Search result for

รวบ

(72 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รวบ-, *รวบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวบ[V] gather together, See also: collect (together), muster, Ant. แยก, Example: โรงเรียนมัธยมทุกโรงเรียนมีกฎให้นักเรียนหญิงที่ไว้ผมยาวต้องรวบผม, Thai definition: ทำให้สิ่งหรือส่วนที่แยกกันรวมเข้า
รวบตัว[V] seize, See also: arrest, catch (a thief), capture, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ารวบตัวผู้ต้องหา
รวบยอด[V] add up, See also: sum up, Example: พวกเราตั้งใจจะออกเที่ยวแต่เช้า ทำเวลาสำหรับเที่ยวรวบยอดสามรายการ
รวบยอด[ADJ] total, See also: all-inclusive, Syn. รวมเบ็ดเสร็จ, รวม, รวมทั้งสิ้น, รวมยอด, Example: ทัศนคติหลายอย่างเชื่อมโยงกับระบบความคิดรวบยอดทางเชาว์ปัญญาที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน
รวบรวม[V] compile, See also: gather, collect, accumulate, put together, amass, Syn. สะสม, เก็บ, Example: หอวรรณกรรมรวบรวมผลงานวรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและของท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน, Thai definition: นำสิ่งต่างๆ ซึ่งอาจเอามารวมกันได้มากๆ มารวมกันไว้
รวบรัด[ADV] concisely, See also: as soon as possible, briefly, Example: การแก้ปัญหาต่างๆ สามารถทำได้อย่างรวบรัด, Thai definition: อย่างสั้นเข้าเร็วเข้า
รวบรัด[V] shorten, See also: cut, curtail, abridge, be concise, take summary action, Example: ท่านรวบรัดเรื่องราวเพื่อให้จบลงเร็วๆ, Thai definition: ทำให้สั้นเข้าให้เร็วเข้า
รวบอำนาจ[V] centralize (power, authority), Example: การปกครองในรูปของตำบลสหพันธ์จังหวัดจะต้องไม่รวบอำนาจสู่ศูนย์กลาง จนชุมชนรอบนอกสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง
รวบรัดตัดความ[V] shorten, See also: cut, curtail, abridge, be concise, take summary action, Syn. รวบรัด, Ant. ขยายความ, Thai definition: ทำให้สั้นเข้าเพื่อให้จบเรื่องเร็ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รวบก. อาการที่เอาสิ่งต่าง ๆ เข้ามาไว้ด้วยกันให้เป็นฟ่อน เป็นมัด เป็นกลุ่ม เป็นกอง เป็นต้น, เอามือทั้ง ๒ ข้างหรือวงแขนโอบรัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าหาตัว เช่น รวบตัว รวบเอว รวบขา
รวบจับ เช่น ขโมยถูกตำรวจรวบ.
รวบยอดก. รวมยอดเงินครั้งสุดท้าย
รวบยอดรวมหลาย ๆ ครั้งเป็นคราวเดียวในครั้งหลังสุด เช่น กินรวบยอด.
รวบรวมก. นำสิ่งต่าง ๆ มารวมเข้าไว้ด้วยกัน เช่น รวบรวมข้าวของ รวบรวมเงิน รวบรวมหลักฐาน.
รวบรัดก. ทำให้สั้นเข้าให้เร็วเข้า เช่น พูดรวบรัด.
รวบหัวรวบหางก. รวบรัดให้สั้น, ทำให้เสร็จโดยเร็ว
รวบหัวรวบหางฉวยโอกาสเมื่อมีช่องทาง.
รวบอำนาจก. รวมอำนาจ เช่น รวบอำนาจมาไว้ส่วนกลาง รวบอำนาจมาไว้ที่คนคนเดียว.
กว้าน ๒รวบรวมซื้อจากที่ต่าง ๆ มาไว้เป็นจำนวนมาก เช่น กว้านสินค้ามากักตุนไว้ กว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไร.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gathering toysรวบรวมของเล่น Pinocchio (1940)
I'm collecting stupid little boys.ฉันเก็บรวบรวมชายน้อยโง่ Pinocchio (1940)
# Gather 'round all you clownsรวบรวมรอบทั้งหมดที่คุณตัวตลก Help! (1965)
I know this leg means I won't last very long but I pray I can manage to have enough time to amass evidence and bring to a court-martial all those who discredit and dishonor the uniform of the Union!ฉันรู้ว่าขาที่เจ็บ หมายถึงฉันอยู่ได้อีกไม่นาน... ...แต่ฉันภาวนาให้ตัวเอง มีเวลามากพอ... ...ที่จะรวบรวมหลักฐานส่งศาลทหาร เอาผิดคนที่สร้างความเสื่อมเสีย... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
(all) The rest of the troop, under my command, will crawl to a point - figures - 100 yards in front of the objective where they will wait for the LMG to get into position.ส่วนที่เหลือของทหารภายใต้ คำสั่งของฉัน จะรวบรวมข้อมูลไปยังจุด ตัวเลข 100 หลา ในด้านหน้าของวัตถุประสงค์ที่ พวกเขาจะ How I Won the War (1967)
That's going to be simple.ที่เป็นไปได้ง่าย รวบรวมกระสุนของคุณ How I Won the War (1967)
I'm simple. Gather round me.ฉันง่าย รวบรวมรอบฉัน How I Won the War (1967)
I want you to get all the brothers together round up all the lumber, canvas, paint and nails you can lay your hands on and meet me tonight 3 miles due east of Rock Ridge at midnight.รวบรวมพวกเรา หาเศษไม้ สี ตะปู วัสดุที่หาได้ ...ไปพบฉัน 3 ไมล์ทาง ต.อ. ของร็อคริดจ์ ตอนเที่ยงคืน Blazing Saddles (1974)
For example, we put containers in the latrines to collect all excrement so that nothing goes to wasteเป็นต้นว่า, เราใส่ที่ใส่ในที่จะรวบรวมของเสียของร่างกายทั้งหมด... ...เพื่อว่าไม่มีสิ่งใดไปที่ของเสีย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Abner did the first serious work on Tanis. Collected some of its relics.เอ็บเนอร์ เป็นคนแรกที่ทำงานอย่างจริงจัง เรื่องทานิส เก็บรวบรวมโบราณวัตถุของมัน Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
The entire place is crawling with living things.สถานที่ทั้งหมดจะถูกรวบรวมข้อมูลกับสิ่งมีชีวิต Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Four months had passed, but my parents still hadn't been able to put the pieces back together again.สี่เดือนผ่านไป แต่พ่อ-แม่ผม ก็ยังไม่สามารถ รวบรวมสติสตังได้เลย Stand by Me (1986)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รวบ[v.] (rūap) EN: gather ; collect ; muster ; concentrate ; keep ; grab ; arrogate   FR: rassembler ; réunir ; ramasser
รวบ[v.] (rūap) EN: arrest ; catch ; seize ; capture   
รวบรวม[v.] (rūaprūam) EN: compile ; gather ; collect ; accumulate ; put together ; amass ; save up ; mobilise   FR: rassembler ; collectionner ; accumuler ; amasser ; collecter ; réunir ; regrouper ; compiler ; mobiliser
รวบรวม[adj.] (rūaprūam) EN: compiled   
รวบรวมกัน[v. exp.] (rūaprūam kan) FR: rassembler
รวบรวมทุน[v. exp.] (rūaprūam thun) FR: capitaliser
รวบรวมเงิน[v. exp.] (rūaprūam ngoen) FR: thésauriser
รวบรวมได้[v. exp.] (rūaprūam dāi) EN: garner   
รวบอำนาจ[v. exp.] (rūap amnāt) EN: arrogate power to oneself ; usurp power   FR: s'approprier le pouvoir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aggregate[VT] รวบรวม, See also: รวมกัน
amass[VT] รวบรวม, See also: สะสม, Syn. gather, store up, collect together
amass[VI] รวบรวม
collect[VT] เก็บรวบรวม, See also: รวบรวม, Syn. gather, assemble, compile, convene, embody, garner
collect[VT] คุมสติ, See also: รวบรวมสติ, Syn. concentrate
compile[VT] รวบรวม, Syn. collect, gather, amass
congregate[VI] รวบรวม
congregate[VT] รวบรวม, Syn. collect, assemble
cumulate[VI] รวบรวม, Syn. accumulate, collect
cumulate[VT] รวบรวม, Syn. accumulate, collect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amass(อะแมส') vt.,vi. รวบรวม,สะสม,เข้าด้วยกัน. amassable adj. -amasser ,
anthologise(แอนธอล' ละไจซ) vi.,vt. รวบรวมบทเขียนต่า'
assemblage(อะเซม'เบลจฺ) n. กลุ่มคน,กลุ่มสิ่งของ,การรวบรวม,ภาวะที่รวมกัน, Syn. combination, assembly)
assemble(อะเซม'เบิล) vt. รวบรวม,ประชุม,รวมเข้า. -assembler n., Syn. combine, collect ###A. disperse, separate) แปล (ภาษาแอสเซมบลี) หมายถึงแปลโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาแอสเซมบลีให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจและปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ๆ ได้
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
brief(บรีฟ) {briefed,briefing,briefs} adj. สั้น,ชั่วคราว,รวบรัด,กะทัดรัด,สรุป. n. ข้อสรุป,ข้อความที่สั้น,สาระสำคัญ,การเป็นทนาย,สำนวนแก้ฟ้องต่อศาล. vt. สรุป,ย่อความ,กล่าวสรุป, Syn. little
character setชุดอักขระหมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่จัดรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ มีตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษต่าง ๆ เช่น เครื่องหมาย สระ วรรณยุกต์
chief information officerประธานฝ่ายสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า CIO (อ่านว่า ซีไอโอ) งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
cio(ซีไอโอ) ย่อมาจาก chief information officer หรือประธานฝ่ายสารสนเทศ งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
clip artแฟ้มภาพกฤตศิลป์หมายถึง ภาพที่ได้รับอนุญาตให้ตัดหรือคัดลอกมาใช้ได้ด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์ (เช่น ใช้คำสั่ง cut หรือ copy) มีการนำมาเก็บรวบรวมไว้เพื่อใช้ในงานพิมพ์ตั้งโต๊ะ (desktop publishing) หรืองานพิมพ์ต่าง ๆ ในชุดโปรแกรมสำเร็จที่ชื่อ Microsoft Office จะมี Microsoft clip gallery รวบรวมภาพไว้ให้เลือกมากมาย เพื่อให้คัดลอกไปใช้ในงานพิมพ์ได้ตามที่ต้องการ

English-Thai: Nontri Dictionary
accumulate(vi,vt) เก็บสะสม,รวบรวม,เพิ่มพูน,เพิ่มขึ้น
accumulation(n) การเก็บสะสม,การรวบรวม
agglomerate(vi) รวบรวม,จับเป็นก้อน,เกาะกัน,เก็บ
aggregate(vt) รวบรวม,สรุป,ไหลไปรวมกัน
aggregation(n) การรวบรวม,การรวมตัว,การรวมกลุ่ม
amass(vt) รวบรวม,รวมเป็นก้อน,สะสม
assemble(vi) ประชุม,มาชุมนุมกัน,รวบรวม
brevity(n) ความสั้น,การรวบรัด,การสรุป,การย่อความ
brief(adj) สั้น,กะทัดรัด,สรุป,รวบรัด,ย่อความ
brief(vt) ย่อความ,สรุป,รวบรัด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
集める[あつめる, atsumeru] Thai: รวบรวม English: to collect
編集[へんしゅう, henshuu] Thai: รวบรวม English: compilation

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top