ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

confrontation

K AA2 N F R AH0 N T EY1 SH AH0 N   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confrontation-, *confrontation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confrontation[N] การเผชิญหน้า, Syn. confrontal

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confrontationเผชิญความจริง [การแพทย์]
Confrontation Fieldทดสอบโดยใช้นิ้วมือทีละตา [การแพทย์]
Confrontation Testการตรวจลานสายตาแบบประจันหน้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Dufresne, describe the confrontation you had with your wife the night she was murdered.นาย Dufresne, อธิบายการเผชิญหน้าที่คุณมีกับภรรยาของคุณในคืนที่เธอถูกฆ่าตาย The Shawshank Redemption (1994)
The prospect that two thirds of the worlds population will have no access to fresh drinking water by 2025 has provoked the initial confrontations in a world wide battle for control over the planets most basic resource.ความเป็นไปได้ที่ประชากร 2 ใน 3 ของโลก จะขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดภายในปี ค.ศ. 2025 กระตุ้นให้เกิดการเผชิญหน้าขั้นต้น The Corporation (2003)
Even though I told you to lay low and avoid confrontation with Dae-So, but going to the Hans is not right.ถึงแม้ว่าข้าจะบอกให้เจ้าโอนอ่อนผ่อนตาม และอย่เผชิญหน้ากับแดโซ แต่การไปฮั่นไม่ใช่เรื่องที่ถูก Episode #1.41 (2006)
A confrontation between the two pillars of the Han Nation?การเผชิญหน้ากันระหว่าง สองเสาหลักของพวกฮั่น Episode #1.8 (2006)
If you are listening to this, that means that the confrontation you so long dreamed of is finally unfolding.ถ้าคุณฟังอยู่ ก็หมายความว่า คุณกำลังเผชิญกับความฝันอันยาวนาน ในที่สุดมันก็เผยออกมา Saw III (2006)
And this is how the most significant confrontation in my life... happened with a teddy bear.และนี่คือการเผชิญหน้าครั้งสำคัญ ในชีวิตฉัน... ที่เกิดขึ้นกับเจ้าหมีเท็ดดี้ The Nanny Diaries (2007)
Buddy, what have I told you about direct confrontation with the Mighty Jocks- Mitt specifically?เพื่อนจาก ฉันเคยบอกนากว่ายังไงเกี่ยวกับการเผชิญหน้าโดยตรง กับไมตี้ จ็อค Chuck Versus the Break-Up (2008)
Uncovered clues that led him Directly to a confrontation With charles widmore.นำเขาไปสู่การเผชิญหน้ากับ ชาร์ล วิทมอร์ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
That confrontation with darius rae.ที่ต้องเผชิญหน้ากับ ดาเรียส แร Dex Takes a Holiday (2009)
There's a confrontation with armed terrorists in Gwanghwamun.มีการปะทะกับผู้ก่อการร้ายที่ควังฮวามุน Airiseu: Deo mubi (2010)
We suggest going public with the information as soon as possible, that he's an unregistered taxi driver and that he's had confrontations with people in the city.เราแนะนำให้แจ้งข้อมูลสู่สาธารณะ โดยเร็วที่สุด ว่าเขาเป็นแท็กซี่ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน และเขาได้เผชิญหน้ากับผู้คนในเมือง Sense Memory (2011)
Someone has had a confrontation with this man, most likely involving his taxi, which is not registered.บางคนเคยเผชิญหน้า กับชายผู้นี้... ส่วนใหญ่ เกี่ยวข้องกับแท็กซี่ของเขา Sense Memory (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
confrontationHe deliberately kept on provoking a confrontation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปะทะ[n.] (kān patha) EN: clash ; conflict ; confrontation ; fight ; charge   FR: conflit [m] ; affrontement [m]
การพบกัน[n. exp.] (kān phop kan) EN: meeting ; seeing ; gathering ; confrontation ; facing ; encounter   FR: rencontre [f] ; confrontation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFRONTATION K AA2 N F R AH0 N T EY1 SH AH0 N
CONFRONTATIONS K AA2 N F R AH0 N T EY1 SH AH0 N Z
CONFRONTATIONAL K AA2 N F R AH0 N T EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confrontation (n) kˌɒnfrʌntˈɛɪʃən (k o2 n f r uh n t ei1 sh @ n)
confrontations (n) kˌɒnfrʌntˈɛɪʃənz (k o2 n f r uh n t ei1 sh @ n z)
confrontational (n) kˈɒnfrəntˈɛɪʃənəl (k o1 n f r @ n t ei1 sh @ n @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对证[duì zhèng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄥˋ, / ] confrontation, #63,110 [Add to Longdo]
对证命名[duì zhèng mìng míng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] confrontation naming [Add to Longdo]
蒋桂战争[Jiǎng Guì zhàn zhēng, ㄐㄧㄤˇ ㄍㄨㄟˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] confrontation of 1929 between Chiang Kaishek and the Guangxi warlord faction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
軍事対決[ぐんじたいけつ, gunjitaiketsu] (n) military confrontation [Add to Longdo]
真っ向勝負[まっこうしょうぶ, makkoushoubu] (n) (See 真っ向・まっこう・1) head-on fight; direct confrontation; head-to-head contest [Add to Longdo]
全面対決[ぜんめんたいけつ, zenmentaiketsu] (n,vs) all-out (frontal, total) confrontation [Add to Longdo]
相対[そうたい, soutai] (n,vs,adj-no) confrontation; facing; between ourselves; no third party; tete-a-tete; (P) [Add to Longdo]
対決[たいけつ, taiketsu] (n,vs) confrontation; showdown; (P) [Add to Longdo]
対決姿勢[たいけつしせい, taiketsushisei] (n) confrontational attitude (stance, posture) [Add to Longdo]
対質[たいしつ, taishitsu] (n,vs) confrontation; cross-examination [Add to Longdo]
対審[たいしん, taishin] (n,vs) confrontation [Add to Longdo]
対陣[たいじん, taijin] (n,vs) confrontation of armies [Add to Longdo]
対立[たいりつ, tairitsu] (n,vs,adj-no) confrontation; opposition; antagonism; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Confrontation \Con`fron*ta"tion\, n. [LL. confrontatio.]
   Act of confronting. --H. Swinburne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confrontation
   n 1: a bold challenge
   2: discord resulting from a clash of ideas or opinions
   3: a hostile disagreement face-to-face [syn: {confrontation},
     {encounter}, {showdown}, {face-off}]
   4: the act of hostile groups opposing each other; "the
     government was not ready for a confrontation with the
     unions"; "the invaders encountered stiff opposition" [syn:
     {confrontation}, {opposition}]
   5: a focussed comparison; bringing together for a careful
     comparison

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top