Search result for

(61 entries)
(0.0367 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -五-, *五*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ご, go] (n) ห้า
[いつつ, itsutsu] (n) ห้าชิ้น/อย่าง
[ごじゅう, gojuu] (n) ห้าสิบ
[いつか, itsuka] (n) วันที่ห้าของเดือน,ห้าวัน
[ごしょ, gosho] (n) หนังสือเบญจบรรณ เป็นหนังสือห้าเล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(ภาคพันธสัญญาเก่า) ซึ่งประกอบไปด้วย หนังสือปฐมกาล หนังสืออพยพ หนังสือเลวีนิติ หนังสือกันดารวิถี และหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ, See also: R. Old Testament, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy
[ごりん, gorin] (n) โอลิมปิก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ごがつ, gogatsu] Thai: เดือนที่ห้าของปี English: May

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[五, wǔ, ˇ] five; surname
Radical: Decomposition: 二 (èr ㄦˋ) 
Etymology: [ideographic] Five elements (the cross with the extra stroke) between heaven 一 and earth 一 

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);5[ご(P);いつ;い, go (P); itsu ; i] (num) five; (P) [Add to Longdo]
つ(P);5つ[いつつ, itsutsu] (num) five; (P) [Add to Longdo]
つ子[いつつご, itsutsugo] (n) quintuplets [Add to Longdo]
[ごあく, goaku] (n) the five sins in Buddhism (murder, theft, adultery, falsehood and drink) [Add to Longdo]
位鷺[ごいさぎ;ゴイサギ, goisagi ; goisagi] (n) (uk) black-crowned night heron (Nycticorax nycticorax); night heron [Add to Longdo]
[ごおん, goon] (n) (arch) {Buddh} (See 蘊) the five skandhas (the five aggregates [Add to Longdo]
陰盛苦[ごおんじょうく, goonjouku] (n) {Buddh} (See 陰) the pain brought on by the five skandha [Add to Longdo]
右衛門風呂[ごえもんぶろ, goemonburo] (n) bath heated directly from beneath, with a floating wooden lid on which the bather sits causing it to sink (named after the robber Goemon Ishikawa, who was boiled to death in one) [Add to Longdo]
[ごおう, goou] (n) (See 九星) fifth of nine traditional astrological signs (corresponding to Saturn and central) [Add to Longdo]
[ごいん;ごおん, goin ; goon] (n) pentatonic scale [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǔ, ˇ, ] five; 5 [Add to Longdo]
[wǔ yī, ˇ ㄧ, ] 5-1 (May 1st) [Add to Longdo]
[wǔ dài, ˇ ㄉㄞˋ, ] Five dynasties (in different contexts, from mythology through to Han and the interregnum between Han and Tang); the five dynasties forming the interregnum between Tang and Song (936-947) - namely Later Liang 后梁, Later Tang 后唐, Later Jin 后晋, Later Han 后汉, [Add to Longdo]
代十国[wǔ dài shí guó, ˇ ㄉㄞˋ ㄕˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Five Dynasties and Ten Kingdoms Period between Tang and Song (907-960) [Add to Longdo]
代史[Wǔ dài shǐ, ˇ ㄉㄞˋ ㄕˇ, ] History of the Five Dynasties, eighteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Xue Juzheng 薛居正 in 974 during Northern Song 北宋, 150 scrolls [Add to Longdo]
光十色[wǔ guāng shí sè, ˇ ㄍㄨㄤ ㄕˊ ㄙㄜˋ, ] brilliant colors [Add to Longdo]
六十岁[wǔ liù shí suì, ˇ ㄌㄧㄡˋ ㄕˊ ㄙㄨㄟˋ, / ] (in one's) fifties or sixties (years of age) [Add to Longdo]
[Wǔ Liáng, ˇ ㄌㄧㄤˊ, ] the five Liang of the Sixteen Kingdoms, namely Former Liang 前涼 (314-376), Later Liang 後涼 (386-403), Northern Liang 北涼 (398-439), Southern Liang 南涼 (397-414), Western Liang 西涼 (400-421) [Add to Longdo]
分之一[wǔ fēn zhī yī, ˇ ㄈㄣ ㄓ ㄧ, ] one fifth [Add to Longdo]
分熟[wǔ fēn shú, ˇ ㄈㄣ ㄕㄨˊ, ] cooked five minutes; medium (of steak) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
After 11 o'clock the guests began to leave by twos and threes.11時を過ぎると、お客たちは三々々帰り始めた。
It is a little after a quarter to eleven.11時十分前を少し過ぎています。
By the age of 25, she had lived in five different countries.25歳までに、彼女はつの異なる国で暮らしてきた。
It is a toss-up whether the playboy will marry the blonde or the brunette; both girls are so beautiful.あのプレイボーイと結婚するのはブロンドの女の子か、ブルーネットの女の子か分といったところだ。どちらもきれいだから。
In America rice can be bought for a fifth of what it costs in Japan.アメリカなら、米は日本の分の一の程度の値段で手に入ります。
Our family consists of five members.うちの家族は人から成る。
Ahhh! Feel that beer seep into every fiber of my being. Yep nothing beats a cold one after work.くーっ、ビールが臓六腑にしみわたる。やっぱり仕事の後はビールだね。
There is five pencils here.ここに本の鉛筆がある。
This is Watanabe Goroh.こちらは渡辺郎です。
This drawing dates back to the fifteenth century.この絵画は十世紀のものだ。
It took me five hours to make this kennel.この犬小屋を作るのに僕は時間かかった。 [M]
This man has been blind for five years at least.この人は目が見えなくなって年になる。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Five minutes later, he's back in the race.[JA] その分後男は再び元気になった Eastwatch (2017)
Then just write them", you said.[CN] 年前 我们第一次见面时 樱井先生是这么对我说的 Appeal (2017)
Well, I learned it when I was five.[JA] 俺は歳で習ったぞ The Spoils of War (2017)
But a few days after my father committed his crime, she left me without saying a word.[CN] 上一次交女朋友是在年前 Affection (2017)
- Still five gold dragons?[JA] - 竜金貨枚かな? Eastwatch (2017)
Thanks to the involvement of these five women.[CN] 我从半年前开始 和这个女人开始了同居生活 Affection (2017)
The number of mysterious women was reduced to four, and our odd lifestyle instantly became extraordinary again.[CN] 我从半年前开始和个女人 开始了同居生活 Disbanded (2017)
Yesterday afternoon, at an apartment in Kita Ward, middle-aged male and female were stabbed dozens of times, and ending up being killed.[CN] 我从半年前开始 和收到不明人士所寄出的邀请函的 个女人 开始了同居生活 Reason (2017)
-50/50?[JA] (山里)分? The Riko Special (2016)
Shin, it's your new novel![CN] 我的人生卷入了个女人 并起了巨大的变化 Appeal (2017)
Well...[CN] (引起话题的小说家 和个女人住在同一屋檐下? Affection (2017)
Her reason for doing it was something I could never possibly understand.[CN] 这半年来 我和个女人同住在一个屋檐下 Emotions (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ごたい, gotai] der_ganze_Koerper [Add to Longdo]
十音順[ごじゅうおんじゅん, gojuuonjun] Abfolge_der_50_jap.Silbenlaute [Add to Longdo]
大州[ごだいしゅう, godaishuu] die_fuenf_Erdteile [Add to Longdo]
[ごかん, gokan] die_fuenf_Sinne [Add to Longdo]
[ごこく, gokoku] die_5_Getreidearten, Getreide [Add to Longdo]
[ごりん, gorin] Olympische_Spiele [Add to Longdo]
輪大会[ごりんたいかい, gorintaikai] Olympische_Spiele [Add to Longdo]
里霧中[ごりむちゅう, gorimuchuu] ratlos, hilflos [Add to Longdo]
重の塔[ごじゅうのとう, gojuunotou] 5-stoeckige_Pagode [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top