Search result for

หุบ

(78 entries)
(0.029 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หุบ-, *หุบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หุบ[V] close, See also: shut, gather, Ant. บาน, Example: เธออ้าปากกำลังจะพูด แต่กลับหุบลงเมื่อครูเดินผ่านมา, Thai definition: อาการรวมเข้าของสิ่งที่ขยายออก
หุบ[N] valley, See also: ravine, gorge, vale, mountain pass, Syn. หว่าง, ช่อง, Example: ทั่วทุกแห่งของห้วยหุบยังคงถูกห่มคลุมด้วยม่านหมอก
หุบปาก[V] shut one's mouth, See also: close one's mouth, keep quite, Syn. ปิดปาก, เงียบ, หยุดพูด, Example: คุณหุบปากเสียดีกว่าอย่าพูดอีกเลย ไม่อย่างนั้นต้องมีเรื่องแน่ๆ
หุบเขา[N] valley, See also: ravine, gorge, vale, mountain pass, Syn. ซอกเขา, ช่องเขา, หว่างเขา, Example: เจ้าหน้าที่นับร้อยคนเร่งระดมกำลังค้นหาศพที่กระเด็นกระจายอยู่ทั่วหุบเขา, Count unit: แห่ง, Thai definition: แอ่งภูมิประเทศที่เป็นเส้นเป็นแนวยาว 2 ข้างแอ่งขนาบด้วยพื้นแผ่นดินสูงหรือภูเขาหรือเทือกเขา
หุบเหว[N] valley, See also: ravine, vale, Syn. เหว, Example: เส้นทางระหว่างไหล่เขาคดเคี้ยวและเต็มไปด้วยหุบเหวที่อันตราย, Count unit: แห่ง, Thai definition: หุบเขาที่มีเหวลึก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หุบก. อาการรวมเข้าของสิ่งที่ขยายออก เช่น หุบร่ม ใบไม้หุบ
หุบอาการที่แสงอาทิตย์ถูกเมฆบดบัง เรียกว่า แดดหุบ.
หุบปากก. ปิดปาก, หยุดพูด, ไม่พูด.
หุบผาชันน. หุบผาลึกเกิดเพราะน้ำกัดเซาะอย่างรวดเร็วจนเกิดเป็นร่องลึกลงไป เหลือหน้าผาสองด้านสูงชัน.
หุบห้วยน. หุบเขาที่มีแอ่งน้ำขังอยู่.
หุบเขา, หุบผาน. แอ่งภูมิประเทศ ที่เป็นเส้นเป็นแนวยาว ๒ ข้างแอ่งขนาบด้วยพื้นแผ่นดินสูงหรือภูเขาหรือเทือกเขา.
หุบเหวน. หุบเขาที่มีเหวลึก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
submarine canyonหุบผาชันใต้ทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
meteoric craterหุบอุกกาบาต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
solution valley; karst valley; nested sinkholeหุบเขาคาสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
karst vallery nested sinkhole; solution valleyหุบเขาคาสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
nested sinkhole; karst valley; solution valleyหุบเขาคาสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
anticlinal valleyหุบเขาชั้นหินโค้งรูปประทุน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rift trough; fault trough; rift valleyหุบเขาทรุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rift valley; fault trough; rift troughหุบเขาทรุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
median valley; central valley; mid-ocean riftหุบเขาทรุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mid-ocean rift; central valley; median valleyหุบเขาทรุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amazon River Valleyหุบเขาแม่น้ำอเมซอน [TU Subject Heading]
Valley of the Kings (Egypt)หุบเขากษัตริย์ (อียิปต์) [TU Subject Heading]
Adductหุบปลายแขน, มองเข้าด้านใน, ผลผลิตจากการรวมตัว, แอดดักต์ [การแพทย์]
Adductor Pollicisหุบหัวแม่มือชิดกับนิ้วอื่นๆ, กล้ามเนื้อหุบหัวแม่มือ [การแพทย์]
gorgeโกรกธาร, หุบเขาที่มีหน้าผาชันทั้ง 2 ข้าง มีความลึกและแคบ มักมีลำธารอยู่เบื้องล่าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shut up!หุบปาก! Episode #1.43 (2006)
Quiet!หุบปากซะ! Gokusen: The Movie (2009)
Shut up.หุบปาก Invest in Love (2009)
COBB :หุบปาก! Inception (2010)
-Shut up.-หุบปาก Drive Angry (2011)
Shut up!หุบปาก! The Grey (2011)
Shut up!หุบปาก! What's the Good of Being Good (2012)
Shut up.หุบปาก Adventures in Fae-bysitting (2013)
Shut up.หุบปาก The Inspiration (2013)
Shut up.หุบปาก xXx: Return of Xander Cage (2017)
Shut up!หุบปาก The Great Dictator (1940)
- Shut up!- หุบปาก The Great Dictator (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุบ[n.] (hup) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass   
หุบ[v.] (hup) EN: close ; shut ; gather   FR: fermer ; clore
หุบปาก[v. exp.] (hup pāk) EN: shut one's mouth ; close one's mouth ; keep quit   
หุบเขา[n.] (hupkhao) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow   FR: vallée [f] ; vallon [m]
หุบเหว[n.] (huphēo) EN: valley ; ravine ; vale   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abyss[N] หุบเหวลึก, See also: เหวลึก, Syn. chasm, depths
canyon[N] หุบเขาลึก (มักจะมีสายน้ำไหลระหว่างหุบเขาด้วย), Syn. valley, gully, gorge
chasm[N] รอยแยกของพื้นผิวโลก, See also: หุบเหว, ช่องธารน้ำแข็ง, Syn. abyss, gorge
dry up[PHRV] เงียบ (คำไม่เป็นทางการ), See also: หุบปาก, หยุดพูด, Syn. shut up
dell[N] หุบเขาเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและต้นไม้, Syn. dingle, cirque, valley
gap[N] หุบเขาลึก, Syn. chasm, hollow, ravine, canyon
glen[N] หุบเขา
pipe down[PHRV] เงียบ (คำไม่เป็นทางการ), See also: หุบปาก, Syn. shut up
ravine[N] หุบเขาลึก, See also: หุบเขา, ห้วยลึก, Syn. canyon, gully, valley
rillet[N] หุบเหวตื้นๆ บนพื้นผิวดวงจันทร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canyon(แคน'เยิน) n. หุบเขาลึก, Syn. ravine
chasm(แคซ'ซึม) n. เหว,หุบเหว,ชั้นที่ขาด,ส่วนแตก,ส่วนแยก,ความแตกต่างกันมาก,การขาดตอน, See also: chasmal,chasmic,chasmy adj., Syn. rift
chine(ไชนฺ) {chined,chining,chines} n. กระดูกสันหลัง,สันข้างเรือ,สันเขา,หุบเขาที่ลึกและแคบ,มุมตัดของด้านข้างหรือส่วนท้องเรือ,=chime
clench(เคลนชฺ) {clenched,clenching,clenches} vt. หุบแน่น (มือ,ฟัน,ปาก) ,กำแน่น,ปิดแน่น,จับแน่น,กำหนดแน่นอน,ตกลง. vi. จับแน่น,กำแน่น,ตอกแน่น,บีบแน่น,ตอกติด
clough(คลัฟ) n. หุบเขาที่แคบ,หุบเขาลึก,ห้วยลึก
comb(โคมบ์) {combed,combng,combs} n. หวี,เครื่องมือแยกเส้นใย,รวงผึ้ง,หุบเขาแคบ vt. หวี (ผม) ,ขจัดออกด้วยหวี,สาง,สะสาง,เสาะแสวงทุกหนทุกแห่ง,ค้นอย่างละเอียด. vi. (คลื่น) กลิ้งชัด
coulee(คู'ลี) n. ลำธารลึก,หุบเขาเล็ก ๆ ,สายน้ำที่เป็นพัก ๆ ,สายหินละลายจากภูเขาไป
dale(เดล) n. หุบเขา
dell(เดล) n. หุบเขาเล็ก ๆ
dingle(ดิง'เกิล) n. หุบเขาแคบ ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
canyon(n) หุบเขาลึก
dale(n) หุบเขา,หุบเหว
dell(n) หุบเขา
dingle(n) หุบเหว
flume(n) หุบเขาลึก,ร่องน้ำไหล
furl(vt) พับเก็บไว้,หุบ(ร่ม),รูด(ม่าน),ม้วน(ธง)
glen(n) หุบเขาน้อยๆ
gorge(n) คอคอด,ทางแคบๆ,หุบเขา,ช่องแคบ
gulch(n) หุบเขาลึก,ห้วยลึก,ธารน้ำลึก
gully(n) ซอกเขา,คู,ห้วย,ทางน้ำไหล,รางน้ำ,หุบเขา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
shut upหุบปาก!!

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
渓谷[けいこく, keikoku] (n ) หุบเหว

German-Thai: Longdo Dictionary
Halt die Klappe!(phrase slang) หุบปาก (หยาบ)
Halt das Maul!(phrase slang) หุบปาก (หยาบมาก เนื่องจาก Maul นั้นปกติแปลว่าปากของสัตว์ โปรดระวังเวลาใช้)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top