Search result for

หุบ

(78 entries)
(0.2343 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หุบ-, *หุบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หุบ[V] close, See also: shut, gather, Ant. บาน, Example: เธออ้าปากกำลังจะพูด แต่กลับหุบลงเมื่อครูเดินผ่านมา, Thai definition: อาการรวมเข้าของสิ่งที่ขยายออก
หุบ[N] valley, See also: ravine, gorge, vale, mountain pass, Syn. หว่าง, ช่อง, Example: ทั่วทุกแห่งของห้วยหุบยังคงถูกห่มคลุมด้วยม่านหมอก
หุบปาก[V] shut one's mouth, See also: close one's mouth, keep quite, Syn. ปิดปาก, เงียบ, หยุดพูด, Example: คุณหุบปากเสียดีกว่าอย่าพูดอีกเลย ไม่อย่างนั้นต้องมีเรื่องแน่ๆ
หุบเขา[N] valley, See also: ravine, gorge, vale, mountain pass, Syn. ซอกเขา, ช่องเขา, หว่างเขา, Example: เจ้าหน้าที่นับร้อยคนเร่งระดมกำลังค้นหาศพที่กระเด็นกระจายอยู่ทั่วหุบเขา, Count unit: แห่ง, Thai definition: แอ่งภูมิประเทศที่เป็นเส้นเป็นแนวยาว 2 ข้างแอ่งขนาบด้วยพื้นแผ่นดินสูงหรือภูเขาหรือเทือกเขา
หุบเหว[N] valley, See also: ravine, vale, Syn. เหว, Example: เส้นทางระหว่างไหล่เขาคดเคี้ยวและเต็มไปด้วยหุบเหวที่อันตราย, Count unit: แห่ง, Thai definition: หุบเขาที่มีเหวลึก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หุบก. อาการรวมเข้าของสิ่งที่ขยายออก เช่น หุบร่ม ใบไม้หุบ
หุบอาการที่แสงอาทิตย์ถูกเมฆบดบัง เรียกว่า แดดหุบ.
หุบปากก. ปิดปาก, หยุดพูด, ไม่พูด.
หุบผาชันน. หุบผาลึกเกิดเพราะน้ำกัดเซาะอย่างรวดเร็วจนเกิดเป็นร่องลึกลงไป เหลือหน้าผาสองด้านสูงชัน.
หุบห้วยน. หุบเขาที่มีแอ่งน้ำขังอยู่.
หุบเขา, หุบผาน. แอ่งภูมิประเทศ ที่เป็นเส้นเป็นแนวยาว ๒ ข้างแอ่งขนาบด้วยพื้นแผ่นดินสูงหรือภูเขาหรือเทือกเขา.
หุบเหวน. หุบเขาที่มีเหวลึก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
submarine canyonหุบผาชันใต้ทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
meteoric craterหุบอุกกาบาต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
solution valley; karst valley; nested sinkholeหุบเขาคาสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
karst vallery nested sinkhole; solution valleyหุบเขาคาสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
nested sinkhole; karst valley; solution valleyหุบเขาคาสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
anticlinal valleyหุบเขาชั้นหินโค้งรูปประทุน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rift trough; fault trough; rift valleyหุบเขาทรุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rift valley; fault trough; rift troughหุบเขาทรุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
median valley; central valley; mid-ocean riftหุบเขาทรุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mid-ocean rift; central valley; median valleyหุบเขาทรุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amazon River Valleyหุบเขาแม่น้ำอเมซอน [TU Subject Heading]
Valley of the Kings (Egypt)หุบเขากษัตริย์ (อียิปต์) [TU Subject Heading]
Adductหุบปลายแขน, มองเข้าด้านใน, ผลผลิตจากการรวมตัว, แอดดักต์ [การแพทย์]
Adductor Pollicisหุบหัวแม่มือชิดกับนิ้วอื่นๆ, กล้ามเนื้อหุบหัวแม่มือ [การแพทย์]
gorgeโกรกธาร, หุบเขาที่มีหน้าผาชันทั้ง 2 ข้าง มีความลึกและแคบ มักมีลำธารอยู่เบื้องล่าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shut up!หุบปาก! Episode #1.43 (2006)
Quiet!หุบปากซะ! Gokusen: The Movie (2009)
Shut up.หุบปาก Invest in Love (2009)
COBB :หุบปาก! Inception (2010)
-Shut up.-หุบปาก Drive Angry (2011)
Shut up!หุบปาก! The Grey (2011)
Shut up!หุบปาก! What's the Good of Being Good (2012)
Shut up.หุบปาก Adventures in Fae-bysitting (2013)
Shut up.หุบปาก The Inspiration (2013)
Shut up.หุบปาก xXx: Return of Xander Cage (2017)
And they're gonna use girls like you to do it. You shut up!แล้วพวกนั้นก็จะใช้ผู้หญิงอย่างเธอทำมัน.หุบปาก! New Haven Can Wait (2008)
You shut up!หุบปาก! New Haven Can Wait (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุบ[n.] (hup) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass   
หุบ[v.] (hup) EN: close ; shut ; gather   FR: fermer ; clore
หุบปาก[v. exp.] (hup pāk) EN: shut one's mouth ; close one's mouth ; keep quit   
หุบเขา[n.] (hupkhao) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow   FR: vallée [f] ; vallon [m]
หุบเหว[n.] (huphēo) EN: valley ; ravine ; vale   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abyss[N] หุบเหวลึก, See also: เหวลึก, Syn. chasm, depths
canyon[N] หุบเขาลึก (มักจะมีสายน้ำไหลระหว่างหุบเขาด้วย), Syn. valley, gully, gorge
chasm[N] รอยแยกของพื้นผิวโลก, See also: หุบเหว, ช่องธารน้ำแข็ง, Syn. abyss, gorge
dry up[PHRV] เงียบ (คำไม่เป็นทางการ), See also: หุบปาก, หยุดพูด, Syn. shut up
dell[N] หุบเขาเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและต้นไม้, Syn. dingle, cirque, valley
gap[N] หุบเขาลึก, Syn. chasm, hollow, ravine, canyon
glen[N] หุบเขา
pipe down[PHRV] เงียบ (คำไม่เป็นทางการ), See also: หุบปาก, Syn. shut up
ravine[N] หุบเขาลึก, See also: หุบเขา, ห้วยลึก, Syn. canyon, gully, valley
rillet[N] หุบเหวตื้นๆ บนพื้นผิวดวงจันทร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
canyon(แคน'เยิน) n. หุบเขาลึก, Syn. ravine
chasm(แคซ'ซึม) n. เหว,หุบเหว,ชั้นที่ขาด,ส่วนแตก,ส่วนแยก,ความแตกต่างกันมาก,การขาดตอน, See also: chasmal,chasmic,chasmy adj., Syn. rift
chine(ไชนฺ) {chined,chining,chines} n. กระดูกสันหลัง,สันข้างเรือ,สันเขา,หุบเขาที่ลึกและแคบ,มุมตัดของด้านข้างหรือส่วนท้องเรือ,=chime
clench(เคลนชฺ) {clenched,clenching,clenches} vt. หุบแน่น (มือ,ฟัน,ปาก) ,กำแน่น,ปิดแน่น,จับแน่น,กำหนดแน่นอน,ตกลง. vi. จับแน่น,กำแน่น,ตอกแน่น,บีบแน่น,ตอกติด
clough(คลัฟ) n. หุบเขาที่แคบ,หุบเขาลึก,ห้วยลึก
comb(โคมบ์) {combed,combng,combs} n. หวี,เครื่องมือแยกเส้นใย,รวงผึ้ง,หุบเขาแคบ vt. หวี (ผม) ,ขจัดออกด้วยหวี,สาง,สะสาง,เสาะแสวงทุกหนทุกแห่ง,ค้นอย่างละเอียด. vi. (คลื่น) กลิ้งชัด
coulee(คู'ลี) n. ลำธารลึก,หุบเขาเล็ก ๆ ,สายน้ำที่เป็นพัก ๆ ,สายหินละลายจากภูเขาไป
dale(เดล) n. หุบเขา
dell(เดล) n. หุบเขาเล็ก ๆ
dingle(ดิง'เกิล) n. หุบเขาแคบ ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
canyon(n) หุบเขาลึก
dale(n) หุบเขา,หุบเหว
dell(n) หุบเขา
dingle(n) หุบเหว
flume(n) หุบเขาลึก,ร่องน้ำไหล
furl(vt) พับเก็บไว้,หุบ(ร่ม),รูด(ม่าน),ม้วน(ธง)
glen(n) หุบเขาน้อยๆ
gorge(n) คอคอด,ทางแคบๆ,หุบเขา,ช่องแคบ
gulch(n) หุบเขาลึก,ห้วยลึก,ธารน้ำลึก
gully(n) ซอกเขา,คู,ห้วย,ทางน้ำไหล,รางน้ำ,หุบเขา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
shut upหุบปาก!!

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
渓谷[けいこく, keikoku] (n ) หุบเหว

German-Thai: Longdo Dictionary
Halt die Klappe!(phrase slang) หุบปาก (หยาบ)
Halt das Maul!(phrase slang) หุบปาก (หยาบมาก เนื่องจาก Maul นั้นปกติแปลว่าปากของสัตว์ โปรดระวังเวลาใช้)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top