หรือคุณหมายถึง awareneß?
Search result for

awareness

(36 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -awareness-, *awareness*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
awareness    [N] การรับรู้, See also: การทราบ, ความตระหนัก, Syn. conciousness, knowledge, mindfulness

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
awarenessความตระหนัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Awarenessความตระหนัก [TU Subject Heading]
Awarenessการรู้จักระวังตัว, การตระหนักถึง, รู้ตัว, ความรู้สึกตัว [การแพทย์]
Awareness Levelความสามารถติดต่อกับโลกภายนอก [การแพทย์]
Awareness Stageระยะตื่นตัว [การแพทย์]
Awareness, Bodilyการรู้สึกตัว [การแพทย์]
Awareness, Bodyการรับรู้ส่วนของร่างกาย [การแพทย์]
Awareness, Individualการรับรู้ของบุคคล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
awarenessDeveloping political awareness takes time.
awarenessDeveloping political awareness takes time.
awarenessHe has a keen awareness of the problem.
awarenessThe Government seems intent upon silencing an organization which has done so much to raise awareness of the human rights situation in Sudan.

English-Thai: Nontri Dictionary
awareness(n) ความตระหนัก,สติ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสำนึก    [N] consciousness, See also: awareness, recognition, Syn. ความระลึก, การรู้ตัว, การรู้สึก, การตระหนัก, Example: ครูอาจารย์จะต้องตั้งมั่นอยู่ในหลักแห่งศีลธรรมรวมทั้งความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ให้สมกับเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง, Thai definition: ความรู้ตัวและตระหนักในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรปฏิบัติ
สัมปชัญญะ    [N] consciousness, See also: awareness, cognizance, knowingness, Syn. สติ, สติสัมปชัญญะ, Example: หากตนมีสติมีสัมปชัญญะก็จะเป็นสิ่งนำตนไม่ให้ประพฤติไปในทางที่ผิด, Thai definition: ความรู้ตัวอยู่เสมอ, ความไม่เผลอตัว, Notes: (บาลี)
ความตระหนัก    [N] awareness, See also: realization, knowingness, Syn. ความเข้าใจ, ความประจักษ์แจ้ง, Example: ถ้าทุกคนมีความตระหนักในหน้าที่จะทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้ามากกว่านี้, Thai definition: ความรู้ประจักษ์ชัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความรู้ [n.] (khwāmrū) EN: knowledge ; learning ; erudition ; information ; awareness   FR: connaissance [f] ; savoir [m]
ความสำนึก[n.] (khwām samneuk) EN: consciousness ; awareness ; recognition   FR: conscience [f] ; le sens de [m]
สัมปชัญญะ[n.] (sampachanya) EN: consciousness ; awareness ; cognizance ; knowingness   FR: conscience [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AWARENESS    AH0 W EH1 R N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
awareness    (n) (@1 w e@1 n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kostenbewusstsein {n}awareness of the costs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロ意識[プロいしき, puro ishiki] (n) professionalism; professional awareness [Add to Longdo]
マーケットアウェアネス[, ma-kettoaueanesu] (n) {comp} market awareness [Add to Longdo]
位置認識[いちにんしき, ichininshiki] (n) location awareness (as in a system or device) [Add to Longdo]
意識[いしき, ishiki] (n,vs) (1) consciousness; (2) awareness; sense; (3) {Buddh} mano-vijnana (mental consciousness, cognizer of sensory information); (P) [Add to Longdo]
関心を高める[かんしんをたかめる, kanshinwotakameru] (exp,v1) (See 関心が高まる) to stimulate interest in; to raise awareness of [Add to Longdo]
気付き[きづき, kiduki] (n) awareness [Add to Longdo]
苦手意識[にがていしき, nigateishiki] (n) awareness that somebody (something) is (will be) hard to deal with; awareness that one is not good at something [Add to Longdo]
啓発[けいはつ, keihatsu] (n,vs) enlightenment; development; edification; public awareness; illumination; education; inspiration; (P) [Add to Longdo]
啓蒙活動[けいもうかつどう, keimoukatsudou] (n) information campaign; awareness program [Add to Longdo]
見性[けんしょう, kenshou] (n) self-awareness; consciousness of one's own character [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マーケットアウェアネス[まーけっとあうえあねす, ma-kettoaueanesu] market awareness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 awareness \awareness\ n.
   conscious knowledge; as, he had no awareness of his mistakes.
 
   Syn: cognizance, knowingness.
     [WordNet 1.5]
 
   2. a state of elementary or undifferentiated consciousness;
    as, the crash intruded on his awareness.
 
   Syn: sentience.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 awareness
   n 1: having knowledge of; "he had no awareness of his mistakes";
      "his sudden consciousness of the problem he faced"; "their
      intelligence and general knowingness was impressive" [syn:
      {awareness}, {consciousness}, {cognizance}, {cognisance},
      {knowingness}] [ant: {incognizance}]
   2: state of elementary or undifferentiated consciousness; "the
     crash intruded on his awareness" [syn: {awareness},
     {sentience}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top