]
コンピュータソフトウェア[こんぴゅーたそふとうえあ, konpyu-tasofutouea] computer-software [Add to Longdo]
システムソフトウェア[しすてむそふとうえあ, shisutemusofutouea] system software [Add to Longdo]
ソフトウェア[そふとうえあ, sofutouea] software [Add to Longdo]
ソフトウェアガイド[そふとうえあがいど, sofutoueagaido] software guide [Add to Longdo]
ソフトウェアディベロッパキット[そふとうえあでいべろっぱきっと, sofutoueadeiberoppakitto] software developer kit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 software
   n 1: (computer science) written programs or procedures or rules
      and associated documentation pertaining to the operation of
      a computer system and that are stored in read/write memory;
      "the market for software is expected to expand" [syn:
      {software}, {software program}, {computer software},
      {software system}, {software package}, {package}] [ant:
      {computer hardware}, {hardware}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Software /sɔftuːɛːr/ 
  software

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 software /sɔftuːɛːr/
  software

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top