ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

仓库

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -仓库-, *仓库*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仓库[cāng kù, ㄘㄤ ㄎㄨˋ, / ] depot; storehouse; warehouse, #6,224 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Two sailors found him lying in a depot washroom in a pool of blood.[CN] 两个船员发现他躺在仓库的 洗手间内浑身是血 The Killers (1946)
I've just bought Wuthering Heights-- the house, the stock and the moors.[CN] 我刚买了呼啸山庄... 房子 仓库 还有荒野 Wuthering Heights (1939)
Kind of a storeroom.[CN] 象是一间仓库 The Asphalt Jungle (1950)
It's okay, though. I've got a hideout. A warehouse in Folsom.[CN] 这也没问题,我有一个藏身点 福尔松的一个仓库 The Lineup (1958)
Warehouse?[CN] 仓库? Rurouni Kenshin Part I: Origins (2012)
- We found where he broke through the warehouse.[CN] - 我们找到了他通过的仓库 Union Station (1950)
Meanwhile in Vantucci's warehouse...[CN] 与此同时在范图奇的仓库里... T-Men (1947)
It's all washed up, but before you tackle this warehouse yarn...[CN] 都结束了, 在你去着手仓库案子前 Call Northside 777 (1948)
Pasquale sent them to see his friend, Vantucci... who ran a produce warehouse as a cover for his dealings in hijacked liquor... and counterfeit Internal Revenue stamps.[CN] 帕斯夸尔把他们送去见他的朋友,范图奇... 后者经营着一家生产仓库作为掩护来控制酒精交易... 和伪造国内税收邮票 T-Men (1947)
- In the stockroom.[CN] -在那的仓库 Summer with Monika (1953)
Have you seen this item on the warehouse fire?[CN] 你读了这则仓库着火的事件吗? Call Northside 777 (1948)
We're tearing this dump down![CN] 我们要拆了这仓库! We're tearing this dump down! This Gun for Hire (1942)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top