ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

solicitation

S AH0 L IH2 S IH0 T EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solicitation-, *solicitation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
solicitation(n) การวิงวอน, การขอร้อง, การเชื้อเชิญ, การชักชวน, การจูงใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
solicitationการชักชวน, การร้องขอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ms.Rinell, we know that you've been arrested for solicitation in the past.คุณ รีเนล เรารู้ว่าคุณเคยถูกจับ มาก่อน Won't Get Fueled Again (2008)
Solicitation is a crime.การขายบริการเป็นความผิดอาญา Cheating Death (2008)
Solicitation and possession with intent.ชักชวน และมีไว้ในครอบครอง Let's Kill Bridget (2012)
Some way to score? That's where the solicitation charge...แล้วคุณก็จะถูกจับอีก Let's Kill Bridget (2012)
He's got two priors for solicitation of a prostitute.เขาเคยโดนจับข้อหา ซื้อบริการทางเพศ 2 ครั้ง The Bump in the Road (2012)
Right. Arrested for solicitation in 2003.ถูกจับข้อหาล่อหลวงในปี2003 The Method in the Madness (2012)
Detective Carter should be getting back to me soon on any known solicitation activity.นักสือคาร์เตอร์น่าจะกลับมาหาผมได้เร็วๆนี้ คงได้รู้ในรื่องของการร้องเรียน Booked Solid (2013)
Long history of solicitation and drugs.ประวัติยาวเลยเกี่ยวกับยาเสพติด The Waking Dead (2013)
Your dad's under arrest for solicitation to kill Frankie Adkins.พ่อของคุณถูกจับกุมภายใต้ข้อหา พยายามฆ่าแฟรงกี้ แอดกิ้นส์ Maiden Quest (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฎีกา[dīkā] (n) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds
การชักชวน[kān chakchūan] (n) EN: solicitation

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SOLICITATION S AH0 L IH2 S IH0 T EY1 SH AH0 N
SOLICITATIONS S AH0 L IH2 S IH0 T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solicitation (n) sˈəlˌɪsɪtˈɛɪʃən (s @1 l i2 s i t ei1 sh @ n)
solicitations (n) sˈəlˌɪsɪtˈɛɪʃənz (s @1 l i2 s i t ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
勧進[かんじん, kanjin] (n, vs) temple solicitation; (P) [Add to Longdo]
勧進帳[かんじんちょう, kanjinchou] (n) temple solicitation book [Add to Longdo]
勧誘[かんゆう, kanyuu] (n, vs) invitation; solicitation; canvassing; canvasing; inducement; persuasion; encouragement; (P) [Add to Longdo]
懇望[こんもう;こんぼう, konmou ; konbou] (n, vs) entreaty; solicitation; earnest request [Add to Longdo]
請託[せいたく, seitaku] (n, vs) solicitation; (P) [Add to Longdo]
訴求[そきゅう, sokyuu] (n, vs) appeal; solicitation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solicitation \So*lic`i*ta"tion\, n. [F. sollicitation, or L.
   sollicitatio.]
   1. The act of soliciting; earnest request; persistent asking;
    importunity.
    [1913 Webster]
 
   2. Excitement; invitation; as, the solicitation of the
    senses. --Locke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 solicitation
   n 1: an entreaty addressed to someone of superior status; "a
      solicitation to the king for relief"
   2: request for a sum of money; "an appeal to raise money for
     starving children" [syn: {solicitation}, {appeal},
     {collection}, {ingathering}]
   3: the act of enticing a person to do something wrong (as an
     offer of sex in return for money) [syn: {solicitation},
     {allurement}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top