Search result for

ความเห็น

(86 entries)
(0.0615 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเห็น-, *ความเห็น*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
观点[guān diǎn, ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄢˇ] (n ) ความเห็น มุมมอง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเห็น[N] opinion, See also: view, viewpoint, idea, suggestion, assumption, belief, thought, Syn. ความคิดเห็น, ข้อคิดเห็น, ข้อคิด, ทัศนคติ, ความคิด, ความนึกคิด, Example: นักวิชาการคอมพิวเตอร์มีความเห็นไม่ตรงกันว่าควรจะตีพิมพ์เรื่องของไวรัสในแง่เทคนิคดีหรือไม่
ความเห็นใจ[N] sympathy, See also: pity, compassion, commiseration, Syn. ความเห็นอกเห็นใจ, Example: พรรคฝ่ายค้านกล่าวนำด้วยถ้อยคำที่นุ่มนวล ขอความเห็นใจในช่วงแรก และต่อด้วยการชี้แจงเหตุผล, Thai definition: ความร่วมรู้สึกในใจ, การเห็นน้ำใจ
ความเห็นพ้อง[N] agreement, See also: consent, approval, compliance, unanimity, Syn. ความเห็นด้วย, Ant. การปฏิเสธ, การโต้แย้ง, การคัดค้าน, การท้วงติง, การติง, Example: ทั้งลักกี้และแลนสกี้มีความเห็นพ้องต้องกันว่า เบนจามินมีความผิด, Thai definition: ความคิดเห็นไปในทำนองเดียวกัน
ความเห็นแจ้ง[N] enlightenment, See also: insight, Example: ความสุขที่เกิดจากปัญญาที่มีความรู้ความเห็นแจ้งคือความสุขที่แท้จริง, Thai definition: การทำให้เข้าใจ, การให้ความสว่าง
ความเห็นแก่ตัว[N] selfishness, See also: exploitation, utilization, Syn. ความเห็นแก่ได้, Example: ความเห็นแก่ตัวเป็นสาเหตุแห่งความชั่วทั้งมวล, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ความเห็นแก่ได้[N] exploitation, See also: profit, benefit, advantage, selfishness, Syn. ความเห็นแก่ตัว, Example: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้, Thai definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
ความเห็นส่วนตัว[N] personal opinion, See also: personal idea, personal concept, personal thought, Example: คุณมีสิทธิ์ในการที่จะแสดงความเห็นส่วนตัวซึ่งอาจจะแตกต่างจากคนในกลุ่ม
ความเห็นอกเห็นใจ[N] sympathy, See also: compassion, condolence, Syn. ความเห็นใจ, ความเข้าใจ, Example: ครอบครัวของผู้ตายได้รับความเห็นอกเห็นใจจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก, Thai definition: ความร่วมรู้สึกในใจหรือเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ความเห็นน. ข้อวินิจฉัยหรือความเชื่อที่แสดงออกตามที่เห็น รู้ หรือ คิด เช่น ฉันมีความเห็นว่านักมวยไทยจะเป็นฝ่ายชนะ ผมมีความเห็นว่าเขาเป็นคนน่าเชื่อถือ.
เสียงความเห็น เช่น เรื่องนี้ฉันไม่ออกเสียง, ความนิยม เช่น คนนี้เสียงดี มีหวังได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, คะแนนเสียง เช่น ลงมติกันแล้วเขาชนะเพราะได้เสียงข้างมาก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
opinion, expertความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expert opinionความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
opinion, advisoryความเห็นของศาล (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
consultary responseความเห็นของศาลในกรณีพิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
opinions in evidenceความเห็นตามคำพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
divided courtความเห็นที่แตกต่างกันของคณะผู้พิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
annotationความเห็นประกอบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
minority opinionความเห็นฝ่ายข้างน้อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
opinion, concurringความเห็นพ้อง (ที่มีเหตุผลแตกต่างกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
concurring opinionความเห็นพ้อง (ที่มีเหตุผลแตกต่างกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Selfishnessความเห็นแก่ตัว [TU Subject Heading]
Agrémentความเห็นชอบ ในการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตไปประจำในประเทศใด กำหนดให้ประเทศผู้ส่งขอความเห็นชอบจากประเทศผู้รับก่อน [การทูต]
Auditor’s opinionความเห็นผู้สอบบัญชี [การบัญชี]
Qualified opinionความเห็นแบบมีเงื่อนไข [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Eleanor wants your opinion. Oh, no, I didn't, but I'll do that right now.เอลานอร์อยากได้ความเห็นจากเธอ โอ้ ฉันเปล่านะ แต่ฉันจะไปเดี๋ยวนี้ค่ะ New Haven Can Wait (2008)
We agree on something. Archibald,ดี เราแค่มีความเห็นบางอย่างเหมือนกัน อาร์ชิบอล Chuck in Real Life (2008)
Oh, the guy doing manual labor can't have an opinion?โอ.. คนที่ใช้แรงงานไม่มีสิทธิออกความเห็นเหรอ Not Cancer (2008)
That's selfish.มันเป็นความเห็นแก่ตัว Adverse Events (2008)
It's not good, but I think we've got time for at least one or two comments about my personal life.นั่นไม่ดี แต่ฉันคิดว่ารเาต้องการเวลา ที่จะวินิจฉัน 1 หรือ 2 ความเห็น เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของฉัน Lucky Thirteen (2008)
Which you just wasted with that comment about my comments.นั่นคุณจะเสียเวลาเปล่า ถ้าความเห็นนั้นเป็นของฉัน Lucky Thirteen (2008)
I don't want to wait.เป็นความเห็นส่วนตัว ฉันไม่ต้องการรอ Joy (2008)
I'll declare an emergency, bring him back in.ฉันลงความเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉิน เอาเขากลับมา The Itch (2008)
No insights? No opinions?ไม่มีความเห็น ไม่มีการวินิจฉัยหรือ? Emancipation (2008)
We needed House's expertise to set us on this course?เราต้องการความเห็นของเฮาส์เพื่อที่จะทำการตรวจนี้เหรอ? Dying Changes Everything (2008)
- I didn't know it was gonna color your every medical opinion, every personal opinion.ทุกๆความเห็นทางการแพทย์ของคุณ ความเห็นของทุกๆคน Dying Changes Everything (2008)
You and I disagree on what makes a good solท่านกับข้ามีความเห็นไม่ตรงกัน ในเรื่องการเป็นทหารที่... Cloak of Darkness (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเห็น[n.] (khwāmhen) EN: opinion ; view ; viewpoint ; idea ; suggestion ; assumption ; belief ; thought ; understanding   FR: opinion [f] ; avis [m] ; idée [f] ; jugement [m] ; appréciation [f] ; point de vue [m]
ความเห็นของประชาคมโลก[n. exp.] (khwāmhen khøng prachākhom lōk) EN: global opinion   
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ[n. exp.] (khwāmhen khøng phūchīochān) EN: expert opinion   FR: avis de l'expert [m]
ความเห็นชอบ[n. exp.] (khwām henchøp) EN: right understanding   FR: compréhension juste [f]
ความเห็นแย้ง[n. exp.] (khwāmhen yaēng) EN: dissenting opinion   FR: opinion divergente [f]
ความเห็นใจ[n.] (khwām henjai) EN: sympathy ; pity ; compassion ; commiseration   FR: sympathie [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
IMHO(phrase slang) ย่อมาจาก In My Humble Opinion หมายถึง ในความเห็นอันต่ำต้อยของข้าพเจ้านั้น..., เป็นศัพท์แสลงยุคอินเทอร์เน็ต
blog(n) เว็บไซด์ที่ให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยอาจจะเป็นข้อความ, ความเห็น, ข้อคิด, อักษรประดิษฐ์, รูปภาพ, เสียงเพลง ก็ได้ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมตลอดจนสามารถใส่ความเห็นส่วนตัวต่อเจ้าของบันทึกได้, S. online diary, weblog, web diary
my two cents(phrase ) เป็นสำนวน ย่อมาจาก "to put my two cents in" ใช้กล่าวก่อนจะแสดงความเห็นของตน โดยเป็นการถ่อมตัวว่า ความเห็นของตนอาจจะไม่ได้มีค่าอะไรมาก (เงิน 2 cents เป็นจำนวนที่น้อยมาก) ก่อนจะให้ความเห็นที่อาจจะแย้งกับความเห็นของอีกฝ่าย เช่น "If I may put my two cents in, that hat doesn't do you any favors." แปลว่า หมวกใบนั้นไม่สวย ไม่เหมาะกับคุณ หรือ "My two cents is that you should sell that stock now." คุณควรจะขายหุ้นนั้นทิ้งซะตอนนี้ (ที่มา http://en.m.wikipedia.org/wiki/My_two_cents)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
altruism[N] ความไม่เห็นแก่ตัว, See also: ความเห็นแก่ผู้อื่น, Syn. selflessness
approval[N] ความเห็นพ้อง, See also: ความยินยอมพร้อมใจ, ความเห็นชอบด้วย
association[N] ความคิดที่เชื่อมโยง, See also: ความเห็นที่เชื่อมโยง, Syn. train of thought, chain of ideas
avarice[N] ความโลภ, See also: ความเห็นแก่ได้, ความละโมบ, Syn. cupidity
compassion[N] ความเห็นใจ, See also: ความรู้สึกเศร้าใจไปกับความทุกข์ของผู้อื่น, Syn. sympathy, empathy, pity
democratism[N] ความเห็นเป็นประชาธิปไตย
enlightenment[N] การตรัสรู้, See also: ความเห็นแจ้ง, การรู้แจ้งเห็นจริง
heresy[N] ความเห็นนอกรีต, Syn. misbelief
milk of hum kindness[IDM] ความเมตตาปราณีผู้อื่น, See also: ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
observation[N] ความเห็น, Syn. comment, remark, Ant. avoid, suppress

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advance(แอดวานซ'ฺ) vt.,vi.,n. นำหรือส่งไปข้างหน้า, ก้าวหน้า, เสนอความเห็น, เจริญ,เลื่อน (ตำแหน่ง) , เพิ่ม (อัตรา) , เร่ง,จัดให้, ยก (ธง) , ล่วงหน้า, อ้าง,ทาบทาม,เกี้ยว, Syn. forward)
advert(แอดเวอท') vi. ให้ความเห็น, หันความสนใจ, กล่าวถึง, พูดถึง, Syn. heed, refer)
advice(แอดไวสฺ') n. คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น, ความประพฤติ,การบอกข่าว, ข่าว, รายงาน, Syn. counsel, notification)
advise(แอดไวซ) vt.,vi. แนะนำ,เตือน,ให้ความเห็น, บอก ข่าว,ให้คำปรึกษา, Syn. direct)
agreement(อะกรี' เมินทฺ) n. การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็น ตรงกัน, Syn. pact, consent, alliance)
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)
appealing(อะพีล'ลิง) adj. ดึงดูดความสนใจ (ความต้องการ, ความอยากรู้อยากเห็น,ความเห็นใจ) -appealingness n., Syn. attractive, charming, pleasing ###A. repulsive)
ascribe(อะสไครบ') vt. ให้เหตุผล,ลงความเห็นว่าเป็นของสันนิษฐาน, Syn. credit, attribute)
ascription(อัสคริพ'เชิน) n. การให้เหตุผล,การลงความเห็นว่าเป็นของ, Syn. description)
bowel(เบา'เอิล) n. ลำไส้,ส่วนของลำไส้,ส่วนใน,ความสงสาร,ความเห็นใจ vt. ถ่ายท้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
advise(vt) แนะนำ,ให้ความเห็น,ให้คำปรึกษา,ตักเตือน
ascribe(vt) อ้าง,ให้เหตุผล,สันนิษฐาน,ลงความเห็น
ascription(n) การอ้าง,การให้เหตุผล,การสันนิษฐาน,การลงความเห็น
comment(n) คำวิจารณ์,คำอธิบาย,ความเห็น,ข้อสังเกต
comment(vt) วิจารณ์,อธิบาย,ให้ข้อสังเกต,เสนอความเห็น
commentary(n) คำวิจารณ์,คำอธิบาย,ความเห็น,คำบรรยาย
commentator(n) ผู้วิจารณ์,ผู้ออกความเห็น,ผู้อธิบาย,ผู้บรรยาย
commiseration(n) ความสงสาร,ความเวทนา,ความสังเวช,ความเห็นอกเห็นใจ
compassion(n) ความสงสาร,ความสมเพช,ความเวทนา,ความเห็นอกเห็นใจ
compassionate(adj) มีความสงสาร,มีความเห็นอกเห็นใจ,มีความเวทนา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
groundswells (n) ความเห็นของคนส่วนใหญ่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
意見[いけん, iken] (n) ความเห็น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
自分本位[じぶんほんい, jibunhon'i] (n) ความเห็นแก่ตัว

German-Thai: Longdo Dictionary
Ansicht(n) |die, pl. Ansichten| ความเห็น
Idee(n) |die, pl. Ideen| ความคิด, ความเห็น, ไอเดีย
Meinung(n) die, pl. Meinungen| ความเห็น
sich äußern(vt) |äußerte sich, hat sich geäußert| พูด หรือ แสดงความคิดเห็น เช่น Ich möchte mich über unsere Teamarbeit äußern. = ผมอยากจะแสดงความเห็นในเรื่องงานที่เราทำด้วยกัน หรือ งานกลุ่ม ( กริยา ตามด้วย กรรมตรง เช่น mich ในประโยคตัวอย่าง ) , See also: S. die Meinung sagen, meinen, sagen, das Gefühl erklären, die Meinung geben, A. schw
gefallen(vi vt) |gefällt, gefiel, hat gefallen| ถูกใจ, พึงพอใจ, ชอบ เช่น 1° Es gefällt mir nicht, wenn du noch eine rauchst! = ฉันไม่ชอบนะ ที่คุณจะสูบบุหรี่อีก 2° Wie gefällt Ihnen der Film The Beach? = คุณชอบหนังเรื่อง เดอะ บีช อย่างไร (ถามแบบต้องการให้อธิบายความเห็น )
Mitleid(n) |das, nur Sg.| ความเห็นใจ, ความสงสาร เช่น Ich habe Mitleid mit ihr. ฉันรู้สึกเห็นอกเห็นใจเธอคนนั้น

French-Thai: Longdo Dictionary
d'accord(phrase) ตกลง, เห็นด้วย, โอเค (เป็นวลีที่ใช้บ่งแสดงความเห็นพ้องหรือความเข้าใจ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top