ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รอบคอบ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รอบคอบ-, *รอบคอบ*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอบคอบ(v) be cautious, See also: be circumspect, be careful, be discreet, Syn. ถ้วนถี่, Ant. สะเพร่า, เผอเรอ, Example: เธอรอบคอบมากที่เอาร่มมาด้วย, Thai Definition: พิจารณาโดยรอบแม้แต่เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น
รอบคอบ(adv) carefully, See also: circumspectly, cautiously, Syn. ถ้วนถี่, Ant. สะเพร่า, เผอเรอ, Example: เรื่องนี้ คุณควรคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ, Thai Definition: อย่างที่พิจารณาโดยรอบแม้แต่เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รอบคอบว. ทั่ว, ถ้วนถี่, เช่น พิจารณาอย่างรอบคอบ, ระวังเหตุการณ์ข้างหน้าข้างหลังเสมอ, ไม่เผอเรอ, เช่น ดูแลให้รอบคอบ.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We were told to be visual in those days.เราถูกสั่งให้รอบคอบในสมัยนั้น Oh, God! (1977)
Because we might die in the next second maybe we gotta be extra careful what we do.เราอาจตายเมื่อไหร่ก็ได้ในพริบตา ทำอะไรน่าจะคิดให้รอบคอบก่อน Casualties of War (1989)
We've just gotta be really careful while we do it.ระหว่างนี้เธอทำอะไรต้องรอบคอบให้มาก Goodfellas (1990)
Impossible. His agent was a total buffer.ไม่ได้หรอกค่ะ ตัวแทนของเขารอบคอบมาก In the Mouth of Madness (1994)
- but for your discretion.- แต่ความรอบคอบของคุณด้วย Titanic (1997)
And so I wanted to read every word carefully.ฉันเลยอยากจะอ่านทุกๆคำ อย่างรอบคอบ The One with the Jellyfish (1997)
Do you imagine that I've not considered everything?นี่คิดว่าข้าไม่รอบคอบเลยรึ The Man in the Iron Mask (1998)
Have you considered that it is not only our lives that you risk? -It is Philippe's as well.รอบคอบที่พาเราไปเสื่ยง ฟิลลิปป์ด้วย The Man in the Iron Mask (1998)
You will be taught to achieve insight... into the world around you... and to sharply question what you know.คุณจะถูกสอนให้คิดรอบคอบมากขึ้น เกี่ยวกับความเป็นไปรอบตัวคุณ และรู้จักตั้งคำถามอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรู้ Legally Blonde (2001)
Those familiar words open every graduation address at Smallville High and I use them deliberately, because the rest of my speech will not be so reassuring.คำพูดเปิดงานที่คุ้นเคยทุกๆ ปี ของโรงเรียนของเรา ฉันจะใช้มันอย่างรอบคอบที่สุด เพราะว่ายิ่งพูดมาก อาจจะทำให้ยิ่งไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ X-Ray (2001)
The scientists within Health Canada looked very carefully at bovine growth hormone and came to very different conclusions than the Food and Drug Administration in the U.S. did.นักวิทยาศาสตร์ของสาธารณสุขแคนาดาตรวจสอบ ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของวัวอย่างละเอียดรอบคอบ และได้ข้อสรุปที่แตกต่างจาก อย. The Corporation (2003)
What this will mean is the dissolution of the Union Oil Company of California the sale of its assets under careful court orders to others who will carry on in the public interest.การยุบบรรษัทยูเนียนออยล์แห่งแคลิฟอร์เนีย นำทรัพย์สินของบรรษัทมาขายอย่างรอบคอบภายใต้คำสั่งศาล ขายให้แก่คนอื่นที่จะประกอบการเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณชน The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รอบคอบ[røpkhøp] (v) EN: be cautious ; be circumspect ; be careful ; be discreet  FR: être prudent
รอบคอบ[røpkhøp] (adj) EN: circumspect ; careful ; cautious  FR: circonspect ; attentif
รอบคอบ[røpkhøp] (adv) EN: carefully ; circumspectly ; cautiously  FR: prudemment

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cautious(adj) รอบคอบ, Syn. prudent, Ant. incautious
intentional(adj) ซึ่งกระทำอย่างตั้งใจ, See also: รอบคอบ, ซึ่งทำตามความมุ่งหมาย, Syn. deliberate, intended, voluntary, Ant. unintentional
judicious(adj) สุขุม, See also: รอบคอบ, Syn. sensible: careful, prudent, Ant. injudicious
levelheaded(adj) สุขุม, See also: รอบคอบ, Syn. sensible
prudent(adj) รอบคอบ, See also: ที่ระมัดระวัง, Syn. cautious, careful
prudential(adj) รอบคอบ, Syn. advisory
walk on eggs(sl) ระมัดระวังมาก, See also: รอบคอบมาก, Syn. walk on thin ice
walk on thin ice(sl) ระมัดระวังมาก, See also: รอบคอบมาก, Syn. walk on eggs
studious(adj) รอบคอบ, See also: ระมัดระวัง, ใส่ใจ, Syn. attentive, thoughtful
well-advised(adj) รอบคอบ, See also: ฉลาด, สุขุม ไม่ใส่เครื่องหมาย hyphen - เมื่อใช้ตามหลังคำกริยา, Syn. prudent, wise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amice(แอม' มิส) n. ผ้าป่านขาวสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับสวมรอบคอบและบนไหล่ของพระคริสเตียน
careful(แคร์'ฟูล) adj. ระมัดระวัง, ระวังรอบคอบ, ละเอียด, ถี่ถ้วน, ประณีต, Syn. attentive
cautious(คอ'เชิส) adj. ระมัดระวัง, รอบคอบ, See also: cautiousness n. ดู cauterize v. ดูcauterization cauterize v. ดูcauterization, Syn. watchful
circumspectadj. รอบคอบ, ระมัดระวัง, See also: circumspectness n. ดูcircumspect
circumspectionn. ความระมัดระวัง, ความรอบคอบ,
close(โคลส) { closed, closing, closes } adj. ใกล้, สนิทสนม, รอบคอบ, แน่นหนา, แคบ, คับ, อึดอัด, ไม่มีลมเข้า, มิดชิด, เป็นความลับ, ทัดเทียมกัน, พอ ๆ กัน, ขี้เหนียว, หวงแหน, หวงห้าม -adv. ใกล้ชิด, ใกล้ v., n. (การ) ปิด, ลงเอย, สิ้น, ตกลง, ปิดบัญชี, ทำให้ติดกับ, ทำให้ประชิดกับ, สรุป, สถานที่ปิด
cogitate(คอจ'จิเทท) v. พิจารณาอย่างรอบคอบ, ไตร่ตรอง, See also: cogitator n.
conscientious(คอน?ีเอน'เชิส) adj. ซึ่งควบคุมโดยสติรู้ผิดรู้ชอบ, รอบคอบ, ระมัดระวัง., See also: conscientiousness n. ดูconscientious, Syn. honest
conservative(คันเซอ'วะทิฟว) adj. ซึ่งอนุรักษ์ไว้, ซึ่งสงวนไว้, เกี่ยวกับการเก็บรักษา, ซึ่งมีขอบเขต, รอบคอบ, เกี่ยวกับพรรคConservative. n. นักอนุรักษ์นิยม, นักจารีตนิยม, ผู้รักษาสิ่งเก่า ๆ , สมาชิกพรรคคอนเซอวาตีฟ, ตัวกันบูด., See also: conservativeness n. คำที่มีความ
considerate(คันซิด'เดอเรท) adj. ซึ่งพิจารณาอย่างรอบคอบ, เห็นอกเห็นใจ, ที่คิดถึงคนอื่น, See also: considerateness n. ดูconsiderate, Syn. thoughtful, Ant. inconsiderate

English-Thai: Nontri Dictionary
caution(n) ความระมัดระวัง, ความรอบคอบ, การตักเตือน
cautious(adj) ระมัดระวัง, ระวัง, รอบคอบ
circumspect(adj) ระมัดระวัง, ระวัง, ละเอียดรอบคอบ
circumspection(n) ความรอบคอบ, ความระมัดระวัง, ความระวัง
conscientious(adj) มีสติ, ระมัดระวัง, รอบคอบ, รู้สำนึก
deliberate(adj) โดยเจตนา, โดยจงใจ, โดยตั้งใจ, รอบคอบ, สุขุม
deliberation(n) การตรึกตรอง, การปรึกษาหารือ, การใคร่ครวญ, เจตนา, ความสุขุมรอบคอบ
discreet(adj) สุขุม, ระมัดระวัง, รอบคอบ, พินิจพิเคราะห์, ไตร่ตรอง, ยั้งคิด
discretion(n) ความสุขุม, ความรอบคอบ, การตัดสินใจ, ดุลพินิจ, การไตร่ตรอง
discretionary(adj) ด้วยความสุขุม, ด้วยความรอบคอบ, เกี่ยวกับการตัดสินใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
kontemplativ(adj) ที่คิดลึกซึ้ง, ที่คิดไตร่ตรองอย่างแน่วแน่, ที่ตั้งใจพิจารณาอย่างรอบคอบ
Kontemplation, -en(n) การคิดอย่างมีสติ, การพิจารณาอย่างรอบคอบ, การไตร่ตรองอย่างแน่วแน่ (เป็นภาษาเขียน), See also: kontemplativ
Taktlosigkeit begehen(phrase) ทำเรื่องโง่เขลา, ทำเรื่องที่ไม่ถูกกาละเทศะ, ไม่รอบคอบ, ไม่ระวัง, เลินเล่อ
wirtschaften(vi) |wirtschaftete, hat gewirtschaftet| มีการวางแผนการใช้เงินอย่างรอบคอบ, ประหยัด, รู้จักอดออม

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top