ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -包-, *包*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[包, bāo, ㄅㄠ] wrap, pack, bundle; package
Radical: Decomposition: 勹 (bāo ㄅㄠ)  巳 (sì ㄙˋ) 
Etymology: [ideographic] To swaddle 勹 a baby 巳; 勹 also provides the pronunciation,  Rank: 454

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bāo, ㄅㄠ, ] to cover; to wrap; to hold; to include; to take charge of; package; wrapper; container; bag; to hold or embrace; bundle; packet; to contract (to or for); surname Bao, #672 [Add to Longdo]
[bāo kuò, ㄅㄠ ㄎㄨㄛˋ, ] to comprise; to include; to involve; to incorporate; to consist of, #297 [Add to Longdo]
[bāo zhuāng, ㄅㄠ ㄓㄨㄤ, / ] pack; package, #3,106 [Add to Longdo]
[bāo hán, ㄅㄠ ㄏㄢˊ, ] to contain; to embody; to include, #4,446 [Add to Longdo]
[hóng bāo, ㄏㄨㄥˊ ㄅㄠ, / ] lit. money wrapped in red as a gift; a bonus payment; a kickback; a bribe, #4,580 [Add to Longdo]
[chéng bāo, ㄔㄥˊ ㄅㄠ, ] contract, #4,704 [Add to Longdo]
[miàn bāo, ㄇㄧㄢˋ ㄅㄠ, / ] bread, #6,188 [Add to Longdo]
[qián bāo, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄠ, / ] purse; wallet, #6,402 [Add to Longdo]
[bāo wéi, ㄅㄠ ㄨㄟˊ, / ] surround; encircle, #6,897 [Add to Longdo]
[bāo guǒ, ㄅㄠ ㄍㄨㄛˇ, ] wrap up; bind up; bundle; package, #7,365 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[つつむ, tsutsumu] Thai: ห่อ
[つつむ, tsutsumu] Thai: บรรจุ English: to pack
[つつむ, tsutsumu] Thai: ห่อของ English: to do up

Japanese-English: EDICT Dictionary
[パオ, pao] (n) (See ゲル・3) yurt (chi [Add to Longdo]
まる[くるまる, kurumaru] (v5r,vi) to be wrapped up (e.g. in a blanket); to cover oneself [Add to Longdo]
[つつみ, tsutsumi] (n) bundle; package; parcel; bale; (P) [Add to Longdo]
みなく[つつみなく, tsutsuminaku] (adv) without concealment; without reserve; frankly [Add to Longdo]
み隠し[つつみかくし, tsutsumikakushi] (n,vs) concealment [Add to Longdo]
み隠す;隠す;み匿す;みかくす[つつみかくす, tsutsumikakusu] (v5s,vt) to conceal; to keep secret; to cover up [Add to Longdo]
み金;[つつみがね;つつみきん, tsutsumigane ; tsutsumikin] (n) money tip wrapped in paper [Add to Longdo]
み構え;構え[つつみがまえ, tsutsumigamae] (n) kanji "wrapping" radical (radical 20) [Add to Longdo]
み込む[つつみこむ, tsutsumikomu] (v5m,vt) to wrap up [Add to Longdo]
み紙(P);[つつみがみ, tsutsumigami] (n) wrapping paper; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Did you get the package I sent you?お送りした小、受け取りましたか。
Can you wrap these neatly for me?きれいにんでいただけますか。
Could you wrap it in Christmas wrapping?クリスマスプレゼント用に装してください。
This instant soup comes in individual packets.このインスタントスープは1つ1つみの中に入っている。
This parcel is dressed to you.この小は君宛てだ。 [M]
I'd like to mail this package to Canada.この小をカナダへ送りたいのですが。
I want you to send this parcel at once.この小をすぐ送ってもらいたい。
I want to send this parcel at once.この小をすぐ送りたい。
I'd like to have this parcel registered.この小を書留にしたいのですが。
Please send this parcel by sea.この小を船便で送ってください。
Will you mail this parcel for me?この小を郵便で出してくれませんか。
Please take this parcel to the post-office.この小を郵便局へもっていってください。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My wallet?[CN] 钱 Helpless (2012)
Will you two stop arguing about your bandages, look at me![JA] お前ら、俺のbandage(帯・処置)でグダグダ言うな! 俺を見ろ! What's Up, Tiger Lily? (1966)
GIVE US THIS DAY OUR DAILY BREAD[CN] 把今天的面给我们 Battleship Potemkin (1925)
Bag it.[CN] 起来 Die Hard (1988)
I didn't get any bandage at all![JA] 俺には帯も処置も(bandage)もない! What's Up, Tiger Lily? (1966)
Now, I'm sure you are all aware of the extremely grave potential for cultural shock and social disorientation contained in this present situation if the facts were prematurely and suddenly made public without adequate preparation and conditioning.[JA] わたしは確信している もし充分な準備と調整も無しに 突然事実が公表されたら―― この発見に内された 特別な意味は―― 2001: A Space Odyssey (1968)
While I was in jail, I received a key and this note hidden in a package.[JA] 刑務所の中でこの鍵を受け取ったの。 そしてこのノート... ...みに隠されてたの... What's Up, Tiger Lily? (1966)
I'll give you all these for 300 dollars. I mean 200 dollars.[CN] 因为她整晚没有睡觉寿司 Episode #1.2 (2004)
the lovers held hands.[JA] 分厚いコートに身をみ 恋人たちは手を握り合う Be My Valentine, Charlie Brown (1975)
The strings were being drawn tighter and tighter.[JA] 囲網はどんどん狭まった He Walked by Night (1948)
-Nineteen.[CN] 19 4 Days Out (2009)
If you let her be beside me for rest of my time,[CN] 只要能够将她留在我身边 火腿两个 蟹肉棒三 Episode #1.8 (2004)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
括的[ほうかつてき, houkatsuteki] comprehensive [Add to Longdo]
括的試験サービス[ほうかつてきしけんサービス, houkatsutekishiken sa-bisu] comprehensive testing service [Add to Longdo]
絡線[ほうらくせん, hourakusen] envelope [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
み紙[つつみがみ, tsutsumigami] Einwickelpapier, Packpapier [Add to Longdo]
[つつむ, tsutsumu] einwickeln, verpacken [Add to Longdo]
[ほうちょう, houchou] Kuechenmesser [Add to Longdo]
[ほうがん, hougan] enthalten, umfassen, einschliessen [Add to Longdo]
[ほうい, houi] Einschliessung, Umschliessung, Belagerung [Add to Longdo]
容力[ほうようりょく, houyouryoku] Kapazitaet, Toleranz, Grossmut [Add to Longdo]
[ほうたい, houtai] Verband, Binde [Add to Longdo]
括的[ほうかつてき, houkatsuteki] umfassend, einschliessend [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top