ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cognizance

K AA1 G N AH0 Z AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cognizance-, *cognizance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cognizance(n) การตระหนักรู้, See also: การรับรู้, Syn. awareness, perception
cognizance(n) ความรู้ความเข้าใจ, Syn. knowledge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cognizancen. การรับรู้, การยอมรับ, การสังเกต, คำสั่งศาล, อำนาจการพิจารณาคดี, อำนาจศาล, วงความรู้, ขอบข่ายของการสังเกต, Syn. cognisance
recognizance(ริคอก'นิเซินซฺ, -คอน'นิเซินซฺ) n. การค้ำประกัน, หนังสือค้ำประกัน, เงินประกันที่มอบให้แก่ศาล, เงินประกัน, เงินค้ำประกัน, หลักฐาน, เครื่องแสดง, เหรียญหรือเข็มประดับ

English-Thai: Nontri Dictionary
cognizance(n) การยอมรับ, การสังเกต, อำนาจการพิจารณาคดี
recognizance(n) ข้อผูกมัด, เงินประกัน, การค้ำประกัน, หลักฐาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cognizance๑. การรับรู้๒. อำนาจหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cognizance, judicialข้อที่ศาลรู้เอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัมปชัญญะ[sampachanya] (n) EN: consciousness ; awareness ; cognizance ; knowingness  FR: conscience [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COGNIZANCE K AA1 G N AH0 Z AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cognizance (n) kˈɒgnɪzəns (k o1 g n i z @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
認識[にんしき, ninshiki] (n, vs, adj-no) recognition; cognizance; cognisance; (P) #1,897 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cognizance \Cog"ni*zance\ (? or ?; 277), n. [OF. conissance,
   conoissance, F. connaissance, LL. cognoscentia, fr. L.
   cognoscere to know. See {Cognition}, and cf. {Cognoscence},
   {Connoisseur}.]
   1. Apprehension by the understanding; perception;
    observation.
    [1913 Webster]
 
       Within the cognizance and lying under the control of
       their divine Governor.        --Bp. Hurd
    [1913 Webster]
 
   2. Recollection; recognition.
    [1913 Webster]
 
       Who, soon as on that knight his eye did glance,
       Eftsoones of him had perfect cognizance. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law)
    (a) Jurisdiction, or the power given by law to hear and
      decide controversies.
    (b) The hearing a matter judicially.
    (c) An acknowledgment of a fine of lands and tenements or
      confession of a thing done. [Eng.]
    (d) A form of defense in the action of replevin, by which
      the defendant insists that the goods were lawfully
      taken, as a distress, by defendant, acting as servant
      for another. [Eng.] --Cowell. Mozley & W.
      [1913 Webster]
 
   4. The distinguishing mark worn by an armed knight, usually
    upon the helmet, and by his retainers and followers:
    Hence, in general, a badge worn by a retainer or
    dependent, to indicate the person or party to which he
    belonged; a token by which a thing may be known.
    [1913 Webster]
 
       Wearing the liveries and cognizance of their master.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
       This pale and angry rose,
       As cognizance of my blood-drinking hate. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cognizance
   n 1: having knowledge of; "he had no awareness of his mistakes";
      "his sudden consciousness of the problem he faced"; "their
      intelligence and general knowingness was impressive" [syn:
      {awareness}, {consciousness}, {cognizance}, {cognisance},
      {knowingness}] [ant: {incognizance}]
   2: range of what one can know or understand; "beyond my ken"
     [syn: {cognizance}, {ken}]
   3: range or scope of what is perceived

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top