ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be cautious

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be cautious-, *be cautious*, be cautiou
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, Kitty, I have at last learnt to be cautious, and you will feel the effects of it.ไม่เลยคิตตี้ พ่อเพิ่งมีบทเรียนให้ต้องระมัดระวัง และลูกจะต้องได้รับผลกระทบจากมัน Episode #1.5 (1995)
I believe it wise to be cautious.ฉันเชื่อว่ามีสติปัญญาที่จะสามารถระมัดระวัง Anna and the King (1999)
I gave you an order to be cautious, no matter what happened!ชายคนนั้นหาเรื่องเรา เราไม่มีทางเลือก Shadowless Sword (2005)
We have to be cautious.เราต้องระมัดระวัง Episode #1.42 (2006)
If I were him, I'd be cautious.ถ้าจอเขา ต้องระวังตัวละ Goth (2008)
If this guy's got half a brain, he's going to be cautious and armed.หมอนี่ไม่ค่อยฉลาด เขาจะใช้ความระมัดระวังและติดอาวุธ Hell Followed (2008)
I'm just saying you need to be cautious, because it sounds like she's pretty handy with a sword.ข้าแค่จะบอกว่าท่านต้องระวังตัวไว้ เพราะดูเหมือนว่านางจะ ใช้ดาบได้ดีทีเดียว The Sins of the Father (2009)
I will be cautious.ฉันจะต้องระมัดระวัง Postman to Heaven (2009)
Come on. Why be cautious?ไม่เอาน่า ทำไมถึงต้องประหยัดกันนักล่ะ Full Measure (2010)
Impressive, but we must be cautious.น่าประทับใจ แต่เราก็ต้องระวัง ทำไมละ? The Robotic Manipulation (2010)
Which means we've gotta be cautious.ต้องฉลาดให้มาก The Man Who Would Be King (2011)
I'd ask him along just to be cautious.ผมจะให้เค้าไปคอยช่วยระวังให้คุณด้วย Cherokee Rose (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอบคอบ[V] be cautious, See also: be circumspect, be careful, be discreet, Syn. ถ้วนถี่, Ant. สะเพร่า, เผอเรอ, Example: เธอรอบคอบมากที่เอาร่มมาด้วย, Thai definition: พิจารณาโดยรอบแม้แต่เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น
รัดกุม[V] be circumspect, See also: be cautious, Syn. รอบคอบ, ละเอียด, Example: การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่รัดกุม ทำให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ระมัดระวัง[V] be careful, See also: be cautious, take precaution, take care, Syn. รอบคอบ, ระแวดระวัง, Ant. เลินเล่อ, ประมาท, Example: เมื่อจะใช้สารเคมีฆ่าแมลงจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อลดอันตรายจากสารเคมีฆ่าแมลง
ยับยั้งชั่งใจ[V] restrain, See also: be cautious, be careful, be guarded, be prudent, be careful, Syn. ไตร่ตรอง, ใคร่ครวญ, ข่มใจ, Example: ถ้าเด็กคนใดรู้จักยับยั้งชั่งใจ แสดงว่าเด็กคนนั้นมีพัฒนาการทางอารมณ์, Thai definition: คิดรอบคอบก่อนทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระมัดระวัง[v.] (ramatrawang) EN: be careful ; be cautious ; take precaution ; take care   FR: faire attention
รัดกุม[v.] (ratkum) EN: be circumspect ; be cautious ; be watertight ; be concise ; be expedient   
รอบคอบ[v.] (røpkhøp) EN: be cautious ; be circumspect ; be careful ; be discreet   FR: être prudent
ยั้งคิด[v.] (yangkhit) EN: be discreet ; be cautious ; be prudent ; be circumspect ; be careful ; be considerate   

Japanese-English: EDICT Dictionary
戒める(P);誡める;警める[いましめる, imashimeru] (v1,vt) (1) to admonish; to warn; to remonstrate; (2) to prohibit; to forbid; (3) (arch) to be cautious; (4) (arch) to punish; (P) [Add to Longdo]
警戒[けいかい, keikai] (n,adj-no) (1) vigilance; precaution; watch; lookout; alertness; (vs) (2) to be vigilant; to be cautious; to guard (against); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top