Search result for

adhere

(94 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adhere-, *adhere*
English-Thai: Longdo Dictionary
adherenceการปฏิบัติตาม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adhere[VI] ติด, See also: ติดแน่น, จับ, แนบติด, เกาะติด, อยู่ติดกัน, Syn. stick
adhere[VI] ยึดมั่น, See also: ตั้งมั่น, มุ่งมั่น
adherent[ADJ] ซึ่งติดแน่น, See also: ยึด, Syn. attached
adherent[N] พลพรรค, See also: พรรคพวก, ผู้ติดตาม, ผู้สนับสนุน, สาวก
adhere to[PHRV] ติดอยู่กับ, Syn. ckeave to, cling to, stick to
adhere to[PHRV] ศรัทธาต่อ (ความคิด, ความเชื่อ, ความเห็น), See also: เชื่อมั่นต่อ (ความเชื่อ, ความคิด, แผนงาน) อย่างแน่วแน่, ยึด, ยึดตาม, ทำตาม, Syn. cleave to, cling onto, cling to, hold to, keep to, stick to, stay with, Ant. depart from, deviate from
adherence[N] การยึดมั่น, See also: การถือมั่น, Syn. attachment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adhere(แอดเฮียร์') vi. ติด, เกาะติด, ยึดมั่น, ถือทิฐิ,ร่วมเป็นภาค ี, Syn. cling, stick, join, unite ###A. separate, split)
adherence(แอดเฮีย' เรินซฺ') n. การยึดมั่น, ความเลื่อมใส, การถือทิฐิ, Syn. devotion)
adherent(แอดเฮีย' เรินทฺ,-เฮอ' เรินทฺ) n. ผู้สนับสนุน, ผู้ยึดมั่น,สาวก,ผู้ติดตาม, Syn. follower)

English-Thai: Nontri Dictionary
adhere(vi) เกาะติด,ยึดมั่น
adherence(n) การยึดมั่น,การติดตาม,ความเลื่อมใส
adherent(n) ผู้ติดตาม,พรรคพวก,ภาคี,สาวก,ผู้สนับสนุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adherence; adhesionการเข้าร่วมเป็นภาคี (ในความตกลง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adherentชิดกัน [โครงสร้างต่างกัน] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adherent placentaรกติดตรึง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adherent tongue; ankyloglossia; tongue-tieลิ้นยึด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adhereไปติด, ติด [การแพทย์]
Adherenceการเข้าไปประชิด [การแพทย์]
Adherent, Moreยึดติด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So essentially, your knock was negated by your complete lack of adherence to the social etiquette that follows a knock.ประเด็นคือ การเคาะประตูมันไม่ได้ผล เนื่องจากกิริยาอันไร้มารยาทของคุณ The Ugly Truth (2009)
Now, the victims, and we've seen many are said to have adhered to the Mayan-Quiche calendar which predicts the end of time to occur on the 21st of December of this year due to the Sun's destructive forces.ผู้เคราะห์ร้ายที่มีอยู่ดาดดื่น ต่างก็เชื่อในปฏิทินมายัน-คี ที่ได้ทำนายกการสิ้นสุดของเวลา 2012 (2009)
Failure to adhere to these rulesการไม่ยอมปฏิับัติตามกฎต่างๆ ภายในที่นี่ In This Home on Ice (2010)
Now you'll adhere to mine.เอาล่ะ คุณเอาของนั่น ตกให้เป็นของฉัน This Is Why We Stay (2010)
Adheres more closely to tantric sex.ใกล้เคียงกับตันตระทางเพศมาก Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
I must as you to adhere to two simple principles.มีกฏง่ายๆอยู่ 2 ข้อที่พวกเธอต้องถือปฏิบัติ Aerodynamics of Gender (2010)
I trust Penny will adhere to the "Official California Restaurant Workers'ผมเชื่อว่าเพนนีจะยึดถือสัตยาบัน การมีจริยธรรมและสุขอนามัย The Love Car Displacement (2011)
- Providing you adhere to the terms...- ตามที่คุณปฏิบัติตามเงื่อนไข... Wild Bill (2011)
Must adhere to programming.ต้อง ทำตาม การตั้งโปรแกรม Tekken: Blood Vengeance (2011)
I expect my people to adhere to a strict code of honor.เรื่องฟายฟ้า ที่พ่อบอกหนู Bylaw (2011)
This isn't a moment for strict adherence to the literal.นกน้อยจะได้นอนในรังเขาเอง The Ornithophobia Diffusion (2011)
There are more principles to adhere toแต่นี่ผมต้องทำตามหลักการและเหตุผลนะครับ Episode #1.2 (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adhereGum adhered to the sole of my shoe.
adhereHe adhered to his own theory.
adhereHe adhered to the original plan.
adhereHe adheres to the Democratic party.
adhereI adhered to my decision.
adhereI was never an adherent of Christianity.
adherePlayers must adhere to the rules of the game.
adhereShe adhered strongly to her belief.
adhereThe gum adhered to the sole of the shoe.
adhereThe older you grow, the more you tend to adhere to fixed ideas.
adhereThere will be chaos unless we all adhere to the rules.
adhereThis cloth adheres to the skin.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประจำใจ[V] adhere to, See also: stick fast to, attach, cling to, keep something in mind, Example: เขายึดคติทำดีได้ดีเป็นคติประจำใจเขาในการดำเนินชีวิต, Thai definition: ยึดไว้ในใจ
ยึดติด[V] adhere to, See also: stick to, cleave, cling to, Ant. ปล่อยวาง, Example: การตั้งคำถามต่อสาธารณะเช่นนี้ ชี้ให้เห็นว่าเขากำลังยึดติดกับอดีต, Thai definition: ติดอยู่กับสิ่งนั้นๆ ตลอด
สมัครพรรคพวก[N] followers, See also: adherents, gang, partisans, clans, clique, friends, Syn. พรรคพวก, Example: หากใครเป็นคนสำคัญในท้องถิ่นที่มีบริวารและสมัครพรรคพวกมาก ก็มักมีผู้คนเข้าไปขอความช่วยเหลือ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เต็มใจเข้าพวกด้วย
อิง[V] be based on, See also: adhere to, cling to, Syn. พึ่งพิง, อาศัย, Example: ผู้นำประเทศไม่ใส่ใจกับการศึกษาแบบเดิมที่อิงอาศัยพุทธศาสนาพุทธ
เกาะติด[V] adhere, See also: attach, fasten, fix, stick, Syn. ติด, ยึด, แนบ, เกาะเกี่ยว, Ant. ปล่อย, Example: เชื้อโรคต่างๆ จะลอยฟุ้งไปมาในอากาศรอบห้อง โดยมันจะเกาะติดอยู่บนอานุภาพของฝุ่นผงต่างๆ, Thai definition: จับหรือยึดสิงใดสิ่งหนึ่งไว้อย่างมั่นคง
เกาะ[V] adhere, See also: attach, stick, bind, Syn. จับ, ติด, เกาะติด, Ant. ปล่อย, Example: ไฟล์โปรแกรมก็เป็นเพียงชุดของตัวอักษรที่เกาะเรียงตัวกันโดยมีลักษณะเฉพาะตัวเท่านั้น, Thai definition: อาการที่เข้าไปติดแน่นอยู่หรือเข้าเป็นหมู่หรือกลุ่มเดียวกัน
เกาะกลุ่ม[V] crowd, See also: adhere, stick, cling, throng, gather, Syn. จับกลุ่ม, รวมกลุ่ม, Example: ที่บ้านครูศุข ดุริยประณีต ลูกหลานยังคงสืบทอดวิชาดนตรีภายในตระกูล เกาะกลุ่มแน่นหนามาจนถึงทุกวันนี้
ฝากตัว[V] place oneself under somebody's care, See also: adhere to somebody, depend on somebody attach oneself to somebody, Syn. ฝากเนื้อฝากตัว, Example: เขาอยากเป็นนักร้องจึงเข้าไปฝากตัวกับบรมครูเพลงผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่ง, Thai definition: มอบตัวให้อยู่ในความดูแลหรืออุปการะของผู้อื่น
สานุศิษย์[N] disciple, See also: adherent, follower, Syn. ลูกศิษย์, ศิษย์, Example: พระเยซูอบรมสานุศิษย์ให้เชื่อในพระยะโฮวา ซึ่งเป็นพระเจ้าเก่าแก่ของชาวยิว, Count unit: คน, Thai definition: ศิษย์น้อยใหญ่
ติดกัน[V] stick together, See also: adhere together, cling, Syn. เกาะกัน, Example: มะม่วงกวนติดกันเป็นก้อน ต้องแยกกันก่อนเอาใส่ถุง, Thai definition: อาการที่เข้าไปติดแน่นอยู่หรือเข้าเป็นหมู่หรือกลุ่มเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝากตัว[v.] (fāktūa) EN: place oneself under somebody's care ; adhere to somebody ; depend on somebody attach oneself to somebody   FR: placer sous la protection de
อิง[v.] (ing) EN: lean on ; adhere to ; cling to ; rest on ; rest against ; count on ; rely on ; depend on ; be based on ; be in the line with   FR: compter sur ; être basé sur ; fonder sur
การติดตาม[n.] (kān tittām) EN: tracking   FR: adhérence [f]
เกาะ[v.] (kǿ) EN: stick (to) ; adhere ; cling ; depend on   FR: adhérer
เกาะติด[v.] (kǿtit) EN: adhere ; attach ; fasten ; fix ; stick   FR: s'agripper ; se cramponner
ลูกศิษย์[n.] (lūksit) EN: disciple ; follower ; adherent ; apostle   FR: disciple [m] ; adepte [m]
แนบ[v.] (naēp) EN: cling ; stick ; be close to ; adhere to ; attach ; be attached   FR: joindre ; accoler ; coller ; attacher
ปฏิบัติตามตารางเวลา[v. exp.] (patibat tām tārāng wēlā) EN: adhere to the schedule   
ภาคี[n.] (phākhī) EN: participant ; party ; adherent ; associate member   FR: membre [m] ; partenaire [m]
พวกพ้อง[n.] (phūakphøng) EN: friends ; relatives ; companions ; gang ; adherent   FR: proches [mpl] ; siens [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
ADHERE    AH0 D HH IH1 R
ADHERED    AE0 D HH IH1 R D
ADHERES    AH0 D HH IH1 R Z
ADHERENT    AH0 D HH IH1 R AH0 N T
ADHERENCE    AH0 D HH IH1 R AH0 N S
ADHERENTS    AE0 D HH IH1 R AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adhere    (v) (@1 d h i@1 r)
adhered    (v) (@1 d h i@1 d)
adheres    (v) (@1 d h i@1 z)
adherent    (n) (@1 d h i@1 r @ n t)
adherence    (n) (@1 d h i@1 r @ n s)
adherents    (n) (@1 d h i@1 r @ n t s)
adherences    (n) (@1 d h i@1 r @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P) [Add to Longdo]
パーシ人[パーシじん, pa-shi jin] (n) Parsee; Parsi (adherent of Zoroastrianism, esp. descendants of those who fled to India to escape persecution in Persia) [Add to Longdo]
ポリシーに固執[ポリシーにこしつ, porishi-nikoshitsu] (n) adherence to a policy [Add to Longdo]
亜流[ありゅう, aryuu] (n) bad second; epigone; adherent; follower; imitator [Add to Longdo]
威儀細[いぎぼそ, igiboso] (n) (obsc) (See 袈裟) informal kasaya worn primarily by adherents of Pure Land Buddhism [Add to Longdo]
一門[いちもん, ichimon] (n) (1) family; clan; kin; (2) sect; school; adherents; followers; disciples; (3) group of related sumo stables; (P) [Add to Longdo]
加入[かにゅう, kanyuu] (n,vs,adj-no) becoming a member; joining; entry; admission; subscription; affiliation; adherence; signing; (P) [Add to Longdo]
家の子郎党[いえのころうとう, ienokoroutou] (n) followers; adherents [Add to Longdo]
格式張る[かくしきばる, kakushikibaru] (v5r,vi) to adhere to formalities [Add to Longdo]
教徒[きょうと, kyouto] (n) believer; adherent; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jū, ㄐㄩ, ] adhere; capture; restrain, #22,002 [Add to Longdo]
固守[gù shǒu, ㄍㄨˋ ㄕㄡˇ, ] adhere, #23,355 [Add to Longdo]
教民[jiào mín, ㄐㄧㄠˋ ㄇㄧㄣˊ, ] adherent to a religion; convert, #74,081 [Add to Longdo]
宗教徒[zōng jiào tú, ㄗㄨㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, ] adherent of religion; disciple [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adhere \Ad*here"\, v. i. [imp. & p. p. {Adhered}; p. pr. & vb.
   n. {Adhering}.] [L. adhaerere, adhaesum; ad + haerere to
   stick: cf. F. adh['e]rer. See {Aghast}.]
   1. To stick fast or cleave, as a glutinous substance does; to
    become joined or united; as, wax to the finger; the lungs
    sometimes adhere to the pleura.
    [1913 Webster]
 
   2. To hold, be attached, or devoted; to remain fixed, either
    by personal union or conformity of faith, principle, or
    opinion; as, men adhere to a party, a cause, a leader, a
    church.
    [1913 Webster]
 
   3. To be consistent or coherent; to be in accordance; to
    agree. "Nor time nor place did then adhere." "Every thing
    adheres together." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To attach; stick; cleave; cling; hold
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adhere
   v 1: be compatible or in accordance with; "You must adhere to
      the rules"
   2: follow through or carry out a plan without deviation; "They
     adhered to their plan"
   3: come or be in close contact with; stick or hold together and
     resist separation; "The dress clings to her body"; "The label
     stuck to the box"; "The sushi rice grains cohere" [syn:
     {cling}, {cleave}, {adhere}, {stick}, {cohere}]
   4: be a devoted follower or supporter; "The residents of this
     village adhered to Catholicism"; "She sticks to her
     principles" [syn: {adhere}, {stick}]
   5: be loyal to; "She stood by her husband in times of trouble";
     "The friends stuck together through the war" [syn: {stand
     by}, {stick by}, {stick}, {adhere}]
   6: stick to firmly; "Will this wallpaper adhere to the wall?"
     [syn: {adhere}, {hold fast}, {bond}, {bind}, {stick}, {stick
     to}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top