ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lacquer

L AE1 K ER0   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lacquer-, *lacquer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lacquer[VT] เคลือบเงา, See also: ขัดเงา, ทาด้วยน้ำมันเคลือบเงา
lacquer[N] งานไม้ที่ทาด้วยน้ำมันเคลือบเงา, Syn. lacquerware, lacquerwork
lacquer[N] น้ำมันขัดเงา
lacquerware[N] งานไม้ที่ทาด้วยน้ำมันขัดเงา, Syn. lacquer, lacquerwork

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lacquer(แลค'เคอะ) n. น้ำมันแลคเคอร์,ครั่ง -vt. ทาด้วยน้ำมันแลคเคอร์., See also: lacquerer n. ดูlacquer

English-Thai: Nontri Dictionary
lacquer(n) เครื่องเคลือบ,เครื่องเขิน
lacquer(n) แลกเกอร์,น้ำมันชักเงา,ครั่ง
lacquer(vt) เคลือบ,ชักเงา,ทาน้ำมันชักเงา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lacquerแลกเกอร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lacquer workงานลงรัก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lacquerwareเครื่องเขิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lacquerแลคเกอร์ [การแพทย์]
Lacquer and lacqueringเครื่องเขิน [TU Subject Heading]
Lacquers, Insolubleแลคเคอร์ชนิดไม่ละลาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I wipe on lacquer thinner with a towel.ผมจะใช้ผ้าขนหนูชุบทินเนอร์ขัดมันออก Listen to the Rain on the Roof (2006)
The fingernails have lacquer on them.เล็บมือ มีน้ำยาเคลือบอยู่ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
I have a bottle labeled brandy, which is more than likely hair lacquer or some vodka my neighbor gave me after it made her husband go blind.ผมมีบรั่นดี บางทีเอาเป็นกาแฟ! Unknown (2011)
♪ The Mentalist 5x15 ♪ Red Lacquer Nail Polish Original Air Date on March 3, 2013The Mentalist 5x15 Red Lacquer Nail Polish Original Air Date on March 3, 2013 Red Lacquer Nail Polish (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lacquerPlease do your model building at home! The room's full of the smell of lacquer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องเขิน[N] lacquer ware, Example: เครื่องเขินนิยมทำกันมากในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย, Thai definition: เครื่องสานที่ลงรักฉาบชาด
ลงรัก[V] lacquer, See also: cover with lacquer, Example: ช่างลงรักปิดทององค์พระประจำวิหารทิศพระที่ระเบียงอุโบสถ, Thai definition: เอารักทาลงบนผิวสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อทำให้ผิวเรียบ เกลี้ยง ดำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขิน[n.] (khoēn) EN: lacquerware (made in north of Thailand)   FR: objet en laque (du nord de la Thaïlande) [m]
ลายรดน้ำ[X] (lāi rotnām) EN: gold appliqué on black lacquer   
ลงรัก[v.] (longrak) EN: lacquer ; cover with lacquer   FR: laquer
น้ำมันชักเงา[n.] (nāmman chak ngāo) EN: varnish ; lacquer   FR: vernis [m] ; laque [f]
โอ[n.] (ō) EN: small bowl ; lacquered bowl   FR: récipient en laque [m]
รัก[n.] (rak) EN: lacquer   FR: laque de Chine [f] ; laque noire [f]
ย้อม[v.] (yøm) EN: dye ; colour = color (Am.) ; stain ; tint ; lacquer   FR: teindre ; colorer
ย้อมสี[v. exp.] (yøm sī) EN: dye ; colour = color (Am.) ; stain ; tint ; lacquer   FR: teindre ; colorer

CMU English Pronouncing Dictionary
LACQUER L AE1 K ER0
LACQUERED L AE1 K ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lacquer (v) lˈækər (l a1 k @ r)
lacquers (v) lˈækəz (l a1 k @ z)
lacquered (v) lˈækəd (l a1 k @ d)
lacquering (v) lˈækərɪŋ (l a1 k @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
漆器[qī qì, ㄑㄧ ㄑㄧˋ, ] lacquerware, #45,095 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lackfabrik {f}lacquer factory [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリアラッカー[, kuriarakka-] (n) clear lacquer [Add to Longdo]
ラッカー[, rakka-] (n,adj-no) lacquer [Add to Longdo]
ラッカークロス[, rakka-kurosu] (n) lacquer cloth [Add to Longdo]
一閑張り[いっかんばり, ikkanbari] (n) lacquered papier-mache [Add to Longdo]
烏帽子[えぼし, eboshi] (n) black-lacquered headgear (made of silk, cloth or paper) originally worn by court nobles in ancient Japan, and afterwards spreading to the common people [Add to Longdo]
鰻重;うな重[うなじゅう, unajuu] (n) broiled eel served over rice a lacquered box [Add to Longdo]
鉛粉[なまりふん, namarifun] (n) (obsc) fine lead powder used for writing on lacquerware [Add to Longdo]
会津塗[あいづぬり, aidunuri] (n) Aizu lacquer ware [Add to Longdo]
乾せる;悴せる[かせる, kaseru] (v1) (1) to dry up; to scab; to slough; (2) to be poisoned (with lacquer); (3) (arch) to waste away [Add to Longdo]
乾漆像[かんしつぞう, kanshitsuzou] (n) lacquered (wooden) Buddha statue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lacquer \Lac"quer\, n. [F. lacre a sort of sealing wax, Pg.
   lacte, fr. laca lac. See {Lac} the resin.] [Written also
   {lacker}.]
   A varnish, consisting of a solution of shellac in alcohol,
   often colored with gamboge, saffron, or the like; -- used for
   varnishing metals, papier-mach['e], and wood. The name is
   also given to varnishes made of other ingredients, esp. the
   tough, solid varnish of the Japanese, with which ornamental
   objects are made.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lacquer \Lac"quer\, v. t. [imp. & p. p. {Lacquered}; p. pr. &
   vb. n. {Lacquering}.]
   To cover with lacquer. "Lacquer'd chair." --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lacquer
   n 1: a black resinous substance obtained from certain trees and
      used as a natural varnish
   2: a hard glossy coating
   v 1: coat with lacquer; "A lacquered box from China"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top