Search result for

conscious

(97 entries)
(0.0341 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conscious-, *conscious*, consciou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conscious[ADJ] ที่ตระหนักได้
conscious[ADJ] ที่รู้สึกตัว
conscious[ADJ] ที่รู้สึกหรือคิดได้, Syn. aware, known, Ant. unaware
consciousness[N] ความตระหนักรู้, Syn. awareness, cognizance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conscious(คอน'เชิส) adj. ซึ่งมีจิตสำนึก,มีสติ,มีเจตนา,พิชาน, Syn. sensible,aware
consciousness(คอน'เชิสเนส) n. ความมีสติ,ความมีจิตสำนึก,ความคิดและความรู้สึกรวมกัน,ภาวะจิต,ความตระหนัก, Syn. knowledge
coconsciousnessn. จิตร่วมสำนึก
subconscious(ซับคอน'เชิส) adj. เกี่ยวกับจิตใต้สำนึก,เกี่ยวกับภวังค์จิต,เกี่ยวกับอุปวิชาญ,ภายในไม่สมบูรณ์,รู้สึกตัวบางส่วน n. จิตใต้สำนึก,ภวังค์จิต,อุปวิชาญ,ความรู้สึกตัวบางส่วน. -subconsciously adv., See also: subconsciousness n.
unconscious(อันคอน'เชิส) adj. ไม่ได้สติ,ไม่รู้สึกตัว,สลบ,ไม่รู้,n. ส่วนของจิตที่ขาดจิตสำนึก, See also: unconsciously adv. unconsciousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
conscious(adj) มีสติอยู่,ได้สติ,รู้สึกตัว,ซึ่งมีจิตสำนึก
consciousness(n) ความมีสติ,ความสำนึก,ความตระหนัก,ความรู้สึกตัว,จิตสำนึก
SELF-self-conscious(adj) ประหม่า,สะเทิ้นอาย,ขวยเขิน,ละอายใจ
semiconscious(adj) ซึ่งรู้สึกตัวบางส่วน
subconscious(adj) เกี่ยวกับจิตใต้สำนึก,ซึ่งหมดความรู้สึก
unconscious(adj) ไม่รู้สึก,สลบ,ไม่ได้สติ,ไม่ได้ตั้งใจ
unconsciousness(n) การหมดสติ,การสลบ,ความไม่รู้สึกตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
consciousnessความรู้สึกตัว, การรับรู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
consciousnessพิชาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
consciousness, classความสำนึกเรื่องชั้นชน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
consciousness, object ofสิ่งที่ถูกรู้, อารมณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consciousจิตสำนึก [การแพทย์]
Conscious Levelระดับความรู้สึกตัว,ระดับความรู้สติ,ระดับความรู้สึก [การแพทย์]
Conscious Mindจิตสำนึก [การแพทย์]
Consciousnessพิชาน [TU Subject Heading]
Consciousnessสติสัมปชัญญะ,ระดับความรู้สึก,การรู้สึกตัว,ความรู้สึกตัว,สติและปัญญา,การรู้สติ,สติ,ความรู้สติ,การรู้สติปัญญา [การแพทย์]
Consciousness Systemระบบการรู้สึกตัว,ระบบการรู้สติ [การแพทย์]
Consciousness, Clouding ofง่วง [การแพทย์]
Consciousness, Disturbances ofผิดปกติในระดับความรู้สึกตัว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
consciously (adv) อย่างตั้งใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was younger then, and tremendously conscious of the family honor.ตอนนั้นผมยังหนุ่ม และอยากรักษาเกียรติของตระกูลไว้ Rebecca (1940)
I don't know what planet we're on, but the fact is, we're both of us here, we're breathing, we're conscious, we got plenty of oxygen, water...ผมไม่รู้ว่าเราอยู่บนดาวเคราะห์ไหน เเต่เราหายใจได้ เเละมีสติดี มีอ็อกซิเจน เเละนํ้าเหลือเฟือ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Hello. Take this flower from the Religious Consciousness Church.สวัสดีครับ รับดอกไม้นี้จาก โบสถ์รีลิเจียส คอนเชียสเนสไว้สิครับ Airplane! (1980)
Hello. Take this flower from the Religious Consciousness Church.สวัสดีค่ะ รับดอกไม้นี้จาก โบสถ์รีลิเจียส คอนเชียสเนสไว้สิคะ Airplane! (1980)
Hello, sir, take this flower from the Religious Consciousness Church.สวัสดีครับ รับดอกไม้นี้จาก โบสถ์รีลิเจียส คอนเชียสเนสไว้สิครับ Airplane! (1980)
They're very health conscious in Los Angeles.ในลอสเองเจลลิส เค้ารักษาสุขภาพกัน. Hocus Pocus (1993)
- Dig into your higher consciousness... - Here, just roll.มาดามซีเรน่าก็รู้ว่าคุณชอบ นี่ ทอยเต๋าเลย Jumanji (1995)
The time has come to cast aside these bonds and to elevate our consciousness to a higher plane.เวลาที่จะปลดเปลื้องเพื่อยกระดับ ความรู้สึกนึกคิดของเรา. Ghost in the Shell (1995)
I'm proud of what I do. It was a conscious choice. I didn't fuck up!ชั้นภูมิใจในสิ่งที่ชั้นทำ ชั้นเลือกอย่างมีสติ ไม่ใช่ล้มเหลว Good Will Hunting (1997)
It's not the conscious thought really.ไม่ได้ตั้งใจจะนึกหรอก Seven Years in Tibet (1997)
The computer becomes conscious?คอมพิวเตอร์เกิดคิดเองได้เหรอครับ ? Pi (1998)
Studying the pattern made Euclid conscious of itself.การศึกษาในรูปแบบ ทำให้ ยูคลิด เกิดจิตสำนึก Pi (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
consciousAre you conscious how much she loves you?
consciousEven after I went to bed, I was conscious of the voices in the parlor.
consciousFor world peace, therefore, we must develop the consciousness that we all are people of the planet Earth by means of a continual international exchange of culture and economy.
consciousHe has not yet recovered consciousness.
consciousHe is not conscious of his own faults.
consciousHe lacks consciousness that he is a member of society.
consciousHer consciousness grew fainter as death approached.
consciousHe regained consciousness in the hospital.
consciousHe seems to be conscious of my mind on him.
consciousHe was conscious of her presence.
consciousHe was conscious of his mistake.
consciousHe was not conscious of his own mistake.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสำนึก[N] consciousness, See also: awareness, recognition, Syn. ความระลึก, การรู้ตัว, การรู้สึก, การตระหนัก, Example: ครูอาจารย์จะต้องตั้งมั่นอยู่ในหลักแห่งศีลธรรมรวมทั้งความสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ให้สมกับเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง, Thai definition: ความรู้ตัวและตระหนักในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรปฏิบัติ
พิชาน[N] consciousness, Thai definition: ความรู้สึกตัว, การรับรู้อารมณ์หรือสิ่งเร้า, Notes: (อังกฤษ)
สติ[N] consciousness, See also: sense, mind, Syn. สำนึก, Example: เพื่อความไม่ประมาทในชีวิต เราทุกคนควรจะมีสติอยู่เสมอ, Thai definition: ความรู้สึกตัว, ความระลึกได้, ความรู้สึกผิดชอบ
สติอารมณ์[N] state of mind, See also: consciousness, presence of mind, Syn. สติ, Example: เขาไปนั่งสงบสติอารมณ์อยู่ที่ใต้ต้นไม้พักใหญ่, Thai definition: ความรู้สึกนึกคิดที่เป็นไปในขณะหนึ่งๆ
สมฤดี[N] consciousness, Syn. สมปฤดี, สมประดี, สมปฤๅดี, Thai definition: ความรู้สึกตัว, การระลึกได้
สัมปชัญญะ[N] consciousness, See also: awareness, cognizance, knowingness, Syn. สติ, สติสัมปชัญญะ, Example: หากตนมีสติมีสัมปชัญญะก็จะเป็นสิ่งนำตนไม่ให้ประพฤติไปในทางที่ผิด, Thai definition: ความรู้ตัวอยู่เสมอ, ความไม่เผลอตัว, Notes: (บาลี)
จักขุสัมผัส[N] optical contact, See also: consciousness of light through retinal contact, Thai definition: อาการที่ตากับรูปและจักขุวิญญาณประจวบกัน
จิตสำนึก[N] conscious, Example: จิตสำนึกคอยย้ำเตือนมิให้เขาทำความชั่ว, Thai definition: ภาวะที่จิตตื่นและรู้สึกตัวสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยกาย
การสำนึก[N] consciousness, See also: penitence, contrition, repentance, awareness, appreciation, perception, realization (of on, Syn. การรู้สึก, Thai definition: การรู้ตัวว่าผิดแล้วไม่คิดจะทำต่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: regain consciousness ; come to one's sense ; regain sanity ; revive   FR: reprendre conscience ; reprendre connaissance
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: come to realize the truth ; wake up to reality ; realize ; be conscious of ; be aware of   FR: réaliser
โดยไม่รู้สึกตัว[adv.] (dōi mai rūseuk tūa) EN: unconsciously   
โดยไม่รู้ตัว[adv.] (dōi mai rūtūa) EN: unconsciously ; unawarely   FR: inconsciemment
ฟื้น[v.] (feūn) EN: regain consciousness ; recover ; revive ; recuperate   FR: se remettre ; se rétablir ; récupérer ; reprendre conscience ; reprendre connaissance ; ressusciter ; revivre
หัวการเมือง[adj.] (hūakānmeūang) EN: politically conscious ; political-minded   
จิตไร้สำนึก [n.] (jitraisamneuk) EN: unconscious ; mind's hidden part   
จิตสำนึก[n.] (jitsamneuk) EN: conscious mind ; conscious ; conscience   FR: conscient [m]
จิตใต้สำนึก[n. exp.] (jittaisamneuk) EN: subconscious mind ; subconscious ; unconscious part of the mind   FR: subconscient [m]
ครึ่งหลับครึ่งตื่น[adj.] (khreung lap khreung teūn) EN: semiconscious   FR: à demi-conscient

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSCIOUS    K AA1 N SH AH0 S
CONSCIOUSLY    K AA1 N SH AH0 S L IY0
CONSCIOUSNESS    K AA1 N SH AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conscious    (j) (k o1 n sh @ s)
consciously    (a) (k o1 n sh @ s l ii)
consciousness    (n) (k o1 n sh @ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bei Bewusstsein; bewusst {adj}conscious (of) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P) [Add to Longdo]
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment [Add to Longdo]
びびる[, bibiru] (v5r,vi) (1) to feel nervous; to feel self-conscious; to feel surprise; (2) (col) to get cold feet; to get the jitters; to feel frightened [Add to Longdo]
コギャル[, kogyaru] (n) (abbr) obsessively trend-conscious teen-age girls [Add to Longdo]
コレクティブアンコンシャス[, korekuteibuankonshasu] (n) collective unconscious [Add to Longdo]
コンシャス[, konshasu] (n) conscious [Add to Longdo]
コンシャスネスレイジング[, konshasunesureijingu] (n) consciousness-raising [Add to Longdo]
サブリミナル[, saburiminaru] (n,adj-no,adj-na) subliminal (below the threshold of sensation or consciousness) [Add to Longdo]
ブランド志向[ブランドしこう, burando shikou] (n,adj-no) brand loyalty; brand-orientation; brand consciousness; infatuation with big-name brands [Add to Longdo]
ロハス;ロハース[, rohasu ; roha-su] (n) Lifestyles Of Health And Sustainability (market segment made up of ecologically conscious consumers); LOHAS [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意识[yì shí, ㄧˋ ㄕˊ, / ] consciousness; awareness; consciously (i.e. deliberately); to be aware [Add to Longdo]
有意志[yǒu yì zhì, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄓˋ, ] conscious; having a will [Add to Longdo]
有意识[yǒu yì shí, ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄕˊ, / ] conscious [Add to Longdo]
神志[shén zhì, ㄕㄣˊ ㄓˋ, ] consciousness; state of mind; compos mentis [Add to Longdo]
自觉[zì jué, ㄗˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] conscious; aware; on one's own initiative; conscientious [Add to Longdo]
觉悟[jué wù, ㄐㄩㄝˊ ˋ, / ] consciousness; awareness; Buddhist enlightenment (Sanskrit: cittotpāda) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conscious \Con"scious\, a. [L. conscius; con- + scire to know.
   See {Conscience}.]
   1. Possessing the faculty of knowing one's own thoughts or
    mental operations.
    [1913 Webster]
 
       Some are thinking or conscious beings, or have a
       power of thought.           --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. Possessing knowledge, whether by internal, conscious
    experience or by external observation; cognizant; aware;
    sensible.
    [1913 Webster]
 
       Her conscious heart imputed suspicion where none
       could have been felt.         --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
       The man who breathes most healthilly is least
       conscious of his own breathing.    --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   3. Made the object of consciousness; known to one's self; as,
    conscious guilt.
    [1913 Webster]
 
       With conscious terrors vex me round. --Milton.
 
   Syn: Aware; apprised; sensible; felt; known.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conscious
   adj 1: intentionally conceived; "a conscious effort to speak
       more slowly"; "a conscious policy" [syn: {conscious},
       {witting}]
   2: knowing and perceiving; having awareness of surroundings and
     sensations and thoughts; "remained conscious during the
     operation"; "conscious of his faults"; "became conscious that
     he was being followed" [ant: {unconscious}]
   3: (followed by `of') showing realization or recognition of
     something; "few voters seem conscious of the issue's
     importance"; "conscious of having succeeded"; "the careful
     tread of one conscious of his alcoholic load"- Thomas Hardy

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top