ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -災-, *災*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[災, zāi, ㄗㄞ] disaster, catastrophe, calamity
Radical: , Decomposition:   巛 [chuān, ㄔㄨㄢ]  火 [huǒ, ㄏㄨㄛˇ]
Etymology: [ideographic] A river 巛 on fire 火

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zāi, ㄗㄞ, / ] disaster; calamity, #7,315 [Add to Longdo]
火灾[huǒ zāi, ㄏㄨㄛˇ ㄗㄞ, / ] fire (that burns buildings etc), #5,053 [Add to Longdo]
灾害[zāi hài, ㄗㄞ ㄏㄞˋ, / ] disastrous damage; scourge, #6,112 [Add to Longdo]
灾难[zāi nàn, ㄗㄞ ㄋㄢˋ, / ] disaster; catastrophe, #6,800 [Add to Longdo]
救灾[jiù zāi, ㄐㄧㄡˋ ㄗㄞ, / ] to relieve disaster; to help disaster victims, #7,912 [Add to Longdo]
灾区[zāi qū, ㄗㄞ ㄑㄩ, / ] disaster area; stricken region, #8,451 [Add to Longdo]
受灾[shòu zāi, ㄕㄡˋ ㄗㄞ, / ] disaster-stricken; to be hit by a natural calamity, #8,463 [Add to Longdo]
自然灾害[zì rán zāi hài, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄗㄞ ㄏㄞˋ, / ] natural disaster, #12,253 [Add to Longdo]
灾民[zāi mín, ㄗㄞ ㄇㄧㄣˊ, / ] victim (of a disaster), #12,641 [Add to Longdo]
灾情[zāi qíng, ㄗㄞ ㄑㄧㄥˊ, / ] disastrous situation; calamity, #15,580 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[さいがい, saigai] (n) ภัยพิบัติ

Japanese-English: EDICT Dictionary
い(P);禍[わざわい, wazawai] (n) calamity; catastrophe; (P) [Add to Longdo]
いする[わざわいする, wazawaisuru] (v5r, vi) to be the ruin of (a person) [Add to Longdo]
いを招く[わざわいをまねく, wazawaiwomaneku] (exp, v5k) to bring calamity upon oneself; to invite disaster; to court disaster [Add to Longdo]
[さいか, saika] (n) accident; calamity; mistake; catastrophe [Add to Longdo]
[さいがい, saigai] (n) calamity; disaster; misfortune; (P) [Add to Longdo]
害外科[さいがいげか, saigaigeka] (n) traumatology; accident surgery [Add to Longdo]
害割増特約[さいがいわりましとくやく, saigaiwarimashitokuyaku] (n) accidental death rider (insurance term); AD; accidental death benefit rider [Add to Longdo]
害救助[さいがいきゅうじょ, saigaikyuujo] (n) disaster relief [Add to Longdo]
害救助犬[さいがいきゅうじょけん, saigaikyuujoken] (n) rescue dog [Add to Longdo]
害対策[さいがいたいさく, saigaitaisaku] (n) disaster prevention measures [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Such a disaster won't come again in my time.あのような害は一生の内に二度とやってこないだろう。
They must have been overcome by the recent disasters.あの人たちはこの前の害に打ちひしがれたにちがいない。
I have had a series of misfortunes since then.あれ以後は難続きです。
Records are particularly scarce for this era, perhaps owing to a long series of natural disasters which befell the capital.おそらく長期にわたって首都を襲った自然害のため、この時代に関する現存する記録はことに希少である。
The house is insured against fire.その家は火保険に入っている。
The building did not pass a fire inspection.その建物は火の検査にとおらなかった。
The flood was the greatest disaster they had ever had.その洪水は彼らが体験したうちで最大の害だった。
After the disaster, there was scarcely any water left on the island.その害の後、島にはほとんど水が残っていなかった。
The damage of the disaster has been enormous.その害の被害はべらぼうに大きかった。
The earthquake which caused the disaster occurred in 1995.その害を起こした地震は1995年に発生した。
The earthquake brought about disaster.その地震は大害をもたらした。
The city was destroyed by fire.その町は火で焼け野原になった。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
O Mother of God, save Thy servants from calamity, for to Thee we all fly[JP] 汝 の し も べ ら を い よ り 救いた ま え War and Peace, Part III: The Year 1812 (1967)
Unless you want to come out of this gold dust cure with ruined kidneys. How can I drink so much--[CN] 除非你想講黃金療法把腎臟給 The Nun's Story (1959)
There have been too many disasters in recent years.[CN] 近幾年來難可太多了 Threshold of Spring (1963)
Well There is no shortage of disasters every year.[CN] 難是年年不免 Threshold of Spring (1963)
I grudge the gnome this gold. Much harm he has already done us[JP] 黄金を小人に与えるな あの小人は我々にたびたび難をもたらした Das Rheingold (1980)
You know, Annie, some day you gonna get us all into deep trouble.[JP] わかってんのアニー、いつか あなたのせいで難に巻き込まれるわ Halloween (1978)
"Developer Edoardo Nottola convinces his son to turn himself in for the accident in Vico Sant'Andrea."[CN] 開發商諾托拉說服自己的兒子 為發生在聖安德魯的 難前來自首 Hands Over the City (1963)
There are some who come for that, for the accidents and the fires.[JP] 事故や火を見るために 来る人もいるけど Grand Prix (1966)
- The tree that dispels misfortune![CN] - 消除禍的樹! The Singing Ringing Tree (1957)
To have two cars wiped out, at a cost of $ 100, 000 apiece is an unhappy experience.[JP] 2台の車をフイにしたんだぞ、 10万ドルの損害だ... 難だな Grand Prix (1966)
Nobody made him/her Easter to Johnny except him to speak too much.[JP] ジョニーは 墓穴を掘ったのさ 口がいしたな Scarlet Street (1945)
I'm not so sure you want the maintenance and safety department. The fire department might be a better bet.[JP] 保守点検担当よりも 防担当者に聞かれた方が... Someone's Watching Me! (1978)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[わざわい, wazawai] Unglueck, Katastrophe [Add to Longdo]
[さいがい, saigai] Unglueck, Unfall, Schaden [Add to Longdo]
[さいか, saika] -Unfall, Katastrophe [Add to Longdo]
[さいなん, sainan] Unglueck, Unfall, Katastrophe [Add to Longdo]
難に遭う[さいなんにあう, sainanniau] verungluecken [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top