ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -採-, *採*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[採, cǎi, ㄘㄞˇ] to collect, to gather; to pick, to pluck
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  采 (cǎi ㄘㄞˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cǎi, ㄘㄞˇ, / ] to pick; to pluck; to collect; to select; to choose; to gather, #3,558 [Add to Longdo]
采用[cǎi yòng, ㄘㄞˇ ㄩㄥˋ, / ] to adopt; to employ; to use, #540 [Add to Longdo]
采取[cǎi qǔ, ㄘㄞˇ ㄑㄩˇ, / ] to adopt or carry out (measures, policies, course of action); to take, #766 [Add to Longdo]
采访[cǎi fǎng, ㄘㄞˇ ㄈㄤˇ, 访 / ] to interview; to gather news; to hunt for and collect; to cover, #990 [Add to Longdo]
采购[cǎi gòu, ㄘㄞˇ ㄍㄡˋ, / ] make purchases for an organization or enterprise; purchase, #2,846 [Add to Longdo]
采集[cǎi jí, ㄘㄞˇ ㄐㄧˊ, / ] to gather; to collect; to harvest, #7,213 [Add to Longdo]
开采[kāi cǎi, ㄎㄞ ㄘㄞˇ, / ] to extract ore or other resource from a mine, #7,398 [Add to Longdo]
采纳[cǎi nà, ㄘㄞˇ ㄋㄚˋ, / ] accept; adopt, #12,756 [Add to Longdo]
采矿[cǎi kuàng, ㄘㄞˇ ㄎㄨㄤˋ, / ] mining, #14,730 [Add to Longdo]
采摘[cǎi zhāi, ㄘㄞˇ ㄓㄞ, / ] pluck; pick, #16,444 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[さいよう, saiyou] (n) ประยุกต์ใช้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
算点[さいさんてん, saisanten] (n ) จุดคุ้มทุน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[さいよう, saiyou] Thai: นำมาใช้ English: use
[さいよう, saiyou] Thai: นำมาประยุกต์ใช้ English: adapt
[とる, toru] Thai: เก็บเอามา English: to take

Japanese-English: EDICT Dictionary
り込む[とりこむ, torikomu] (v5m,vt) (See 取り込む・1) to take in (light, wind, etc.) [Add to Longdo]
[とる, toru] (v5r,vt) (1) to adopt (measure, proposal); (2) to pick (e.g. fruit); to catch (e.g. insects); to take (e.g. a sample); (3) to assume (attitude); (4) to take on (i.e. hire); to engage; (P) [Add to Longdo]
るべき道;とるべき道[とるべきみち, torubekimichi] (n) course of action [Add to Longdo]
れる[とれる, toreru] (v1) (1) (See る・2) to be collected; to be gathered (e.g. mushrooms, etc.); to be harvested; to be mined; (2) to be able to collect; to be able to mine [Add to Longdo]
[さいきん, saikin] (n,vs) gold mining; extraction of gold [Add to Longdo]
金地[さいきんち, saikinchi] (n) (See 金鉱地) goldfield [Add to Longdo]
[さいくつ, saikutsu] (n,vs) mining; (P) [Add to Longdo]
掘権[さいくつけん, saikutsuken] (n) mining rights [Add to Longdo]
掘師[さいくつし, saikutsushi] (n) miner [Add to Longdo]
[さいけつ, saiketsu] (n,vs) vote; roll call; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In the 6th century the Anglo-Saxons adopted Roman characters.6世紀にアングロ・サクソン族はローマ文字を用した。
They adopted a new method of teaching English in that school.あの学校では新しい英語教授法を用した。
Huh? What is this? They're not going to use my proposal?アン。なんてことかしら。私の案が用されないなんて。 [F]
This project may not pay off.この企画は算が取れないかもしれない。
This room doesn't get a lot of sun.この部屋は光が悪い。
Sam got a raw deal when he was laid off just before his job would have become permanent.サムは不当にも正式用となる寸前で、解雇されてしまった。
Spain is abundant in oranges.スペインはオレンジがたくさんれる。
All things considered, we'll adopt his project.すべてを考慮すると、私達は彼の企画を用することになるでしょう。
Take the apple and divide it into halves.そのりんごをって半分に切りなさい。
The committee adopted the plan.その委員会はその提案を択した。
The company turned him down for no apparent reason.その会社は確たる理由もなく、彼を不用にしました。
The company employs new staff seasonally.その会社は社員を季節的に用する。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think your father's taking our advice.[CN] 你爸爸好像納我們的建議了 Corridors of Blood (1958)
Did he speak to you about your interview? Yes.[CN] -他提起你的那段訪了嗎? La Poison (1951)
We have got to start taking blood samples, and we've got to start flying them out to Dietrich so they can at least have a sample of the active virus.[JA] 血液の取を始めたい サンプルをディートリッヒに送り ウイルスのサンプルが手に入る それはダメだ The Crazies (1973)
I don't sit down at any table with those hopped-up hoods.[CN] 扂祥頗睿饒虳牊脺腔苤霜疇 釴婓珨桲袤奻腔 The Damned Don't Cry (1950)
The men who qualify will receive exceptional wages. Only experienced truck drivers willing to risk their life can do it.[JA] 用された者には特別賃金を支払う Sorcerer (1977)
Madam, I'll thank you not to insult the hot blood of Irish prawns taken from the Bay of Dublin herself.[JA] 奥さん ダブリン湾でれた アイルランド海老の 熱い血をけなさないで くれよ The Spy Who Came In from the Cold (1965)
And the famous lawyer of the Assises gracefully consented to our impromptu interview[CN] 我們傑出的律師答應 接受我們的現場 La Poison (1951)
Martinez. Pueden quedarse.[JA] マルチネス 以上が用だ Sorcerer (1977)
You know I got a contract with the British Purchasing Agency and I got a friend in the Quartermaster Corps[CN] 我和英國購代理商訂有合約 是嗎? 真的? East of Eden (1955)
Maybe there were some precautions I should have taken.[CN] 可能我得先取些預防措施 La Poison (1951)
Would it have without your interview? I couldn't say.[CN] 如果沒聽到訪她會這樣想嗎? La Poison (1951)
How many did you catch?[JA] 何匹れた? Four Flies on Grey Velvet (1971)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
算性[さいさんせい, saisansei] profitability [Add to Longdo]
[さいよう, saiyou] support (vs) [Add to Longdo]
用しない[さいようしない, saiyoushinai] not supported [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とる, toru] annehmen, nehmen, anstellen;, sammeln (Pflanzen,Insekten) [Add to Longdo]
[さいたく, saitaku] Annahme, Aufnahme [Add to Longdo]
[さいくつ, saikutsu] Abbau, Bergbau, Foerderung [Add to Longdo]
[さいけつ, saiketsu] Abstimmung [Add to Longdo]
[さいたん, saitan] Kohlenfoerderung [Add to Longdo]
[さいよう, saiyou] Annahme, Anstellung [Add to Longdo]
[さいさん, saisan] Vorteil, Gewinn [Add to Longdo]
[さいろく, sairoku] aufzeichnen, verzeichnen, aufschreiben [Add to Longdo]
[さいしゅう, saishuu] das_Sammeln, Sammlung (Pflanzen,Insekten) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top