ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-gather-

G AE1 DH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gather, *gather*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gather(vi) ชุมนุม, See also: รวมกลุ่ม, รวมตัวกัน, จับกลุ่มกัน, Syn. group, band, flock, Ant. divide, scatter
gather(vt) ชุมนุม, See also: รวมกลุ่ม, รวมตัว, จับกลุ่ม, Syn. group, band, flock, Ant. divide, scatter
gather(vt) เก็บเกี่ยว, See also: รวบรวม, Syn. garner, reap
gather(vt) รวมความคิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gather writeการบันทึกรวม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# Gather 'round all you clownsรวบรวมรอบทั้งหมดที่คุณตัวตลก Help! (1965)
Gather your ammunition.ออกจากแพ็คของคุณโดย ลูกกลิ้ง How I Won the War (1967)
I'm simple. Gather round me.ฉันง่าย รวบรวมรอบฉัน How I Won the War (1967)
I believe in it. And if any one of you friends and neighbors, kind of gather around and...ผมเชื่อ ถ้าทุกท่านเข้ามารวมกัน... Blazing Saddles (1974)
"Ladies and gentlemen we have asked you to gather here to help us proclaim our right to be treated as equal citizens of the Empire.ท่านผู้มีเกียรติ เราขอให้พวกคุณมาชุมนุมกันที่นี่ เพื่อช่วยเราทวงสิทธิ ในการได้รับการปรนนิบัติ เยี่ยงชนของสหราชอาณาจักร Gandhi (1982)
I want you to gather his research... all disks, hard copies, everything.ผมต้องการให้คุณ เก็บข้อมูลการวิจัยของเขา ทั้งดิสก์ ทั้งเอกสาร เอามาให้หมด The Lawnmower Man (1992)
Sisters, gather 'round.น้องๆจ๋า, มารวมกันตรงนี้ Hocus Pocus (1993)
I will gather them together.ฉันจะรวมมันเอาไว้ด้วยกัน The Joy Luck Club (1993)
They would tell me to gather the others so that they could do tests.มันพาผมไป... . ไปสถานที่ทดสอบ Deep Throat (1993)
- Just gather everyone up for a staff meeting, and be happy.- เรียกทุกๆคนมาประชุม, และเราจะมีความสุข Toy Story (1995)
Early bird gathers no moss, rolling stone catches the worm."ช้าๆ พร้าขึ้นสนิม ไปก่อนผ่อนทีหลัง" The Truman Show (1998)
Do they still gather together at sunrise?พวกเขายังมาชุมนุมกัน / ตอนพระอาทิดตย์อยู่มั้ย? City of Angels (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gatherA big crowd gathered at the scene of the fire.
gatherA crowd gathered around.
gatherA crowd gathered at the scene.
gatherA crowd gathered of itself.
gatherA crowd gathered to see the fire.
gatherA crowd of people gathered around the speaker.
gatherA crowd of people gathered in the street.
gatherA crowd soon gathered around him.
gatherA crowd soon gathered around the fire engine.
gatherA crowd was gathering around him.
gatherA lot of children gathered in the garden.
gatherAnd every day the boy would come and he would gather her leaves and make them into crowns and play king of the forest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แน่นขนัด(v) crowd around (round), See also: gather, Syn. แน่น, คับคั่ง, เบียดเสียดยัดเยียด, Example: นักท่องเที่ยวแห่กันไปที่ชองเซลิเซ่ส์เสียแน่นขนัดจนแทบจะไม่มีทางจะเดิน, Thai Definition: อาการที่แออัดยัดเยียด หรือเบียดเสียดจนแทบไม่มีที่ว่าง
ยกพวก(v) gather, See also: assemble, congregate, muster, Syn. รวมหัว, Example: นักเรียนช่างกลยกพวกไปตีกับโรงเรียนอื่น, Thai Definition: ไปกันเป็นกลุ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประชุมกัน[prachum kan] (v) EN: gather  FR: se rassembler ; se réunir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GATHER G AE1 DH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gather (v) gˈæðər (g a1 dh @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zàn, ㄗㄢˋ, ] gather #548,092 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gather \Gath"er\ (g[a^][th]"[~e]r), v. t. [imp. & p. p.
   {Gathered}; p. pr. & vb. n. {Gathering}.] [OE. gaderen, AS.
   gaderian, gadrian, fr. gador, geador, together, fr. g[ae]d
   fellowship; akin to E. good, D. gaderen to collect, G. gatte
   husband, MHG. gate, also companion, Goth. gadiliggs a
   sister's son. [root]29. See {Good}, and cf. {Together}.]
   [1913 Webster]
   1. To bring together; to collect, as a number of separate
    things, into one place, or into one aggregate body; to
    assemble; to muster; to congregate.
    [1913 Webster]
 
       And Belgium's capital had gathered them
       Her beauty and her chivalry.     --Byron.
    [1913 Webster]
 
       When he had gathered all the chief priests and
       scribes of the people together.    --Matt. ii. 4.
    [1913 Webster]
 
   2. To pick out and bring together from among what is of less
    value; to collect, as a harvest; to harvest; to cull; to
    pick off; to pluck.
    [1913 Webster]
 
       A rose just gathered from the stalk. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles?
                          --Matt. vii.
                          16.
    [1913 Webster]
 
       Gather us from among the heathen.   --Ps. cvi. 47.
    [1913 Webster]
 
   3. To accumulate by collecting and saving little by little;
    to amass; to gain; to heap up.
    [1913 Webster]
 
       He that by usury and unjust gain increaseth his
       substance, he shall gather it for him that will pity
       the poor.               --Prov.
                          xxviii. 8.
    [1913 Webster]
 
       To pay the creditor . . . he must gather up money by
       degrees.               --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. To bring closely together the parts or particles of; to
    contract; to compress; to bring together in folds or
    plaits, as a garment; also, to draw together, as a piece
    of cloth by a thread; to pucker; to plait; as, to gather a
    ruffle.
    [1913 Webster]
 
       Gathering his flowing robe, he seemed to stand
       In act to speak, and graceful stretched his hand.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. To derive, or deduce, as an inference; to collect, as a
    conclusion, from circumstances that suggest, or arguments
    that prove; to infer; to conclude.
    [1913 Webster]
 
       Let me say no more!
       Gather the sequel by that went before. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To gain; to win. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He gathers ground upon her in the chase. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. (Arch.) To bring together, or nearer together, in masonry,
    as where the width of a fireplace is rapidly diminished to
    the width of the flue, or the like.
    [1913 Webster]
 
   8. (Naut.) To haul in; to take up; as, to gather the slack of
    a rope.
    [1913 Webster]
 
   {To be gathered to one's people} or {To be gathered to one's
   fathers} to die. --Gen. xxv. 8.
 
   {To gather breath}, to recover normal breathing after being
    out of breath; to get one's breath; to rest. --Spenser.
 
   {To gather one's self together}, to collect and dispose one's
    powers for a great effort, as a beast crouches preparatory
    to a leap.
 
   {To gather way} (Naut.), to begin to move; to move with
    increasing speed.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gather \Gath"er\, v. i.
   1. To come together; to collect; to unite; to become
    assembled; to congregate.
    [1913 Webster]
 
       When small humors gather to a gout.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Tears from the depth of some divine despair
       Rise in the heart, and gather to the eyes.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. To grow larger by accretion; to increase.
    [1913 Webster]
 
       Their snowball did not gather as it went. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. To concentrate; to come to a head, as a sore, and generate
    pus; as, a boil has gathered.
    [1913 Webster]
 
   4. To collect or bring things together.
    [1913 Webster]
 
       Thou knewest that I reap where I sowed not, and
       gather where I have not strewed.   --Matt. xxv.
                          26.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gather \Gath"er\, n.
   1. A plait or fold in cloth, made by drawing a thread through
    it; a pucker.
    [1913 Webster]
 
   2. (Carriage Making) The inclination forward of the axle
    journals to keep the wheels from working outward.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.) The soffit or under surface of the masonry
    required in gathering. See {Gather}, v. t., 7.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gather
   n 1: sewing consisting of small folds or puckers made by pulling
      tight a thread in a line of stitching [syn: {gather},
      {gathering}]
   2: the act of gathering something [syn: {gather}, {gathering}]
   v 1: assemble or get together; "gather some stones"; "pull your
      thoughts together" [syn: {gather}, {garner}, {collect},
      {pull together}] [ant: {distribute}, {spread}]
   2: collect in one place; "We assembled in the church basement";
     "Let's gather in the dining room" [syn: {meet}, {gather},
     {assemble}, {forgather}, {foregather}]
   3: collect or gather; "Journals are accumulating in my office";
     "The work keeps piling up" [syn: {accumulate}, {cumulate},
     {conglomerate}, {pile up}, {gather}, {amass}]
   4: conclude from evidence; "I gather you have not done your
     homework"
   5: draw together into folds or puckers [syn: {gather}, {pucker},
     {tuck}]
   6: get people together; "assemble your colleagues"; "get
     together all those who are interested in the project";
     "gather the close family members" [syn: {assemble}, {gather},
     {get together}]
   7: draw and bring closer; "she gathered her shawl around her
     shoulders"
   8: look for (food) in nature; "Our ancestors gathered nuts in
     the Fall"
   9: increase or develop; "the peace movement gained momentum";
     "the car gathers speed" [syn: {gain}, {gather}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top