Search result for

seaweed

(41 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seaweed-, *seaweed*, seawe, seawee
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seaweed[N] สาหร่ายทะเล, See also: พืชที่เติบโตในทะเล, Syn. kelp, wrack

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seaweed(ซี'วีด) n. สาหร่ายทะเล,alga (ดู) ทะเล

English-Thai: Nontri Dictionary
seaweed(n) สาหร่ายทะเล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Seaweed productผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเล [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Seaweed's gross.สาหร่ายมันแหยะอะค่ะ New York, I Love You (2008)
Seaweeds waving gently, in the big blue seaสาหร่ายสะบัดพลิ้ว, ในทะเลสีคราม แหวกว่ายร่าเริงกับเหล่าพี่น้องอันนับไม่ถ้วน Ponyo (2008)
Noda Seaweedสาหร่ายโนดะ Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
I made a big pot of seaweed soup and am eating 'till I explode!ฉันทำซุปสาหร่ายหม้อเบ้อเริ่ม และกำลังกินจนกว่าพุงจะแตกเลย *เป็นธรรมเนียมวัฒนธรรมของวันเกิดในประเทศเกาหลี Personal Taste (2010)
When did seaweed soup transform into ramen?ซุปสาหร่ายกลายเป็นราเมนตั้งแต่เมื่อไรเนี่ย? Personal Taste (2010)
Seaweed soup, sikhye*, 5 eggs. (*sweet rice drink)ซุป,เหล้าน้ำข้าว,ไข่ 5 ฟอง Episode #1.6 (2010)
You didn't drink seaweed soup today, right? You just focused on work, right?วันนี้คุณไม่ได้กินแม้กระทั่งซุปสาหร่าย เอาแต่ทำงานทั้งวัน ใช่มั้ยล่ะ? Episode #1.8 (2010)
Well, on Monday she got the seaweed wrap,วันจันทร์เธอจะนวดด้วยสาหร่าย Flashback (2011)
Can we have some noodles and seaweed, one of each please?ขอบะหมี่กับสาหร่ายอย่างละจานด้วยค่ะ City Hunter (2011)
Oh, Armando felt so bad, he gave me a complimentary seaweed wrap.โอ้ อแมนโดรู้สึกผิดมาก เขาเลยสมนาคุณ ทำ wrap สาหร่ายให้ The Art of Making Art (2011)
I am say flavored roasted seaweed to roll up.สาหร่ายม้วนนะของโปรดฉันเลย Spellbound (2011)
Doing what one person to hide over there ferocious to gnaw flavored roasted seaweed to roll up?ไปนั่งหลบกินคิมบิบับอยู่ตรงนั้นคนเดียวทำไม Spellbound (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seaweedDo you eat seaweed in your country?
seaweedOur cat is very fond of seaweed.
seaweedThis is the first time I've had seaweed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาหร่าย[N] seaweed, Example: เศษอินทรียวัตถุที่อุดมสมบูรณ์นี้ทำให้สาหร่ายและแพลงค์ตันเจริญเติบโตเป็นอาหารของลูกปลาลูกกุ้ง, Thai definition: ชื่อพืชชั้นสูงที่มีดอกบางชนิดซึ่งขึ้นอยู่ในน้ำ เช่น สาหร่ายพุงชะโด (Ceratophyllum demersum Linn.) ในวงศ์ Ceratophyllaceae สาหร่ายเส้นด้าย (Najas graminea Del.) ในวงศ์ Najadaceae

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาหร่าย[n.] (sārāi) EN: seaweed ; algae   FR: algue [f]
สาหร่ายทะเล[n. exp.] (sārāi thalē) EN: aquatic weed ; algae ; seaweed   FR: algue marine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SEAWEED    S IY1 W IY2 D
SEAWEEDS    S IY1 W IY2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seaweed    (n) (s ii1 w ii d)
seaweeds    (n) (s ii1 w ii d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seegras {n} | Seegräser {pl}seaweed | seaweeds [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
カラギーナン;カラギナン;カラゲナン[, karagi-nan ; karaginan ; karagenan] (n) carrageenan (seaweed-based emulsifying agent) [Add to Longdo]
河童巻;河童巻き[かっぱまき, kappamaki] (n) cucumber sushi wrapped in nori (seaweed) [Add to Longdo]
海松;水松[みる;すいしょう(水松);ミル, miru ; suishou ( mizu matsu ); miru] (n) (uk) Codium fragile (species of seaweed) [Add to Longdo]
海草[かいそう;うみくさ;うみぐさ, kaisou ; umikusa ; umigusa] (n) (1) marine plant; (2) (かいそう only) (col) (See 海藻) seaweed [Add to Longdo]
海藻[かいそう, kaisou] (n) seaweed; (P) [Add to Longdo]
海藻類[かいそうるい, kaisourui] (n) seaweed; sea vegetable [Add to Longdo]
海苔[のり(gikun), nori (gikun)] (n) nori (edible seaweed, esp. species Porphyra tenera and others of genus Porphyra, usu. dried and pressed into sheets); laver; (P) [Add to Longdo]
海髪[おご;うご;おごのり, ogo ; ugo ; ogonori] (n) ogo (seaweed) [Add to Longdo]
乾海苔[ほしのり, hoshinori] (n) dried edible seaweed [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海藻[hǎi zǎo, ㄏㄞˇ ㄗㄠˇ, ] seaweed, #29,894 [Add to Longdo]
石花菜[shí huā cài, ㄕˊ ㄏㄨㄚ ㄘㄞˋ, ] seaweed (Gelidium amansii); Japanese Isinglass, #230,628 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seaweed \Sea"weed`\, n.
   1. Popularly, any plant or plants growing in the sea.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) Any marine plant of the class Algae, as kelp,
    dulse, {Fucus}, {Ulva}, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seaweed
   n 1: plant growing in the sea, especially marine algae

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top