ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

対応

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -対応-, *対応*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
対応[たいおう, taiou] (n) สนับสนุน, รองรับ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
対応[たいおう, taiou] การมลักษณะอย่างเดียวกัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
対応[たいおう, taiou] Thai: การรับมือกับเหตุการณ์

Japanese-English: EDICT Dictionary
対応[たいおう, taiou] (n,vs) (1) interaction; correspondence; coping with; dealing with; support; (2) {comp} software support; ability of a computer system to run specific software; (P) [Add to Longdo]
対応プロトコル[たいおうプロトコル, taiou purotokoru] (n) {comp} protocol supported [Add to Longdo]
対応[たいおうさく, taiousaku] (n) countermeasure; counter-measure [Add to Longdo]
対応[たいおうせつ, taiousetsu] (n) (See 整合説) correspondence theory (theory that a proposition is true if and only if it corresponds to the facts) [Add to Longdo]
対応[たいおうち, taiouchi] (n) corresponding value [Add to Longdo]
対応[たいおうばん, taiouban] (n) (1) corresponding version; (2) {comp} supported version [Add to Longdo]
対応付け索引方式[たいおうつけさくいんほうしき, taioutsukesakuinhoushiki] (n) {comp} coordinate indexing [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That is the girl who waited on me in the shop yesterday.あれは昨日あの店で私に対応してくれた少女です。
Could you convert this file into a Windows 95 compatible file and re-send it?このファイルをウインドウズ95対応のファイルに変換して再送してくれますか。
That Japanese word has no equivalent in English.その日本語に対応する英語はない。
A very pleasant young woman waited on me in the department store.デパートでとても感じのいい若い女性が対応してくれた。
He handled things wonderfully playing it by ear the whole way. I have to say he did an excellent job.まさに臨機応変の対応。見事というべきだね。
We have to bring our teaching method up to date.われわれは教育の方法を時代に対応しなければならない。
Child-care leave and time off to care for the aged are needed in order to respond to demographic changes now taking place in Japan.育児休暇や老人介護のための休みも、現在日本で起きている人口構成の変動に対応するために必要となっているのである。
Learning lessons from Europe, Japan has to switch its economic-oriented policy to a consumer-conscious one in order to cope with the coming unprecedented ageing society towards the next century.欧州を参考にしつつ、超高齢化社会への政策対応、「経済大国」から「生活大国」への転換を21世紀に向けて日本はしていかねばならない。
We're thoroughly prepared for the millennium bug.我が社は、2000年問題への対応は万全です。
School systems have to cope with changing numbers of pupils.学校制度は生徒数の変化に対応しなくてはならない。
You must adapt to a variety of conditions.君はさまざまな状況に対応しなければならない。 [M]
Training conditions workers to react quickly to an emergency.研修によって、従業員の非常事態への対応を迅速化できる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Every contingency is already met.[JA] あらゆる事態に対応済みだ The First Day of the Rest of Your Life (2017)
As such, Calvin now possesses the means to interact with its environment, including the use of what appears to be proto-appendages.[JA] カルヴィンは現在 環境に 対応する手段を持ってる それは原始的触手のような 物の使用も含む Life (2017)
I'm trying not to focus on that.[JA] そっちは対応してない 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
We can both be mature about this.[JA] 大人の対応をしてほしい Stalker's Prey (2017)
I can release you AMA... Against Medical Advice.[JA] 医師助言拒否で対応します The Man in the Basement (2017)
After he passed, it must have been difficult to engage in those things alone.[JA] お兄さんの死後 そういったことに 1人で対応するのは 辛いだろう Feed (2017)
To these phenomenal things?[JA] この驚くべき運命に どう対応してきた?  ()
My kids were out of the house and are absolutely open and civilized people, my parents are open and civilized, and so I saw myself as someone who was doing something which was necessary, because when I understood that this thing was possible,[JA] 子どもたちは独立してたし 理解してくれた 両親も柔軟に 対応してくれたわ 私は ただ 自分にとって必要なことを  ()
I've been trained to handle firearms and deal with threatening situations.[JA] 銃火器の取り扱いや 逼迫した状況に対応できる訓練を受けています Imminent Risk (2017)
So you're saying you can handle a dangerous situation better than the police?[JA] だからあなたは警察よりも 危険な状況に対応できると 言っているのですね? Imminent Risk (2017)
I put in a workaround, so...[JA] 対応しておいたよ Sock Puppets (2017)
I'd like to bring you up to speed on the attack and a few unfortunate facts you should be aware of.[JA] テロに対して迅速に対応できます それからお知らせしなければならない 残念なことがあります Casus Belli (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
対応[たいおう, taiou] support (vs) [Add to Longdo]
対応プロトコル[たいおうプロトコル, taiou purotokoru] protocol supported [Add to Longdo]
対応[たいおうはん, taiouhan] supported version [Add to Longdo]
対応付け索引方式[たいおうつけさくいんしき, taioutsukesakuinshiki] coordinate indexing [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top