ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pucker

P AH1 K ER0   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pucker-, *pucker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pucker[VI] ย่น, Syn. pleat, purse, squeeze
pucker[VT] ทำให้ย่น, Syn. pleat, purse, squeeze
pucker[N] รอยย่น, Syn. pleat, furrow
pucker up[PHRV] ทำให้ย่น, Syn. purse up, wrinkle up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pucker(พัค'เคอะ) vt.,vi. พับ,ทำให้หดย่น,หน้านิ่วคิ้วขมวด. n. รอยพับ,รอยย่น,ภาวะยุ่งเหยิง., See also: puckerer. puckery adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
puckering๑. การเกิดรอยย่น๒. รอยย่น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not just a little squeak Pucker up and blowไม่ได้เป็นเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ สารภาพ รอยย่นขึ้นและระเบิด Pinocchio (1940)
And her pretty little pucker Makes her one helluva sucker,สาวน้อยน่ารักหน้านิ่วคิ้วขมวด มันทำให้ชายของเธอปวดใจ Wild Reeds (1994)
Not one of them born... whose asshole wouldn't pucker up tighter than a snare drum when you asked them for funds.ไม่ได้หนึ่งของพวกเขาเกิด ... ซึ่งไอ้จะไม่ย่นขึ้นแน่นกว่าดักตีกลองเมื่อคุณถามพวกเขาสำหรับเงิน The Shawshank Redemption (1994)
Pucker up, here comes the Finger.เร็วๆเข้า, นั่น เดอะฟิงเกอร์ เดินมา. V for Vendetta (2005)
I think the pucker factor's gettin' to you. You got diddly!ใครวะไอ้ ต.ม. นั่นน่ะ / ขี้โม้ชิบหาย Shoot 'Em Up (2007)
He said freeze. That means don't even pucker your butthole.เค้าบอกให้อย่าขยับ แปลว่าอย่าแม้แต่ขมิบตูด Shoot 'Em Up (2007)
Ladies and gentlemen, time to pucker up for the New York Rangers Kiss Cam!ประกาศ ท่านสุภาพบุรุษ นิวยอร์กแรงเจอร์ กล้องจูบ Definitions (2009)
'Cause this is gonna pucker your asshole.'ทำให้แผลชา กินมันซะ Setup (2011)
Pucker up, sweetheart.ยื่นหน้ามาเลยที่รัก Season Seven, Time for a Wedding! (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย่น[V] wrinkle, See also: pucker, crumple, crease, furrow, rumple, Syn. ยู่ยี่, ย่นยู่, ยับ, Example: ผ้ามันย่นขนาดนั้นใส่ได้เลยไม่ต้องรีดหรอก, Thai definition: หดร่นเข้าไปทำให้ไม่เรียบ เช่น ผ้าย่น
ฝาด[ADJ] astringent, See also: puckery, acidulous, harsh, Syn. ขื่น, ปร่า, เฝื่อน, Example: พื้นที่ทำนาข้าวบางส่วนของภาคใต้มีปัญหาดินเค็มฝาด, Thai definition: รสชนิดหนึ่งอย่างรสหมากดิบทำให้ฝืดคอ กลืนไม่ลง น้ำลายแห้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุ้ย[v.] (bui) EN: protrude the lips ; pout ; pucker the lips   FR: faire signe des lèvres
บูด[adj.] (būt) EN: wry ; sullen ; puckered   FR: maussade
ฝาด[adj.] (fāt) EN: astringent ; puckery ; acidulous ; harsh   FR: âpre ; âcre ; astringent ; acidulé
จีบ[v.] (jīp) EN: crimp ; pucker ; pleat ; plait ; crease ; fold ; gather a fabric in folds   FR: crêper ; friser ; plisser ; se plisser ; froisser
ย่น[v.] (yon) EN: crumple ; wrinkle ; pucker ; buckle   FR: rider ; froisser

CMU English Pronouncing Dictionary
PUCKER P AH1 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pucker (v) pˈʌkər (p uh1 k @ r)
puckers (v) pˈʌkəz (p uh1 k @ z)
puckered (v) pˈʌkəd (p uh1 k @ d)
puckering (v) pˈʌkərɪŋ (p uh1 k @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おちょぼ口[おちょぼぐち, ochoboguchi] (n) puckered-up mouth; button of a mouth [Add to Longdo]
パッカー[, pakka-] (n) (1) packer; (n,vs) (2) pucker [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] (n) astringent (puckery) juice (of unripe persimmons) [Add to Longdo]
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pucker \Puck"er\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Puckered}; p. pr. &
   vb. n. {Puckering}.] [From {Poke} a pocket, small bag.]
   To gather into small folds or wrinkles; to contract into
   ridges and furrows; to corrugate; -- often with up; as, to
   pucker up the mouth. "His skin [was] puckered up in
   wrinkles." --Spectator.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pucker \Puck"er\, n.
   1. A fold; a wrinkle; a collection of folds.
    [1913 Webster]
 
   2. A state of perplexity or anxiety; confusion; bother;
    agitation. [Prov. Eng. & Colloq. U. S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pucker
   n 1: an irregular fold in an otherwise even surface (as in
      cloth) [syn: {pucker}, {ruck}]
   v 1: to gather something into small wrinkles or folds; "She
      puckered her lips" [syn: {pucker}, {rumple}, {cockle},
      {crumple}, {knit}]
   2: draw together into folds or puckers [syn: {gather}, {pucker},
     {tuck}]
   3: become wrinkled or drawn together; "her lips puckered" [syn:
     {pucker}, {ruck}, {ruck up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top