ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hotchpotch

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hotchpotch-, *hotchpotch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hotchpotch[N] การผสม, See also: การนำของหลายอย่างมาผสมกัน
hotchpotch[N] จับฉ่าย, See also: น้ำซุปหรือเนื้อต้มกับผัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hotchpotch(ฮอทชฺ'พอทชฺ) n. น้ำชุปหรือเนื้อต้มกับผัก (มักใส่ข้าวบาร์เลย์) ,จับฉ่าย. ดูhotchpot

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The only food he liked was this hotchpotch.เขาชอบกินแต่ของต้มๆ Yomigaeri (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับฉ่าย[n.] (japchāi) EN: hotchpotch ; jumble   FR: mélange [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hotchpotch    (n) hˈɒtʃpɒtʃ (h o1 ch p o ch)
hotchpotches    (n) hˈɒtʃpɒtʃɪz (h o1 ch p o ch i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hotchpot \Hotch"pot`\, Hotchpotch \Hotch"potch`\, n. [F.
   hochepot, fr. hocher to shake + pot pot; both of Dutch or
   German origin; cf. OD. hutspot hotchpotch, D. hotsen, hutsen,
   to shake. See {Hustle}, and {Pot}, and cf. {Hodgepodge}.]
   1. A mingled mass; a confused mixture; a stew of various
    ingredients; a hodgepodge.
    [1913 Webster]
 
       A mixture or hotchpotch of many tastes. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) A blending of property for equality of division, as
    when lands given in frank-marriage to one daughter were,
    after the death of the ancestor, blended with the lands
    descending to her and to her sisters from the same
    ancestor, and then divided in equal portions among all the
    daughters. In modern usage, a mixing together, or throwing
    into a common mass or stock, of the estate left by a
    person deceased and the amounts advanced to any particular
    child or children, for the purpose of a more equal
    division, or of equalizing the shares of all the children;
    the property advanced being accounted for at its value
    when given. --Bouvier. Tomlins.
    [1913 Webster]
 
   Note: This term has been applied in cases of salvage. Story.
      It corresponds in a measure with collation in the civil
      and Scotch law. See {Collation}. --Bouvier. Tomlins.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hotchpotch
   n 1: a motley assortment of things [syn: {odds and ends},
      {oddments}, {melange}, {farrago}, {ragbag}, {mishmash},
      {mingle-mangle}, {hodgepodge}, {hotchpotch}, {gallimaufry},
      {omnium-gatherum}]
   2: a stew (or thick soup) made with meat and vegetables

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top