Search result for

แห่

(97 entries)
(0.0365 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แห่-, *แห่*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญานี้ทุกประการ (phrase ) with all the rights, privileges and honors appertaining thereto
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (n ) National Achives of Thailand
องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (n ) The World Fellowship of Buddhist Youth

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (n ) National Office of Buddhism

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แห่ [V] flock, See also: throng, crowd, mass, gather, congregate, huddle, Syn. กรู, Example: ชาวบ้านในละแวกนี้แห่กันมาดูรถของเขาราวกับว่ามันเป็นยานอวกาศ, Thai definition: ไปกันเป็นพวกเป็นหมู่มากๆ
แห่ [N] parade, See also: procession, array, cavalcade, Syn. ขบวน, Example: เขาชะโงกหน้าออกไปทางหน้าต่างเพื่อดูขบวนแห่, Count unit: ขบวน, Thai definition: ขบวนที่เดินไปพร้อมด้วยการตกแต่งต่างๆ อย่างครึกครื้น
แห่ [N] place, Syn. ที่
แห่ [N] place, See also: location, spot, area, venue, whereabouts, position, Syn. ที่, สถานที่, Example: พื้นที่ป่าแห่งนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งที่จะจัดทำให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยตรง
แห่ [PREP] of, Syn. ของ, Example: ในพ.ศ.2398 คณะราชทูตจากสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศอังกฤษได้นำเครื่องราชบรรณการและพระราชสาส์นมาถวายองค์กษัตริย์ไทย
แห่งหน [N] place, See also: site, spot, Syn. แห่ง, ที่, สถานที่, Example: เขาหาทิศทางโดยจดจำตำแหน่งแห่งหนของภูมิประเทศที่เขาคุ้น
แห่งหน [N] place, See also: site, spot, Syn. แห่ง, ที่, สถานที่, Example: เขาหาทิศทางโดยจดจำตำแหน่งแห่งหนของภูมิประเทศที่เขาคุ้น
แห่งใด [QUES] where, Syn. ที่ไหน, ที่ใด, แห่งไหน, Example: ผมต้องการทราบว่า ลูกชายของผมจะได้ไปรับตำแหน่งที่สถานทูตแห่งใด
แห่แหน [V] parade, See also: go into procession, surround for protection, Syn. แหนแห่, ห้อมล้อม, แห่, Example: ฝูงชนมากมายต่างแห่แหนกันเข้าไปชมสรีระของหลวงพ่ออย่างเนืองแน่น, Thai definition: รวมกันเป็นกระบวนมากมาย
แห่ห้อม [V] surround, See also: encircle, besiege, beset, encompass, Syn. ห้อมล้อม, แหนแห่, แห่ห้อม, Example: ชายหนุ่มแห่ห้อมล้อมกันมากับบั้งไฟ, Thai definition: แวดล้อมไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แห่น. ขบวนที่ไปพร้อมกันด้วยวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง อาจมีการตกแต่งหรือมีดนตรีประกอบเป็นต้น เช่น แห่นาค แห่ขันหมาก แห่ศพ.
แห่ก. ไปกันเป็นพวกเป็นหมู่มาก ๆ.
แห้ว. เสียงอย่างเสียงหมาคำราม, เขียนเป็น แฮ่ ก็มี.
แห่น. ที่, มักใช้ซ้อนกับคำอื่น ในคำว่า แห่งหนตำบลใด ตำแหน่งแห่งที่, ลักษณนาม เช่น มีที่ดินอยู่หลายแห่ง.
แห่บ. ของ เช่น หอสมุดแห่งชาติ.
แห้งว. ไม่มีนํ้า, หมดนํ้า, เช่น คลองแห้ง โอ่งแห้ง, ไม่เปียก เช่น ผ้าแห้ง, ที่ไม่ใส่น้ำ เช่น ก๋วยเตี๋ยวแห้ง บะหมี่แห้ง, ไม่สด เช่น ใบไม้แห้ง
แห้งที่อาจเก็บไว้บริโภคได้นาน เช่น ของแห้ง หอมแห้ง พริกแห้ง
แห้งไม่แจ่มใส เช่น หน้าแห้ง ยิ้มแห้ง
แห้งขาดความชุ่มชื้น เช่น ผิวแห้ง ปากแห้ง จมูกแห้ง
แห้งโดยปริยายหมายความว่า ฝืดเคือง, อดอยาก, ในคำว่า ไส้แห้ง กระเป๋าแห้ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
continentalแห่งทวีป [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gastrointestinalแห่งทางเดินอาหาร [การแพทย์]
Monostotic Typeแห่งเดียว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And go someplace where they don't know me orไปที่ไหนสักแห่งที่ไม่มีใครรู้จักฉันหรือ New Haven Can Wait (2008)
Penned by brooklyn's lamest fiction writer?หนูน้อยนักเขียนแห่งบลู๊คลินหนะ New Haven Can Wait (2008)
But in the real world, knowledge is power.แต่ในโลกแห่งความจริงหนะ ความรู้ต่างหากที่จะควบคุมทุกอย่าง New Haven Can Wait (2008)
Artemis is the goddess of the forests and the hills.อาร์ทิมิส คือ พระเจ้าแห่งพงไพรและขุนเขา New Haven Can Wait (2008)
Spotted-- upper east side beautyแอบเห็น สาวงามแห่งอัพเปอร์ อีสต์ไซด์ Pret-a-Poor-J (2008)
She's gotta be around here somewhere.เธอต้องอยู่ที่ไหนสักแห่ง ที่นี่ There Might be Blood (2008)
Lex had her arrested by the Department of Domestic Security, but the DDS claims to have no record of her.เล็กซ์ทำให้ เธอถูกหน่วยงานรักษาความมั่งคงแห่งชาติจับไป แต่ที่นั่นบอกว่า ไม่มีบันทึกการโดนจับของเธอ Odyssey (2008)
You've given me the incident counts for the colony, and I say that this colony has been in operation for two and a half years.คุณรายงานเหตุการในอาณานิคมมากมาย และขอบอกว่าในอาณานิคมแห่งนี้ ทำภารกิจมา สองปีครึ่งแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
I don't need to remind you that this is a restricted system, and we're not supposed to be here.ระบบดาวแห่งนี้เป็นที่หวงห้าม เราไม่ควรจะอยู่ที่นี่ด้วย Dead Space: Downfall (2008)
We don't need any attention right now.เดี๋ยวพวกมันก็แห่กันมาหรอก Dead Space: Downfall (2008)
This hospital's not putting a private investigator on retainer.โรงพยาบาลแห่งนี้\ ไม่ใช่สถานที่ฝึกหัดนักสืบนะ Adverse Events (2008)
I'm applying for a job at a foundation.ฉันสมัครงานที่มูลนิธิแห่งหนึ่ง Dying Changes Everything (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แห่[n.] (haē) EN: parade ; procession ; array ; cavalcade ; demonstration   FR: procession [f] ; parade [f] ; cavalcade [f]
แห้[n.] (haē) EN: growl of a dog   
แห้[v.] (haē) EN: snarl   
แห่[n.] (haeng) EN: place ; location ; spot ; stop ; point   FR: place [f] ; endroit [m] ; lieu [m] ; site [m]
แห่[prep.] (haeng) EN: of   FR: de
แห้ง[X] (haēng = haeng) EN: dry ; dried   FR: sec ; séché ; desséché
แห่งชาติ[adj.] (haengchāt) EN: national ; federal   FR: national ; fédéral
แห่งต้นคอ[adj.] (haeng tonkhø) FR: nucal
แห่งท่องเที่ยว[n. exp.] (haeng thǿngthīo) EN: tourist attraction   
แห้งผาก[v.] (haēngphāk) EN: dry up   

English-Thai: Longdo Dictionary
FAA(abbrev) สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐ ย่อมาจาก Federal Aviation Administration
ADB(abbrev) ADB ย่อมาจาก Asian Development Bank หมายถึง ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย
down-to-earth(adj) เป็นจริง, ไม่เพ้อฝัน, อยู่ในโลกแห่งความจริง, S. practical, A. idealistic, unrealistic,
nstda(org) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
biotec(org) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ National Center for Genetic Engineering and Biotechnology
mtec(org) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ National Metal and Materials Technology Center
nanotec(org) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ National Nanotechnology Center
nectec(org) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ National Electronics and Computer Technology Center
axillary(adj) แห่งรักแร้, R. axilla
Hessian(adj) แห่งรัฐ Hesse ในประเทศเยอรมนี หรือ แห่งประชาชนจากรัฐ Hesse เช่น The Hessian capital city is Wiesbaden., R. Hesse

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aestival    [ADJ] แห่งฤดูร้อน, Syn. estival
Asian    [ADJ] เกี่ยวกับทวีปเอเชีย, See also: แห่งเอเชีย, Syn. Oriental
flock after    [PHRV] แห่ตาม (อย่างชื่นชม), See also: พากันตาม
flock in    [PHRV] แห่กันมาถึง, See also: ตามมาถึง, Syn. flock into
flock into    [PHRV] แห่กันมาถึง, See also: ตามมาถึง, Syn. flock in
flock round    [PHRV] ล้อมรอบ, See also: แห่มาล้อม, เข้ามาล้อม
elsewhere    [ADV] ที่อื่น, See also: แห่งอื่น, Ant. here
English    [ADJ] เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ, See also: แห่งประเทศอังกฤษ, ของอังกฤษ, แบบอังกฤษ
governmental    [ADJ] แห่งการปกครอง, See also: ทางการ, ทางราชการ, เกี่ยวกับรัฐบาล
Guatemala    [ADJ] แห่งสาธารณรัฐกัวเตมาลาในละตินอเมริกา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a. a. a. s.abbr. American Association for the Advancement of Science สมาคมเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกา
a. a. s.abbr. American Academy of Sciences (สภาวิทยาศาสตร์แห่งอเมริกา)
a. a. u. p.(คำย่ฮ) American Association of University Professors (สมาคมศาสตราจารย์แห่งอเมริกา)
a. a. u. w.abbr. American Association of University Women (สมาคมสตรีมหาวิทยาลัยแห่งอเมริกา)
a.m.a.abbr. American Medial Association สมาคมแพทย์แห่งอเมริกา
a.u.c.abbr. (Latin) aburbe condita (นับตั้งแต่วันสร้างเมือง, ในปีแห่งการสร้างเมือง)
aaaabbr. Amateur Athletic Association (สมาคมกีฬาสมัคเล่น) American Automobile Association (สมาคมรถยนต์แห่งอเมริกา) abbr. acute anxiety attack,avbdominal aortic aneurysm
aaaaabbr. amateur Athletic Association of America (สมาคมกีฬาสมัครเล่นแห่งอเมริกา)
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
aeolus(อี' โอลัส) n. เทพเจ้าแห่งพายุหรือลม

English-Thai: Nontri Dictionary
admiralty(n) เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ,กฎหมายหรือศาลแห่งกองทัพเรือ
anywhere(adv) ในที่ใดๆ,ทุกแห่ง,ที่ไหนก็ตาม
carnival(n) งานรื่นเริง,งานแห่,งานฉลอง
cavalcade(n) กองทหารม้า,ขบวนแห่
critique(n) บทวิจารณ์,คำวิจารณ์,ศิลปะแห่งการวิจารณ์
Czar(n) พระเจ้าซาร์แห่งรัสเซีย
dove(n) นกพิราบ,นกเขา,สัญลักษณ์แห่งสันติภาพ
dreamland(n) ดินแดนในความฝัน,โลกแห่งความฝัน
ducal(adj) แห่งท่านดยุก,เกี่ยวกับขุนนางชั้นสูง
earldom(n) ยศแห่งเอิร์ล,คฤหาสน์ของท่านเอิร์ล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
jarussiแห่งประวัติศาสตร์

German-Thai: Longdo Dictionary
eineหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศหญิงที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปประธาน เช่น eine Schule โรงเรียนแห่งหนึ่ง , See also: ein
Boden(n) |der, pl. Böden| พื้นฐาน รากฐาน เช่น auf dem Boden der Demokratie บนรากฐานแห่งประชาธิปไตย, See also: die Basis
mit einem Aufwand von etw.(phrase) ด้วยมูลค่าลงทุนของหรือเป็นจำนวน เช่น Mit einem Aufwand von mehreren Millionen Euro baute die Stadt ein neues Theater. = ด้วยเงินลงทุนจำนวนหลายล้านยูโร เมืองได้สร้างโรงละครแห่งหนึ่งขึ้นใหม่
Ära(n) |die, pl. Ären| ยุคสมัย เช่น Beginn der Ära Merkel การเริ่มต้นแห่งยุคของ Merkel นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเยอรมนี, See also: S. Epoche
Veitshöchheim(uniq) หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเยอรมนี
Bundes-(n ) แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (ใช้นำหน้าคำนามอื่นๆ) เช่น Bundeswehr กองทัพเยอรมัน

French-Thai: Longdo Dictionary
en face de(prep) ตรงข้ามกับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น En face de l'hôtel se trouve une banque. มีธนาคารหนึ่งแห่งอยู่ตรงข้ามกับโรงแรม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top