ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -堂-, *堂*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[堂, táng, ㄊㄤˊ] hall, large room; government office; cousins
Radical: Decomposition: 尚 (shàng ㄕㄤˋ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [pictophonetic] earth,  Rank: 980

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[táng, ㄊㄤˊ, ] (main) hall; large room, #3,375 [Add to Longdo]
[tiān táng, ㄊㄧㄢ ㄊㄤˊ, ] paradise; heaven, #4,611 [Add to Longdo]
[kè táng, ㄎㄜˋ ㄊㄤˊ, / ] classroom, #5,448 [Add to Longdo]
[shí táng, ㄕˊ ㄊㄤˊ, ] dining hall, #6,011 [Add to Longdo]
人民大会[rén mín dà huì táng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄤˊ, / ] Great Hall of the People, at Tiananmen Square, #9,523 [Add to Longdo]
[jiào táng, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ, ] church; chapel, #9,978 [Add to Longdo]
[dà táng, ㄉㄚˋ ㄊㄤˊ, ] lobby, #14,919 [Add to Longdo]
[lǐ táng, ㄌㄧˇ ㄊㄤˊ, / ] assembly hall; auditorium, #19,524 [Add to Longdo]
[xué táng, ㄒㄩㄝˊ ㄊㄤˊ, / ] college; school, #20,333 [Add to Longdo]
[táng táng, ㄊㄤˊ ㄊㄤˊ, ] grand; magnificent; stately; majestic appearance, #21,718 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[どう, dou] (n,n-suf,n-pref) (1) temple; shrine; hall; (2) prefix to building meaning "magnificent"; (P) [Add to Longdo]
々(P);[どうどう, doudou] (adj-t,adv-to) (1) magnificent; grand; impressive; dignified; majestic; imposing; stately; (2) fair; square; open; (adv-to) (3) grandly; boldly; confidently; (4) fairly; squarely; (5) unreservedly; without apology; without hesitation; (P) [Add to Longdo]
々巡り;巡り;々回り;回り[どうどうめぐり, doudoumeguri] (n,vs) going around in circles; circling a temple; roll-call vote [Add to Longdo]
にいる;に入る[どうにいる, douniiru] (exp,v5r) to become an expert; to be master at [Add to Longdo]
[どうう, douu] (n) edifice; temple; hall [Add to Longdo]
[どうおう, douou] (n) secret knowledge; interior of a temple [Add to Longdo]
[どうしゃ;どうじゃ;とうじゃ, dousha ; douja ; touja] (n) (arch) large and small buildings, esp. shrines and temples [Add to Longdo]
[どうもり, doumori] (n) temple keeper [Add to Longdo]
[どうじょう, doujou] (n) on the roof; court nobles [Add to Longdo]
[どうとう, doutou] (n) temple; temple buildings [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Mr Wilson likes him to play square.ウィルソンさんは彼が正々々とやってくれることを望む。
Not all my classmate like the food in the cafeteria.クラスのみんなが学生食の食べ物を気に入っているわけではない。
This magnificent cathedral dates back to the Middle Ages.この壮大な大聖の建立は中世にまでさかのぼる。
This road leads to the public hall.この道は公会に続いている。
Not bad - not bad at all. This is quite a gathering of talent to have under one roof.これだけまあ、多士済済の人材が一に集まったもんだよな。
The teacher assembled the students in the hall.その教師は講に学生を集めた。
The (outside walls of the) auditorium are terribly stained. It is, in part, due to acid rain.その講(の外壁)はひどく黒ずんでいる。その原因の一つは酸性雨である。
The auditorium is terribly stained. It is, in part, due to acid rain.その講はひどく黒ずんでいる。その原因の一つは酸性雨である。
Many people visited the shrine where the saint lay buried.その聖者が埋葬されている聖を多くの人々が訪れた。
The cathedral dates back to the Middle Ages.その大聖の建立は中世にまでさかのぼる。
The cathedral dates back to the Middle Ages.その大聖の建立は中世にもさかのぼる。
The old man had a noble countenance.その老人は々とした顔つきをしていた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Me, Kitty Darling, dancing for a lot of drunk stags.[CN] 我,的Kitty Darling,為一群醉醺醺的單身漢跳舞 Applause (1929)
But if Miss Claythorne had not screamed, we would still be in the dining room and the judge would be alive.[JA] だがもしクレイソーンさんが 悲鳴を上げなければ 我らはいまだに食に居て 判事も生きていたろう And Then There Were None (1945)
Argh! He made a fair move. Screaming about it can't help you.[JA] こっちは正々々やってますよ 叫んだってダメですからね Star Wars: A New Hope (1977)
Listen, I got a cousin that'll send your kid to a nice school in Wisconsin.[CN] 聽著,我有個姐可以把你女兒送到維斯康辛的 一所好學校裡去。 Applause (1929)
The boy in the grey flannel suit is bouncing' back and forth like a tennis ball.[JA] 々巡りで この男なんか 行きつ戻りつだ 12 Angry Men (1957)
The wife of a vassal may not precede the Queen of Burgundy![CN] 臣子的妻子怎麼能先於 布侖希爾德王后進入大教 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
You're nervous, Mac. It's the bride that's supposed to be jittery.[JA] 嫁さんの方が 々としてるな Too Late for Tears (1949)
Heavenly.[CN] 简直象天 Cavalcade (1933)
I stood at the back of a cathedral waiting, in celibacy, for you with 300 friends and relatives in attendance.[JA] 大聖のホールを借り切って 一人であなたを待ってたのよ 友人と親戚を300人招待した The Blues Brothers (1980)
The Queen bids the hall be bombarded with fire arrows![CN] 皇后讓人用火箭燒大 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
60 grand. I got to have a drink. Wait, Danny.[JA] ゆすられた金だ 々とは払えんさ Too Late for Tears (1949)
I couldn't know. In a church or out under the stars.[CN] 应该是先步入教 A Farewell to Arms (1932)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[どう, dou] TEMPEL, HALLE, SAAL [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top