Search result for

รอบคอบ

(52 entries)
(0.0396 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รอบคอบ-, *รอบคอบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอบคอบ[V] be cautious, See also: be circumspect, be careful, be discreet, Syn. ถ้วนถี่, Ant. สะเพร่า, เผอเรอ, Example: เธอรอบคอบมากที่เอาร่มมาด้วย, Thai definition: พิจารณาโดยรอบแม้แต่เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น
รอบคอบ[ADV] carefully, See also: circumspectly, cautiously, Syn. ถ้วนถี่, Ant. สะเพร่า, เผอเรอ, Example: เรื่องนี้ คุณควรคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ, Thai definition: อย่างที่พิจารณาโดยรอบแม้แต่เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รอบคอบว. ทั่ว, ถ้วนถี่, เช่น พิจารณาอย่างรอบคอบ, ระวังเหตุการณ์ข้างหน้าข้างหลังเสมอ, ไม่เผอเรอ, เช่น ดูแลให้รอบคอบ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There are dozens of other things this rash could indicate.มีสิ่งต่างๆเป็นโหลในความ ไม่รอบคอบนี้เป็นข้อบ่งชี้ Joy (2008)
Subtlety has never been one of your strong points, Anakin.ความละเอียดรอบคอบนี่ เคยมีกับเค้ามั่งมั๊ย อนาคิน Destroy Malevolence (2008)
I really thought Sonia was a woman of more discreet character.ผมคิดจริง ๆ แล้วว่า โซเนียเป็นผู้หญิงที่รอบคอบมากทีเดียว The Bank Job (2008)
How imprudent of you.ทำไมท่านถึงไม่รอบคอบแบบนี้ The Kingdom of the Winds (2008)
Just in case, it would be wise to leave the palace, Your Majesty.ในสถานการณ์เช่นนี้, เพื่อความรอบคอบ\ ควรออกจากวังหลวง, ฝ่าบาท The Kingdom of the Winds (2008)
Try to be careful, mate.พยายามคิดใหรอบคอบหนอย เพือน Rambo (2008)
That's thoughtful.-รอบคอบมากเลยครับ Marley & Me (2008)
We've compensated for that in our investigation;เราตรวจดูรอบคอบแล้ว ในการสืบสวนของเรา Changeling (2008)
Maybe I'm not thinking clearly;บางที ฉันอาจจะคิดไม่รอบคอบไปเอง Changeling (2008)
AII right, you're not thinking clearly, that's right;ถูกแล้วครับ คุณคิดไม่รอบคอบเอง Changeling (2008)
You've given this a Iot of thought;ท่าทางคุณจะคิดรอบคอบมากเลยนะคะ Changeling (2008)
Well, how about a little fucking discretion here? See?งั้นก็ทำให้มันรอบคอบหน่อย Pineapple Express (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รอบคอบ[v.] (røpkhøp) EN: be cautious ; be circumspect ; be careful ; be discreet   FR: être prudent
รอบคอบ[adj.] (røpkhøp) EN: circumspect ; careful ; cautious   FR: circonspect ; attentif
รอบคอบ[adv.] (røpkhøp) EN: carefully ; circumspectly ; cautiously   FR: prudemment

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cautious[ADJ] รอบคอบ, Syn. prudent, Ant. incautious
intentional[ADJ] ซึ่งกระทำอย่างตั้งใจ, See also: รอบคอบ, ซึ่งทำตามความมุ่งหมาย, Syn. deliberate, intended, voluntary, Ant. unintentional
judicious[ADJ] สุขุม, See also: รอบคอบ, Syn. sensible: careful, prudent, Ant. injudicious
levelheaded[ADJ] สุขุม, See also: รอบคอบ, Syn. sensible
prudent[ADJ] รอบคอบ, See also: ที่ระมัดระวัง, Syn. cautious, careful
prudential[ADJ] รอบคอบ, Syn. advisory
walk on eggs[SL] ระมัดระวังมาก, See also: รอบคอบมาก, Syn. walk on thin ice
walk on thin ice[SL] ระมัดระวังมาก, See also: รอบคอบมาก, Syn. walk on eggs
studious[ADJ] รอบคอบ, See also: ระมัดระวัง, ใส่ใจ, Syn. attentive, thoughtful
well-advised[ADJ] รอบคอบ, See also: ฉลาด, สุขุม (ไม่ใส่เครื่องหมาย hyphen (-) เมื่อใช้ตามหลังคำกริยา), Syn. prudent, wise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amice(แอม' มิส) n. ผ้าป่านขาวสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับสวมรอบคอบและบนไหล่ของพระคริสเตียน
careful(แคร์'ฟูล) adj. ระมัดระวัง,ระวังรอบคอบ,ละเอียด,ถี่ถ้วน,ประณีต, Syn. attentive
cautious(คอ'เชิส) adj. ระมัดระวัง,รอบคอบ, See also: cautiousness n. ดู cauterize v. ดูcauterization cauterize v. ดูcauterization, Syn. watchful
circumspectadj. รอบคอบ,ระมัดระวัง, See also: circumspectness n. ดูcircumspect
circumspectionn. ความระมัดระวัง,ความรอบคอบ,
close(โคลส) {closed,closing,closes} adj. ใกล้,สนิทสนม,รอบคอบ,แน่นหนา,แคบ,คับ,อึดอัด,ไม่มีลมเข้า,มิดชิด,เป็นความลับ,ทัดเทียมกัน,พอ ๆ กัน,ขี้เหนียว,หวงแหน,หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด,ใกล้ v.,n. (การ) ปิด,ลงเอย,สิ้น,ตกลง,ปิดบัญชี,ทำให้ติดกับ,ทำให้ประชิดกับ,สรุป,สถานที่ปิด
cogitate(คอจ'จิเทท) v. พิจารณาอย่างรอบคอบ,ไตร่ตรอง, See also: cogitator n.
conscientious(คอน?ีเอน'เชิส) adj. ซึ่งควบคุมโดยสติรู้ผิดรู้ชอบ,รอบคอบ,ระมัดระวัง., See also: conscientiousness n. ดูconscientious, Syn. honest
conservative(คันเซอ'วะทิฟว) adj. ซึ่งอนุรักษ์ไว้,ซึ่งสงวนไว้,เกี่ยวกับการเก็บรักษา,ซึ่งมีขอบเขต,รอบคอบ,เกี่ยวกับพรรคConservative. n. นักอนุรักษ์นิยม,นักจารีตนิยม,ผู้รักษาสิ่งเก่า ๆ ,สมาชิกพรรคคอนเซอวาตีฟ,ตัวกันบูด., See also: conservativeness n. คำที่มีความ
considerate(คันซิด'เดอเรท) adj. ซึ่งพิจารณาอย่างรอบคอบ,เห็นอกเห็นใจ,ที่คิดถึงคนอื่น, See also: considerateness n. ดูconsiderate, Syn. thoughtful ###A. inconsiderate

English-Thai: Nontri Dictionary
caution(n) ความระมัดระวัง,ความรอบคอบ,การตักเตือน
cautious(adj) ระมัดระวัง,ระวัง,รอบคอบ
circumspect(adj) ระมัดระวัง,ระวัง,ละเอียดรอบคอบ
circumspection(n) ความรอบคอบ,ความระมัดระวัง,ความระวัง
conscientious(adj) มีสติ,ระมัดระวัง,รอบคอบ,รู้สำนึก
deliberate(adj) โดยเจตนา,โดยจงใจ,โดยตั้งใจ,รอบคอบ,สุขุม
deliberation(n) การตรึกตรอง,การปรึกษาหารือ,การใคร่ครวญ,เจตนา,ความสุขุมรอบคอบ
discreet(adj) สุขุม,ระมัดระวัง,รอบคอบ,พินิจพิเคราะห์,ไตร่ตรอง,ยั้งคิด
discretion(n) ความสุขุม,ความรอบคอบ,การตัดสินใจ,ดุลพินิจ,การไตร่ตรอง
discretionary(adj) ด้วยความสุขุม,ด้วยความรอบคอบ,เกี่ยวกับการตัดสินใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
kontemplativ(adj) ที่คิดลึกซึ้ง, ที่คิดไตร่ตรองอย่างแน่วแน่, ที่ตั้งใจพิจารณาอย่างรอบคอบ
Kontemplation,-en(n) การคิดอย่างมีสติ, การพิจารณาอย่างรอบคอบ, การไตร่ตรองอย่างแน่วแน่ (เป็นภาษาเขียน), See also: kontemplativ
Taktlosigkeit begehen(phrase) ทำเรื่องโง่เขลา, ทำเรื่องที่ไม่ถูกกาละเทศะ, ไม่รอบคอบ,ไม่ระวัง, เลินเล่อ
wirtschaften(vi) |wirtschaftete, hat gewirtschaftet| มีการวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบ, ประหยัด, รู้จักอดออม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top