ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crockery

K R AA1 K ER0 IY0   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crockery-, *crockery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crockery[N] เครื่องเคลือบดินเผา, Syn. dishware

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crockery(ครอค'เคอรี) n. เขม่า,เครื่องปั้นดินเผา,หม้อ, Syn. crocks,earthenware

English-Thai: Nontri Dictionary
crockery(n) เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องถ้วยชาม,หม้อไห

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ้วยชาม[N] crockery, See also: pottery, Example: ท่าน้ำเป็นสถานที่ที่อุบาสิกาใช้เป็นที่ล้างถ้วยชามยามวัดมีงาน, Count unit: ใบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุด[n.] (chut) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]   FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
เครื่องปั้นดินเผา[n.] (khreūangpandinphao) EN: pottery ; earthenware ; crockery   FR: poterie [f] ; objet en terre cuite [m]
ถ้วยชาม[n. exp.] (thuay-chām) EN: crockery ; pottery ; dishes   FR: vaisselle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CROCKERY K R AA1 K ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crockery (n) krˈɒkəriː (k r o1 k @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
瀬戸物[せともの(P);セトモノ, setomono (P); setomono] (n) earthenware; crockery; china; (P) [Add to Longdo]
陶器商[とうきしょう, toukishou] (n) crockery dealer; china shop [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crockery \Crock"er*y\ ( kr?k"?r-?), n. [From {Crock} an earthen
   vessel.]
   Earthenware; vessels formed of baked clay, especially the
   coarser kinds.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crockery
   n 1: tableware (eating and serving dishes) collectively [syn:
      {crockery}, {dishware}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top