Search result for

ถกเถียง

(51 entries)
(0.0309 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถกเถียง-, *ถกเถียง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถกเถียง[V] dispute, Syn. โต้เถียง, โต้แย้ง, Example: คนงานก่อสร้างกลุ่มของทอนรวมหัวกันที่ร้านข้าวเหนียวส้มตำ ถกเถียงกันเรื่องที่ตั้งและขนาดของไร่, Thai definition: ยกเอาขึ้นมาพูดโต้แย้งกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถกเถียงก. ยกเอาขึ้นมาพูดโต้แย้งกัน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If we fix too many more things, then I think this conversation becomes moot.ถ้าเราแก้ไขอะไรมากเกินไป เดี๋ยวบทสนทนาก็อาจจะกลายเป็นการถกเถียงแทนได้ Marley & Me (2008)
That's close to 30 hours with the most compelling and controversial politician of our times.รวมกันแล้วก็ร่วม 30 ชั่วโมง กับนักการเมืองที่มีประเด็นและถูกถกเถียง กันอย่างมากในเวลานี้ Frost/Nixon (2008)
I'm better suited to a life of thought, debate, intellectual discipline.ผมเหมาะกับชีวิตที่ใช้ความคิด การถกเถียง และความมีระเบียบวินัยทางปัญญา Frost/Nixon (2008)
They're arguing that there's no reason to keep the defendants in jail until the outcome of the forthcoming trial.พวกเขากำลังถกเถียงกันว่า ไม่จำเป็นต้องขังจำเลยไว้ในคุก ระหว่างที่กำลังรอพิจารณาคดี The Reader (2008)
No, I don't have time to deal withour chain of command.ไม่ ผมไม่มีเวลามาถกเถียงกับคุณเรื่องสายการบังคับบัญชา Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
For years, there have been concerns about lowering television standards.กว่าปีๆ ที่มีการถกเถียงกันถึง ปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานทางทีวี The Ugly Truth (2009)
All those negotiations and arguments, and secrets and compromises.ทุกๆการเจรจาและการถกเถียง ทุกความลับและการยินยอม Up in the Air (2009)
But there was something else we wanted to discuss with you.แต่เรามีอย่างอื่นที่ต้องถกเถียงกันต่อหน้าเทอ Saw VI (2009)
If this were English class we could discuss rhythm and meter, but for the purposes of history class, I really feel like you captured the feelings of the common man fighting for a dream.ถ้านี่เป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษ\เราจะได้ถกเถียงทำนองและจังหวะ. แต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์,\ฉันรู้สึกจริงๆ. เหมือนกับคุณจับความรู้สึก\ของคนทั่วไปที่ต่อสู้เพื่อความฝัน. Pilot (2009)
And it'll be an hour-long battle over lobby renovations,และมันก็เป็นการถกเถียงกันเป็นชั่วโมงเกี่ยวกับการตกแต่งล๊อบบี้ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
It's simple.เพื่อเลี่ยงการถกเถียง เราว่าเราเชื่อคุณ Fallen Idols (2009)
They argue, and then, with all this pent-up rage, they attack.พวกเขาถกเถียงกัน และแล้ว ด้วยความแค้นที่คับแน่นอยู่แล้ว พวกเขารุมทำร้ายเขา The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถกเถียง[v.] (thokthīeng) EN: dispute ; argue ; discuss   

English-Thai: Longdo Dictionary
dissemination(n) การเปิดประเด็นเพื่อการถกเถียงและโต้แย้งอย่างกว้างขวาง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
argue against[PHRV] ถกเถียงเพื่อต่อต้าน, See also: อภิปรายแย้ง, อภิปรายต่อต้าน
argue for[PHRV] ถกเถียงเรื่อง, See also: อภิปรายเรื่อง
argue out[PHRV] โต้เถียงเรื่อง, See also: ถกเถียงเรื่อง
argue over[PHRV] ทะเลาะกันเรื่อง, See also: ถกเถียงเรื่อง, โต้เถียงเรื่อง, Syn. argue about
brainstorm[VI] ถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา, Syn. confer
debate[VT] โต้แย้ง, See also: ถกเถียง, โต้เถียง, อภิปราย, ขัดแย้ง, Syn. argue, discuss, dispute
debate[VI] โต้แย้ง, See also: ถกเถียง, โต้เถียง, อภิปราย, ขัดแย้ง, Syn. argue, discuss, dispute
moot[VI] ถกเถียง (คำทางการ), See also: โต้แย้ง, Syn. debate, argue, discuss, dispute
palaver[VI] เจรจา, See also: ถกเถียง, แลกเปลี่ยนความคิดเห็น, Syn. confer
wrangle about[PHRV] ทะเลาะเกี่ยวกับ, See also: ถกเถียงเกี่ยวกับ, Syn. quarrel about, wranggle over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
argue(อาร์'กิว) vt.,vi. ถกเถียง,เถียง, โต้คารม, อ้างเหตุผล,อภิปราย,พูดให้ยอม,โต้แย้งพิสูจน์ว่า,แสดงให้เห็นว่า-arguer n., Syn. debate)
argumentation(อาร์กิวเมนเท'เชิน) n. ขบวนการโต้เถียงการให้เหตุผล,การอภิปราย,การถกเถียง,บทความเชิงอภิปราย, ข้อพิสูจน์,ข้อสรุป,ข้ออนุมาน, Syn. discussion)
belabor(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
belabour(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
blowup(โบล'อัพ) n. การระเบิด,การถกเถียงอย่างรุนแรง,อารมณ์ระเบิด,การขยายออก, Syn. explosion
brainstormingn. การถกเถียงอย่างเปิดเผยเพื่อแก้ปัญหา
debatable(ดิเบ'ทะเบิล) adj. เป็นที่ถกเถียงกัน,เป็นปัญหา
debate(ดิเบท') {debated,debating,debates} vt.,n. (การ) ถกเถียง,อภิปราย,พิจารณา,ชิงชัย,ต่อสู้, Syn. argue
disquisitionn. การตรวจสอบและถกเถียงเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์
inarguable(อินอาร์' กิวอะเบิล) adj. ซึ่งถกเถียงไม่ได้, ซึ่งแย้งไม่ได้., See also: inarguably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
argue(vi,vt) โต้แย้ง,เถียง,ถกเถียง,โต้เถียง,โต้คารม
argument(n) การโต้แย้ง,การโต้เถียง,การโต้คารม,การถกเถียง
blowup(n) การระเบิด,การขยายออก,การถกเถียงอย่างแรง
debatable(adj) ซึ่งยังไม่ตกลงกัน,เป็นปัญหา,เป็นที่ถกเถียงกัน
debate(n) การถกเถียง,การอภิปราย,การโต้แย้ง,การโต้วาที
debate(vt) ถกเถียง,โต้แย้ง,ต่อต้าน,ชิงชัย,โต้วาที,อภิปราย
debater(n) ผู้ถกเถียง,ผู้อภิปราย,ผู้โต้วาที
disputant(n) ผู้โต้แย้ง,ผู้ถกเถียง,ผู้โต้เถียง
disquisition(n) การถกเถียง,การตรวจสอบ,การค้นคว้า,การบรรยาย,ปาฐกถา
moot(adj) เป็นที่สงสัย,เป็นที่ถกเถียง,เป็นทฤษฎี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
contest (vt) ถกเถียง, โต้แย้ง
See also: S. argue, dispute,

German-Thai: Longdo Dictionary
diskutieren(vi) |diskutierte, hat diskutiert, mit jmdm. über etw.(A)| ถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นหรือปัญหาใดๆ เช่น Der Chef diskutiert gern über die Politik. เจ้านายชอบถกเถียงเรื่องการเมือง
argumentieren(vi) |argumentierte, hat argumentiert, gegen/für etw.| โต้เถียง, ให้เหตุผล, ถกเถียง
Auseinandersetzung(n) |die, pl. Auseinandersetzungen, über eine Sache| การอภิปรายถกเถียง, การโต้แย้ง, การเถียงกัน , See also: S. Diskussion, Streit
umstritten(adj) ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ เช่น Neubauten in Schweinheim sind umstritten. Bürger fürchten zusätzliche Belastungen durch die Erweiterung des Reha-Zentrums und das "Haus am Stadtwald"., See also: S. fraglich

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top