ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -銅-, *銅*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[銅, tóng, ㄊㄨㄥˊ] copper, bronze
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  同 (tóng ㄊㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 9,732

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, / ] copper Cu, transition metal, atomic number 29, #2,027 [Add to Longdo]
铜牌[tóng pái, ㄊㄨㄥˊ ㄆㄞˊ, / ] bronze medal, #14,600 [Add to Longdo]
青铜[qīng tóng, ㄑㄧㄥ ㄊㄨㄥˊ, / ] bronze, #20,893 [Add to Longdo]
铜像[tóng xiàng, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄤˋ, / ] a bronze (statue), #26,194 [Add to Longdo]
青铜器[qīng tóng qì, ㄑㄧㄥ ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧˋ, / ] bronze implement; refers to ancient bronze artefacts, from c. 2,000 BC, #31,991 [Add to Longdo]
铜仁[Tóng rén, ㄊㄨㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] Tongren city and prefecture in Guizhou, #37,549 [Add to Longdo]
铜陵[Tóng líng, ㄊㄨㄥˊ ㄌㄧㄥˊ, / ] Tongling prefecture level city in Anhui, #40,675 [Add to Longdo]
铜板[tóng bǎn, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄢˇ, / ] copper coin, #42,425 [Add to Longdo]
铜鼓[Tóng gǔ, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨˇ, / ] Tonggu county in Yichun 宜春, Jiangxi, #45,540 [Add to Longdo]
铜仁地区[Tóng rén dì qū, ㄊㄨㄥˊ ㄖㄣˊ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] Tongren prefecture in Guizhou, #46,998 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);赤金[どう()(P);あかがね, dou ( dou )(P); akagane] (n) copper; (P) [Add to Longdo]
の器[あかがねのうつわ, akaganenoutsuwa] (n) copper vessel [Add to Longdo]
アンモニア法[どうアンモニアほう, dou anmonia hou] (n) cuprous ammoniacal process [Add to Longdo]
メダリスト[どうメダリスト, dou medarisuto] (n) bronze medallist [Add to Longdo]
メダル[どうメダル, dou medaru] (n) bronze medal [Add to Longdo]
[どうか, douka] (n) copper coin; (P) [Add to Longdo]
[どうき, douki] (n) copperware [Add to Longdo]
器時代[どうきじだい, doukijidai] (n) Copper Age (period in which metal tools started to be used alongside stone tools) [Add to Longdo]
[どうきょう, doukyou] (n) bronze mirror [Add to Longdo]
[どうけん, douken] (n) bronze sword [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In Olympic competitions, a gold medal is for first place, a silver medal for second, and a bronze medal is for third place.オリンピックでは金メダルが1位、銀メダルが2位、メダルが3位だ。
Here are a few coppers.ここの数枚の貨がある。
The bronze statue looks quite nice from a distance.その像を遠くから見るとかなり素敵に見えます。
Brass is an alloy of copper and zinc.真ちゅうはと亜鉛の合金である。
Bronze is composed of copper and tin.とすずから成り立っている。
Electricity cables are made of copper.電線はでできている。
Copper conducts electricity well.はよく電気を通す。
Copper conducts electricity well.は電気をよく伝える。
Copper and silver are both metals.も銀も金属である。
The completion of the bronze statue did credit to the sculptor.像の完成はその彫刻家に名誉となった。
They set up a bronze statue of the hero.彼らはその英雄の像を建てた。
They cast bronze into a statue.彼らは青で像を鋳造した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"The Gambling House of the Cursed Millions."[CN] "臭賭場" Pearls of the Deep (1965)
He transformed into a raccoon statue![JA] 彼は、変換された アライグマ像に! Pom Poko (1994)
hand-plated copper plates were produced to meet the large demand.[JA] "1800年には手作りの板が 登場して―" "大人気となった" Be My Valentine, Charlie Brown (1975)
It's just a bunch of old junk, like the copper kettle in the yard back home.[JA] ガラクタでしょ 家の裏にあったヤカンそっくり Return to Oz (1985)
What are you doing? This man is officially invited, he's the artist.[JA] この人は像を作った 芸術家なんです Turkish Delight (1973)
Ah, save your nickels, you may need them.[CN] -你就省省你的錢吧,到時候你會用到的 Applause (1929)
People will think I have a new statue.[JA] 新しい像にでもするわ Return to Oz (1985)
Beneath a sun the co/or of copper and blood[CN] 在古色和血紅色的太陽下 Alambrista! (1977)
You owe me three farthings say the bells of St Martin's.[JA] あなたは 私に3枚の青貨を 借りている 1984 (1984)
And no pennies.[JA] 貨じぇねぇぞ! What's Up, Tiger Lily? (1966)
Ta Chia Liao, you make me lost half of a coin I deduct the amount from your salary.[CN] 你害我損失半個板 我扣你兩天薪水 Gui ma tian shi (1984)
Do you know we can't live without money?[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}不知道家裏少個板也過不了日子 Dai lü nian hua (1957)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[どうせん, dousen] copper line, copper wire [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[どう, dou] KUPFER [Add to Longdo]
メダル[どうめだる, doumedaru] Bronzemedaille [Add to Longdo]
[どうぞう, douzou] Bronzestatue [Add to Longdo]
[どうざん, douzan] Kupfermine, Kupferbergwerk [Add to Longdo]
版画[どうはんが, douhanga] Kupferstich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top