ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

warehouse

W EH1 R HH AW2 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -warehouse-, *warehouse*
Possible hiragana form: われほうせ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
warehouse(n) โกดังสินค้า, See also: คลังสินค้า, โรงพัสดุ, Syn. depository, repository, storehouse
warehouse(vt) เก็บไว้ในโกดัง
warehouse(vt) นำบุคคลไปไว้ในที่ที่ไม่ได้รับการดูแลเพียงพอ (คำไม่เป็นทางการ)
warehouser(n) เจ้าของโกดังสินค้า, Syn. warehouseman
warehouser(n) ผู้ที่ทำงานในโกดังสินค้า
warehouseman(n) เจ้าของโกดังสินค้า, Syn. warehouser
warehouseman(n) ผู้ที่ทำงานในโกดังสินค้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
warehouse(แวร์'เฮาซฺ) n. โกดัง, คลังสินค้า, ร้านขายของขนาดใหญ่ vt. เก็บไว้ในสถานที่ดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
warehouse(n) คลังสินค้า, โกดัง, โรงพัสดุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
warehouseคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehouse bondกรมธรรม์ค้ำประกันคลังสินค้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehouse receiptใบรับของคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehouse riskการเสี่ยงภัยคลังสินค้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehouse riskการเสี่ยงภัยคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehouse, bondedคลังสินค้าทัณฑ์บน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
warehouse, bondedคลังสินค้าทัณฑ์บน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
warehousemanนายคลังสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Warehousesคลังสินค้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
About yesterday, I've seen you stick fighting in a warehouse in Bangkok.ก็เมื่อวาน ฉันเห็นนายต่อสู้Nไม้กระบองที่โกดังในกรุงเทพ Rambo III (1988)
Go check out the East Warehouse over at Lairdman Island.ไปตรวจสอบที่โกดังตะวันออกเฉียงเหนือที่ Lairdman เกาะ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
If I remember right, I'm going to Warehouse 28?ถ้าจำไม่ผิด ผมต้องไปคลังสินค้าที่ 28 ใช่ไหม ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Oh, right, Warehouse 35.อ้อ ไม่ใช่ ต้องเป็นคลังสินค้าที่ 35. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Warehouse 35.คลังสินค้าที่ 35. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Let's call the police and tell them to go to Warehouse 35.แจ้งตำรวจดีกว่า แล้วบอกให้ไป คลังสินค้าที่ 35. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
What were you doing at the Warehouse 35?พวกนายไปทำอะไรที่คลังเก็บสินค้าที่ 35 ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I grabbed this off the desk at the warehouse and I got lucky.ฉันโชคดี ที่เอานี่มาจากโต๊ะที่คลังสินค้า. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Robby takes the view that it was you... who burned down your own warehouse on Northern Boulevard.ร็อบบี้สังเกตุเห็นโดยบังเอิญว่าคุณ คือคนที่เผาโกดังของตัวเองที่นอร์ทเธิร์น บูโลวาร์ด In the Mouth of Madness (1994)
Just warehouses and a paper mill. That fart smell of steam.ก็ได้ Fight Club (1999)
We have evidence of a possible heist at concentrated industries warehouse tomorrow night.เรามีหลักฐานของการปล้นที่ น่าจะเกิดขึ้น... ที่โกดังของ"คอนเซ็นเตรต อินดัสทรี่" คืนวันพรุ่งนี้ Inspector Gadget 2 (2003)
Jerry's warehouse project.โครงการคลังสินค้าของเจอรี่ Four Brothers (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
warehouseHe is working as a security guard at a warehouse.
warehouseThe warehouse was a front for drug traffickers.
warehouseThe warehouse was empty except for a piece of furniture.
warehouseWho was it that forgot to lock the door of the warehouse?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังเก็บของ(n) warehouse, See also: godown, storehouse, storeroom, Syn. โกดัง, Example: สินค้าได้ถูกนำเข้าไปเก็บไว้ในคลังเก็บของก่อนรอออกจำหน่าย, Thai Definition: สถานที่ที่เก็บของเป็นจำนวนมากๆ
ภัณฑาคาร(n) storehouse, See also: warehouse, Syn. โรงไว้ของ, คลังเก็บของ, ห้องเก็บของ, Notes: (บาลี)
ประทวนสินค้า(n) warehouse receipt, See also: godown receipt, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: เอกสารซึ่งนายคลังสินค้าออกให้แก่ผู้ฝากสินค้าในคลังสินค้าและผู้ฝากอาจสลักหลังจำนำสินค้าที่จดแจ้งไว้ในประทานโดยไม่ต้องมอบสินค้านั้นให้แก่ผู้รับจำนำ
คลัง(n) storehouse, See also: warehouse, depository, treasury, Syn. ที่เก็บ, คลังเก็บของ, Example: เมื่อสินค้าที่สั่งมาถึงคลัง พนักงานรับสินค้าจะต้องตรวจของว่าถูกต้องตามที่สั่งหรือไม่, Count Unit: คลัง
คลังสินค้า(n) warehouse, See also: storehouse, Syn. โกดัง, กุดัง, Example: เรามีนโยบายให้พนักงานตรวจคลังสินค้าว่ามีสินค้าอยู่จริงตรงกับบัญชีหรือไม่, Count Unit: หลัง, แห่ง, Thai Definition: โรงที่สำหรับเก็บสินค้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ่ายสินค้า[jāi sinkhā] (v, exp) EN: authorize the delivery of goods from a port warehouse
การบริหารคลังพัสดุ[kān børihān khlang phatsadu] (n, exp) EN: warehouse management ; inventory management
คลัง[khlang] (n) EN: storehouse ; warehouse ; repository  FR: dépôt [ m ] ; entrepôt [ m ]
คลังพัสดุ[khlang phatsadu] (n, exp) EN: store ; storeroom ; storehouse ; warehouse ; stockroom ; depot  FR: dépôt [ m ]
คลังสินค้า[khlang sinkhā] (n, exp) EN: warehouse ; storehouse ; storeroom ; depot  FR: entrepôt [ m ] ; dépôt [ m ] ; réserve [ f ]
คลังสินค้าทัณฑ์บน[khlang sinkhā thanbon] (n) EN: bonded warehouse
โกดัง[kōdang] (n) EN: godown ; storehouse ; warehouse
โกดังโรงพักสินค้า[kōdang rōng phak sinkhā] (n, exp) EN: bonded warehouse ; customs warehouse

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WAREHOUSE W EH1 R HH AW2 S
WAREHOUSED W EH1 R HH AW2 Z D
WAREHOUSES W EH1 R HH AW2 Z IH0 Z
WAREHOUSES W EH1 R HH AW2 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
warehouse (n) wˈɛəʳhaus (w e@1 h au s)
warehouses (n) wˈɛəʳhauzɪz (w e@1 h au z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kù, ㄎㄨˋ, / ] warehouse; storehouse #2,821 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lagerhaus { n }; Lagerhalle { f }; Lager { n }; Warenlager { n }; Warendepot { n }; Depot { n }; Magazin { n } | Lagerhäuser { pl }; Lagerhallen { pl }; Magazine { pl }warehouse | warehouses [Add to Longdo]
Lagerverwaltung { f }warehouse management [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蔵(P);倉(P);庫[くら, kura] (n) warehouse; cellar; magazine; granary; godown; depository; treasury; elevator; (P) #2,054 [Add to Longdo]
倉庫[そうこ, souko] (n) storehouse; warehouse; godown; (P) #6,104 [Add to Longdo]
ウエアハウス;ウェアハウス[ueahausu ; ueahausu] (n) warehouse [Add to Longdo]
ウエアハウスストア[ueahaususutoa] (n) warehouse store [Add to Longdo]
データウェアハウス[de-taueahausu] (n) { comp } data warehouse; data warehousing [Add to Longdo]
官庫[かんこ, kanko] (n) (1) national treasury; (2) warehouse owned by the government [Add to Longdo]
庫内[こない, konai] (adv, adj-no) inside (refrigerator, warehouse, etc.) [Add to Longdo]
倉荷[くらに, kurani] (n) warehouse goods [Add to Longdo]
倉庫に納める[そうこにおさめる, soukoniosameru] (v1) to store in a warehouse [Add to Longdo]
倉庫番[そうこばん, soukoban] (n) warehouseman; storekeeper [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データウェアハウス[でーたうえあはうす, de-taueahausu] data warehouse, data warehousing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warehouse \Ware"house`\, n.; pl. {Warehouses}.
   A storehouse for wares, or goods. --Addison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warehouse \Ware"house`\, v. t. [imp. & p. p. {Warehoused}; p.
   pr. & vb. n. {Warehousing}.]
   [1913 Webster]
   1. To deposit or secure in a warehouse.
    [1913 Webster]
 
   2. To place in the warehouse of the government or customhouse
    stores, to be kept until duties are paid.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 warehouse
   n 1: a storehouse for goods and merchandise [syn: {warehouse},
      {storage warehouse}]
   v 1: store in a warehouse

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top