ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*gather*

G AE1 DH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gather, -gather-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gather(vi) ชุมนุม, See also: รวมกลุ่ม, รวมตัวกัน, จับกลุ่มกัน, Syn. group, band, flock, Ant. divide, scatter
gather(vt) ชุมนุม, See also: รวมกลุ่ม, รวมตัว, จับกลุ่ม, Syn. group, band, flock, Ant. divide, scatter
gather(vt) เก็บเกี่ยว, See also: รวบรวม, Syn. garner, reap
gather(vt) รวมความคิด
gatherer(n) ผู้รวบรวม, Syn. collector
ingather(vt) เก็บรวบรวม, See also: รวบรวม, เก็บเกี่ยว, Syn. assemble, harvest
ingather(vi) รวมตัวกัน (วรรณคดี), See also: ชุมนุมกัน, Syn. converge, assemble
gather in(phrv) เก็บเกี่ยวพืชผล, See also: สะสม, เก็บเกี่ยว, Syn. garner in
gather in(phrv) เย็บเข้าไป, See also: เย็บเก็บ
gather in(phrv) สะสม (เงิน), See also: ได้รับ
gather to(phrv) รวมเข้ามายัง, See also: รวบรวมไปทาง
gather up(phrv) รวบรวม, See also: เก็บรวบรวม, Syn. pick up
gather up(phrv) เกร็ง, See also: รวบรวมกำลัง
gather up(phrv) รวบรวม (ความรู้สึกเช่น ความกล้า)
gathering(n) การจับกลุ่ม, See also: การรวบรวม, การรวมตัว, การผนวก, Syn. company, collection, conference, Ant. individual
woolgather(vi) ตกอยู่ในห้วงฝัน, See also: ใจลอย, ฝันกลางวัน, Syn. daydream
gather from(phrv) เก็บเกี่ยว (พืชผล) จาก, See also: เก็บเกี่ยวจาก
gather from(phrv) มุง, See also: ห้อมล้อม, พากันมามุง จากที่ต่างๆ
gather from(phrv) จับใจความจาก, See also: เข้าใจจาก, ตีความจาก, รู้ได้จาก, เก็บใจความจาก, Syn. understand by
gather round(phrv) ห้อมล้อมเข้ามา, See also: ฝูงชน เร่เข้ามา, ชุมนุม, รวมตัวกันเข้ามา, ล้อม, ล้อมรอบ, เข้ามาล้อม
gather round(phrv) ร่วมกันสนับสนุน
woolgatherer(n) ผู้ที่ตกอยู่ในห้วงเพ้อฝัน, See also: ผู้ที่ใจลอย, ผู้ที่ฝันกลางวัน, Syn. daydreamer, stargazer
woolgathering(n) การตกอยู่ในห้วงฝัน, See also: การใจลอย, การฝันกลางวัน, Syn. absent-mindedness, daydream
woolgathering(adj) ฟุ้งซ่าน, See also: ใจลอย, ฝันกลางวัน, Syn. absent-minded, daydreamy
wool-gathering(idm) ฝันกลางวัน, See also: เพ้อเจ้อ
gather together(phrv) ออกันเข้ามา, See also: กรูกันเข้ามา, Syn. get together
gather up the threads(idm) เพิ่มเติม, See also: จัดเก็บ, รวบรวม, Syn. pick up
gather oneself together(phrv) รวบรวมสมาธิ, See also: ควบคุมตัวเอง, Syn. get together, pull together
be gathered to one's fathers(idm) ตาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gather(แกธ'เธอะ) vt., vi., n. (การ) รวบรวม, จัดรวม, สะสม, ขมวดคิ้ว, สิ่งที่เก็บรวม, See also: gatherable n., Syn. assemble, mass
gathering(แกธ'เธอริง) n. การรวบรวม, การเก็บรวม, การรวมกลุ่ม, สิ่งที่เก็บรวมเข้าด้วยกัน, กลุ่มคน, ฝีหนอง, Syn. meeting, assembly, crowd
omnium-gatherum(ออมนิอัมแกธ'เธอะรัม) n. การเก็บรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่าง, การเก็บรวบรวมหลายสิ่งหลายอย่าง, งานเลี้ยงที่คนทุกประเภทมาร่วมกัน
woolgathering(วูล'แกธเธอริง) n. ภาวะสติลอย, ความคิดฟุ้งซ่าน, การเพ้อฝัน, See also: woolgatherer n., Syn. absentmindedness

English-Thai: Nontri Dictionary
gather(vi, vt) รวม, เก็บ, รวบรวม, จับกลุ่ม, สะสม, เกาะกัน, ชุมนุม
gathering(n) การประชุม, การชุมนุม, การรวม, การรวบรวม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gather writeการบันทึกรวม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
gatheringการจับกลุ่ม, การชุมนุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electronic news gatheringการรายงานข่าวโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Data, Gathering Moreหาข้อมูลมาเพิ่มเติม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gathering toysรวบรวมของเล่น Pinocchio (1940)
They gather, inspect and frisk them before they return to camp.มีการตรวจค้นทุกอย่าง ก่อนนักโทษจะกลับแคมป์ Night and Fog (1956)
# Gather 'round all you clownsรวบรวมรอบทั้งหมดที่คุณตัวตลก Help! (1965)
Gather your ammunition.ออกจากแพ็คของคุณโดย ลูกกลิ้ง How I Won the War (1967)
I'm simple. Gather round me.ฉันง่าย รวบรวมรอบฉัน How I Won the War (1967)
You see, one day, after a not particularly arduous or expensive skirmish, they were all gathered round me...คุณจะเห็นวันหนึ่งหลังจากที่ ไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลำบากหรือมีราคาแพงการต่อสู้ กัน พวกเขาทุกคนรวมตัวกันรอบ ฉัน How I Won the War (1967)
I believe in it. And if any one of you friends and neighbors, kind of gather around and...ผมเชื่อ ถ้าทุกท่านเข้ามารวมกัน... Blazing Saddles (1974)
"Ladies and gentlemen we have asked you to gather here to help us proclaim our right to be treated as equal citizens of the Empire.ท่านผู้มีเกียรติ เราขอให้พวกคุณมาชุมนุมกันที่นี่ เพื่อช่วยเราทวงสิทธิ ในการได้รับการปรนนิบัติ เยี่ยงชนของสหราชอาณาจักร Gandhi (1982)
Whereas, as you all know... this is my favorite gathering of the year.ในขณะที่คุณทุกคนรู้ว่า ... นี่คือการชุมนุมที่ชื่นชอบของปี Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I gathered you all here together because you were all implicated in Mr. Boddy's dastardly blackmail.ผมเชิญทุกคนมาที่นี่ เพราะทุกคนเกี่ยวข้องกับ แบล็กเมล์ของคุณบ๊อดดี้ทั้งนั้น Clue (1985)
we like what we've seen of you two. we're bucking you right up front to gathering, level 20.เราต้องการทักษะของพวกนาย พวกนายจะได้เลื่อนขั้นเป็น Level 20 Spies Like Us (1985)
gathering, level 20? that's quite a step up in base pay.Level 20 เงินดี สวัสดิการเพียบ Spies Like Us (1985)
Dearly beloved, we've gathered here today to join Stephanie and Harry in holy matricemoney.นี่อะไรเหรอ? (ของขวัญ --- กล่องใส่อัญมนีแบบเกาหลี) Full House (1987)
Break up this illegal gathering!หยุดการกระทำที่ไม่ถูกกฎหมายนี้! Akira (1988)
Among we've gathered, Trautman and the rest of his party have been taken to the regional commandment post.พวกเราทั้งหมด ทรอทแมนและทีม ถูกนำตัวไปกองบัญชาการของพื้นที่นั้น Rambo III (1988)
They're gathering acorns and making coffee from them!พวกเขากำลังรวบรวมโอ๊กและทำให้กาแฟจากพวกเขา The Russia House (1990)
I gathered them up in an old coffee can and when I awoke the next morning, I received a shock for they had doubled in size.ฉันรวบรวมพวกเขาในกาแฟกระป๋องเก่า ... ... และเมื่อฉันตื่นขึ้นมาเช้าวันรุ่งขึ้นผมได้รับการช็อต ... ... สำหรับพวกเขาได้สองเท่าในขนาด Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I want you to gather his research... all disks, hard copies, everything.ผมต้องการให้คุณ เก็บข้อมูลการวิจัยของเขา ทั้งดิสก์ ทั้งเอกสาร เอามาให้หมด The Lawnmower Man (1992)
Sisters, gather 'round.น้องๆจ๋า, มารวมกันตรงนี้ Hocus Pocus (1993)
I will gather them together.ฉันจะรวมมันเอาไว้ด้วยกัน The Joy Luck Club (1993)
They're gathering around to hear a storyกลุ่มคนนั่งรวมกันเพื่อจะฟังเรื่องเล่า The Nightmare Before Christmas (1993)
They would tell me to gather the others so that they could do tests.มันพาผมไป... . ไปสถานที่ทดสอบ Deep Throat (1993)
That night, the pub did big business as all gathered to hear the result.คืนนั้นผับขายดีเป็นที่สุด เพราะทุกคนต่างมารอฟังผลกันหมด The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
- Just gather everyone up for a staff meeting, and be happy.- เรียกทุกๆคนมาประชุม, และเราจะมีความสุข Toy Story (1995)
Dearly beloved. We are gathered here in the sight of God.ท่านที่รักทั้งหลาย พวกเรามารวมกันที่นี่ ในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า Episode #1.6 (1995)
Dearly beloved, we are gathered here in the sight of God, and in the face of this congregation, to join together this man and this woman...ท่านที่รักทั้งหลาย พวกเรามารวมกันที่นี่ในสายพระเนตร ของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อมาร่วมชุมนุมกันต่อหน้า เพื่อการรวมเป็นหนึ่งเดียวของ ผู้ชายคนนี้และผู้หญิงคนนี้ Episode #1.6 (1995)
This is what I've always dreamed of... a big, loving family gathered around the table... the way it was when I was a girl.นี่คือสิ่งที่ผมเคยฝันเสมอของ ... ใหญ่รักครอบครัวรวมตัวกันรอบโต๊ะ ... วิธีที่มันก็คือตอนที่ฉันเป็นเด็กผู้หญิง The Birdcage (1996)
Are there many gatherings to speak of?จะมีงานที่มีคนมาชุมนุมกันบ้างมั้ย The Jackal (1997)
The boars are gathering in the forest.หมูป่าจะรวบรวมอยู่ในป่า Princess Mononoke (1997)
The humans are gathering.มนุษย์จะรวบรวม Princess Mononoke (1997)
On the same field where Tibetans traditionally gathered for picnics... ground was cleared to build an airstrip... so that the plane carrying three Chinese generals could land.บนทุ่งหญ้าที่ชาวทิเบต ออกมานั่งปิคนิคกัน พื้นดินถูกปรับระดับเพื่อ สร้างทางวิ่งอากาศยาน เพื่อให้เครื่องบินของ นายพลจีนสามท่านลงจอด Seven Years in Tibet (1997)
Early bird gathers no moss, rolling stone catches the worm."ช้าๆ พร้าขึ้นสนิม ไปก่อนผ่อนทีหลัง" The Truman Show (1998)
Do they still gather together at sunrise?พวกเขายังมาชุมนุมกัน / ตอนพระอาทิดตย์อยู่มั้ย? City of Angels (1998)
Your Majesty, if we distributed some of the food... that has been reserved for the army... there would be plenty of time to gather more--ถ้าเราเอาเสบียงหลวง สำหรับกองทัพไปบรรเทาทุกข์ ก็คง... The Man in the Iron Mask (1998)
is this essential to our survival in the hunter-gatherer sense? No.ประกันชีวิตอาจไม่ได้ รวมถึงเรื่องนี้, ก็เลย-- Fight Club (1999)
Now, I have gathered a group of guys- couldn't be more perfect.เอาล่ะ ฉันได้รวมกลุ่มผู้ชาย ที่หาดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว 10 Things I Hate About You (1999)
Beebe, Moonshee, gather your things.บี๊บบี้, มูนชี, เตรียมข้าวของให้เรียบร้อย. Anna and the King (1999)
One gathers that is a good thing.ตนประเมินว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับ Bicentennial Man (1999)
What's more, it looks like Sadler's gathering together martial artists from around the world in one of his labs.แล้วก็นะ ดูเหมือนว่า แซดเลอร์ กำลังรวบรวมนักสู้... ...จากทั่วโลก ไว้ที่ห้องทดลองของเขาน่ะ Street Fighter Alpha (1999)
I gather many of you must already own the older version of the Buru-Buru Blade.เดี๋ยวก่อน แก... . One Piece: Wan pîsu (1999)
Comrades of Castelcuto, we are gathered here today to share in the tragic but honorable mourning which has struck our town.สหายแห่งคาศเตลคูโต้... เรามารวมกันในวันนี้ เพื่อไว้ทุกข์ในเหตุน่าสลดแต่เป็นเกียรติ... Malèna (2000)
He is gathering all evil to him.เขากำลังระดมความชั่วร้ายทั้งหมด The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Voldemort started to gather some followers.โวลเดอมอร์ รวบรวมสมัครพรรคพวก Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Gather around here.รวมกลุ่มตรงนี้ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Things, I gather, have gone out of control.จุดประสงค์ของพวกคุณ มีเหตุสุดวิสัย Resident Evil (2002)
Attention, everyone. Class 23, could we gather, please?ห้อง 23 มารวมกันทางนี้ The Time Machine (2002)
We are gathered in this place to put our differences aside.เรามารวมกันที่นี่... เพื่อลืมความเเตกต่างของเรา The Scorpion King (2002)
Welcome to Greenhouse Three, second years. Gather around, everyone.ขอต้อนรับสู่เรือนกระจกสาม ปีสองมารวมกันทางนี้ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Gather round!มาทางนี้ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gatherA big crowd gathered at the scene of the fire.
gatherA crowd gathered around.
gatherA crowd gathered at the scene.
gatherA crowd gathered of itself.
gatherA crowd gathered to see the fire.
gatherA crowd of people gathered around the speaker.
gatherA crowd of people gathered in the street.
gatherA crowd soon gathered around him.
gatherA crowd soon gathered around the fire engine.
gatherA crowd was gathering around him.
gatherA lot of children gathered in the garden.
gatherAnd every day the boy would come and he would gather her leaves and make them into crowns and play king of the forest.
gatherAnd so the boy climbed up the tree and gathered her apples and carried them away.
gatherA pub is a popular gathering place in which to drink beer.
gatherA rolling stone gathers no moss.
gather"A rolling stone gathers no moss" is a saying.
gatherA rolling stone gathers no moss. [ Proverb ]
gatherAs many as fifty students gathered to hear his lecture.
gatherA variety of people gathered at the meeting.
gatherBlack clouds are gathering. It's going to rain.
gatherDozens of people gathered before the station.
gatherDozens of students gathered there.
gatherGathering information is one of the essentials of travel.
gatherGather roses while you may. [ Proverb ]
gatherGather the papers and bring them here.
gatherGather ye rosebuds while ye may.
gatherGather your robe around.
gatherGather your toys together.
gatherHe gathered him children about him.
gatherHe gathered his books together.
gatherHe gathered his children around him.
gatherHe gathered his toys together.
gatherHe gathered men fresh from college and new to the business.
gatherHe travels about the world gathering facts about little known countries.
gatherI gathered from her words that she liked him.
gatherI gathered from his expression that he was very angry.
gatherI gathered from his looks he was angry with me.
gatherI gathered from this letter that he was angry.
gatherI gathered more information about it.
gatherI gather information about the quality of goods.
gatherI gather that they'll agree with us.
gatherI gather you'll agree with me.
gatherI have gathered examples with the object of making a dictionary.
gatherI think that Japanese students are very good at gathering knowledge.
gatherIt made my mother's day when all the family gathered and had a party.
gatherIt was his job to gather eggs.
gatherJane had hardly entered the room when the students gathered around her.
gatherMaruyama Park is a place where a lot of people gather.
gatherNaples gathers many tourists.
gatherNot bad - not bad at all. This is quite a gathering of talent to have under one roof.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จัดเก็บ(v) store, See also: hoard, gather, collect, stash, stockpile, accumulate, Example: การนำไมโครคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้เป็นที่แพร่หลายอย่างมากทั้งนี้เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีระเบียบและรวดเร็ว
ตั้งวง(v) gather into a group, See also: form into a group, group, Syn. จับกลุ่ม, รวมกลุ่ม, Example: พวกขี้เหล้าตั้งวงกันตั้งแต่บ่าย, Thai Definition: คุมกันขึ้นเป็นหมู่คณะ, ประชุมคนทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ดื่มเหล้า เล่นการพนัน
รวมตัว(v) assemble, See also: collect, gather together, gather into a group, rally, muster, come together to, combine in, Syn. รวมกลุ่ม, Example: เราต้องจัดการไม่ให้พวกมันรวมตัวกันได้, Thai Definition: เข้าด้วยกันเป็นกลุ่ม, ร่วมชุมนุมกัน
แน่นขนัด(v) crowd around (round), See also: gather, Syn. แน่น, คับคั่ง, เบียดเสียดยัดเยียด, Example: นักท่องเที่ยวแห่กันไปที่ชองเซลิเซ่ส์เสียแน่นขนัดจนแทบจะไม่มีทางจะเดิน, Thai Definition: อาการที่แออัดยัดเยียด หรือเบียดเสียดจนแทบไม่มีที่ว่าง
มั่ว(v) assemble, See also: conspire, swarm, gather, congregate, mustre, rally, Syn. มั่วสุม, Example: วัยรุ่นสมัยนี้มักพากันไปมั่วในผับในเธคอย่างไม่คิดถึงคนเป็นพ่อเป็นแม่, Thai Definition: มาอยู่รวมกันหรือมาสุมหัวกัน (ใช้ในทางไม่ดี)
มุง(v) crowd around, See also: throng, gather around, Example: เมื่อมีคนเป็นลม อย่าให้คนมามุง เพราะจะทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก, Thai Definition: รุมกันเข้าไปดูอย่างไม่มีระเบียบ
ระดม(v) mobilize, See also: assemble, muster, gather, come in force, Example: คู่ต่อสู้มีแผนที่จะระดมคะแนนเสียงด้วยวิธีทุจริต, Thai Definition: รวมพร้อมๆ กันอย่างรีบด่วน
หุบ(v) close, See also: shut, gather, Ant. บาน, Example: เธออ้าปากกำลังจะพูด แต่กลับหุบลงเมื่อครูเดินผ่านมา, Thai Definition: อาการรวมเข้าของสิ่งที่ขยายออก
แห่(v) flock, See also: throng, crowd, mass, gather, congregate, huddle, Syn. กรู, Example: ชาวบ้านในละแวกนี้แห่กันมาดูรถของเขาราวกับว่ามันเป็นยานอวกาศ, Thai Definition: ไปกันเป็นพวกเป็นหมู่มากๆ
ออ(v) crowd, See also: collect, gather around, throng, Example: คนดูพากันไปอออยู่ที่ทางออกเพื่อรอพบนักร้องชื่อดัง, Thai Definition: รวมกันเป็นกลุ่ม, คั่งกันอยู่
งานกินเลี้ยง(n) party, See also: reception, social gathering, get-together, function, Syn. งานเลี้ยง, งานเลี้ยงสังสรรค์, งานสังสรรค์, Example: เขาไปงานกินเลี้ยงกับเพื่อนคงจะกลับดึกๆ, Count Unit: งาน, Thai Definition: งานที่ผู้คนมาพบปะสังสรรค์กัน มีการรับประทานอาหารร่วมกันหรืออาจมีการเต้นรำ เป็นต้น
มั่วสุม(v) assemble for unlawful purposes, See also: meet or gather for unlawful purpose, Syn. สุมหัว, มั่ว, Example: เขามั่วสุมอยู่กับพวกสูบกัญชาจนดึกดื่นค่อนคืน, Thai Definition: ชุมนุมกันเพื่อกระทำการในทางไม่ดี เช่น มั่วสุมเล่นการพนัน
เก็บตก(v) pick, See also: collect, gather, Syn. เก็บ, Example: สิ่งน่าสนใจที่เราเก็บตกจากงาน BOI Fair 2000 ที่ผ่านมา คือ การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างคุณค่าทางจิตใจด้วย, Thai Definition: เก็บสิ่งที่ยังคงหลงเหลืออยู่
เก็บเกี่ยว(v) harvest, See also: reap, gather, Example: ในฤดูทำนา ชาวนาจะมีงานทำตลอด แต่หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว ชาวนาก็ไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่งแน่นอน, Thai Definition: เก็บรวบรวมพืชผล
เก็บ(v) collect, See also: gather, keep, pick up, save, Syn. สะสม, รวบรวม, Example: เราพยายามให้มีการสร้างเขื่อนเพื่อเก็บน้ำไว้ทำฝนเทียม, Thai Definition: รวบรวมไว้
เก็บ(v) pick, See also: pluck, gather, Example: แตงกวาที่วางขายอยู่ในกระจาดนี้ เพิ่งเก็บมาจากสวนเมื่อเช้านี้, Thai Definition: เอาไปหรือเอามาจากที่
เกาะกลุ่ม(v) crowd, See also: adhere, stick, cling, throng, gather, Syn. จับกลุ่ม, รวมกลุ่ม, Example: ที่บ้านครูศุข ดุริยประณีต ลูกหลานยังคงสืบทอดวิชาดนตรีภายในตระกูล เกาะกลุ่มแน่นหนามาจนถึงทุกวันนี้
เกล้า(v) wear hair in a bun or coil, See also: gather hair up, dress a tuft of hair, tie up hair in a bun, Syn. รวบ, มุ่น, Ant. ปล่อย, Example: ทางด้านวัฒนธรรม ชาวผู้ไทสวมเครื่องประดับ สร้อยข้อมือ ข้อเท้าด้วยโลหะเงิน เกล้าผมมวยสูงตั้งตรง มัดมวยด้วยผ้าแถบผืนเล็กๆ, Thai Definition: มุ่นผมให้เรียบร้อย
เข้าพกเข้าห่อ(v) save, See also: keep, put by, store, collect, gather, hoard, Ant. สุรุ่ยสุร่าย, Example: ลูกต้องรู้จักเข้าพกเข้าห่อไว้บ้างเพื่ออนาคตที่สบายในวันข้างหน้า, Thai Definition: รู้จักเก็บเอาไว้บ้าง, ใช้จ่ายอย่างไม่ฟุ่มเฟือย
คอมไพล์(v) compile, See also: gather, collect, arrange, organize, Syn. รวบรวม, เรียบเรียง, Example: ถ้าหากคุณต้องการที่จะสามารถคอมไพล์โปรแกรมที่มีขนาดใหญ่แล้วละก็ควรจะมี RAM เพิ่ม, Notes: (อังกฤษ)
รวบรวม(v) compile, See also: gather, collect, accumulate, put together, amass, Syn. สะสม, เก็บ, Example: หอวรรณกรรมรวบรวมผลงานวรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน, Thai Definition: นำสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจเอามารวมกันได้มากๆ มารวมกันไว้
สะสม(v) accumulate, See also: collect, gather, amass, hoard, store, increase, Syn. สั่งสม, รวบรวม, Example: เชื้อโรคต่างๆ ได้สะสมและเพิ่มขึ้นอย่างมากมายในห้องสำนักงาน, Thai Definition: รวบรวมให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
มืดฟ้ามัวดิน(adv) crowd in huge number of people, See also: gather in great number, over-abundantly, Syn. มากมาย, Ant. น้อย, Example: ผู้คนมาชมงานกันมืดฟ้ามัวดิน, Thai Definition: มากมายจนนับไม่ถ้วน
ผสมผเส(v) put together, See also: gather together, mix, Syn. ปนเป, ผสม, ผสมผสาน, Example: แม้แต่คุณป้าภรรยาของแกเองก็ยังผสมผเสหัวเราะตามเขาไปด้วย, Thai Definition: ปนเปกัน
ลงแขก(v) ask the help of friends and neighbors for special work, See also: gather members of a rural community to help a neighbors do something, ask friend to come a, Example: ชาวชนบทยังคงร่วมแรงกันลงแขกเก็บเกี่ยว, Thai Definition: ช่วยกันทำงานโดยวิธีผลัดเปลี่ยนช่วยกันเป็นบ้านๆ ไป
ลอม(adj) gathered together, See also: assembled, curving toward each other, Thai Definition: อาการที่โค้งเข้าหากันเป็นวง
สโมสรสันนิบาต(n) social function, See also: social gathering, party, Syn. งานสโมสรสันนิบาต, Example: นายกฯ ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานสโมสรสันนิบาตในฐานะประธานของงาน, Thai Definition: งานชุมนุมร่วมกันทางสังคม มักเป็นงานรื่นเริงกินเลี้ยงกัน
สิ่งละอันพันละน้อย(n) odds and ends, See also: omnium-gatherum, Syn. สิ่งละเล็กละน้อย, สิ่งเล็กสิ่งน้อย, Example: ผมไปเชียงใหม่คราวนั้นก็ได้สิ่งละอันพันละน้อยสะสมไว้เยอะทีเดียว, Thai Definition: สิ่งอย่างละเล็กละน้อยไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าใดนัก
ตะล่อม(v) pile up, See also: heap up, gather, garner, Syn. กอง, รวม, Ant. เกลี่ย, Example: พวกเขาช่วยกันตะล่อมข้าวที่กระจัดกระจายอยู่เต็มลานเข้าด้วยกัน, Thai Definition: ทำให้รวมกันเข้ามาเป็นกอง, ทำให้กลมเข้า
ทรสองทรสุม(v) assemble, See also: meet together, congregate, swarm, flock together, gather, Syn. ทระสองทระสุม, ซ่อมสุม, ประชุม, รวมตัว, Example: เหล่าไพร่พลทรสองทรสุมก่อนเคลื่อนพล, Notes: (กวี)
รวมพวก(v) gather into a group, See also: form a group, assemble, join together, gather together, Syn. รวมกลุ่ม, Example: เด็กที่จับกลุ่มรวมพวกคบหาสมาคมกันได้ จะต้องมีอายุอยู่ในวัยเดียวกัน
รวมหมู่(v) gather together, See also: gather intergroup, Example: นกมารวมหมู่ทำอะไรกันอยู่ที่ใต้ต้นไม้
ไม้จำปา(n) pole, See also: a kind of forked pole for gathering fruits, Syn. ไม้สอยผลไม้, Example: เขาใช้ไม้จำปาสอยมะม่วงหลังบ้าน, Count Unit: ลำ, Thai Definition: ลำไม้ไผ่ที่จักปลายด้านหนึ่งเป็น 4 - 5 แฉก แล้วเอาชิ้นไม้ขัดให้บานออกเป็นรูปดอกจำปา ใช้สอยผลไม้
ยกกำลัง(v) mobilize, See also: assemble, prepare, gather, raise an army, Syn. รวมพล, Example: มีทหารพม่ายกกำลังมา 3 กองพลเพื่อโจมตีชนกลุ่มน้อย
ยกพวก(v) gather, See also: assemble, congregate, muster, Syn. รวมหัว, Example: นักเรียนช่างกลยกพวกไปตีกับโรงเรียนอื่น, Thai Definition: ไปกันเป็นกลุ่ม
ประชุม(v) meet, See also: hold a meeting, gather, round up, assemble, congregate, convene, Syn. หารือ, สัมมนา, ถกเถียง, แสดงความคิดเห็น, Example: พวกเราร่วมกันประชุมอีกครั้งก่อนที่จะนำเอาแผนงานไปปฏิบัติจริง, Thai Definition: มารวมกันหรือเรียกให้มารวมกันเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง, มาร่วมพบกันเพื่อปรึกษาหารือ
ประมวล(v) codify, See also: collect, compile, combine, gather, systematize, Syn. ประมวญ, รวบรวม, รวมเล่ม, เข้าเล่ม, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประมวลเรื่องราวตามที่ได้สืบพยานหลายคนเพื่อสรุปคดี, Thai Definition: รวบรวมให้เข้าระเบียบเป็นหมวดหมู่
ประมวญ(v) codify, See also: collect, compile, combine, gather, systematize, Syn. ประมวล, รวบรวม, รวมเล่ม, Notes: (โบราณ)
ชุม(v) assemble, See also: gather, congregate, rally, muster, concentrate, Syn. ชุมพล, ชุมนุม, Thai Definition: มารวมกันจากที่ต่างๆ
ชุมนุม(v) congregate, See also: assemble, gather, rally, muster, concentrate, Syn. ร่วมชุมนุม, รวมกัน, ชุมนุมกัน, รวม, จับกลุ่ม, ออกัน, รวมกลุ่ม, ประชุม, Example: ลูกจ้างชุมนุมกันตั้งแต่บ่ายสองโมง
โซรม(v) gather together in a crowd, See also: combine with other, Syn. รุม, Example: ระหว่างเดินกลับบ้าน เขาโดนนักเลงรุมโทรม
กงสี(n) firm, See also: company, family, gathering, Syn. บริษัท, หุ้นส่วน, กองกลาง, Example: กฎของที่นี่คือจะขายเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองไม่ได้ต้องเก็บไปรวมไว้ในกงสี, Thai Definition: ของกลาง, กองกลางที่ใช้รวมกันสำหรับคนหมู่หนึ่งๆ (จ.ว่าบริษัททำการค้า, กิจการที่จัดเป็นสาธารณะ)
การผนวก(n) combination, See also: gathering, merging, inclusion, addition, attachment, association, conjunction, Syn. การรวม, การเพิ่ม, การเสริม, การเติม, การเพิ่มเติม, การบวก
การพบกัน(n) meeting, See also: seeing, gathering, confrontation, facing, encounter, Syn. การเจอกัน, Example: การพบกันของพ่อลูกครั้งนี้ สร้างความประทับใจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการสืบหาที่อยู่ของคนทั้งสอง
การลงแขก(n) gathering for growing rice, See also: getting the help of one's friends neighbours, gathering to help at harvest time, Syn. การช่วยกัน, Example: การลงแขกเป็นกิจกรรมกลุ่มของชาวบ้านที่ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ, Thai Definition: การช่วยกันทำงานโดยวิธีผลัดเปลี่ยนช่วยกันเป็นบ้านๆ ไป เช่น การลงแขกเกี่ยวข้าว
การสั่งสม(n) accumulation, See also: collecting, gathering, Syn. การสะสม, การรวบรวม, Example: การสั่งสมความดีเป็นสิ่งที่น่ายกย่อง, Thai Definition: การรวบรวมสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เพิ่มจำนวนหรือปริมาณขึ้น
กอบ(v) scoop up, See also: pick up, gather up, Example: ลุงใช้มือกอบเมล็ดข้าวที่ร่วงลงพื้น, Thai Definition: เอามือ 2 ข้างรวบสิ่งของเข้ามาจนนิ้วก้อยของมือชิดกันแล้วยกขึ้น
การเก็บตก(n) gleaning, See also: gathering, Example: การเก็บตกผลงานของผู้อื่นเพื่อนำมาวิจัยและพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้น นับว่าเป็นความคิดที่สร้างสรรค์
จับกลุ่ม(v) congregate, See also: assemble, gather, rally, muster, Syn. รวมกลุ่ม, Example: พวกเราจับกลุ่มกันเพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์, Thai Definition: รวมกันเป็นหมู่
จีบ(v) pleat, See also: fold, pucker, gather a fabric in folds, plait, Example: แม่กำลังจีบผ้ากระโปรงให้เป็นพลีต, Thai Definition: พับกลับไปกลับมาหรือทำให้ย่นเป็นกลีบเป็นรอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุม[chum] (v) EN: congregate ; assemble ; gather ; concentrate ; rally ; muster
ชุมนุม[chumnum] (v) EN: assemble ; gather ; rally ; muster ; concentrate ; congregate  FR: rassembler ; rallier
ได้ความว่า[dāikhwām wā] (v, exp) EN: understand that ; gather ; it appears
ห้อม[høm] (v) EN: surround ; gather around ; encircle ; besiege ; enclose  FR: entourer ; mettre autour
หุบ[hup] (v) EN: close ; shut ; gather  FR: fermer ; clore
จีบ[jīp] (v) EN: crimp ; pucker ; pleat ; plait ; crease ; fold ; gather a fabric in folds  FR: crêper ; friser ; plisser ; se plisser ; froisser
การชุมนุม[kān chumnum] (n) EN: assembly ; rally ; meeting ; congress ; gathering  FR: assemblée [ f ] ; réunion [ f ] ; rassemblement [ f ] ; concentration [ f ] ; meeting [ m ]
การจับกลุ่ม[kān japklum] (n) EN: gathering ; assembly
การลงแขก[kān longkhaēk] (n, exp) EN: gathering for growing rice ; getting the help of one's friends neighbours ; gathering to help at harvest time
การพบกัน[kān phop kan] (n, exp) EN: meeting ; seeing ; gathering ; confrontation ; facing ; encounter  FR: rencontre [ f ] ; confrontation [ f ]
เก็บ[kep] (v) EN: collect ; pick ; gather  FR: ramasser ; collecter ; prélever ; débarasser
เก็บเกี่ยว[kepkīo] (v) EN: harvest ; reap ; gather  FR: moissonner ; récolter
เก็บตก[keptok] (v) EN: pick ; collect ; gather ; gather up what someone else has left behind   FR: glaner
คอมไพล์[khømphāi] (v) EN: compile ; gather ; collect ; arrange ; organize  FR: compiler
เกี่ยวหญ้า[kīo yā] (v, exp) EN: gather grass with a sickle  FR: faucher l'herbe
เกล้า[klāo] (v) EN: wear hair in a bun or coil ; gather hair up ; dress a tuft of hair ; tie up hair in a bun
ลงแขก[longkhaēk] (v) EN: ask the help of friends and neighbors for special work ; gather members of a rural community to help a neighbours do something ; ask friend to come and assist ; gather (one's neighbors) to help at harvest time ; joint harvesting
ไม้จำปา[māijampā] (n) EN: pole ; forked pole for gathering fruits
มั่วสุม[mūasum] (n) EN: assemble for unlawful purposes ; meet or gather for unlawful purpose  FR: organiser un gang
มุง[mung] (v) EN: crowd around ; throng ; gather around ; press round  FR: se masser ; se presser ; affluer
แน่นขนัด[naenkhanat] (v) EN: crowd around (round) ; gather
งาน[ngān] (n) EN: festivity ; party ; celebration ; feast ; fair ; festival ; event ; meeting ; gathering  FR: fête [ f ] ; festivité [ f ] ; réception [ f ] ; événement [ m ] ; évènement [ m ]
เป็นสนิม[pen sanim] (v) EN: rust ; corrode ; become rusty ; gather rust  FR: rouiller ; se rouiller ; corroder
ผู้ชุมนุม[phūchumnum] (n) EN: protestor ; person joining a gathering  FR: manifestant [ m ] ; contestataire [ m ]
ประชุม[prachum] (v) EN: meet ; hold a meeting ; assemble ; congregate ; gather ; round up ; rally ; convene  FR: se réunir ; se rassembler ; s'assembler ; rassembler ; siéger ; tenir séance ; être en séance
ประชุมกัน[prachum kan] (v) EN: gather  FR: se rassembler ; se réunir
ประมวล[pramūan] (v) EN: codify ; collect ; compile ; combine ; gather ; systematize  FR: compiler ; codifier ; rassembler
ระดม[radom] (v) EN: mobilize = mobilise (Am.) ; assemble ; muster ; gather ; come in force  FR: rassembler ; mobiliser ; concentrer
รวม[rūam = ruam] (v) EN: assemble ; include ; join ; conjoin ; gather ; collect ; merge ; combine ; unite ; merge  FR: rassembler ; collecter ; réunir ; assembler ; combiner ; grouper ; inclure ; unir ; joindre
รวมข้อมูล[rūam khømūn] (v, exp) EN: gather data ; gather material  FR: collecter des informations
รวมกลุ่ม[rūam klum] (v, exp) EN: group ; gather together ; assemble ; form a group/coalition ; coalesce  FR: agglomérer
รวมเล่ม[rūam lem] (v, exp) EN: compile ; gather together ; collect together ; bind together  FR: compiler
รวมหมู่[rūam mū] (v, exp) EN: gather together ; gather intergroup
รวมพวก[rūam phūak] (v, exp) EN: gather into a group ; form a group ; assemble ; join together ; gather together
รวมตัว[rūamtūa] (v) EN: assemble ; collect ; gather together ; gather into a group ; rally ; muster ; come together to ; combine into a group ; get together ; join together  FR: rassembler
รวบ[rūap] (v) EN: gather ; collect ; muster ; concentrate ; keep ; grab ; arrogate  FR: rassembler ; réunir ; ramasser
รวบรวม[rūaprūam] (v) EN: compile ; gather ; collect ; accumulate ; put together ; amass ; save up ; mobilise  FR: rassembler ; collectionner ; accumuler ; amasser ; collecter ; réunir ; regrouper ; compiler ; mobiliser
สโมสรสันนิบาต[samōsøn sannibāt] (n, exp) EN: social function ; social gathering ; party
สะสม[sasom] (v) EN: accumulate ; collect ; gather ; amass ; hoard ; store ; increase ; save ; deposit  FR: accumuler ; collectionner ; amasser ; rassembler
สอย[søi] (v) EN: gather by using a long stick  FR: cueillir avec une perche
หยักรั้ง[yakrang] (v) EN: be drawn up high ; be pulled up high ; hiked up ; gathered up (as for clothing)
ยัดเยียด[yatyīet] (v) EN: crowd ; be crowded ; be crammed ; be jammed ; flock ; congregate ; gather ; mass ; throng
ยกพวก[yok phūak] (v, exp) EN: gather ; assemble ; congregate ; muster  FR: assembler

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GATHER G AE1 DH ER0
GATHERS G AE1 DH ER0 Z
GATHERED G AE1 DH ER0 D
GATHERER G AE1 DH ER0 ER0
GATHERERS G AE1 DH ER0 ER0 Z
GATHERING G AE1 DH ER0 IH0 NG
GATHERINGS G AE1 DH ER0 IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gather (v) gˈæðər (g a1 dh @ r)
gathers (v) gˈæðəz (g a1 dh @ z)
gathered (v) gˈæðəd (g a1 dh @ d)
gatherer (n) gˈæðərər (g a1 dh @ r @ r)
forgather (v) fˈɔːgˈæðər (f oo1 g a1 dh @ r)
gatherers (n) gˈæðərəz (g a1 dh @ r @ z)
gathering (v) gˈæðərɪŋ (g a1 dh @ r i ng)
foregather (v) fˈɔːgˈæðər (f oo1 g a1 dh @ r)
forgathers (v) fˈɔːgˈæðəz (f oo1 g a1 dh @ z)
gatherings (n) gˈæðərɪŋz (g a1 dh @ r i ng z)
foregathers (v) fˈɔːgˈæðəz (f oo1 g a1 dh @ z)
forgathered (v) fˈɔːgˈæðəd (f oo1 g a1 dh @ d)
ingathering (n) ˈɪngæðərɪŋ (i1 n g a dh @ r i ng)
foregathered (v) fˈɔːgˈæðəd (f oo1 g a1 dh @ d)
forgathering (v) fˈɔːgˈæðərɪŋ (f oo1 g a1 dh @ r i ng)
ingatherings (n) ˈɪngæðərɪŋz (i1 n g a dh @ r i ng z)
foregathering (v) fˈɔːgˈæðərɪŋ (f oo1 g a1 dh @ r i ng)
woolgathering (n) wˈulgæðərɪŋ (w u1 l g a dh @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huì, ㄏㄨㄟˋ, / ] can; be possible; be able to; will; to assemble; to meet; to gather; to see; union; group; association #34 [Add to Longdo]
[zǒng, ㄗㄨㄥˇ, / ] always; to assemble; gather; total; overall; head; chief; general; in every case #309 [Add to Longdo]
采访[cǎi fǎng, ㄘㄞˇ ㄈㄤˇ, 访 / ] to interview; to gather news; to hunt for and collect; to cover #990 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] to gather; to collect; collected works; classifier for sections of a TV series etc: episode #1,651 [Add to Longdo]
[luó, ㄌㄨㄛˊ, / ] gauze; to collect; to gather; to catch; to shift; surname Luo #1,798 [Add to Longdo]
收集[shōu jí, ㄕㄡ ㄐㄧˊ, ] to gather; to collect #3,258 [Add to Longdo]
[cǎi, ㄘㄞˇ, / ] to pick; to pluck; to collect; to select; to choose; to gather #3,558 [Add to Longdo]
[cǎi, ㄘㄞˇ, ] affairs; gather #3,558 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] form gathering; gather #3,882 [Add to Longdo]
情报[qíng bào, ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ, / ] (spy) intelligence; information-gathering #3,964 [Add to Longdo]
聚集[jù jí, ㄐㄩˋ ㄐㄧˊ, ] assemble; gather #4,543 [Add to Longdo]
[yōng, ㄩㄥ, / ] to hold; to embrace; to wrap around; to gather around (sb); to throng; to swarm; to support #5,050 [Add to Longdo]
聚会[jù huì, ㄐㄩˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] to meet; gathering; to get together #5,081 [Add to Longdo]
[tǒng, ㄊㄨㄥˇ, / ] to gather; to unite; to unify; whole #5,220 [Add to Longdo]
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, / ] to pick up; to collect; to gather #5,591 [Add to Longdo]
采集[cǎi jí, ㄘㄞˇ ㄐㄧˊ, / ] to gather; to collect; to harvest #7,213 [Add to Longdo]
集合[jí hé, ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ, ] a congregation; to gather; a set #7,347 [Add to Longdo]
召集[zhào jí, ㄓㄠˋ ㄐㄧˊ, ] to convene; to gather #7,630 [Add to Longdo]
会场[huì chǎng, ㄏㄨㄟˋ ㄔㄤˇ, / ] meeting place; place where people gather #7,743 [Add to Longdo]
[lōu, ㄌㄡ, / ] graft (money); solicit; to gather; to collect #9,245 [Add to Longdo]
集会[jí huì, ㄐㄧˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] gather; assembly; meeting #9,338 [Add to Longdo]
搜集[sōu jí, ㄙㄡ ㄐㄧˊ, ] collect; gather #9,426 [Add to Longdo]
汇总[huì zǒng, ㄏㄨㄟˋ ㄗㄨㄥˇ, / ] summary; to summarize; to collect (data, receipts etc); to gather and report #11,380 [Add to Longdo]
汇总[huì zǒng, ㄏㄨㄟˋ ㄗㄨㄥˇ, / ] summary; to summarize; to collect (data, receipts etc); to gather and report; also written 匯總|汇总 #11,380 [Add to Longdo]
集聚[jí jù, ㄐㄧˊ ㄐㄩˋ, ] assemble; gather #13,390 [Add to Longdo]
[jiū, ㄐㄧㄡ, / ] gather together; to investigate; to entangle; correct #14,819 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, / ] gather up; collect; edit; compile #15,272 [Add to Longdo]
积聚[jī jù, ㄐㄧ ㄐㄩˋ, / ] to coalesce; to gather together; to amass #17,388 [Add to Longdo]
夜幕[yè mù, ㄧㄝˋ ㄇㄨˋ, ] curtain of night; gathering darkness #19,160 [Add to Longdo]
[cù, ㄘㄨˋ, ] crowded; framework for silkworms; gather foliage; bunch; classifier for bunched objects #19,818 [Add to Longdo]
聚众[jù zhòng, ㄐㄩˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] to gather a crowd; to muster #21,971 [Add to Longdo]
招揽[zhāo lǎn, ㄓㄠ ㄌㄢˇ, / ] to convene; to gather people; to canvass; to advertise (for customers) #23,357 [Add to Longdo]
荟萃[huì cuì, ㄏㄨㄟˋ ㄘㄨㄟˋ, / ] collecting together (of distinguished people or exquisite objects); to gather; to assemble #24,007 [Add to Longdo]
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, ] firewood; gather wood #24,826 [Add to Longdo]
[sè, ㄙㄜˋ, / ] gather in harvest #26,662 [Add to Longdo]
聚拢[jù lǒng, ㄐㄩˋ ㄌㄨㄥˇ, / ] to gather together #26,937 [Add to Longdo]
[cuō, ㄘㄨㄛ, ] bring together; little bit; shovel; gather up; bring together; pick #27,631 [Add to Longdo]
纠集[jiū jí, ㄐㄧㄡ ㄐㄧˊ, / ] to gather together; to muster #27,858 [Add to Longdo]
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, ] collect; collection; dense; grassy; thick; assemble; gather #29,054 [Add to Longdo]
欢聚一堂[huān jù yī táng, ㄏㄨㄢ ㄐㄩˋ ㄧ ㄊㄤˊ, / ] (set phrase) to happily gather under the same roof #29,617 [Add to Longdo]
搜罗[sōu luó, ㄙㄡ ㄌㄨㄛˊ, / ] to gather; to collect; to bring together #31,181 [Add to Longdo]
群英会[qún yīng huì, ㄑㄩㄣˊ ㄧㄥ ㄏㄨㄟˋ, / ] distinguished gathering; a meeting of heroes #44,282 [Add to Longdo]
春茶[chūn chá, ㄔㄨㄣ ㄔㄚˊ, ] spring tea; tea-leaves gathered at spring time #50,231 [Add to Longdo]
济济一堂[jǐ jǐ yī táng, ㄐㄧˇ ㄐㄧˇ ㄧ ㄊㄤˊ, / ] to congregate in one hall (成语 saw); to gather under one roof #55,033 [Add to Longdo]
招集[zhāo jí, ㄓㄠ ㄐㄧˊ, ] to recruit; to gather together (volunteers) #62,260 [Add to Longdo]
集料[jí liào, ㄐㄧˊ ㄌㄧㄠˋ, ] aggregate; material gathered together; conglomerate (rocks) #63,580 [Add to Longdo]
收罗[shōu luó, ㄕㄡ ㄌㄨㄛˊ, / ] to gather (people); to collect (talent); to come to an end #66,874 [Add to Longdo]
纠合[jiū hé, ㄐㄧㄡ ㄏㄜˊ, / ] gathering; a get-together #67,849 [Add to Longdo]
[duō, ㄉㄨㄛ, ] to pick up; to collect; gather up #72,304 [Add to Longdo]
集纳[jí nà, ㄐㄧˊ ㄋㄚˋ, / ] to collect; to gather together #78,850 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
寄せる[よせる, yoseru] TH: รวมรวม  EN: to gather
拾う[ひろう, hirou] TH: โกย  EN: to gather
[かい, kai] TH: การชุมนุม  EN: gathering

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgassammlerhaube { f } für Brennöfengathering hood [Add to Longdo]
Datenerfassung { f }data gathering [Add to Longdo]
Erfassung { f }gathering [Add to Longdo]
Jäger und Sammler { pl } [ hist. ]hunter-gatherers [Add to Longdo]
Lese { f }gathering [Add to Longdo]
Sammeln { n }gathering [Add to Longdo]
Sammelsurium { n }omnium gatherum [Add to Longdo]
Sammler { m }; Sammlerin { f }gatherer [Add to Longdo]
Tafelrunde { f } | Tafelrunde des König Artuscompany at table; gathering round a table | King Arthur's Round Table [Add to Longdo]
Versammlungen { pl }gatherings [Add to Longdo]
Weinlese { f } | Weinlesen { pl }grape gathering; grape harvest; grape harvesting | grape gatherings [Add to Longdo]
aufsammeln | aufsammelnd | aufgesammeltto gather up | gather uping | gathered up [Add to Longdo]
entnehmen; schließen austo gather from [Add to Longdo]
erfassento gather [Add to Longdo]
heranziehen (Wolken)to gather [Add to Longdo]
kam zusammenforegathered [Add to Longdo]
kam zusammenforgathered [Add to Longdo]
neu versammeln | neu versammelndto regather | regathering [Add to Longdo]
pflückento gather [Add to Longdo]
sammeln; erfassen; versammeln; sich ansammeln | sammelnd; erfassend; versammelnd; sich ansammelnd | gesammelt; erfasst; versammelt; angesammelt | sammelt; versammelt | sammelte; versammelteto gather | gathering | gathered | gathers | gathered [Add to Longdo]
schart; versammeltgathers [Add to Longdo]
trifft sichforegathers [Add to Longdo]
trifft sichforgathers [Add to Longdo]
versammelt neuregathers [Add to Longdo]
versammelte neuregathered [Add to Longdo]
verstaubento gather dust [Add to Longdo]
zusammenkommen; sich treffen | zusammenkommend | zusammengekommento forgather; to foregather | forgathering; foregathering | forgathered; foregathered [Add to Longdo]
Wer rastet, der rostet. [ Sprw. ]A rolling stone gathers no moss. [ prov. ] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
お座敷;御座敷[おざしき, ozashiki] (n) (1) (pol) (See 座敷・1) tatami room; (2) gathering (to which one has been invited to perform as a geisha, etc.) [Add to Longdo]
もく拾い[もくひろい, mokuhiroi] (n) gathering cigarette butts; person gathering cigarette butts [Add to Longdo]
オンラインデータ収集システム[オンラインデータしゅうしゅうシステム, onrainde-ta shuushuu shisutemu] (n) { comp } online data gathering system [Add to Longdo]
キャンプファイヤー;キャンプファイア;キャンプファイアー[kyanpufaiya-; kyanpufaia ; kyanpufaia-] (n) campfire (usually large, and for gathering and singing, etc. around) [Add to Longdo]
ギャーザー[gya-za-] (n) gather (e.g. in cloth) [Add to Longdo]
ギャザー[gyaza-] (n) gather [Add to Longdo]
ギャザースカート[gyaza-suka-to] (n) gathered skirt [Add to Longdo]
暗雲低迷[あんうんていめい, an'unteimei] (n) gathering dark clouds; being under the shadow of [Add to Longdo]
窺う;覗う[うかがう, ukagau] (v5u, vt) (1) to peep (through); to peek; to examine (esp. covertly); (2) to await (one's chance); (3) (usu. used passively) to guess; to infer; to gather; to surmise [Add to Longdo]
雲集霧散[うんしゅうむさん, unshuumusan] (n, vs) (many things) gathering like clouds and vanishing like mist; swarming and scattering [Add to Longdo]
円居[まどい, madoi] (n, vs) small gathering; happy circle [Add to Longdo]
汚穢屋(oK)[おわいや, owaiya] (n) (col) person who gathers night soil [Add to Longdo]
加わる[くわわる, kuwawaru] (v5r, vi) (1) to be added to; to be appended; (2) to join in (e.g. a group of friends); to participate; (3) to increase (e.g. heat); to gain in (e.g. influence); to grow; to gather (speed); (4) to be subject to (e.g. pressure); (P) [Add to Longdo]
歌会[うたかい;かかい, utakai ; kakai] (n) poetry party or competition; gathering of tanka poets [Add to Longdo]
歌垣[うたがき, utagaki] (n) (arch) gathering of men and women who sang courtship songs to each other and danced; dancing and singing feast of young men and women in ancient Japan [Add to Longdo]
火中の栗を拾う[かちゅうのくりをひろう, kachuunokuriwohirou] (exp, v5u) (id) (orig. from the fable The Monkey and the Cat by Jean de La Fontaine) to take a risk for someone; to endanger oneself for someone; to gather chestnuts from a fire [Add to Longdo]
[かい, kai] (n) (arch) gathering (esp. Buddhist, festive, etc.) [Add to Longdo]
会す[かいす, kaisu] (v5s, vi) (1) (See 会する) to meet; to assemble; to gather; (2) to encounter; to run into [Add to Longdo]
会する[かいする, kaisuru] (vs-s, vi) (1) to meet; to assemble; to gather; (2) to encounter; to run into [Add to Longdo]
学び取る[まなびとる, manabitoru] (v5r) to collect information; to gather knowledge [Add to Longdo]
寄せ[よせ, yose] (n) (1) last moves (in go, shogi, or chess); endgame; (n-suf) (2) gathering; collecting; coming together; (P) [Add to Longdo]
寄せる[よせる, yoseru] (v1, vt) (1) to come near; to let someone approach; (2) to collect; to gather; to receive; (3) to add; (4) to put aside; (P) [Add to Longdo]
寄せ集め(P);寄集め[よせあつめ, yoseatsume] (n) mish-mash; miscellany; medley; odds and ends; gathering; (P) [Add to Longdo]
寄せ集める[よせあつめる, yoseatsumeru] (v1, vt) to put together; to gather; to collect; to scrape together [Add to Longdo]
寄り合い;寄合い;寄合[よりあい, yoriai] (n) (1) meeting; gathering; (2) village assembly; (3) two wrestlers approaching each other (sumo) [Add to Longdo]
寄り合う;寄合う[よりあう, yoriau] (v5u, vi) to gather; to meet [Add to Longdo]
寄り集まる[よりあつまる, yoriatsumaru] (v5r, vi) to gather together; (P) [Add to Longdo]
寄場;寄せ場[よせば, yoseba] (n) (1) gathering place; (2) (abbr) (See 人足寄場) labour camp for drifters, criminals, etc. (Edo period); (3) (See 寄席) musical hall; vaudeville [Add to Longdo]
汲み取り屋[くみとりや, kumitoriya] (n) (col) person who gathers night soil [Add to Longdo]
句会[くかい, kukai] (n) gathering of haiku poets [Add to Longdo]
駆り集める;駆集める;狩り集める;狩集める[かりあつめる, kariatsumeru] (v1, vt) to round up; to gather; to muster; to mobilize; to mobilise [Add to Longdo]
群がる(P);叢がる;簇がる[むらがる, muragaru] (v5r, vi) to swarm; to gather; (P) [Add to Longdo]
群れ集まる[むれあつまる, mureatsumaru] (v5r) to gather in large groups [Add to Longdo]
群雲;叢雲;村雲[むらくも;そううん(叢雲), murakumo ; souun ( murakumo )] (n) gathering clouds; group of clouds [Add to Longdo]
呼ぶ(P);喚ぶ[よぶ, yobu] (v5b, vt) (1) to call out (to); to call; to invoke; (2) to summon (a doctor, etc.); (3) to invite; (4) to designate; to name; to brand; (5) to garner (support, etc.); to gather; (6) (arch) (See 娶る) to take as one's wife; (P) [Add to Longdo]
固まる[かたまる, katamaru] (v5r, vi) (1) to harden; to solidify; (2) to become firm; to become certain; (3) to gather (together); to assemble; to huddle together; (P) [Add to Longdo]
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1, vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる, 嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P) [Add to Longdo]
交流会[こうりゅうかい, kouryuukai] (n) (cultural) exchange meeting; gathering; assembly; social; fellowship; mixer [Add to Longdo]
広報広聴[こうほうこうちょう, kouhoukouchou] (n) (See 広報広聴課) information dispersal (e.g. PR); information gathering (e.g. consultation) [Add to Longdo]
国家多事[こっかたじ, kokkataji] (n, adj-no) eventful times for the nation; the nation being in turmoil; the storm clouds gathering in the land [Add to Longdo]
骨拾い[こつひろい, kotsuhiroi] (n) gathering up the ashes of the deceased [Add to Longdo]
骨揚げ[こつあげ, kotsuage] (n, vs) gathering up the ashes of the deceased [Add to Longdo]
懇談会[こんだんかい, kondankai] (n) (1) social gathering; informal get-together; (2) colloquium; panel discussion [Add to Longdo]
[ざ, za] (n, n-suf) (1) seat; place; position; (2) status; (3) gathering; group; (4) stand; pedestal; platform; (5) (historical) trade guild; (suf) (6) attaches to the names of theatres, theatrical troupes, and constellations; (suf, ctr) (7) (See 里神楽) counter for theatres, deities, Buddhist images, tall mountains, and satokagura songs; (P) [Add to Longdo]
座中[ざちゅう, zachuu] (n) gathering; theatrical troupe [Add to Longdo]
催し[もよおし, moyooshi] (n) event; festivities; function; social gathering; auspices; opening; holding (a meeting); (P) [Add to Longdo]
採れる[とれる, toreru] (v1) (1) (See 採る・2) to be collected; to be gathered (e.g. mushrooms, etc.); to be harvested; to be mined; (2) to be able to collect; to be able to mine [Add to Longdo]
採集[さいしゅう, saishuu] (n, vs) collecting; gathering; (P) [Add to Longdo]
持ち寄る[もちよる, mochiyoru] (v5r, vi) to gather (bringing something); to gather (to exchange something) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gather \Gath"er\ (g[a^][th]"[~e]r), v. t. [imp. & p. p.
   {Gathered}; p. pr. & vb. n. {Gathering}.] [OE. gaderen, AS.
   gaderian, gadrian, fr. gador, geador, together, fr. g[ae]d
   fellowship; akin to E. good, D. gaderen to collect, G. gatte
   husband, MHG. gate, also companion, Goth. gadiliggs a
   sister's son. [root]29. See {Good}, and cf. {Together}.]
   [1913 Webster]
   1. To bring together; to collect, as a number of separate
    things, into one place, or into one aggregate body; to
    assemble; to muster; to congregate.
    [1913 Webster]
 
       And Belgium's capital had gathered them
       Her beauty and her chivalry.     --Byron.
    [1913 Webster]
 
       When he had gathered all the chief priests and
       scribes of the people together.    --Matt. ii. 4.
    [1913 Webster]
 
   2. To pick out and bring together from among what is of less
    value; to collect, as a harvest; to harvest; to cull; to
    pick off; to pluck.
    [1913 Webster]
 
       A rose just gathered from the stalk. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles?
                          --Matt. vii.
                          16.
    [1913 Webster]
 
       Gather us from among the heathen.   --Ps. cvi. 47.
    [1913 Webster]
 
   3. To accumulate by collecting and saving little by little;
    to amass; to gain; to heap up.
    [1913 Webster]
 
       He that by usury and unjust gain increaseth his
       substance, he shall gather it for him that will pity
       the poor.               --Prov.
                          xxviii. 8.
    [1913 Webster]
 
       To pay the creditor . . . he must gather up money by
       degrees.               --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. To bring closely together the parts or particles of; to
    contract; to compress; to bring together in folds or
    plaits, as a garment; also, to draw together, as a piece
    of cloth by a thread; to pucker; to plait; as, to gather a
    ruffle.
    [1913 Webster]
 
       Gathering his flowing robe, he seemed to stand
       In act to speak, and graceful stretched his hand.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. To derive, or deduce, as an inference; to collect, as a
    conclusion, from circumstances that suggest, or arguments
    that prove; to infer; to conclude.
    [1913 Webster]
 
       Let me say no more!
       Gather the sequel by that went before. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To gain; to win. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He gathers ground upon her in the chase. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. (Arch.) To bring together, or nearer together, in masonry,
    as where the width of a fireplace is rapidly diminished to
    the width of the flue, or the like.
    [1913 Webster]
 
   8. (Naut.) To haul in; to take up; as, to gather the slack of
    a rope.
    [1913 Webster]
 
   {To be gathered to one's people} or {To be gathered to one's
   fathers} to die. --Gen. xxv. 8.
 
   {To gather breath}, to recover normal breathing after being
    out of breath; to get one's breath; to rest. --Spenser.
 
   {To gather one's self together}, to collect and dispose one's
    powers for a great effort, as a beast crouches preparatory
    to a leap.
 
   {To gather way} (Naut.), to begin to move; to move with
    increasing speed.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gather \Gath"er\, v. i.
   1. To come together; to collect; to unite; to become
    assembled; to congregate.
    [1913 Webster]
 
       When small humors gather to a gout.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Tears from the depth of some divine despair
       Rise in the heart, and gather to the eyes.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To grow larger by accretion; to increase.
    [1913 Webster]
 
       Their snowball did not gather as it went. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. To concentrate; to come to a head, as a sore, and generate
    pus; as, a boil has gathered.
    [1913 Webster]
 
   4. To collect or bring things together.
    [1913 Webster]
 
       Thou knewest that I reap where I sowed not, and
       gather where I have not strewed.   --Matt. xxv.
                          26.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gather \Gath"er\, n.
   1. A plait or fold in cloth, made by drawing a thread through
    it; a pucker.
    [1913 Webster]
 
   2. (Carriage Making) The inclination forward of the axle
    journals to keep the wheels from working outward.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.) The soffit or under surface of the masonry
    required in gathering. See {Gather}, v. t., 7.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gather
   n 1: sewing consisting of small folds or puckers made by pulling
      tight a thread in a line of stitching [syn: {gather},
      {gathering}]
   2: the act of gathering something [syn: {gather}, {gathering}]
   v 1: assemble or get together; "gather some stones"; "pull your
      thoughts together" [syn: {gather}, {garner}, {collect},
      {pull together}] [ant: {distribute}, {spread}]
   2: collect in one place; "We assembled in the church basement";
     "Let's gather in the dining room" [syn: {meet}, {gather},
     {assemble}, {forgather}, {foregather}]
   3: collect or gather; "Journals are accumulating in my office";
     "The work keeps piling up" [syn: {accumulate}, {cumulate},
     {conglomerate}, {pile up}, {gather}, {amass}]
   4: conclude from evidence; "I gather you have not done your
     homework"
   5: draw together into folds or puckers [syn: {gather}, {pucker},
     {tuck}]
   6: get people together; "assemble your colleagues"; "get
     together all those who are interested in the project";
     "gather the close family members" [syn: {assemble}, {gather},
     {get together}]
   7: draw and bring closer; "she gathered her shawl around her
     shoulders"
   8: look for (food) in nature; "Our ancestors gathered nuts in
     the Fall"
   9: increase or develop; "the peace movement gained momentum";
     "the car gathers speed" [syn: {gain}, {gather}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top